Səhiyyə. Tibb elmləri.

Səhiyyənin təşkili

 

Ağayev Anar Əzəm oğlu. Bakı şəhəri əhalisi arasında arterial hipertoniyanın populyasion xarakteristikası, onun aparıcı risk amilləri və profilaktikasına sosial-gigiyenik yanaşmalar [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3212.01. A. Ə. Ağayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 310 s.

 

Babayev Kamran Əlövsət oğlu. "Qurani-Kərimdə sosial-ictimai mühit və insan sağlamlığı problemi (Tibbi-Fəlsəfi aspekt)" [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.33. K. Ə. Babayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 187 s.

 

Bağırova Rəsmiyə Xancan qızı. Təsisatlı səhiyyə sistemində nevroloji yardımın təşkili xüsusiyyətləri (Dəmir yolu səhiyyəsi nümunəsində) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3212.01. R. X. Bağırova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2015.- 169 s.

 

Bağırova Şəhla Bəhruz qızı. Tibbi-demoqrafik situasiyanın dinamikasının səhiyyə resurslarına tələbatın proqnozlaşdırılmasında rolu tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 14.00.33 /Ş. B. Bağırova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2011.- 142 s.

 

Baxşəliyev Nəriman Sadıq oğlu. Əlillik riskinin sosial-gigiyenik səciyyələrinin, əlillərin tibbi təminatının və reabilitasiyasının regional xüsusiyyətləri və optimallaşdırılması yolları (Abşeron rayonu modelində)  [Mətn] :  tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3212.01 N. S. Baxşəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2016.- 168 s.

 

Calalov Mirələm Rahim oglu. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda sağlamlığın və səhiyyə sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 14.00.33. /M.R.Calalov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2011.- 166 s.

 

Eyvazov Rəfayıl Qurban oğlu.Azərbaycanda əlilliyin səbəbləri, risk amilləri, dinamikası və profilaktikasının prioritet istiqamətləri [Mətn] :tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3212.01 R. Q. Eyvazov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B.,2013.-298 s.

 

Eminova Ziyafət Sabir qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda səhiyyənin tarixi [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Z. S. Eminova; AMEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2004.- 162 s.

 

Əhmədov Fərhad Teymur oğlu. Əhali arasında kəskin və xronik irinli orta otitin yayılması, onların müalicəsi və profilaktikasının səmərələşdirilməsi [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.33.; 14.00.04 /F. T. Əhmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2010. -169 s.

 

Əliyeva Günel Bəy-Rza qızı. Yüksək texnologiyalı stomatoloji yardıma tələbat və onun effektivlik meyarlarının optimallaşdırılması (dental implantasiya nümünəsində) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3212.01. G. B. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2015.- 170 s.

 

Hacıyeva Yaqut Hacı-Əli qızı. Tələbələrin reproduktiv sağlamlığı və ona təsir edən sosial-gigiyenik amillərin səciyyələri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.33. Y. H. Ə. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2011.- 145 s.

 

Həsənov Həmzə Şamil oğlu. Qatarların hərəkətini təmin edən dəmiryolçuların sağlamlıq durumu və tibbi-təminatının optimallaşdırılması yolları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. iddialı dis.: 3212.01. H. Ş. Həsənov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2014.- 175 s.

 

Hüseyni Seyid Fazil Mirməhəmməd oğlu. Seyid İsmayıl Cürcaninin "zəxireye-xarəzmşahi" əsəri və onun tibb elminin inkişafında rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5506.00. S. F. M. Hüseyni ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 150 s.

 

Hüseynli Aynur Firudin qızı. Şəhər əhalisinin endokrinoloji yardıma tələbatı və onun normativ bazasının əsaslandırılması (Sumqayıt şəhəri nümunəsində) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3212.01. A. F. Hüseynli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2015.- 157 s.

 

Xodadoust Kazım Əsgər oğlu. Əbubəkr Əl-Əxəveyni Buxarayinin "Hidayətül-mütəəllimin fit-tibb" əsəri və onun tibb elminin inkişafında rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5506.00. K. Ə. Xodadoust ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 142 s.

 

Qəhrəmanova Leyla Fikrət qızı. Uşaq və yeniyetmələr arasında göz xəstəliklərinin yayılması, risk amilləri və profilaktikasının təşkili [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3212.01. L. F. Qəhrəmanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2016.- 166 s.

 

Liftiyev Rafiq Balaşirin oğlu. Artıq bədən çəkisi hipertoniya xəstəliyinin risk amili kimi və onun Bakı şəhəri əhalisi arasında korreksiyasına sosial-gigiyenik yanaşma [Mətn] tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.33. R. B. Liftiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 187 s.

 

Məhərrəmova Zəhraxanım Zəkəriyyə qızı. Təsisatlı səhiyyə sistemində endokrinoloji yardımın optimallaşdırılması və təşkili xüsusiyyətləri : (ARDNŞ-in səhiyyə sistemi nümunəsində) [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 14.00.33. Z. Z. Məhərrəmova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2012.- 166 s.

 

Məmmədov Fuad Fəxrəddin oğlu. Azərbaycan Respublikası Səhiyyəsinin yenidən qurulması: (1991-2002-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /F. F. Məmmədov; ARMEA, A. A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 152 s.

 

Mustafayev Musa Kamal oğlu. Əhalinin aspirinə olan tləbatının vəziyyəti və ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikasında onun əhəmiyyəti (Sosial-gigiyenik prospektiv tədqiqat) [Mətn] :tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3212.01 M. K. Mustafayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 182 s.

 

Nağdəliyev Əzim Süleyman oğlu. Azərbaycanda perinatal mərkəzlərin fəaliyyətinin effektivliyi və optimallaşdırılması yolları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3212.01. Ə. S. Nağdəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2014.- 158 s.

 

Nəcəfov Namiq Alış oğlu. Laborator xidmətlərin menecmentinin optimallaşdırılması yolları [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3212.01 N. A. Nəcəfov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2016.- 156 s.

 

Orucov Əhməd Vaqif oğlu. Azərkimya istehsalat birliyində çalışan işçilərdə ağız boşluğunun vəziyyəti və onlarda əsas stomatoloji xəstəliklərin müalicə-profilaktika tədbirləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01. Ə. V. Orucov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 140 s.

 

Rüstəmova Nazilə Məmməd qızı. Göz xəstəliklərinin tibbi-sosial ağırlığı və oftalmologiyanın prioritetlərinin əsaslandırılması [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3212.01; 3219.01. N. M. Rüstəmova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2014.- 334 s. 

 

Süleymanov Azər Abdul oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyə tarixi (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. A. A. Süleymanov ; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 180 s.

 

Şükürova Aygün Rəfail qızı. Abşeron iqtisadi rayonunda yaşayış məntəqələrinin tipindən asılı uşaqlarda gözün və onun əlavə aparatının xəstəliklərinin yayılma və uşaq oftalmoloji yardımının təşkili xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3212.01. A. R. Şükürova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2013.- 151 s.

 

Tağızadə Leyla Mayıl qızı. Səhiyyə sistemində marketinqin tibb,demoqrafik və iqtisadi şəraitdən asılı xüsusiyyətləri [Mətn] : fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.33. L. M. Tağızadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2011.- 148 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved