Kimya elmləri

Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası

 

Abdıyev Oqtay Bahadur oğlu. Karbonil funksiyalı yeni rasemik, optiki fəal (birgə) polimerlərin və norbornen törəmələrinin sintezi və xassələri [Mətn] : kimya üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01 ; 2306.01 O. B. Abdıyev ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-Sumqayıt., 2016.-316 s.

 

Abdullayeva Fəxriyyə Məhəmməd qızı. Metakril turşusu və alifatik aminlər əsasında İON-maye monomerlərin və polimerlərin sintezi və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01 F. M. Abdullayeva ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2017.- 168 s.

 

Abdullayeva İradə Qurban qızı. Aminofenilmonomaleinamid və fenolomonomaleinamidlə modifikasiya olunmuş fenolformaldehid oliqomerlərinin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya . n.. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2003.- 146 s.

 

Alosmanov Rasim Mirəli oğlu. Divinil kauçukunun oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyasının və alınan modifikatlarla sorbsiya proseslərinin qanunauyğunluqları [Mətn] kimya e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2304.01. R. M. Alosmanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 304 s.

 

Arzumanova Nuşabə Baba qızı. Təbii minerallarla doldurulmuş termoplastika etilen-propilen birgəpolimerləri əsasında yüksək möhkəmlik və peoloji xassələrlə malik kompozitlər [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01 N. B. Arzumanova ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.- Sumqayıt ., 2017.- 170 s.

 

Babayeva Gülnarə Rafiq qızı. Malein anhidridinin sopolimerləri ilə appretləşdirilmiş aşağı sıxlıqlı polietilen və mineral doldurucular əsasında kompozitlərin alıması və tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2304.01 G. R. Babayeva ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.- Sumqayıt ., 2017.- 26 s.

 

Balayeva Ofeliya Oqtay qızı. Polimer matrisdə nikel, kobalt, mis sulfidləri əsasında nanokompozitlərin sintezi və onların modifikasiyası [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2317.01  O. O. Balayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 162 s.

 

  Əhmədova Rəna Əhməd qızı. Oliqohidroksiaminoarilenlərin sintezi və onların əsasında termiki davamlı polimer kompozisiyaların alınması [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2304.01 R. Ə. Əhmədova ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.- Sumqayıt., 2017.- 175 s.

 

Əhmədova Ülviyyə Mobin qızı. Aşağı sıxlıqlı polietilenin təkrar emalı prosesində mineral doldurucular və funksional qruplu birləşmələrlə modifikasiyasının tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. Ü. M. Əhmədova ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası, AMEA, akad. M. F. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri- Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2014.- 133 s.

 

Əkbərov Elçin Oqtay oğlu. Allil qruplu birləşmələrin malein anhidridi və stirolla birgə polimerlərinin sintezi və kimyəvi çevrilmələri [Mətn] : kimya e. d-ru. el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06 /E. O. Əkbərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 292 s.

 

Əliyeva Afət Mirzə qızı. PARA-(2-vinilfenil) tsiklopropilmetiltsinnamatların sintezi, polimerləşməsi və alınan polimerlərin fotohəssaslığının tədqiqi [Mətn] : kimya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2304.01 A. M. Əliyeva ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.- Sumqayıt., 2017.- 168 s.  

 

Əlizadə Sevda Cavanşir qızı. C6-C10 sırası a - olefinlərin malein anhidridi ilə radikal birgə polimerləşməsi [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.06. /S. C. Əlizadə; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 137 s. , cədv., şək.

 

Əmirov Fariz Əli oğlu. Modifikasiya edilmiş fenol-formaldehid və etilen-propilen sopolimerləri əsasında korroziyadan qoruyucu kompozisiyalar [Mətn]: tex. e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 02.00.06. /f. Ə. Əmirov; ADNA.- B., 2007. 145, [6] s.

 

Əmirov Fariz Əli oğlu. Modifikasiya edilmiş fenol-formaldehid və etilen-propilen sopolimerləri əsasında korroziyadan qoruyucu kompozisiyalar [Mətn]: Texnika e.n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 02.00.06. /AMEA Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2007.- 27 s.

 

Əmirov Fariz Əli oğlu. Modifikasiya edilmiş funksional oliqomerlər və oliqomer-elastomer qarışıqları əsasında kompozisiyaların işlənməsi [Mətn]: tex. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 ; 3303.01. F. Ə. Əmirov; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 284 s.

 

Əzizov Abdulsəyid. Bir sıra poliolefin və polidienlərin xlorlaşma, fosfoxlorlaşma və xlorkarboksilləşmə reaksiyalarının kinetik qanunauyğunluqları [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06. /A. Əzizov; BDU.-B., 2004.- 306 s.

 

Hacıyeva Reyhan Şahmərdan qızı. Tərkibində amin, uretan və nitril qrupları olan polimer kompozisiyalarının əsasında köpüklənmiş sorbentlərin mexaniki-kimyəvi sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2304.01 R. Ş. Hacıyeva; AMEA, Polimer Materialları İn-tu., Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.-Sumqayıt., 2015.- 182, [8] s.

 

Kasebi Foroozan Saber qızı. Fenol qatranlarının sintez qanunauyğunluqları, xassələri və nanokompozisiyaları [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2304.01. F. S. Kasebi ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-Sumqayıt., 2013.- 153 s.

 

İbrahimova Təhminə Əliyəddin qızı. Stirolun (met) akril turşusunun qlisidil-butoksimetil-, və metilnorbornil-efirləri ilə "canlı" radikal mexanizmində birgə-polimerləşməsinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 ; 2304.01. T. Ə. İbrahimova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2015.- 167, [4] s.

 

Quliyeva İlahə Məmmədəli qızı. Monotsikloalkil-, funksionaləvəzli bitsikloalkilakrilat monomerlərinin və oliqomerlərinin sintezi [Mətn] : kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01 ; 2304.01. İ. M. Quliyeva ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 157 s.

 

Maşayeva Sevil Saleh qızı. Oliqohidroksinaftilenfenilaminlərin alınması və xassələrinin tədqiqi kimya üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün dis.: 02.00.06. /S. S. Maşayeva ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-B., 2012.- 169 s.

 

Mehdiyeva Samirə Tofiq qızı. C6-C10-alkilmetakrilatlar, α-olefinlər və mürəkkəb allil efirləri əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. S. T. Mehdiyeva ; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad.Aşqarlar Kimyası İn-tu., Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2015.- 147 s. 

 

Məlikov Elvin Yaşar oğlu. Malein anhidridi birgə polimerləri və polivinil spirti ilə karbon nanoboruların funksionallaşdırılması və alınan nanoquruluşların tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01 E. Y. Məlikov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 175 s.

 

Məmməd Həsən-zadə Dilarə Saməddin qızı. Etilen-propilen, butadien-stirol, poliizopren, butadien-nitril elastomer qarışıqlarının funksional qruplu poliolefinlərlə modifikasiyası [Mətn]: texnika e. n. . dər.l. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06. /D.S.Məmməd Həsən-zadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2006.- 131 s. + [8] v.

 

Məmməd Həsən-zadə Dilarə. Saməddin qızı. Etilen-propilen, butadien-stirol, poliizopren, butadien-nitril elastromer qarışıqlarının funksional qruplu poliolefinlərlə modifikasiyası: Texnika e.n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.06. /AMEA, Kimya Problemləri İnstitutu.-B., 2006.- 25 s.

 

Məmmədli Səidə Bəxtiyar qızı. Tsiklopropan tərkibli doymamış elastomerlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 02.00.06. S. B. Məmmədli ; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-Sumqayıt., 2012.- 148 s.

 

Məmmədli Ülviyyə Məmmədhüseyn qızı. Tərkibində sulfonil qrupları saxlayan epoksiimidlərin və poliefiroimidlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. Ü. M. Məmmədli; AMEA, Polimer Materialları İn-tu.-Sumqayıt., 2013.- 139 s.

 

Məmmədov Zakir Abdulla oğlu. Propan-propilen fraksiyasının oliqomerləşdirilməsi ilə sintetik yağların alınması [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.06 /Z. A. Məmmədov ; Azərb. Döv. Elmi-Tədqiqat "OLEFİN" İn-tu.-B., 2009.- 149 s.

 

Məmmədova Rəhimə Salman qızı.Polietilenin təbii iqlim şəraitlərində qocalmasının tədqiqi və təkrar e'mal zamanı modifikasiyası: Kimya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 02.00.06. AMEA M.F.Nağıyev adına Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutu.-B., 2001.- 26 s.

 

Məmmədova Rəhimə Salman qızı. Polietilenin təbii iqlim şəraitlərində qocalmasının tədqiqi və təkrar e'mal zamanı modifikasiyası [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06. /R. S. Məmmədova; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2001.- 133 s.

 

Məmmədova Rəsmiyyə Elbrus qızı. C6-C10 sırası α -olefinlərin malein anhidridi və stirolla üçlü birgə polimerlərinin sintezi və onlar əsasında kompozitlərin hazırlanması [Mətn] : kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 02.00.16. /R. E. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009. 137 s.

 

Məmmədova Samirə Mirəli qızı. Doksorubisinin immobilizə olunması üçün polimer gellərin sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. S. M. Məmmədova ; AMEA, akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu.-B., 2017.- 158, [6] s.

 

Nəsibova Məleykə Dəyirman qızı. Polietilen əsasında xüsusi təyinatlı polimer kompozitlərin alınması və tədqiqi [Mətn] : kimya . n. . dər. . üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı : 02.00.06. zərb. Resp. M. F. Nağıyev ad. Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İn-tu.-B., 2001.- 25 s.

 

Nəsibova Məleykə Dəyirman qızı. Polietilen əsasında xüsusi təyinatlı polimer kompozitlərin alınması və tədqiqi [Mətn]: kimya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 02.00.06. /M. D.Nəsibova; zərb. Dövlət Elmi Tədqiqat "OLEFin "İn-tu.-B., 2001.- 94 s.

 

Poladova Təranə Əli qızı. Alifatik aminlər və aminospirtlər əsasında alınan ammonium duzlarının və polielektrolitlərin iştirakı ilə səthi-aktiv komplekslərin sintezi və xassələri [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01. T. Ə. Poladova ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.-B., 2013.- 159 s.

 

Sadıxova Nəzakət Əhməd qızı. Xlortərkibli elastomerlərin molekulyar mütəhərrikliyinin öyrənilməsi və onlar əsasında yeni növlü kompozisiyaların alınması [Mətn]: kimya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 02.00.06. /N. Ə. Sadıxova; Azərb. Döv. Elmi-Tədqiqat "OLEFİN" İn-tu.- B., 2007.- 130, [4] s. , cədv., şək.

 

Şahab Əxyari. Yüksək şaxəli polibutadienlərin sintezi və xassələrinin öyrənilməsi $h [Mətn] : kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2304.01 Şahab Əxyari ; AMEA, akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- B., 2016.- 166 s.

 

Şimşadi Rəsul Şabanəli oğlu.Kompleksəmələgətirən təbii və sintetik polimer sorbentlərlə civə və kadmium ionlarının sorbsiyası kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06 /R.Ş.Şimşadi ; AMEA, Akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 128 s.

 

Talışova Natəvan Əziz qızı. Heksen-1 əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi [Mətn]: kimya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2314.01. N. Ə.Talışova; AMEA, akad. Ə. M. Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu.-B., 2014.- 147 s.

 

Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu. Polimer gellərdə tripsinin immobilizə olunması kimya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 02.00.06 /Ş. Z. Tapdıqov ; AMEA, Akad. M. F. Nağıyev ad. Kimya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 148 s.

 

 

 


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved