Səhiyyə. Tibb elmləri.

Tibbi radiologiya və rentgenologiya

 

 

Həsənov Nizami Xalıq oğlu. Qida borusu xərçənginin şüa müalicəsi zamanı baş verən immuno-metabolik dəyişikliklər və onların korreksiyası [Mətn]: tibb . n.l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.19; 14.00.36. /N. X. Həsənov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- B., 2006.- 150 s., cədv.

 

Xankişiyeva Solmaz Qərib qızı. Mədənin bədxasəli şişlərinin ultrasəs müayinə üsulları [Mətn]: tibb e. n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.19. /S. Q. Xankişiyeva; Respub.Diaqnostika Mərkəzi.- B., 2004.- 144 s.

 

  Nuriyeva Arzu Aydın qızı. Ultrasəs müayinəsinin hestasiyanın müddətindən asılı diaqnostik və proqnostik əhəmiyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3225.01 A. A. Nuriyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2016.- 168 s.

 

Sultanova Məlahət Cahangir qızı. Aşağı ətraf arteriyalarının xroniki obliterasiyaedici xəstəliklərinin diaqnostikasında kompyuter termoqrafik müayinənin tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:14.00.19 /M.C. Sultanova; ATU.- B., 2005.- 147 s., (2), cədvəl.

 

Sultanova Məlahət Cahangir qızı. Aşağı ətraf arteriyalarının xroniki obliterasiyaedici xəstəliklərinin diaqnostikasında kompyuter termoqrafik müayinənin tətbiqi: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın aftoreferatı: 14.00.19 /Onkoloji elmi mərkəz.-B., 2005.- 18 səh.

 

Şahməmmədov Nuru Saydam oğlu. Süd vəzisi xərcənginin erkən qiagnostikasında mammoqrafiya, termoqrafiya və ultrasəs müayinələrinin rolu [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. el. dis.: 14.00.19 /N. S. Şahməmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 169 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved