Səhiyyə. Tibb elmləri.

Əczaçılıq. Farmasiya. Toksikologiya

 

Abdullayeva Rəşidə Musa qızı. Yeni nəsil kalsium antaqonistləri-diumankal və dekursinolun müqayisəli farmakoloji xarakteristikası tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.25. /R. M. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 143 s.

 

Bağırov Abbas Əli oğlu. Kalsium kanalı antaqonistlərinin təsir mexanizmində beynin monoaminergik sisteminin rolu [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.25. A. Ə. Bağırov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 138 s.

 

 Bağırova Aynurə Bahadur qızı. Azərbaycanda optik xidmət və əmtəə bazarının marketinq tədqiqatları [Mətn]: əczaçılıq üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3400.01. A. B. Bağırova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 180 s.

 

 Bəndəliyeva Aidə Allahverdi qızı. Azərbaycanda yayılan bəzi başlıqotu, şirquyruğu və kəklikotu bitkilərindən müvafiq dərman preparatlarının alınması [Mətn]: əczaçılıq e.n.a.dər.a. üçün dis.: 15.00.02. /A. A.Bəndəliyeva; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti . -B., 1998. - 129 s.

 

Əliyeva Kubra Yaşar qızı. Barium-sulfat əsasında bitki polisaxaridləri ilə rentgenkontrast vasitələrin alınması və tədqiqi [Mətn]: əczaçılıq e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 15.00.01. /K. Y. Əliyeva; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 146 s. , cədv., şək.

 

 Əliyeva Kubra Yaşar qızı. Barium-sulfat əsasında bitki polisaxaridləri ilə rentgenkontrast vasitələrin alınması və tədqiqi [Mətn]: Əczaçılıq e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 15.00.01. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 22 s., cədvəl

 

Əliyeva Sənəm Eldar qızı. Salvia L. cinsinə aid bəzi növlərin farmakoqnostik tədqiqi [Mətn] : əczaçılıq üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3400.02 S. E. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 191 s.

 

 Hüseynova Gülbəniz Asif qızı. Koronar qan dövranının kəskin pozulması zamanı miokardan pozulmuş fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə nikomorfolinin tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.25. /G. A. Hüseynova; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1999.- 203 s.

 

 İsayev Cavanşir İsa oğlu. Azərbaycan florasından olan bəzi yabanı dərman bitkilərinin farmakoqnostik tədqiqi və fitopreparatların istehsalında tətbiqi [Mətn]: əczaçılıq e. d-ru l. dər. . üçün təq. ed.dis.: 15.00.02 /C. İ. İsayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2008. -343 s.

 

Kazımova Afaq Ulduz qızı. Kalsium antaqonistlərinin reproduktiv funksiyaya təsirinin müqayisəli farmakoloji tədqiqi [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3209.01 A. U. Kazımova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 178 s.

 

Kərimova Zeynəb Kərim qızı. Çəhrayı İzabella (Vitis Labrusca L.) üzümünün sənaye tullantılarından müalicəvi-kosmetoloji məlhəmin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması [Mətn]: əczaçılıq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3400.01. Z. K. Kərimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 150 s.

 

 Qarayev Eldar Abdulla oğlu. Bioloji fəal maddələrin xammal mənbələrinin axtarılması, dərman preparatının hazırlanması və standartlaşdırılması [Mətn]: əczaçılıq e. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3400.02. E. A. Qarayev ; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 347 s.

 

 Mehralıyeva Sevil Cəbrayıl qızı. Bəzi çoxkomponentli bitki yığıntıları əsasında dərman formalarının alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması və onların bioəczaçılıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi [Mətn] : əczaçılıq . üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün dis.: 15.00.01 /S. C. Mehralıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 193 s.

 

Məcidova Ülkər Mirzağa qızı. Biyanın əsasında kompleks dərman preparatlarının tərkibinin işlənib hazırlanması, onların farmakotexnoloji tədqiqi və keyfiyyət normalarının seçilməsi [Mətn] : əczaçılıq üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq.
ed. dis.: 15.00.01 ; 14.00.25 /
Ü. M. Məcidova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 152 s.

 

Məmmədova Əfsanə Elman qızı. Qlisirrizin turşusu əsasında bəzi müalicəvi-kosmetoloji vasitələrin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması və keyfiyyət normalarının təyini [Mətn]: əczaçılıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis: 3400.01. Ə. E. Məmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 134, [63] s. 

 

 Mikayılova Şəhla Xəlil qızı. Qədim və orta əsrlərdə Azərbaycanda dərmanşünaslıq [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.10.; 15.00.01. /Ş. X. Mikayılova; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2008.- 170 s.

 

Mirzəyeva Aidə Rəfail qızı. Ekstremal vəziyyətlərdə kalsium antaqonistlərinin bəzi yeni nəsil nümayəndələrinin müqayisəli farmakoloji tədqiqi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 14.00.25 /A. R. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,2010.- 148 s.    

 

 Musayeva Elnurə Musa qızı. Peritoneal intoksikasiya zamanı qaraciyərin antitoksik funksiyasına bəzi flavanoidlərin müqayisəli farmakoloji təsiri [Mətn]: biol. e. n. a. dər. al. üçün təq.ol. dis.: 14.00.25 /E. M. Musayeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Un-ti.-B., 2008.- 151 s.

 

 Poluxova Şahzadə Musa qızı. Ağır metal tərkibli bioloji fəal maddələrin farmakoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.25. /Ş. M. Poluxova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti . -B., 2010. -156 s.

 

 Səfərova Səbirə Mahir qızı. Timozin-alfa1-in antibakterial və virus əleyhinə təsirləri və onların realizasiya mexanizmləri (eksperimental və laborator-kliniki tədqiqat) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2414.01; 2420.01. S. M. Səfərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, S. İmaməliyev ad. Respublika Taun Əleyhinə Stansiya.-B., 2014.- 140 s.

 

 Süleymanov Tahir Abbasəli oğlu. Azərbaycan florasından tərkibində lipidlər və fenol birləşmələri saxlayan bəzi bitki növlərinin farmakoqnostik tədqiqi və istifadəsi [Mətn]: əczaçılıq e. d-ru l. dər. . üçün təq. ed.dis.: 15.00.02; 15.00.01. /T.A. Süleymanov; ATU.-B., 2006.-300 s.

 

 Süleymanov Tahir Abbasəli oğlu. Azərbaycan florasından tərkibində lipidlər və fenol birləşmələri saxlayan bəzi bitki növlərinin farmakoqnostik tədqiqi və istifadəsi [Mətn]: Əczaçılıq e.d-ru .dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 15.00.02; 15.00.01. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 39 s.

 

 Yaqubov Kamandar Mehdi oğlu. Sulpirid, tiaprid və bəzi yeni benzamid törəmələrinin dofaminergik təsir mexanizmlərinin müqayisəli neyrofarmakoloji tədqiqi biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.25 /K. M. Yaqubov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 144 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved