Səhiyyə. Tibb elmləri

  Ümumi patalogiya

 

Abdullayev Oqtay Sabir oğlu. Şəkərli diabet xəstələrinin qanında lipid mübadiləsinin əsas göstəriciləri ilə lipoperoksidləşmə prosesi arasında əlaqənin öyrənilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. O. S. Abdullayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.-B., 2014.- 142 s.

 

Axundov İmran Adil oğlu. Anafilaktik şokun dinamikasında immun komponentlər ilə laxtalanmanın qanda və limfada dəyişməsinin korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.16. /İ. A. Axundov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 123 s.
 

Cavadova Cəmilə Telman qızı. Peritoneal intoksikasiya sindromu zamanı qaraciyərin fermentativ funksiyasının pozulmasının patogenezinin bəzi məsələləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.16. /C. T. Cavadova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2005.- 156 s., ill.

 

Cavadova Cəmilə Telman qızı. Peritoneal intoksikasiya sindromu zamanı qaraciyərin fermentativ funksiyasının pozulmasının patogenezinin bəzi məsələləri: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.16 /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Cəfərov Nizami Şahmar oğlu. Mədəaltı vəzidə posttravmatik və qeyri-travma mənşəli patoloji proseslər nəticəsində əmələ gələn morfoloji dəyişikliklər və onların məkkəmə-tibbi kontekstində qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.15 ; 14.00.24. N. Ş. Cəfərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 198 s.

 

Əhmədzadə Ülviyyə İsrafil qızı. Peritoneal intoksikasiya sindromunun patogenezində zülal mübadiləsində baş vermiş dəyişikliklərin rolu [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3243.01. Ü. İ. Əhmədzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 142 s.

 

Ələkbərov Akif Ələsgər oğlu. Yanıq xəstəliyi zamanı ağciyərlərin intramural sinir aparatının və simpatik sinir qanqlionlarının patomorfologiyası [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.15. /A. Ə.Ələkbərov; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 179 s.

 

Ələkbərov Akif Ələsgər oğlu. Yanıq xəstəliyi zamanı ağciyərlərin instramural sinir aparatının və simpatik sinir qanqlionlarının patomorfologiyası: Tibb e. n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.15. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 20 s.

 

  Əliyev Fikrət Xanhüseyn oğlu. Aşağı ətrafların qanqrenası zamanı ürək əzələsinin morfofunksional dəyişiklikləri və onun patogenezinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.15; 14.00.16 /F. X. Əliyev; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B , 2003.- 136 s.

 

Əliyev Orxan Sabir oğlu. Parodontitin kompleks müalicəsində qan və limfanın laxtalanma pozulmalarının korreksiyasının əhəmiyyəti tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.16 ; 14.00.21 /O. S. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 168 s.

 

Əliyeva Təranə Rzaqulu qızı. Artyus fenomeni zamanı qanın, limfanın laxtalanma dəyişiklikləri və onların litium mikroelementi ilə korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.16 /T. R. Əliyeva; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2005.- 142 s.

 

Əliyeva Təranə Rzaqulu qızı. Artyus fenomeni zamanı qanın və limfanın laxtalanma dəyişiklikləri və onların litium mikroelementi ilə korreksiyası [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.16 /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Əsgərova Hicran Emin qızı. Peritoniz zamanı qan və limfanın laxtalanmasının pozulmasında qarın boşluğu möhtəviyyatının lipid peroksidləşməsi məhsullarının rolu [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.16. /E. H. Əsgərova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 160 s.

 

Hacıyeva Sevinc İbrahim qızı. Normal və ekstremal şəraitdə müsariqə limfa düyünlərinin morfofunksional vəziyyətinin tənzimlənməsində hipotalamusun rolu [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.16 /S. İ. Hacıyeva; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2004.- 175 s.

 

Hüseynova Gülqız Ağahəsən qızı. Postnatal ontogenezdə normada və eksperimentdə sidik kisəsi vəzilərinin, limfoid törəmələrinin struktur-funksional səciyyəsi, morfogenezinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3241.01. G. A. Hüseynova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 319 s.
 

İbrahimova İradə Eyvaz qızı. Yenidoğulmuşlarda xlamidiya infeksiyasının klinik-immunoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /İ. E. İbrahimova; K.Y.Fərəcova ad. Elmi-Tədq. Pediatriya İn-tu.- B., 2005.- 149 s., şək.

 

İbrahimova Şəfəq Sabir qızı. Ürək əzələsi infarktının müxtəlif formalarında atriyal natriumuretik qranulaların fəaliyyətinin tənzimlənməsində E1 prostaqlandinin rolu [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.06. /Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 137 s.

 

İbrahimova Şəfəq Sabir qızı. Ürək əzələsi infarktının müxtəlif formalarında atriyal natriumuretik qranulaların fəaliyyətinin tənzimlənməsində E1 prostaqlandinin rolu [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.16. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 18 s., cədv.

 

Qasımov Tahir Piri oğlu. Beyin qan dövranının kəskin pozulması zamanı qan və limfanın laxtalanması və bəzi qaraciyər fermentlərinin aktivliyinin dəyişməsi, onların korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.16. /T. P. Qasımov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 160 s.

 

Quliyeva Arzu Əhməd qızı. Kliniki manifest və subklinik gedişli infeksiyaların anadangəlmə immunitetin göstəricilərinə təsiri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01; 3244.01. A. Ə. Quliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2013.- 145 s.

 

Quliyeva Nigar Taryel qızı. Endotoksinin təsirindən oturaq sinirinin qişa və damar elementlərində baş verən dəyişikliklərin morfofunksional səciyyəsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2407.01. N. T. Quliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 205 s.

 

Məmmədova Vəfa Rüstəm qızı. Birincili immun çatışmazlığı olan xəstələrin diaqnostik alqoritminin işlənməsi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3244.01 V. R.Məmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 167 s.

 

Mirzəyeva Aidə Rəfail qızı. Ekstremal vəziyyətlərdə kalsium antaqonistlərinin bəzi yeni nəsil nümayəndələrinin müqayisəli farmakoloji tədqiqi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 14.00.25 /A. R. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,2010.- 148 s.

 

Mirzəyeva Təranə Nadir qızı. Virus infeksiyaları zamanı (sadə herpes virusu və sitomeqalovirus) ciftdə baş verən morfo-funksional dəyişikliklər [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.15 /T. N. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2010. - 188 s.

 

Novruzova Lalə Yəhya qızı. Eritrositlərin minor antigenləri ilə əlaqəli posttransfuziya fəsadlarının profilaktikası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.36. /L. Y. Novruzova; Azəeb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, B. Ə. Eyvazov ad. Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İn-tu.-B., 2008.- 135 s.

 

Purdavudəsl Peyman Nasir oğlu. Bakı şəhərinin əhalisində hla genlərinin skrininqi [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2409.01. P. N. Purdavudəsl ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 174 s. 

 

Rəcəbova Fatma Oruc qızı. Peritonit zamanı intoksikasiyanın fazalarından asılı olaraq atrial natriumuretik faktorun vəziyyəti [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.16 /F. O. Rəcəbova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 110 s.

 

Talışinskaya Məlahət Bəxtiyar qızı. Reanimasiyadan sonrkı bərpa dövründə orqanizmin immun və hemolimfakoaqulyasiya pozğunluqlarının korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.16. /M.B.Talışinskaya; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 153 s.

Vəliyeva Zeynəb Yəhya qızı. Peritoneal intoksikasiyada immun sistemində baş vermiş dəyişikliklər və onların patogenezində müsariqə limfa düyünlərinin rolu [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3244.01 Z. Y. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,2014.- 173 s.

 

Yaqubova Samirə Məmmədhəsən qızı. Yoğun bağırsağın qalça bağırsaqla plastikası zamanı mikrosirkulyator torun vəziyyəti və onun tənzimlənməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.16.; 14.00.27. /S.M.Yaqubova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2006.- 148 s., [2] v.şək.

 

Yaqubova Samirə Məmmədhəsən qızı. Yoğun bağırsağın qalça bağırsaqla plastikası zamanı mikrosirkulyator torun vəziyyəti və onun tənzimlənməsi: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.16.; 14.00.27. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 20 səh.

 

Yusifov Vüsal Qostan oğlu. Eksperimental hipertireoz zamanı qalxanabənzər vəzdə baş verən bəzi morfofunksional dəyişikliklər və onun tənzimlənməsində "yodurdu" balzamının rolu [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.16. /V. Q. Yusifov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2005.- 128 s., cədv., şək.

 

Yusifov Vüsal Qostan oğlu. Eksperimental hipertireoz zamanı qalxanabənzər vəzidə baş verən bəzi morfofunksional dəyişikliklər və onların tənzimlənməsində "yodurdu" balzamının rolu [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis-nın aftoreferatı: 14.00.16. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 19 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved