Səhiyyə. Tibb elmləri.

Ümumi terapiya

 

 

Əhmədov Kənan Sahib oğlu. Hərbi hospitallarda anesteziloji və reanimatoloji xidmətlərə tələbat və onun resurs təminatının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.37. /K. S. Əhmədov; Ə. Əliyev Adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 2006.- 161 s.

 

Həsənova Gülnarə Hüsü qızı. Revmatoid artritli xəstələrin kompleks müalicəsində "Şıx" hidrogen-sulfidli vannaların əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.39.; 14.00.51. /G. H. Həsənova; Respub. Elmi Artroloji Mərkəz.- B., 2006.- 154 s.

 

Həsənova Gülnarə Hüsü qızı. Revmatoid artritli xəstələrin kompleks müalicəsində "Şıx" hidrogen-sulfidli vannaların əhəmiyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.39.; 14.00.51. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 22 s.

 

Kazımov Əhməd Hacı oğlu. Müxtəlif emosional və hüdudi nevrotik vəziyyətlərdə gənclərin elektroensefaloqrafik, psixofiziolji, vegetativ xüsusiyyətlərinə tibbi terapevtik rezonanslı musiqinin təsiri [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün dis: 2411.01. Ə. H. Kazımov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 462 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved