Səhiyyə. Tibb elmləri.

Daxili xəstəliklər

 

 

Abbasov Vüqar Gəray oğlu. Azərbaycan Respublikasında metabolik sindromum epidemiologiyası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 14.00.06. /V. G. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, C. M. Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu.- B., 2008.- 132 s., cədv., şək.

 

Abbasov Vüqar Gəray oğlu. Azərbaycan Respublikasında metabolik sindromum epidemiologiyası [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 14.00.06. /V. G. Abbasov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 20 s.

 

Abdullayev Ədalət Yusif oğlu. Ürəyin işemik xəstəliyinin patogenezində helicobakter pylori mənşəli iltihabı prosesin rolu [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 14.00.16; 14.00.05. /Ə. Y. Abdullayev; Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 134 s.

 

Abdullayev Ədalət Yusif oğlu. Ürəyin işemik xəstəliyinin patogenezində H.pılorı mənşəli iltihabı prosesin rolu [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.16; 14.00.05. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 19 s.

 

Abdullayev Oqtay Sabir oğlu. Şəkərli diabet xəstələrinin qanında lipid mübadiləsinin əsas göstəriciləri ilə lipoperoksidləşmə prosesi arasında əlaqənin öyrənilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. O. S. Abdullayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.-B., 2014.- 142 s.

 

Ağayev Anar Əzəm oğlu. Bakı şəhəri əhalisi arasında arterial hipertoniyanın populyasion xarakteristikası, onun aparıcı risk amilləri və profilaktikasına sosial-gigiyenik yanaşmalar [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3212.01. A. Ə. Ağayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 310 s.

 

Ağayeva Kəmalə Əlirza qızı. Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertoniyası olan xəstələrdə III nəsl kalsium antaqonisti lasidipinin effektivliyi və hemoreologiyaya təsiri [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.05. /ABU.- B., 2006.- 142 s.

 

Ağayeva Kəmalə Əlirza qızı. Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertoniyası olan xəstələrdə III nəsl kalsium antaqonisti lasidipinin effektivliyi və hemoreologiyaya təsiri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 14.00.05. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 20 s.

 

Ağayeva Təranə Məmmədhəsən qızı. Hipertoniya xəstəliyi və onun böyrək çatışmamazlığı ilə ağırlaşması zamanı lazer və maqnitlə müalicənin xəstəliyin klinik gedişinə və sol mədəciyin funksional vəziyyətinə təsiri [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün dis.: 14.00.06. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 157 s.

 

Ağayeva Təranə Məmmədhəsən qızı. Hipertoniya xəstəliyi və onun böyrək çatışmamazlığı ilə ağırlaşması zamanı lazer və maqnitlə müalicənin xəstəliyin klinik gedişinə və sol mədəciyin funksional vəziyyətinə təsiri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.06. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 20 s.

 

Alıyev Fazil. Yanıqlardan sonra mədə bağırsaq sisteminin qanaxmalarla ağırlaşan kəskin eroziya və xoralarının profilaktikası və müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.37.; 14.00.27. /F. Alıyev; Azərb. Tibb İn-tu.-B., 2001.- 118 s.

 

Allahverdiyeva Nigar Ələsgər qızı. Helicobacter pylori ilə assosiasiya olunmuş xronik qastrit zamanı mədənin morfofunksional vəziyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3205.01. N. Ə. Allahverdiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 135 s.

 

Babaxanova Aytən Natiq qızı. I və II tip şəkərli diabet xəstələrində diabetik nefropatiyanın erkən diaqnostikası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3205.01 A. N. Babaxanova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 140 s.

 

Bağırova Aida Rəşid qızı. Xroniki daşsız xolesistitin klinikasının, diaqnostikasının və müalicəsinin bəzi xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3205.01. A. R. Bağırova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akademik M. A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2015.- 142 s.

 

Bayramov İlham Piri oğlu. Xroniki B və C virus hepatitlərinin kompleks müalicəsində qısadalğalı ultrabənövşəyi şüaların tətbiqinin effektivliyinin öyrənilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3221.01 İ. P. Bayramov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,2015.- 150 s.

 

Bəydəmirova Arzu Arif qızı. Kaptopril və kalsium antaqonistlərinin (nifedipinin) arterial hipertoniya zamanı lipid mübadiləsinə və hemodinamikaya müqayisəli təsiri [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 14.00.05. /A. Bəydəmirova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1998.- 132 s.

 

Cavadzadə Vüqar Novruzəli oğlu. Şərti-patogen bakteriyalarla törədilən bağırsaq disbakteriozunun kliniki-laborator xüsusiyyətləri və kompleks müalicəsində simbiotik tətbiqinin effektivliyi[Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3221.01. V. N. Cavadzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 163 s.

 

Eyvazov Təyyar Haşım oğlu. HBsAg pozitiv əhali qruplarında hepatit B və Д virus infeksiyalarının müxtəlif aktivlikli xronik formalarının klinik, biokimyəvi və immunoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.05.; 14.00.10. /T. H. Eyvazov; N. Nərimanov adına ATU.-B., 1997.- 142 s.

 

Əhmədov Elçin Təyyar oğlu. "Gicgah-çənə oynağının xroniki artritlərinin və artrozlarının patogenetik müalicəsi"[Mətn] : tibb üzrə e. d-ru el. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3226.01 ; 3233.01 E. T. Əhmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B.,2009.- 382 s.

 

Əlimirzəyeva Zöhrə Xalid qızı. Azərbaycanda leykozların klinik-epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.29., 14.00.30. /Z. X.Əlimirzəyeva; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, B. Ə. Eyvazov ad. ET Hematologiya və Transfuziologiya İn-tu.-B., 2008.- 148 s.

 

Əliyev Fikrət Xanhüseyn oğlu. Aşağı ətrafların qanqrenası zamanı ürək əzələsinin morfofunksional dəyişiklikləri və onun patogenezinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. àl. dər. à. üçün təq. ed. dis.: 14.00.15; 14.00.16 /F. X. Əliyev; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B , 2003.- 136 s.

 

Əliyeva Aida Cabbar qızı. Kəskin ağciyər iltihabı zamanı limfadrenajın, immun sistemin, lipidlərin peroksidli oksidləşməsinin pozulması və onların korreksiyası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.16. /A. C. Əliyeva; Azərb.Tibb Universiteti.- B., 2003.- 198 s.

 

Əliyeva Gülüstan Kamil qızı. Bronxial astması olan xəstələrdə immunstatus və dermatoqlifika [Mətn]: biol. å. n. àl. dər. à. üçün təq. ed. dis.: 14.00.36. /G. K. Əliyeva; Azərb. Dövlət Həkm. Təkm. İn-tu.- B., 2004.- 160 s.

 

Əliyeva Gülüstan Kamil qızı. Bronxial astması olan xəstələrdə immun status və dermatoqlifika [Mətn]: Biologiya å.n.à.dər.à.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.36. /Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu.-B., 2005.- 21 s.

 

Əliyeva Natəvan Zəfər qızı. Xroniki qəbizliyi olan xəstələrdə yoğun bağırsağın anatomik-funksional dəyişikliklərinin diaqnostikasında və müalicə taktikasının seçilməsində ultrasəs müayinəsinin əhəmiyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3225.01 N. Z. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 152 s.
 

Əsədov Bayram Niyazəli oğlu. Əmək qabiliyyətli əhali arasında ürəyin işemik xəstəliyinin profilaktikası sisteminin optimallaşdırılmasının prospektiv-epidemioloji cəhətdən əsaslandırılması (Sumqayıt şəhəri timsalında) [Mətn]: tibb е. n. аl. dər. а. üçün təq. ol. dis.: 14.00.30.; 14.00.06. /B. N. Əsədov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 188 s. , şək., cədv.

 

Əsədov Bayram Niyazəli oğlu. Əmək qabiliyyətli əhali arasında ürəyin işemik xəstəliyinin profilaktikası sisteminin optimallaşdırılmasının prospektiv-epidemioloji cəhətdən əsaslandırılması (Sumqayıt şəhəri timsalında) [Mətn]: Tibb å.n.à.dər.à. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.30; 14.00.06. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2007.- 18 s.

 

Əsgərov Əli Abbas oğlu. Kəskin bağırsaq infeksiyaları zamanı bağırsaq mikroflorasının vəziyyəti və rekonvalessentlərin reabilitasiyası dövründə disbiozun korreksiyası tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.30 ; 14.00.05 /Ə. A. Əsgərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 172 s.

 

Əzimova Mədinə Nurəddin qızı. Metabolik sindrom zamanı hemodinamika, qanın lipid spektri, insulinərezistentlik, ürək ritmi variabelliyinin əsas parametrləri və müalicənin optimallaşdırılması [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3218.01. M. N. Əzimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. C. Abdullayev ad. Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İn-tu.-B., 2015.- 168 s.

 

Haşım Məhəmməd Hamrah oğlu. Mədənin xora xəstəliyinin modelləşdirilməsi və onun müalicəsində effektiv metodların seçilməsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün dis.: 14.00.05. /M. H. Haşım; N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1997.- 185 s.

 

Hümmətova Sevil Rəşid qızı. Dağlıq və düzənlik ərazidə yaşayan arterial hipertenziyalı xəstələrdə ürək ritminin variabelliyi və onun korreksiya üsulları [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3205.01 S. R. Hümmətova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2017.- 147 s.

 

Hüseynli Aynur Firudin qızı. Şəhər əhalisinin endokrinoloji yardıma tələbatı və onun normativ bazasının əsaslandırılması (Sumqayıt şəhəri nümunəsində) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3212.01. A. F. Hüseynli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2015.- 157 s.  

 

Hüseynov Ceyhun Nəriman oğlu. Metabolik sindrom zamanı aşağı ətraf arteriyalarının obliterasiyaedici aterosklerozunun erkən mərhələsində damarlarda gedən dəyişikliklərin patogenetik əsasları [Mətn] : tibb e. n. al. dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 14.00.16. /C. N. Hüseynov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev adına Azərb. Dövlət Həkimlər Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2008.- 170 s. 

 

Hüseynov Qiyas Adil oğlu. Neosit kütləsinin müalicə dozalarının alınması və onların effektivliyinin öyrənilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.29. /Q. A. Hüseynov; B. Eyvazov ad. Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İn-tu.- B., 2006.- 140 s., şək.

 

Hüseynov Qiyas Adil oğlu. Neosit kütləsinin müalicə dozalarının alınması və onların effektivliyinin öyrənilməsi: Tobb e.d.-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.29. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 18 səh.

 

Hüseynova Günel Rəşid qızı. II tip şəkərli diabet xəstələrinin qan zərdabında zülal mübadiləsi ilə immun sistemin bəzi göstəriciləri arasında əlaqənin öyrənilməsi [Mətn] : biol. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04. /G. R. Hüseynova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti, A. İ. Qarayev adına Fiziologiya İn-tu.-B., 2009.- 147 s. 

 

Hüseynova Şölə Möhüb qızı. Şəkərli diabet zamanı kardiovaskulyar ağırlaşmaların patogenezində qan və limfanın damardaxili laxtalanması, onların korreksiyası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3243.01. Ş. M. Hüseynova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 160 s.

 

Hüseynova Təranə İshab qızı. Bakı şəhərinin əməkqabiliyyətli yaşda olan qeyri-mütəşəkkil qadın əhalisi arasında karbohidrat mübadiləsi pozulması, ürəyin işemik xəstəliyi və risk amilləri qarşılıqlı əlaqələrinin epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. adı al. üçün dis.: 14.00.05. /T. İ. Hüseynova; Ə.Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 1998.- 149 s.

 

Xəlilov Ariz Nurulla oğlu. İşemik və qeyri-işemik mənşəli xronik ürək çatışmazlığı zamanı uzunmüddətli müalicənin xəstəliyin gedişi, xəstələrin həyat keyfiyyəti və proqnoza təsiri tibb e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.06. /A. N. Xəlilov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 304 s.

 

Xəlilova Umsəlimə Ağasəlim qızı. Qaçqınlar arasında Helicobacter pylori infeksiyasının yayılması, mədə və 12 barmaq bağırsaq patologiyalarında rolu [Mətn]: tibb e. n. аl. dər. а. üçün təq. ed. dis.: 14.00.05. /U. A. Xəlilova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2006.- 153 s.

 

Xəlilova Umsəlimə Ağasəlim qızı. Qaçqınlar arasında helicobacter pylori infeksiyasının yayılması, mədə və on iki barmaq bağırsaq patologiyalarında rolu: Tibb e. n.à.dər.à. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.05. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 21 səh.

 

İbadova Fərəh Əsəd qızı. 2-ci tip şəkərli diabeti olan xəstələrdə rozuvastatinlə monoterapiyanın dislipidemiyanın korreksiyasında rolu [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3205.01 F. Ə. İbadova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 146 s.

 

İmanov Qalib Gəncəvi oğlu. ST elevasiyalı kəskin miokard infaktının erkən mərhələsində aparılan miokardın revaskulyarizasiya üsullarının sol mədəciyin remodelləşməsinə təsiri tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: /Q. G. İmanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 159 s.

 

 İnsanov Qəmbər Binnət oğlu. Atrial natriyuretik qranulaların fəaliyyətinin tac damarların spazmından asılı olaraq dəyişməsi və onun tənzimlənmə yolları [Mətn]: 14.00.06; 14.00.16. /Q. B. İnsanov; C. Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu.-B., 2000.- 101 s.

 

İsayeva Azadə Qüdrət qızı. Diffuz toksiki urun kompleks müalicəsində plazmaferezin tətbiqi ( onun hormonal və immunoloji göstəricilərə təsirinin öyrənilməsi) [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.05. /A. Q. İsayeva; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 116 s.

 

İsmayılov Rəşad Hidayət oğlu. Ekzemanın ağır kliniki formalarının plazmaferez və hepatorotektorlarla müalicəsi zamanı qara ciyərin funksional vəziyyətinin və immun statusun öyrənilməsi [Mətn]: tibb e. n. а. dər. аl. üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.36; 14.00.11. R.H.İsmayılov; Respublika Dəri Zöhrəvi Dispanseri, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 20 s.

 

İsmayılova Aftab Tofiq qızı. Miokard qan təchizatının pozulmalarında atriyal natriyuretik faktorun vəziyyətinin dəyişməsində hipotalamusun və regional limfa dövranının rolu [Mətn]: biol. е.n.аl.dər.а.üçün dis-nın avtoreferatı: 03.00.13. A. T. İsmayılova; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2001.- 22 s.

 

İsmayılova Nərmin Yusif qızı. 2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində pozulmuş lipid mübadiləsinin bitki yağları və "Lipanor" preparatı ilə nizamlanması[Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.03. /N. Y. İsmayılova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Un-ti.-B., 2011.- 163 s.

 

Kərimova Könül Nazim qızı. Kəskin miokard infarktlı cavan şəxslərdə cinsi hormonların rolu, qanın hemoreoloji və hemodinamik göstəricilərinin dəyişilməsi xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3218.01 K. N. Kərimova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 125 s.

 

Kərimova Rəna Cabbar qızı. Qaraciyərin işemiyası zamanı zülal mübadiləsində baş vermiş dəyişikliklər və onların patogenezinin bəzi məqamları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3243.01. R. C. Kərimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 176 s.

 

Qafarova Sürmayə Nurəhməd qızı. β-Talassemiyanın müxtəli formalarında mineral mübadiləsinin öyrənilməsi [Mətn]: biol.e.n. a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.29. /S. N. Qafarova; B. Ə.Eyvazov ad. Elmi-Tədq. Hema-tologiya və Transfüziologiya İnstitutu.- B., 2007.- 142 s.

 

Qafarova Sürmayə Nurəhməd qızı. B-Talassemiyanın müxtəli formalarında mineral mübadiləsinin öyrənilməsi [Mətn]: Biologiya e. n. a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.29. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Qədirov Camal. Abşeron yarımadası şəraitində hipertoniya xəstəliyi və ürəyin işemik xəstəliyi olan şəxslərdə meteopatik reaksiyaların profilaktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün dis.: 14.00.05. /C. Qədirov; Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 1995.- 170 s. 

 

Qədirov Camal. Abşeron yarımadası şəraitində hipertoniya xəstəliyi və ürəyin işemik xəstəliyi olan şəxslərdə meteopatik reaksiyaların profilaktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.05. /C. Qədirov; Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 1995.- 20 s.

 

Quliyeva Nəsibə Köçəri qızı. Miokard infarktının kəskin dövründə kompleks antitrombotik və trombolitik terapiyanın efektliyinin müqayisəli öyrənilməsi [Mətn] : tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.05 /N. K. Quliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev adına Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2008.- 208 s.

 

Qurbanov Vaqif Oruc oğlu. Arterial hipertenziyalarda C-reaktiv protein, homosistein, lipoprotein (A) və fibrinogenin xarakteristikası, proqnostik rolu və korreksiya imkanları tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 14.00.06. /V. O. Qurbanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 170 s.

 

Mehdiyev Samir Xasay oğlu. Hipertoniya xəstəliyi olan şəxslərdə heliometeoroloji faktorların mərkəzi, serebral hemodinamikaya təsiri və kardio-serebrovaskulyar fəsadların profilaktikası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı [Mətn]: 14.00.05. S. X. Mehdiyev; Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2001.- 24 s. 

 

Mehdiyev Samir Xasay oğlu. Hipertoniya xəstəliyi olan şəxslərdə heliometeoroloji faktorların mərkəzi, serebral hemodinamikaya təsiri və kardio-serebrovaskulyar fəsadların profilaktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.:14.00.05. /S. X.Mehdiyev; Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2001.- 172 s.

 

Mehdiyev Tofiq Vahid oğlu. Şəkərli diabet fonunda inkişaf edən erektil disfunksiyanın ikincili profilaktikası və müalicəsinin müasir prinsipləri [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3216.01 ; 3234.01. T. V. Mehdiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 386 s.

 

Mehrəliyev Oruc Şəmsəli oğlu. Damar endotelində gedən dəyişikliklər və onların ekstrasistolaların patogenizində rolu [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3243.01 ; 3218.01. O. Ş. Mehrəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 161 s.

 

Məlikov Azər Əvəzağa oğlu. Sabit gərginlik stenokardiyası olan xəstələrdə beyin natriumuretik peptidin səviyyəsinin təyin edilməsinin klinik əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3218.01. A. Ə. Məlikov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. C. M. Abdullayev ad. Elmi Tədqiqat Kardiologiya İn-tu.-B., 2014.- 138 s.

 

Məmmədli Sevinc Malik qızı. Ürəyin işemik xəstəliyində C-reaktiv protein, homosistein, lipoprotein (a) və fibrinogenin səciyyələri, proqnostik əhəmiyyəti və korreksiya imkanları [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.06. /S. M. Məmmədli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 154 s.

 

Məmmədli Sevinc Malik qızı. Ürəyin işemik xəstəliyində C-reaktiv protein, homosistein, lipoprotein (a) və fibrinogenin səciyyələri, proqnostik əhəmiyyəti və korreksiya imkanları [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 14.00.06 /S. M. Məmmədli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 22 s.

 

Məmmədov Elmar Bəhram oğlu. B-tip natriumuretik peptidin kəskin koronar sindrom zamanı klinik əhəmiyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3218.01 E. B. Məmmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. C. Abdullayev ad. Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İn-tu.- B., 2016.- 138 s.

 

Məmmədov Vüsal Şahverdi oğlu. Metabolik sindromu olan sabit stenokardiyalı xəstələrdə xəstəliyin klinik gedişinin xüsusiyyətləri, koronar qan dövranının vəziyyəti və müalicənin optimallaşdırılması [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.06. V. Ş. Məmmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, C. M. Abdullayev ad. Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İn-tu.-B., 2012.- 135 s.

 

Məmmədyarova Könül Fəxrəddin qızı. Ateroskleroz zamanı pozulmuş lipid mübadiləsinin tənzimlənməsində "metabol" bitki yığımı dəmləməsinin rolu [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3243.01 ; 3218.01. K. F. Məmmədyarova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 178 s.

 

Mirzəyev Mirzə İsax oğlu. Kişilərdə sonsuzluq diaqnozu strukturunda endokrin sonsuzluğun yeri və onun kliniki, genetik, laborator aspektləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.03. /M. İ. Mirzəyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyinin Mamalıq və Ginekologiya Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2008.- 151 s.

 

Mirzəzadə İradə Hətəm qızı. Toksiki maddələrlə zəhərlənmələrin diaqnostika və monitorinqi üçün intellektual-informasiya sisteminin işlənməsi (dəm qazı timsalında) [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3338.01. İ. H. Mirzəzadə ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 141 s.

 

Musayeva Mətanət Salam qızı. Talassemiya ilə olan qadınların reproduktiv sağlamlığın xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. аl. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 M. S. Musayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2017.- 144 s.

 

Musayeva Təranə Məmmədhənifə qızı. Metabolik sindromlu şəkərli diabet tip 2 xəstələrdə hiperurikemiya və onun korreksiyası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3205.01. T. M. Musayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 170 s.

 

Mustafayev Asif Namizəd oğlu. Kəskin pankreatitlərdə baş verən patoloji dəyişikliklərin diaqnostikasında və tətbiq edilən müalicənin adekvatlığının monitorinqindən multidetektorlu kompüter tomoqrafiyasının imkanları [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3225.01 A. N. Mustafayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 188 s.

 

Mustafayev Musa Kamal oğlu. Əhalinin aspirinə olan tləbatının vəziyyəti və ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikasında onun əhəmiyyəti (Sosial-gigiyenik prospektiv tədqiqat) [Mətn] :tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3212.01 M. K. Mustafayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 182 s.

 

Mustafayeva Reyhan Mustafa qızı. Hipotireozda baş verən oksidativ stresin lipid mübadiləsinə, qaraciyərin funksional fəaliyyətinə və exostrukturasına təsiri və onların müalicəsində N-asetilsisteinin yeri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3205.01 R. M. Mustafayeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2015.- 167 s.

 

Mürsəlova Arzu İman qızı. Xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri olan şəxslərdə miokard infarktı zamanı ürəyin funksional vəziyyəti və hormonal statusda olan dəyişikliklər [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.05. A. İ. Mürsəlova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 175 s.

 

Nəcəfov Ruslan Nəcəf oğlu. Kəskin koronar sindromlu xəstələrdə riski erkən qiymətləndirməklə müalicənin opimallaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.06. /R. N. Nəcəfov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 166 s.

 

Nəcəfov Ruslan Nəcəf oğlu. Kəskin koronar sindromlu xəstələrdə riski erkən qiymətləndirməklə müalicənin opimallaşdırılması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.06. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Nuriyev Adil. Revmatoid artritində ağciyərlərin zədələnməsinin kliniki və immunoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.36 /A. Nuriyev; Azərb. Tibb Uni-ti.-B., 2001.- 152 s.

 

Orucov Məhəmməd Əli oğlu. Şıx hidrogen-sulfidli vannaların qanartrozlu xəstələrin kompleks müalicəsində əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər a.üçün təq. ed. dis.: 14.00.39.; 14.00.51. /M.Ə. Orucov; Respublika Elmi Artroloji Mərkəzi.- B., 2006.- 142 s.

 

Orucov Məhəmməd Əli oğlu. Şıx hidrogen-sulfidli vannaların qonartrozlu xəstələrin kompleks müalicəsində əhəmiyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.39.; 14.00.51. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006 .- 21 s.

 

Rəhimova Azadə Sahib qızı. Eksperimental koronarospazm zamanı ürək əzələsində baş verən bəzi metabolizm pozulmaları və onların korreksiyası. [Mətn]: tibb е.n.а. dər.а.üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.16. /A.S.Rəhimova; AR Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 158 s.

 

Rəhimova Azadə Sahib qızı. Eksperimental koronarospazm zamanı ürək əzələsində baş verən bəzi metabolizm pozulmaları və onların korreksiyası [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.16. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Sadıqov Tofiq Qüdrət oğlu. Şəkərli diabeti olan xəstələrdə koronar revaskulyarizasiyadan sonra miokardın funksional vəziyyəti, ağrısız işemiyanın rast gəlmə tezliyi və qanda C-reaktiv zülal səviyyəsinin proqnostik əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3218.01 T. Q. Sadıqov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, C. M. Abdullayev ad. Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İn-tu.-B., 2015.- 130 s.

 

Səfərova Xuraman İsa qızı. Revmatoid artritli xəstələrdə ürək-damar sisteminin funksional vəziyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3205.01. X. İ. Səfərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 167 s.

 

Şahhüseynov Sultan Hüseyn oğlu. Kəskin miokard infarktından keçən bir il ərzində onun lokalizasiya və ölçülərindən asılı olaraq sol mədəciyin remodelləşmə prosesinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.06. /S.H.Şahhüseynov; Azərb. Tibb Un-ti- B., 2005.- 151 s.

 

Şahhüseynov Sultan Hüseyn oğlu. Kəskin miokard infarktından keçən bir il ərzində onun lokalizasiya və ölçülərindən asılı olaraq sol mədəciyin remodelləşmə prosesinin xüsusiyyətləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.06. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Şxəliyeva Samirə Fəxrəddin qızı. "Diabetik pəncə" sindromu olan xəstələrin kompleks cərrahi müalicəsində ozonoterapiya və maqnit-lazer terapiyasının rolu [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. S. F. Şxəliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2014.- 164 s.

 

  Talıbova Müjgan Fikrət qızı. Dəmir mübadiləsi pozğunluğu olan xəstələrdə ürək zədələnməsinin gedişinin xüsusiyyətləri: Klinika, diaqnostika və müalicə məsələləri[Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.05. /M. Talıbova; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Uni-ti.-B., 1997.- 152 s.

 

Verdiyev Avtandil Alı oğu. Xronik ooforitləri olan xəstəliklərdə mədənin vəziyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.05. /A. A. Verdiyev; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 161 s.

 

Verdiyev Avtandil Alı oğlu. Xronik ooforitləri olan xəstəliklərdə mədənin vəziyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.05. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Vəlixanlı Reyhan Azad qızı. Geomaqnit qasırğasının arterial hipertenziyası olan xəstələrin neyrohormonal göstəricilərinə təsiri və onun medikamentoz korreksiyası [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.05 /R. A. Vəlixanlı ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti . -B., 2010. -141 s.

 

Yusifov Təvəkgül Qəşəm oğlu. Hipertoniya xəstəliyi zamanı cinsi hormonal statusun qiymətləndirilməsi və müalicənin optimallaşdırılması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.06. /Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirlıiyi, Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu.- B,. 2008.- 147 s. , şək., cədv.

 

Yusifova Natella Yasən qızı. Hemofiliyalı xəstələrin psixoloji xüsusiyyətlərinin müalicə-profilaktika işində əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.29. /N.Y. Yusifova; Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2003.- 129 s.

 

Zamanov Nağdəli Tapdıq oğlu. Xəzər gəmiçiliyi üzgüçü heyəti arasında ürəyin işemik xəstəliyinin ilkin aşkarlanması və mümkün profilaktika yolları [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.05. /N. T. Zamanov; N. Nərimanov ad. ATU.-B., 1993.- 107 s.

 

Zeynalov Fikrət Məhəmmədəli oğlu. Ürəyin ritm pozğunluğunun patogenezində endogen intoksikasiyanın rolu və onun tənzimlənmə yolları [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.05. /F. M. Zeynalov; N. Nərimanov ad. ATU.-B.,
1997.- 184 s.

 

Zeynalov Şahvələd Gülməmməd oğlu. Miokard infarktının kəskin dövründə reperfuzion aritmiyaların patogenezi və onların korreksiya metodları [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.05.: 14.00.16. Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2001.- 21 s.

 

Zeynalov Şahvələd Gülməmməd oğlu. Miokard infarktının kəskin dövründə reperfuzion aritmiyaların patogenezi və onların korreksiya metodları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.05.: 14.00.16. /Ş.G.Zeynalov; Azərb. Respub.Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2001.- 120 s.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved