Səhiyyə. Tibb elmləri.

Tibbi mikrobiologiya və parazitologiya

 

Bağorova Məlahət İbrahim qızı. Leyşmaniozun diaqnostikasinda yeni mikrokultura metodu [Mətn]: tibb .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.07. /M.İ.Bağorova; AR Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 158 s.

 

Bağırova Məlahət İbrahim qızı. Leyşmaniozun diaqnostikasında yeni mikrokultura metodu [Mətn]: Tibb .n.a.dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 03.00.07. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Bayramov Ramin Baba oğlu. Ətrafların odlu silah yaralarının mikrobioloji xarakteristikası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /R. B. Bayramov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 182 s., cədv., şək.

 

Cavadov Samir Sabir oğlu. Limfoblastik leykemiyalı xəstə uşaqlarda sistem xaraktreli kandidozun etiopatogenetik xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /S. S. Cavadov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 134 s.

 

Əliyeva Günel Zakir qızı. Candida və bakterial mənşəli infeksiyaların kəskin B virus hepatitinin inkişafına təsiri (klinik-immunoloji və mikrobioloji aspektləri) [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2414.01 G.Z.Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 135 s.

 

Əliyev Mehman Həbib oğlu. Helikobakteriozun diaqnostikasının mikrobioloji aspektləri, onun epidemioloji xüsusiyyətləri və müalicə-profilaktik tədbirlər sistemi [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.07.; 14.00.30. /M. H. Əliyev; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 314 s., şək., cədv.

 

Əliyev Mehman Həbib oğlu. Helikobakteriozun diaqnostikasının mikrobioloji aspektləri, onun epidemioloji xüsusiyyətləri və müalicə-profilaktik tədbirlər sistemi [Mətn]: Tibb .d-ru .dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.07.; 14.00.30. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 21 s., sxem.

 

Əliyeva Həyat Mobil qızı. Bakı şəhərində müxtəlif sosial qrup əhali arasında H.pyloriyə yoluxma və helikobakteriozun etiopatogenetik xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 03.00.07. /H. M. Əliyeva; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 142 s., cədv., şək.

 

Hacıyeva Səidə Vaqif qızı. Helıcobacter Pylori-nin mədə və onikibarmaq bağırsaq xəstəliklərində rolu və onun mikrobioloji xarakteristikası tibb e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.07. /S. V. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 135 s.

 

  Heydərova Fəridə Hafiz qızı. Bəzi piridoksin azotörəmələrinin (merkurionlar) antimikrob fəallığının öyrənilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2414.01 F. H. Heydərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, V. Axundov ad. Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn-tu.- B., 2016.- 131s.

 

  Rzayeva Azadə Aydın qızı. Azərbaycanda istehsal edilən kolbasa məmulatlarının mikrobioloji cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn] : biol. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01 A. A. Rzayeva ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- B., 2015.- 132 s.

 

   Süleymanov Arzu Sahib oğlu. Azərbaycanın ümumi tarazlıq modeli timsalında investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5302.01 A. S. Süleymanov ; Azərb. Resp. İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İn-tu.- B., 2016.- 144 s.

 

Kərimov Ehtibar Əsabəli oğlu. Mədə-bağırsaq sistemi kandidozunun mikrobioloji və immunoloji xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. E. Ə. Kərimov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,- 2011.- 141 s.

 

Quliyeva Arzu Əhməd qızı. Kliniki manifest və subklinik gedişli infeksiyaların anadangəlmə immunitetin göstəricilərinə təsiri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2414.01; 3244.01. A. Ə. Quliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2013.- 145 s. 

 

Mansurova Hafizə Tanrıverdi qızı. Dəri mikroflorasının nozokomial infeksiyaların əmələ gəlməsində rolu tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 03.00.07 /H. T. Mansurova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 138 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved