Səhiyyə. Tibb elmləri.

Gigiyena

 

 Əli Fəridə Məhəmməd qızı. Azərbaycan Respublikası avtomobil magistralları ətrafındakı torpaqların bioloji aktivliyinin gigiyenik qiymətləndirilməsi tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün dis.: 14.00.07. /F. M. Əli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 164 s.

 

 Əliyev Vaqif Hadı oğlu. Neft maşınqayırmada əsas peşə fəhlələrinin əmək şəraiti və sağlamlıq vəziyyətinin gigiyenik qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər.al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.07. /V. H. Əliyev; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1996.- 212 s.

 

Əliyeva Məşuqə İbrahim qızı. Bakı şəhəri su təchizatı sistemində işlədilən yeni folkulyantın gigiyenik qiymətləndirilməsi: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilən dis-nın avtoreferatı: 14.00.07. Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

 Əliyeva Məşuqə İbrahim qızı. Bakı şəhəri su təchizatı sistemində işlədilən yeni folkulyantın gigiyenik qiymətləndirilməsi [Mətn]: biologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.07. /M. İ. Əliyeva; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, V.Axundov ad. Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn-tu B., 2001.- 135 s.

 

İsmayılova Zöhrə Qoca qızı. Bakı şəhəri internat məktəbi şagirdlərinin sağlamlığının formalaşmasında faktiki sağlamlığının və yod mikroelementinin rolu [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.07. /Z. Q.İsmayılova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2006.- 209 s., cədv.

 

İsmayılova Zöhrə Qoca qızı. Bakı şəhəri internat məktəbi şagirdlərinin sağlamlığının formalaşmasında faktiki sağlamlığının və yod mikroelementinin rolu [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.07. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 19 s

 

Ramazanova İlhamə Firuz qizi. Baki şəhərində 3 yaşa qədər uşaqlar və hamilə qadinlar arasinda dəmir defisitli anemiyanın inkişafinda alimentar amillərin rolu [Mətn]: tibb .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.07. /İ.F. Ramazanova; AR Səhiyyə Nazirliyi, azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 198 s.

 

Ramazanova İlhamə Firuz qızı. Bakı şəhərində 3 yaşa qədər uşaqlar və hamilə qadınlar arasında dəmir defistili anemiyanın inkişafında alimentar amillərin rolu [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.07. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 18 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved