Səhiyyə. Tibb elmləri.

Epidemiologiya

 

Abdullayev Əvəz Cahangir oğlu. Azərbaycanın rütubətli subtropik iqlimli bölgəsində strongiloidozun epidemioloji xüsusiyyətləri və onun profilaktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün dis.: 14.00.30. /Ə. C. Abdullayev; Azərb. Resp. SN., V.Y.Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn-tu.-B., 1997.- 124 s.

 

Abdullayev Rakif Misir oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda kəskin bağırsaq infeksiyalarının epidemiologiyasının xüsusiyyətləri və onların profilaktikası tədbirləri [Mətn]: tibb .n.l.dər.. üçün təq. ol. dis.: 14.00.30. /R. M. Abdullayev; S.İmaməliyev ad. Respublika Taun əleyhinə Stan.-B., 2003.- 186 s.

 

Babaxanov İsbi Salman oğlu. Daxili İşlər Nazirliyinin bel-oma lokalizasiyalı ağrı sindromu olan əməkdaşlarında nevroloji və psixoloji pozğunluqların epidemiologiyası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3202.01 ; 3223.01. İ. S. Babaxanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 138 s.

 

Əsgərov Əli Abbas oğlu. Kəskin bağırsaq infeksiyaları zamanı bağırsaq mikroflorasının vəziyyəti və rekonvalessentlərin reabilitasiyası dövründə disbiozun korreksiyası tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.30 ; 14.00.05 /Ə. A. Əsgərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 172 s.

 

Əzimov Ehtiram Hərbi oğlu. Azərbaycan Respubikası ərazisində hərbi və antropurgik ocaqlarda leptospirozların epidemik təzahürlərinin müasir xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.30. /E. H. Əzimov; Azərb.Tibb Un-ti- B., 2005.- 197 s.

 

Əzimov Ehtiram Hərbi oğlu. Azərbaycan Respubikası ərazisində hərbi və antropurgik ocaqlarda leptospirozların epidemik təzahürlərinin müasir xüsusiyyətləri: Tibb .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.30. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Həsənova Sara İman qızı. Bağırsaq yersiniozu zamanı epidemioloji nəzarət sistemində dezinfeksiya tədbirlərinin rolu: Tibb .n.. dər.. üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.30. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Həsənova Sara İman qızı. Bağırsaq yersiniozu zamanı epidemioloji nəzarət sistemində dezinfeksiya tədbirlərinin rolu [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.30. /S. İ. Həsənova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 164 s.

 

İbrahimov Zeynal Neymət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında donorluq qabiliyyətinə malik və yüksək yoluxma riskli əhali qrupları arasında virus hepatitləri [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. e.d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.30.; 14.00.29. /Z. N. İbrahimov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, B.Ə. Eyvazov ad. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İn-tu .-B., 2009.- 134 s.

 

İbrahimova Mehriban Vahab qızı. Uşaqlarda disbakterioz fonunda bağırsaq parazitozlarının (askaridoz, enterobioz, lyamblioz) klinik-immunoloji xüsusiyyətləri, müasir şəraitdə onların müalicəsi və profilaktikası [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3220.01 ; 3202.01. M. V. İbrahimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, K. Y. Fərəcova adın Elmi-Tədqiqat Pediatriya İn-tu.-B., 2014.- 166 s.

 

Qədimov Hüseyn Həsən oğlu. Bakı şəhəri şəraitində bağırsaq eşerixiozlarının epidemiologiyasının xüsusiyyətləri və epidemioloji nəzarət üzrə tədbirlərin səmərələşdirilməsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün dis.: 14.00.30. /H. H. Qədimov; N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1999.- 172 s.

 

Nəzərov Nazim Tarverdi oğlu. Azərbaycanın cənub-şərq rayonlarında xlamidiozlar və Ku qızdırması xəstəliklərinin epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.30. /N. T. Nəzərov; V.Y.Axundov ad. Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn-tu.-B., 1997.- 171 s. 

 

Səmədova Züleyxa Məcid qızı. Bakı şəhəri şəraitində leptospiroz ocaqlarında boz siçovullarla mübarizə metodları və monitorinqin əsaslarının işlənib hazırlanması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.30. /Z.M. Səmədova; ATU.-B., 2002.- 167 s.

 

Süleymanlı Erkin Epikür oğlu. Azərbaycanda son illərdə difteriyanın epidemioloji xüsusiyyətləri və bu infeksiya üzərində epidemioloji nəzarətin əsas istiqamətləri [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.30. E. E. Süleymanlı; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 26 s. 

 

Süleymanlı Erkin Epikür oğlu. Azərbaycanda son illərdə difteriyanın epidemioloji xüsusiyyətləri və bu infeksiya üzərində epidemioloji nəzarətin əsas istiqamətləri [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.30. /E. E. Süleymanlı; V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn-tu.-B., 2001. - 182 s.

 

Süleymanova Kəmalə Tahir qızı. Xlamidiya infeksiyası fonunda hamiləliyin gedişi və klinik-epidemioloji aspektləri [Mətn]: tibb . n. l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 14.00.30. /K.T. Süleymanova; ATU.-B., 2004.- 190 s.

 

Süleymanova Kəmalə Tahir qızı. Xlamidiya infeksiyası fonunda hamiləliyin gedişi və klinik-epidemioloji aspektləri [Mətn]: Tibb .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.30. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 19 s.

 

Tağıyeva Flora Şura qızı. Abşeron yarımadası ərazisinin şigelyozlara görə epidemioloji rayonlaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.30. F. Ş.Tağıyeva; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 26 c.

 

Tağıyeva Flora Şura qızı. Abşeron yarımadası ərazisinin şigelyozlara görə epidemioloji rayonlaşdırılması [Mətn]: tibb e .n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.30. /F. Tağıyeva; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 166 s.

 

Təhməzli Qoşqar İlahi oğlu. Qida məhsulları üzərində sanitar-parazitoloji monitorinqin təşkilinin və həyata keçirilməsinin epidemioloji effektivliyi [Mətin]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.30 /Q.İ.Təhməzli; Azərb.Tibb Un-ti.-B., 2003.- 164 s.

 

Vəliyev Baxşəli Əbilfəz oğlu. Kampilobakteriozların klinik-epidemioloji xüsusiyyətləri və müasir Bakı şəhəri şəraitində onların üzərində epidemioloji nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 14.00.30. /B.Ə.Vəliyev.- B., 2005. -175 s. 

 

Vəliyev Baxşəli Əbilfəz oğlu. Kampilobakteriozların klinik-epidemioloji xüsusiyyətləri və müasir Bakı şəhəri şəraitində onların üzərində epidemioloji nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.30 /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.-19 s.

 

Yusubova Sədaqət Səid qızı. Müasir Bakı şəhəri ailələrinin qnoseologiyası və bağırsaq parazitozları onların sosial statusunun və saqğlamlığının markerləri kimi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 14.00.30. /S. S. Yusubova. Azərbaycan Tibb Universiteti- B., 2003. -195 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved