Səhiyyə. Tibb elmləri.

Cərrahiyə

 

Abasov Nemət Ağasəlim oğlu. Qasıq yırtıqlarının müasir cərrahi müalicəsində optimal hernioplastika üsulunun seçilməsi tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /N. A. Abasov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2012.- 140 s.

 

Abbasov Pərviz Akif oğlu. Qaraciyər exinokokkozunun müalicə və residivlərin profilaktika üsullarının yaxşılaşdırılması [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təklif ol. dis.: 14.00.27. /P. A. Abbasov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2008.- 160 s., şək., cədv.

 

Abbasov Pərviz Akif oğlu. Qaraciyər exinokokkozunun müalicə və residivlərin profilaktika üsullarının yaxşılaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /P. A. Abbasov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2008.- 20 s.

 

Abbasov Pərviz Akif oğlu. Qaraciyər transplantasiyasından sonrakı ağırlaşmalarda mikroelement sistemin və vaskulyar hemodinamikanın rolu [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01. P. A. Abbasov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 278 s.

 

Abbasov Vüqar Şahsuvar oğlu. Kolostomalı xəstələrin cərrahi reabilitasiyası [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.27 / V. Ş. Abbasov; Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2003.- 147 s.

 

Abbasova Yeganə Aydın qızı. Kəskin respirator distress sindromunda respirator müalicə metodlarının effektivliyinin müqayisəli öyrənilməsi [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3231.01 Y. A. Abbasova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev adına Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2014.- 163 s.

 

Abdinov Elçin Əhməd oğlu. Peritonitin müalicəsində qarın boşluğunun sanasiyasının və drenləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tibb e. n..dər.. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /E. Ə. Abdinov; Azərbaycan Təbabət İnstitutu.- B., 2006.- 188 s., ill.

 

Abdinov Elçin Əhməd oğlu. Peritonitin müalicəsində qarın boşluğunun sanasiyasının və drenləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi: Tibb e. n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.27. /M. A. Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu.- B., 2006.- 22 s.

 

Abdulkərimov Vügar Rəsul oğlu. Diz artoskopiyalarında müxtəlif anesteziya üsullarının perioperativ gemodinamika və evə göndərilmə vaxtına təsiri [Mətn] : $tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol dis.: 3231.01 V. R. Abdulkərimov ; Türkiyə Cümhuriyyəti İstanbul Un-ti İstanbul Tibb Fakültəsi, Anesteziyologiya və Reanimasiya Kafedrası.- B., 2017.- 110 s.

 

Abdullayev Azər Cəfər oğlu. Uzun sümüklərin açıq diafizar sınıqlarının kompleks müalicəsi (klinik-eksperimental tədqiqatlar) [Mətn]: tibb e. d-ru a. dər. l. üçün dis.: 3227.01. A. C. Abdullayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 334, [10] s. 

 

Abdullayev Fariz Əlişir oğlu. Öd daşı mənşəli mexaniki sarılığın cərrahi müalicəsində N-asetilsisteinin tətbiqinin nəticələri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01. F. Ə. Abdullayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2013.- 154 s.

 

Abdullayev İsa Əli oğlu. Peritonitlərin kompleks müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] : tibb üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 İ. Ə. Abdullayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- s.

 

Abdullayev Mirsaleh Miryaqub oğlu. Yayılmış irinli peritonitlərin kompleks müalicəsində venadaxili lazerin (405 nm) tətbiqi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru. e. dər. iddia ol. dis.: 3213.01. M. M. Abdullayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi., Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 152 s.

 

Abdullayev Tofiq Əbdülhüseyn oğlu. Uşaqlarda bazu sümüyü başcığının sınıqlarının müalicəsi [Mətn]: tibb .n.. dər..üçün təq. ol. dis.: 14.00.22. /Azerb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu.- B., 2008.- 153 s., şək., cədv.

 

Ağayev Ceyhun Nadir oğlu. Öd yolları üzərində aparılan cərrahi əməliyyatlardan sonra çapıq strikturaların profilaktikası yolları tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /C. N. Ağayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akademik M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2010.- 170 s.

 

Ağayev Elçin Kamil oğlu. Hemodinamikanın və homeostazın müxtəlif vəziyyətlərində bağırsaq anastomozlarının bitişməsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /E. K. Ağayev; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1994.- 187 s.

 

Ağayev Elçin Kamil oğlu. Bağırsaqların təcili və təxirəsalınmaz rezeksiyasından sonrakı erkən nəticələrin yaxşılaşdırılması yolları (kliniki-eksperimental tədqiqat) [Mətn]: tibb e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. E. K. Ağayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 265 s.

 

Allahverdiyev Vidadi Ağababa oğlu. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin cərrahi müalicəsi zamanı lipidlərin peroksidləşməsi pozğunluqlarının tənzimlənmə xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /V. A. Allahverdiyev; Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İn-tu.- B., 2007.- 169 s.., cədv.

 

Allahverdiyev Vidadi Ağababa oğlu. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin cərrahi müalicəsi zamanı lipidlərin peroksidləşməsi pozğunluqlarının tənzimlənmə xüsusiyyətləri [Mətn]: Tibb e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Akad. M. A. Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İnstitutu.-B., 2007.- 22 s.

 

Aslanov Azər Aslan oğlu. Kombinə olunmuş intubasion epidural anesteziyanın gedişinin vegetativ sinir sisteminin funksional tipi ilə korrelyativ əlaqəsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3231.01 A. A. Aslanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2016.- 140 s.

 

Aslanov Həzi Mirəziz oğlu. Öd yollarının kəskin xolangitlə ağırlaşmış xoş xassəli cərrahi patologiyalarının kompleks müalicəsində maqnito-lazer terapiyasının rolu (Eksperimental-kliniki tədqiqatlar) [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /H. M. Aslanov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi. -B., 2008.-157 s.

 

Aşırova Natəvan Məhər qızı. Xora mənşəli qastroduodenal qanaxmaların cərrahi müalicəsində endoskopik metodlarının tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis: 14.00.27. /N. M. Aşırova; M. Topçubaşov ad. Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İn-tu.-B., 2000.- 113 s.

 

Aydınova Pərvanə Rövşən qızı. Pararektal fistulların cərrahi müalicəsinə müasir yanaşma [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01 P. R. Aydınova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 151 s.

 

Bababəyli Etibar Yunis oğlu. Qaraciyər exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /E. Y. Bababəyli; Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İn-tu.- B., 2007.- 174 s.

 

Bababəyli Etibar Yunis oğlu. Qaraciyər exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Babayev Qurban Rauf oğlu. Ətrafların böyük seqmentlərinin dərin və geniş yumuşaq toxuma defektlərinin cərrahi müalicəsi [Mətn] : tibb. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.22 /Q. R. Babayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2010.- 120 s.

 

 Babayev Rəşad Mirtahir oğlu. Vaqotomiya ilə birgə icra olunan mədədrenləşdirici əməliyyatların uzaq nəticələri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /R. M. Babayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2008.- 138 s.

 

Bağırov Akif Məmmədoğlu. Renal transplantasiyada orqanın işemiyadan qorunması metodları [Mətn]: tibb e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27; 14.00.40. /A. M. Bağırov; Azərb. Resp. SN. ATV. İstanbul Un-ti Cərrahpaşa və İstanbul Tibb fakultələri.-B., 2000.- 270 s.

 

Bağırova Sədaqət Hacıqulu qızı. Stranqulyasion bağırsaq keçməzliyində endogen intoksikasiyanın müalicəsində aerosilin tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.:14.00.27 /S. H. Bağırova; Azərb. Tibb Un-ti.- B. 2007.- 185 s., şək.

 

Bağırova Sədaqət Hacıqulu qızı. Stranqulyasion bağırsaq keçməzliyində endogen intoksikasiyanın müalicəsində aerosilin tətbiqi [Mətn]: Tibb e. n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.27 /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 22 s., cədvəl, ill.

 

Baxşəliyev Zahid Fərman oğlu. Anorektal nahiyənin xroniki irinli cərrahi xəstəliklərinin diaqnostikasının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01. Z. F. Baxşəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. ADHTİ "Ümumi cərrahiyyə-II" kafedrası.-B., 2014.- 146 s.

 

Bayramov Nuru Yusif oğlu. Qaraciyər rezeksiyalarından sonrakı ağırlaşmaların proqnozlaşdırılması və profilaktikası (Klinik-eksperimental tədqiqat) [Mətn]: tibb e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 14.00.27. /N. Y. Bayramov; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1999.- 332 s.

 

Bəbirov Sadiq Sahib oğlu. Qalxanabənzər vəzin və uşaqlığın müştərək xəstəliklərinin cərrahi müalicəsinin bəzi aspektləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /S. S. Bəbirov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2007.- 147 s. 

 

Cavadov Ələsgər Cavad oğlu. Yemək borusu-mədə kecidinin sinir-əzəzlə mənşəli xroniki kecməzliyinin müalicəsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /Ə. C.Cavadov; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2000.- 130 s.

 

Cəfərli Zeynəb Elxan qızı. Kəskin biliar pankreatitin kompleks müalicəsində ozon və maqnit-lazer terapiyanın tətbiqinin kliniki aspektləri tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /Z. E. Cəfərli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2012.- 146 s.

 

Cəfərov Hafiz Zöhrab oğlu. İntraperitoneal yerləşən qalxan çənbər bağırsağın yaratdığı patofizioloji dəyişikliklərin diaqnostikasının və cərrahi müalicəsinin müasir prinsipləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3213.01 H. Z. Cəfərov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2015.- 157 s.

 

Cəlilov Toğrul Yaşar oğlu. Skoliozun ekstenziya və distraksiyaedici qüvvələr yaradan endokorrektorlarla cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3227.01. T. Y. Cəlilov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2015.- 151 s.

 

Daryuş Cəfəri Cavad. Müasir antibiotikoprofilaktika və immunmoduləedici terapiyadan istifadə etməklə öd daşı xəstəliyinin müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. Daryuş Cəfəri Cavad ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 179 s.

 

Eminov Rafail Ziyad oğlu. Xolesistektomiyadan sonrakı uzaq dövrdə pozulmuş həzm sindromu tibb üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /R. Z. Eminov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi , Akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2011.- 187 s.

 

Eyvazova Kəmalə Əlikram qızı. Qanaxma ilə fəsadlaşmış qastroduodenal xoraların kompleks müalicəsində "ronkoleykin"-in rolu tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /K. Ə. Eyvazova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 168 s.

 

Ədilova Səbirə Ədalət qızı. Aşıq-baldır oynağının açıq sınıqlarında infeksion fəsadlaşmaların mikrobioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2414.01 S. Ə. Ədilova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti, Mikrobiologiya və İmmunologiya Kafedrası.- B., 2017.- 146 s.

 

Əfşari Mənsur. Politravmalar zamanı acıq sınıqların müalicəsinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün yazılmış dis.: 3227.01. Əfşari, Mənsur; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 133 s.

 

Əhmədov Əmrah Müzəffər oğlu. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin cərrahi müdaxilədən sonrakı intensiv müalicəsində qanın damardaxili lazer şüalandırılması və plazmaferezin klinik effektivliyi [Mətn] : tibb e. n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.-nın avtoreferatı : 14.00.37 ; 14.00.27. Ə. M. Əhmədov ; Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2001.- 24 s.
 

Əhmədov Əmrah Müzəffər oğlu. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin cərrahi müdaxilədən sonrakı intensiv müalicəsində qanın damardaxili lazer şüalandırılması və plazmaferezin klinik effektivliyi [Mətn]: tibb e. n. . dər. l. üçün təq. ol. dis: 14.00.37.; 14.00.27. /Ə. M. Əhmədov; Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2001.- 149 s.

 

Əhmədov Kənan Sahib oğlu. Hərbi hospitallarda anesteziloji və reanimatoloji xidmətlərə tələbat və onun resurs təminatının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.37. /K. S. Əhmədov; Ə. Əliyev Adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 2006.- 161 s.

 

Əhmədov Kənan Sahib oğlu. Hərbi hospitallarda anesteziloji və reanimatoloji xidmətlərə tələbat və onun resurs təminatının optimallaşdırılması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.37. /Ə. Əliyev Adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2006.- 19 s.

 

Əhmədov Nicat İbrahim oğlu. Qarnın ön divarının əməliyyatdansonrakı və residiv yırtıqlarının cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması (eksperimental-kliniki tədqiqatlar) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3213.01 N. İ. Əhmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 166 s.

 

Əhmədova Tahirə Arif qızı. Cərrahi əməliyyatdan sonrakı venoz trombozların əmələ gəlməsində sitokinlərin rolu, onların profilaktika və müalicə prinsipləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. T. A. Əhmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 126 s.

 

Əkbərov Şahin Bəylər oğlu. Aşağı ətraf sümüklərinin çoxsaylı sınıqları zamanı xarici fiksasiya aparatları ilə müalicə üsullarının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.22 /Ş. B. Əkbərov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2009.- 151 s.

 

 Ələkbərova Şəhla İsmayıl qızı. Şəkərli diabetlə yanaşı gedən tireotoksikozun kompleks cərrahi müalicəsinin efferent üsullarla yaxşılaşdırılması [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün dis.: 14.00.27. /Ş. İ. Ələkbərova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2009.- 160 s.

 

Əliyev Elçin Naxçıvan oğlu. Ətrafların iri damarlarının, sümük-oynaqlarının birgə travmatik zədələnməsi zamanı cərrahi taktika və müalicə prinsipləri [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 14.00.27 /E. N. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahlıq Mərkəzi.-B., 2010.- 134 s.

 

Əliyev Eldar Allahverdi oğlu. Kəskin xolesistitin kompleks müalicəsində lazer şüalarının müştərək tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /E. A. Əliyev; N. Nərimanov ad. Azərbaycan Tibb Un-ti.-B., 1995.- 150 s.

 

Əliyev Eldar Allahverdi oğlu. Anal sfinkter çatmazlığının cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] : tibb e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01 E. A.Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2014.- 294 s.

 

Əliyev Eldəniz Şahsuvar oğlu. Sol mədəcik anevrizması plastikasında iki fərqli mədəcik qapatma metodunun nəticələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 E. Ş. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 128 s.

 

Əliyev Əlövsət Həbib oglu. Peritoneal intoksikasiya zamanı qaraciyər çatmamazlığtnın patogenezimdə limfa dövranının rolu və onun tənzimlənmə volları (eksperimenlal-klinik tədqiqat) [Mətn]: Tibb .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.27. /Ə.H.Əliyev; AR Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 187 s.

 

Əliyev Əlövsət Həbib oğlu. Peritoneal intoksikasiya zamanı qaraciyər çatmamazlığının patogenezində limfa dövranının rolu və onun tənzimlənmə yolları. (eksperimental-klinik tədqiqat) [Mətn]: Tibb e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.27 /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Əliyev Faiq Vəlhəm oğlu. Xroniki kolostazların cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılmasının kompleks üsulları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /F. V. Əliyev; Azərbaycan Tibb Un-ti.- B., 2006.- 180 s.

 

Əliyev Faiq Vəlhəm oğlu. Xroniki kolostazların cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılmasının kompleks üsulları [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /M. A. Topçubaşov Ad. Elmi-Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Əliyev Mübariz Yaqub oğlu. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin kompleks müalicəsində cərrahi detoksikasiya probleminin həlli yollarıöğ [Mətn]: tibb . d-ru. l. dər. . üçün təq.ol. dis.: 14.00.27. /M. Y. Əliyev; M. Əliyev ad. zərb. Tibb Un-ti .- B. , 2005.- 333 s.

 

Əliyev Mübariz Yaqub oğlu. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin kompleks müalicəsində cərrahi detoksikasiya probleminin həlli yolları: Tibb .d-ru .dər..üçün dis.-nın avtoreferatı: 14.00.27. /zərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 45 səh.

 

Əliyev Rafiq İslam oğlu. Travmatoloji xəstələrdə benzodiazepin törəmələrinin tətbiqilə bəzi premedikasiya növlərinin müqayisəli öyrənilməsi [Mətn]: tibb . n. . dər. adı al. üçün dis.: 14.00.37. /R. İ. Əliyev; N.Nərimanov ad. Azərb.Tibb Un-ti.-B., 1996.- 156 s.

 

Əliyev Tağı Müşfiq oğlu. Qanaxan 12 barmaq bağırsaq xoraları və reflüks-ezofagitlərdə orqansaxlayıcı əməliyyatlar [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /T. M. Əliyev; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkm. İn-tu.- B., 2007.- 145 s.

 

Əliyev Tağı Müşfiq oğlu. Qanaxan 12 barmaq bağırsaq xoraları və reflüks-ezofagitlərdə orqansaxlayıcı əməliyyatlar [Mətn]: Tibb e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu.- B., 2007.- 21 s., cədvəl

 

Əliyev Teyyub Qurban oğlu. Yoğun bağırsağın geniş rezeksiyasında qalça bağırsaqla autotransplantasiyanın nəticələri (eksperimental tədqiqat iş) [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün dis.: 3213.01. T. Q. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 139 s.

 

Əliyev Yusif Qəmət oğlu. Eksperimental peritonit gedişində müsariqə limfa düyünlərinin morfo-funksional vəziyyəti və onların tənzimlənmə yolları [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a. üçün dis.: 14.00.27. /Y. Q. Əliyev; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1998.- 141 s.

 

Əliyeva Aygün Mustafa qızı. Qeyri-spesifik xoralı kolit və kron xəstəliyi nəticəsində ezofaqo-qastro-duodenal bölgədə baş verən patoloji dəyişikliklərin xüsusiyyətləri və onların müalicə taktikasının seçilməsində əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3213.01. A. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2015.- 21, [1] s. 

 

Əliyeva Aygün Mustafa qızı. Qeyri-spesifik xoralı kolit və kron xəstəliyi nəticəsində ezofaqo-qastro-duodenal bölgədə baş verən patoloji dəyişikliklərin xüsusiyyətləri və onların müalicə taktikasının seçilməsində əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3213.01 A. M. Əliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2015.- 149 s.

 

Əliyeva Nurlana Vilayət qızı. Aşağı ətraflarda diabetik angiopatiyanın irinli-nekrotik ağırlaşmalarında yumşaq toxumların bəzi göstəricilərinin diaqnostik və proqnostik əhəmiyyəti (Klinik-morfoloji paralellər) [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.27. /N. V. Əliyeva; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2005.- 124 s., şək.

 

Əliyeva Nurlana Vilayət qızı. Aşağı ətraflarda diabetik angiopatiyanın irinli-nekrotik ağırlaşmalarında yumşaq toxumların bəzi göstəricilərinin proqnostik əhəmiyyəti: Klinik-morfoloji paralellər [Mətn]: Tibb .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı : 14.00.27. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 22 s.

 

Əlizadə Fuad Qədim oğlu. Reflüks-Ezofagitin cərrahi müalicəsinin uzaq nəticələri [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /F. Q. Əlizadə; M. A. Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2006.- 129 s.

 

Əlizadə Fuad Qədim oğlu. Reflüks-Ezofagitin cərrahi müalicəsinin uzaq nəticələri [Mətn]: Tibb e. n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /M. A. Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu.-B., 2006.- 22 s.

 

Əlizadə Vəfa Nizami qızı. Meqakolonun diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin yaxın və uzaq nəticələri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /V. N. Əlizadə; Azərb.Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Akad.M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2008.- 141 s., cədv., şək.

 

Əlləzov Teymur Abbas oğlu. Mexaniki sarılıq və irinli xolangitin kompleks müalicəsində ozonoterapiyanın tətbiqi (eksperimental-kliniki tədqiqatlar) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. T. A. Əlləzov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2015.- 175 s. 

 

Əmirov Ağasoltan Seyidbaba oğlu. Kəskin daşlı xolesistitin kompleks müalicəsi zamanı ozonoterapiyanın səmərəliliyinin müqayisəli qiymətləndirilməsi tibb üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /A. S. Əmirov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 201 s.

 

Əmrahov Vüqar Mayis oğlu. Ketamin əsasında ümumi anesteziyanın optimallaşdırılması [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3231.01. V. M. Əmrahov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 151 s.

 

Əsgərova Sona Yaqub qızı. Mərkəzi rayon xəstəxanası şəraitində xora mənşəli kəskin qastroduodenal qanaxmaların müalicəsinin təşkilinin taktiki prinsipləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /S. Y. Əsgərova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 179 s.

 

Əsgərova Sona Yaqub qızı. Mərkəzi.- rayon xəstəxanası şəraitində xora mənşəli kəskin qastroduodenal qanaxmaların müalicəsinin təşkilinin taktiki prinsipləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /M. A. Topçübaşov adına Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İnstitutu.- B., 2007.- 22 s., cədvəl, ill.

 

Əyyubov Fuad Əlirza oğlu. Müştərək travmalar zamanı borulu sümüklərin qapalı sınıqlarının konservativ və operativ müalicələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün yazılmış dis.: 32.27.01 F. Ə. Əyyubov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 130 s.

 

Əzimov Elman Hərbi oğlu. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının profilaktikasında antioksidantların tətbiqi: (Eksperimental-klinik tədqiqat) [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.: 14.00.27. /E. H. Əzimov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 191 s.

 

Əzimov Elman Hərbi oğlu. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının profilaktikasında antioksidantların tətbiqi: (Eksperimental-klinik tədqiqat) [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

  Fərzəliyev Asəf Vahid oğlu. Qarın boşluğu orqanları üzərində aparılmış əməliyyatlardan sonrakı yaraların irinləməsinin proqnozlaşdırılması və müalicəsi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 A.V. Fərzəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 133 s.

 

Hacıyev Elxan Sərxan oğlu. Aorta-koronar şuntlama əməliyyatları zamanı ümumi ağrısızlaşdırmanın komponenti kimi torokal epidural anesteziyanın tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.37. /E. S. Hacıyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, Mərkəzi Klinik Xəstəxana.- B., 2008.- 138, [1] s., cədv., şək.

 

Hacıyev Elxan Sərxan oğlu. Aorta-koronar şuntlama əməliyyatları zamanı ümumi ağrısızlaşdırmanın komponenti kimi torakal epidural anesteziyanın tətbiqi [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.37. /E. S. Hacıyev; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2008.- 19 s.

 

Hacıyev Kamil Əkbər oğlu. Qaraciyər sirrozunun portal hipertenziya ilə fəsadlaşması zamanı qanaxmanın proqnozlaşdırılması, profilaktikası və müalicə taktikası [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /K. Ə. Hacıyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 160 s.

 

Herisçi Məhəmməd Hüseyn. Uşaqlarda bud sümüyünün başının osteoxondropatiyasının cərrahi müalicəsi [Mətn]: Tibb .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.08. /M.H.Herisçi; AR Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu. Xəstəlikəri İnstitutu.- B., 2007.- 153 s., şək., cədvəl.

 

Herisçi Məhəmməd Hüseyn. Uşaqlarda bud sümüyünün başının osteoxondropatiyasının cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı.: 14.00.22. /M. H. Herisçi; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2007.- 24 s.

 

Heybətov İlqar Cavanşir oğlu. Perikarditlərin diaqnostika və müalicəsinin müasir aspektləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.44. /İ. C. Heybətov; M.A.Topçubaşov ad. Respublika Elmi Cərahiyyə Mərkəzi.-B., 1999.- 145 s. 

 

Həmzəyev Sadiq Mahmud oğlu. Donmaların müalicəsində lazer şüalarının tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /S. M. Həmzəyev; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1996.- 119 s.

 

Həsənov Asiman Balakişi oğlu. Mədə və 12 barmaq bağırsaqda aparılan əməliyyatlardan sonra xroniki pankreatitin gedişi və tənzimlənməsi [Mətn]: tibb. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /A. B. Həsənov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.-B., 2009.- 187 s.

 

Həsənov Müşfiq Cəlal oğlu. Peritonit zamanı bağırsaq atoniyasının patogenezində müsariqə limfa düyünlərinin rolu və onun tənzimlənmə yolları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /M. C. Həsənov; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 165 s.

 

Həsənov Namiq Malik oğlu. Qaraciyər exınokokkozlu xəstələrdə exinokokkektomiyadan sonra qalıq boşluğun kompleks müalicəsi zamanı intrakorporal maqnit infraqırmızı lazer terapiyasının tətbiqi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. N. M. Həsənov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2013.- 156 s.

 

Hümbətov Ayaz Musa oğlu. Qonartrozun erkən mərhələlərində cərrahi taktika [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.22. /A. M.Hümbətov; Respub. Elmi Artroloji Mərkəz.- B., 2005.- 143 s.

 

Hümbətov Ayaz Musa oğlu. Qonartrozun erkən mərhələlərində cərrahi taktika: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.22. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 səh.

 

Hüseynov Azad Vaqif oğlu. Öd daşı xəstəliyi zamanı daşın növünün bakterial çirklənməsindən asılılığı və onun cərrahi müalicənin nəticələrinə olan təsiri [Mətn] :  tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 A. V. Hüseynov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2016.- 155 s.

 

Hümmətov Azər Fərahim oğlu. Residiv mürəkkəb pararektal fistulların diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /A. F. Hümmətov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 152 s.

 

Hüseynəliyev Abasət Həsən oğlu. Kəskin daşlı xolesistit zamanı orqanizmin sitokin statusu vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onun tənzimlənməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. A. H. Hüseynəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 185 s.

 

Hüseynov Aydın Nəbi oğlu. Bud-çanaq oynağının osteoartrozu zamanı total endoprotezləşməsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.22. /A. N. Hüseynov; Respub. Elmi-Artroloji Mərkəz.- B., 2006.- 160 s.

 

Hüseynov Aydın Nəbi oğlu. Bud-çanaq oynağının osteoartrozu zamanı total endoprotezləşməsinin xüsusiyyətləri : Tibb e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.22. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 22 s.

 

Hüseynov Həsən Fərman oğlu. Cərrahi aqressiyanın təsiri altında zülal-energitik mübadilədə baş verən katabolik pozgunluqların patogenezi və tənzimlənməsi prinsipləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.37. H. F. Hüseynov ; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi. Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2012.- 164 s.

 

Hüseynov Sahib Əhməd oğlu. Qeyri-klostridial anaerob peritonitin kompleks müalicəsi [Mətn]: tibb e. d-ru al. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /S. Ə. Hüseynov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 307 s.

 

Hüseynov Sahib Əhməd oğlu. Qeyri-klostridial anaerob peritonitin kompleks müalicəsi [Mətn]: Tibb e.d-ru..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.27 /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2007.- 42 s.

 

Xankişiyev Namizəd Hənfə oğlu. Differensial yanaşma yolu ilə qasıq yırtıqlarının müalicəsində yeni texnologiyanın tətbiqi və optimal plastika üsulunun seçilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 N. H. Xankişiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2016.- 160 s.

 

Xasayeva Nərmin Ruslan qızı. Aşağı ətraf arteriyalarının oklüziv xəstəliklərinin diaqnostikasında, müalicə taktikasının seçilməsində və monitorinqində multispiral KT 64 müayinəsinin əhəmiyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3225.01 N. R. Xasayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 162 s.

 

Xudiyeva Səkinə Fərmayıl qızı. Kəskin pankreatitin müxtəlif müalicə metodlarının müqayisəli analizi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. S. F. Xudiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2014.- 147 s.

 

İbrahimov Samir Nadir oğlu. Uroloji cərrahi xəstəlikləri olan uşaqlarda hemodinamik dəyişikliklərin korreksiyası aparılmaqla anesteziya metodlarının optimallaşdırılması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.37. Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2002.- 20 s.

 

İbrahimov Toğrul Rafiq oğlu. Laparoskopik əməliyyatlar zamanı pnevmoperitoneum məqsədilə istifadə edilən qazın temperaturunun cərrahi müalicənin nəticələrinə təsiri (eksperimental və kliniki tədqiqatlar) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. T. R. İbrahimov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2013.- 135 s.

 

İdrisov Fərəcullah Sədullah oğlu. Açıq və laparoskopik xolesistektomiya əməliyyatlarının nəticələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 3213.01. F. S. İdrisov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2014.- 161 s.

 

İmanova Nərgiz Cahangir qızı. İrinli-septik cərrahi xəstələrin müalicəsində immunitetin zəfəranla stimulyasiyası [Mətn]: tibb e. n. elmi dər. a. üçün dis.: 14.00.27. /N. C. İmanova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; akad. M.A. Topçubaşov ad. Elmi Cərahiyyə Mərkəzi.- B., 2007.- 180 s., şək., cədv.

 

İmanova Solmaz Soltan qızı. Hamilə və zahı qadınlarda babasilin profilaktikası və müalicəsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunan dis.: 14.00.27. /S. S. İmanova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1997.- 125 s.

 

İsayev İsmayıl Abduləhəd oğlu. Aşağı ətrafların uzun sümüklərinin diafizar qəlpəli sınıqlarının müalicəsinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.22. /İ. A. İsayev; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2005.- 144 s., fotoşək.

 

İsayev İsmayıl Abduləhəd oğlu. Aşağı ətrafların uzun sümüklərinin diafizar qəlpəli sınıqlarının müalicəsinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.22. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

İsgəndərov Qafar Bədəlxan oğlu. Kəskin paraproktinin cərrahi müalicəsi[Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunan dis.: 08.00.05. /Q. B. İsgəndərov; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1998.- 110 s.

 

İsgəndərov Nurlan Əkbər oğlu. Babasilin müalicəsində cərrahi üsulların seçilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01. N. Ə. İsgəndərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2014.- 144 s.

 

İskəndərov Emil Alməmməd oğlu. Qeyri-şiş mənşəli mexaniki sarılıqlar zamanı qaraciyərin pozulmuş mikrosir-kulyasiyasının korreksiyasının bəzi aspekt-ləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /E. A. İskəndərov; Akad. M.A. Topçubaşov ad. Elmi Tədqiqat Kliniki Təbabət İn-tu.- B., 2007.- 164 s.

 

İskəndərov Emil Alməmməd oğlu. Qeyri-şiş mənşəli mexaniki sarılıqlar zamanı qaraciyərin pozulmuş mikrosirkulyasiyasının korreksiyasının bəzi aspektləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Akad. M.A. Topçubaşov adına Elmi Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu.- B., 2007.- 22 s., cədv.

 

Ismayılov Cəbi Əziz oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qaraciyərin exinokokkozunun yayılması, diaqnostikası və müalicəsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.27 /C. Ə. İsmayılov; Azərbaycan Tibb Un-ti.- B., 2003.- 116 s.

 

İsmayılov İlkin Yusub oğlu. Siçovullarda əməliyyatdan sonrakı yırtıqların bərpasında DisBa-01-in istifadəsinin yaranın sağalmasına və ekstraselüllyar matriksə təsiri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3229.01. İ. Y. İsmayılov ; Türkiyə Resp. Qazi Un-ti Tibb Fakültəsi.-Ankara., 2016.- 183 s.

 

İsmayılova Zülfiyyə Elman qızı. Bağırsaqların odlu silah yaralanmalarının əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmalarının profilaktika və müalicəsinə yeni yanaşma tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /Z. E. İsmayılova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 180 s.

 

İsrafilova Gülər Telman qızı. Şəkərli diabetin aşağı ətraflarda irinli-nekrotik ağırlaşmaları və diabetik pəncə sindromunun kompleks müalicəsində farmakoakupunktura və aşağı intensivlikli lazer şüaları ilə müalicə üsullarının birgə tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /G. T. İsrafilov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 154 s.

 

İsrafilova Gülər Telman qızı. Şəkərli diabetin aşağı ətraflarda irinli-nekrotik ağırlaşmaları və diabetik pəncə sindromunun kompleks müalicəsində farmakoakupunktura və aşağı intensivlikli lazer şüaları ilə müalicə üsullarının birgə tətbiqi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Azərbaycan Tibb Universiteti .- B., 2007.- 22 s.

 

Kazımi Mircəlal Mirkazım oğlu. Hepotosellülyar karsinomaya görə qaraciyər transplantasiyası tətbiq olunmuş xəstələrdə molekulyar-bioloji və gen faktorlarının müalicənin nəticələrinə və posttransplantasion proqnoza təsiri tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /M. M. Kazımi ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2011.- 173 s.

 

Kazımov Aydın Kamal oğlu. Qida borusu-mədə keçəcəyinin çatmamazlığı (klinika, diaqnostika və müalicəsi) [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 14.00.27. /A. K.Kazımov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmiləşdirmə İnstitutu.-B., 2000.- 146 s.

 

Kəlbiyev Ağabala Məmmədhəsən oğlu. Peritonitin fazalarından asılı olaraq müsariqə limfa düyünlərinin pozulmuş funksiyasının bərpası [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /A. M. Kəlbiyev; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 169 s.

 

Kərimova Elgül Elxan qızı. Histerektomiya əməliyyatından sonra yumurtalıqlarda əmələ gələn funksional dəyişikliklər və onların korreksiyası tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis-nın. avtoreferatı: 14.00.01. /E. E. Kərimova ; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 20 s.

 

Kərimova Rəna Cabbar qızı. Qaraciyərin işemiyası zamanı zülal mübadiləsində baş vermiş dəyişikliklər və onların patogenezinin bəzi məqamları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3243.01. R. C. Kərimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 176 s.

 

Qasımov Azər Şimid oğlu. Peritonitin müxtəlif fazalarında qarın boşluğunda aparılan sanasiyadan asılı olaraq endotoksikozun vəziyyəti tibb üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /A. Ş. Qasımov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 183 s.

 

Qasımov Elviz İsmayıl oğlu. Steroidlə əlaqədar bud sümüyü başının avaskulyar nekrozunun kor dekompressiya ilə qarşısının alınması [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis:E. Qasımov; T. C. Mərmərə Un-ti., Tibb Fakultəsi, Ortopediya və Travmatologiya Kafedrası.-B., 2014.- 117 s.

 

Qasımov Ramin Əjdər oğlu. Qastroduodenal xoraların cərrahi müalicəsində kombinə olunmuş ozonoterapiyanın effektivliyi tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 14.00.27. /R. Ə. Qasımov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2011.- 145 s.

 

Qədirov Aydın Vəli oğlu. Anemiyalı qadınların fibromiomasına görə uşaqlığın amputasiyası əməliyyatı zamanı keçirilən ümumi keyləşmənin gedişində lipoperoksidləşmə- antioksidləşmə prosesinin tənzimi [Mətn]: tibb .n..dər.almaq üçün təqdim olunan dis.: 14.00.37. /A. V. Qədirov; Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 1997.- 146 s.

 

Qələndərov Vaqif Məhərrəm oğlu. Yumşaq toxumaların böyük defektlərinin rekonstruksiyasında kosmetik funksional nəticələrin yaxşılaşdırma yolları [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. V. M. Qələndərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2017.- 243 s.

 

Qubadov Elşad İlham oğlu. Bud sümüyünün xroniki osteomielitinin cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14. 00. 22 /E. İ. Qubadov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2009.- 273 s.
 

Quliyev Azad İlyas oğlu. Yemək borusunun xroniki kecməzliyinin cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /A. İ. Quliyev; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1997.- 132 s.  

 

Quliyev Elzamin Arik oğlu. Cərrahi əməliyyatdan sonrakı yaraların irinli-iltihabi ağırlaşmalarının diaqnostika, profilaktika və müalicə üsulları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /E. A. Quliyev; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1999.- 155 s.

 

Quliyev Emin Rəhman oğlu. Xora mənşəli kəskin mədə-bağırsaq qanaxmaları zamanı immunoloji dəyişikliklər və onların səmərəli korreksiyası [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 14.00.37. /E. R. Quliyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 151 s.

 

Quliyev Fuad Qulu oğlu. Dispanser nəzarəti sistemi yaradılmaqla xroniki osteomieliti olan xəstələrdə residiv və ortopedik qüsurların ambulator-poliklink şəbəkədə profilaktikası [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün dis.: 14.00.22. F. Q. Quliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2012.- 120 s.

 

Quliyev İsrafil Qara oğlu. Transuretral əməliyyatlar zamanı anesteziya metodlarının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.37.; 14.00.40. /İ. Q. Quliyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2007.- 144 s., cədv., şək.

 

Quliyev Yusif Hüseyn oğlu. Ezofaqoplastika əməliyyatları zamanı ümumi ağrısızlaşdırmanın bir komponenti kimi uzunmüddətli epidural anesteziyanın tətbiqi: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.37. Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2001.- 28 s.

 

Quliyev Yusif Hüseyn oğlu. Ezofaqoplastika əməliyyatları zamanı ümumi ağrısızlaşdırmanın bir komponenti kimi uzunmüddətli epidural anesteziyanın tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.37 /Y. H. Quliyev; Azərb. Respub.SH. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Tədq. Təbabət İn-tu.-B., 2001.- 120 s.

 

Quliyeva Nərgiz Həsənqulu qızı. Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırma yolları tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /N. H. Quliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2011.- 154 s.

 

Qurbanov Gəray Mirzəhməd oğlu. Yeni texnologiyalardan istifadə etməklə epitelial-büzdüm yolunun kəskin irinli iltihabının müalicəsində optimal cərrahi taktikanın seçimi tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /G. M. Qurbanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2011.- 143 s.

 

Maçanova Rumiyə Rafayel qızı. Enterosorbsiya və müsariqədaxili farmakoterapiyanın müştərək tətbiqinin peritonitin müalicəsində rolu [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. R. R. Maçanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.-B., 2012.- 184 s.

 

Mahmudov Mahir Gümrah oğlu. Helicobacter pylorı ilə assosiasiya olunmuş perforativ qastroduodenal xoraların kompleks müalicəsində azenerjili lazer şüalarının tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /M. G. Mahmudov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 146 s.

 

Mahmudov Rəşad Məmmədqulu oğlu. Miokard revaskulyarizasiyası olan sabit stenokardiyalı xəstələrdə sistemik iltihabi mediatorların biokimyəvi səviyyəsi ilə genetik variantlarının kliniki və proqnostik əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3236.01. R. M. Mahmudov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2015.- 269 s.

 

Mahmudov Rüstəm Zöhrab oğlu. Qalxanabənzər vəzi düyünlü böyümələrində angiogenezin vəziyyətindən asılı olaraq cərrahi müalicə taktikasının seçilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 R. Z. Mahmudov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2016.- 156 s
 

Mahmudov Vüqar Nəsrulla oğlu. Bud sümüyünün diafizinin sınıqlarının yivli mil aparatı ilə osteosintezi[Mətn]: tibb.e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.22. /V. N. Mahmudov; Azərb.Respub. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 158, [5] s. , cədv., şək.

 

Mayılova Aygün Əliniyaz qızı. Metabolik sindromlu xəstələrin müalicəsində bariatrik əməliyyatların bəzi aspektləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01 A. Ə. Mayılova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 151 s.

 

Məhərrəmbəyli İsrail Şəmşəd oğlu. Yayılmış irinli peritonitli xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə immun sistem dəyişikliklərinin proqnostik əhəmiyyəti və korreksiyası [Mətn]: tibb .n..dər.i. üçün təq. ed. dis.: 14.00.37. /İ. Ş. Məhərrəmbəyli; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2000.- 155 s.

 

Məhərrəmov Dilqəm Mikayıl oğlu. Mexaniki sarılığın kompleks müalicəsi zamanı intrakorporal maqnitolazer şüalarının tətbiqinin immun sistemin tənzimlənməsində əhəmiyyəti (Eksperimental-klinik tədqiqat) tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün dis.: 32 /D. M. Məhərrəmov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi. Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2013.- 137 s.

 

Məhərrəmov Pərvin Fikrət oğlu. Laparoskopik xolesistektomiyada öd yolları patologiyalarının əməliyyatdaxili müayinəsi və korreksiyası [Mətn] : tibb e. namizədi al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /P. F. Məhərrəmov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 150 s. 

 

Məmmədov Adil Xəmməd oğlu. Qida borusu və mədənin kimyəvi yanıqlarından sonrakı ağırlaşmaların cərrahi müalicəsi [Mətn] : tibb e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /A. X. Məmmədov; N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti. -B., 1999.- 155 s.

 

Məmmədov Bəyalı Bəxtiyar oğlu. Xroniki babasil xəstəliyi zamanı birləşdirici toxumada gedən biokimyəvi-immunoloji proseslərin və apoptozun vəziyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. B. B. Məmmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi., Azərb. Tibb Un-ti.-B 2013.- 155 s.

 

Məmmədov Əsəd Sədrəddin oğlu. Kəskin pankreatitin kompleks müalicəsində maqnit-lazer terapiyanın antioksidantla birgə istifadəsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01 .Ə. S. Məmmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi. akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2013.- 141 s.

 

Məmmədov İlqar İslam oğlu. Qaraciyərdə və öd yollarında cərrahi əməliyyatlar zamanı anesteziya metodlarının optimallaşdırılması [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.37. İ. İ. Məmmədov ; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 143 s.

 

Məmmədov İsa İslam oğlu. Onikibarmaq bağırsaq xoralarının kompleks müalicəsində endoskopik aşağı intensivlikli lazer şüalanması və antioksidant meksidolun müştərək tətbiqinin əhəmiyyəti tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2012.- 140 s.

 

Məmmədov Kənan Məcnun oğlu. Döş və qarın boşluqlarının müştərək qapalı travmalarının videoendoskopik diaqnostikası və müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.27. /K. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.-142 s.

 

Məmmədov Pərviz Məmməd oğlu. Mərkəzi reqionar anesteziya metodlarının təkmilləşdirilməsi və uroloji əməliyyatlarda tətbiqinin öyrənilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.37. /P.M. Məmmədov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2005.- 128 s. 

 

Məmmədov Pərviz Məmməd oğlu. Mərkəzi reqionar anesteziya metodlarının təkmilləşdirilməsi və uroloji əməliyyatlarda tətbiqinin öyrənilməsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.37. /Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2005.- 24 s.

 

Məmmədova Nərgiz Adil qızı. Kəskin destruktiv pankreatitli xəstələrdə qastroduodenal ağırlaşmaların profilaktikası və müalicəsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01. N. A. Məmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2015.- 164 s.

 

Mətiyev İsmixan İslam oğlu. Diz oynağının revmatoid artritlə zədələnməsində açıq, artroskopik sinovektomiya və kriosinoviortezin əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.22. /İ. İ. Mətiyev; Azərb Tibb Un-ti.- B., 2007.- 154 s.

 

Mətiyev İsmixan İslam oğlu. Diz oynağının revmatoid artritlə zədələnməsində açıq, artroskopik sinovektomiya və kriosinoviortezin əhəmiyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.22. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 20 s.
 

Mikayılov Rasim Ramazan oğlu. Selektiv proksimal vaqotomiya zamanı mədəni drenləşdirici əməliyyatların müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /R. R. Mikayılov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 143 s.

 

Mirzəliyev İbrahim Bəhram oğlu. Qarnın ön divarının yırtıqlarının cərrahi müalicəsində yeni sintetik torların tətbiqi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01İ. B. Mirzəliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B.,2014.-145 s.

 

Mirzəyev Arif Fərman oğlu. Sumqayıt şəhərində uşaq travmatizminin klinik-statistik xarakteristikası və profilaktikası [Mətn] : tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 14.00.22. A. F. Mirzəyev ; M. Topçubaşov ad. Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İn-tu.-B., 2001.- 27 s.

 

Mirzəyev Elçin Bəytaş oğlu. Yumşaq toxumaların anaerob qeyri klostridial infeksiyalarının kompleks müalicəsi [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /E. B.Mirzəyev; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2005.- 146 s.

 

Mirzəyev Elçin Bəytaş oğlu. Yumşaq toxumaların anaerob qeyri klostridial infeksiyalarının kompleks müalicəsi: Tibb .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 səh.

 

Mirzəyev Mahiyəddin. Sirkə kasasının qapalı sınıqları və sınıqlı-çıxıqlarının müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:14.00.22. /M. Mirzəyev; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 134 s. 

 

Mirzəyev Sabir Hacı oğlu. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ döyüş bölgəsində ətrafların odlu silah sınıqları zamanı cərrahi taktika [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:14.00.22. /S. H. Mirzəyev; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2005.- 141 s.

 

Mirzəyev Sabir Hacı oğlu. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ döyüş bölgəsində ətrafların odlu silah sınıqları zamanı cərrahi taktika: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.22. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 səh.

 

Mirzəyeva Kəmalə Adil qızı. Babasil xəstəliyinin ağırlaşmış formalarında qaraciyərin funksiyasında gedən dəyişikliklər və onların korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /K. A. Mirzəyeva; Azərb.Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 141 s., şək., cədv.

 

Musayev Xaləddin Novruz oğlu. Qeyri-şiş etiologiyalı proktoloji xəstəlikləri olan qadınların cərrahi müalicəsi və tibbi reabilitasiyası tibb e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 14.00.27. /X. N. Musayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 282 s.

 

Musayev Kamran Kazım oğlu. Kəskin koronar sindromlarda miokardın cərrahi revaskulyarizasiyasının müasir aspektləri [Mətn]: tibb e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3236.01. K. K. Musayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2012.- 241 s.

 

Musayev Seymur Aydın oğlu. Yoğun bağırsaq anastomozlarının iltihabi ağırlaşmalarının kompleks profilaktika, diaqnostika və mülicə tədbirlərinin müasir aspektləri: (eksperimental tədqiqatlar) [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /S. A.Musayev; Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İn-tu.- B., 2006.- 160 s.

 

Musayev Seymur Aydın oğlu. Yoğun bağırsaq anastomozlarının iltihabi ağırlaşmalarının kompleks profilaktika, diaqnostika və mülicə tədbirlərinin müasir aspektləri: (eksperimental tədqiqatlar) [Mətn]: Tibb elmləri n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27 /Akad. M. A. Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İnstitutu.-B., 2006.- 20 s.

 

Mustafayev Xudayar Allahyar oğlu. Mürəkkəb pararektal fistulların cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /X. A.Mustafayev; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 110 s.

 

Mustafayeva Mətanət Fehruz qızı. Kəskin paraproktitlərin kompleks cərrahi müalicəsində infraqırmızı lazer şüaları və proteolitik fermentlərin müştərək tətbiqinin əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3213.01 M. F. Mustafayeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2014.- 167 s.

 

Mürsəlov Məzahir Mürsəl oğlu. Qastroduodenal xoraların cərrahi müalicəsində duodenal güdül çatmamazlığının kompleks profilaktika üsulları [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 14.00.27 /M. M. Mürsəlov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 187 s.

 

Müslümov Qurbanxan Fətəli oğlu. Öd yollarının zədələnmələri və çapıq strikturalarının diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /Q. F. Müslümov; M. Topçubaşov adına Respublika Elmi Cərrahlıq Mərkəzi.-B., 1999.- 178 s.

 

Müslümov Qurbanxan Fətəli oğlu. Mədəaltı vəzinin bəd xassəli şişlərinin cərrahi müalicəsi zamanı molekulyar-bioloji və gen faktorlarının müalicənin nəticələrinə təsiri [Mətn] : tibb e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27.; 14.00.14. /Q. F. Müslümov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, M. A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2010.- 319 s.

 

Müzəffərzadə Abuyetər Ərəstun qızı. Qaraciyər rezeksiyaları zamanı işemiyanın müddətli işemik-reperfuzion sindromun orqanın morfoloji strukturunda yaratdığı pozğunluqlar arasında korrelyasion asılılıq [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.15. A. Ə. Müzəffərzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi-Cərrahiyə Mərkəzi.-B., 2012.- 155 s.

 

Namazov Anar Əşrəf oğlu. Xora mənşəli qastroduodenal qanaxmalar zamanı müalicə taktikası [Mətn]: tibb e. n. l. d. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27 /A.Ə.Namazov; M.A.Topçubaşov ad. Elmi Tədqiqat Kliniki Təbabət İn-tu.-B., 2003.- 135 s.

 

Namazov Anar Elxan oğlu. Qarının ön dıvarının yırtıqlarının laparoskopık plastikasında ağırlaşmaların profılaktıkası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3213.01. A. E. Namazov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 142 s.

 

Namazov İlqar Lətif oğlu. Aşağı ətrafların kritik işemiyası olan xəstələrdə uzun müssətli epidural blokada və lazer terapiyasının birgə tətbiqi ilə rekonstruktiv-bərpa əməliyyatlarının nəticələrinin optimallaşdırılması [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 İ. L.Namazov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 152 s.

 

Namazova Kəmalə Novruz qızı. Bəzi kəskin abdominal patologiyaların perioperasion dövründə neyropeptoergik və simpato-adrenal sistemlərin korrelyativ əlaqələri tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.37 /K. N. Namazova ; Azərb. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2011.- 172 s.

 

Nemətzadə Tale Əflatun oğlu. Əzələ defektinin rekonstruksiyasında tətbiq edilən fərqli modellərin əzələ regenerasiyasına təsiri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3213.01 T. Ə. Nemətzadə ; Türkiyə Resp. Sağlıq Bakanlığı, On Doqquz May Un-ti Tibb Fakultəsi.- Samsun., 2009.- 119 s.

 

Nəcəfquliyeva Pərvin Həmid qızı. Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların kompleks müalicəsi [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /P. H. Nəcəfquliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 152 s.

 

Novruzov Rəfiəli Maşalla oğlu. Yaraların irinləməsinin profilaktikası və müalicəsində dərman preparatlarının aşağıtezlikli ultrasəs çiləyicisi ilə aerozol şəklində tətbiqi(eksperimental-klinik tədqiqat) [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /R. M. Novruzov; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2000.- 162 s.

 

Novruzov Rəfiəli Maşalla oğlu. Yaraların irinləməsinin profilaktikası və müalicəsində dərman preparatlarının aşağıtezlikli ultrasəs çiləyicisi ilə aerozol şəklində tətbiqi(eksperimental-klinik tədqiqat): Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 14.00.27. /M.Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İnstitutu.-B., 2000.- 26 s.

 

Novruzova Şəbruz Aydın qızı. Biliodigestiv anastomozların uzaq nəticələri və onların yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /Ş. A.Novruzova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 166 s.

 

Orucov Yusif Məhərrəm oğlu. Ətrafların təmas qəlpə-partlayış qopması zamanı yaralıların yeni ortopedik-cərrahi reabilitasiyası və onun effektivliyi tibb. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.22. /Y. M. Orucov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azəb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 168 s.

 

Ömərov İlqar Osman oğlu. Peritonitin fazalarından asılı olaraq qaraciyərdə baş verən morfofunksional dəyişikliklər və onların tənzimlənmə yolları (eksperimental tədqiqat) tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /İ. O. Ömərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 159 s.

 

Ömərov Taryel İsgəndər oğlu. Kəskin pankreatıtlər zamanı hemostaz sistemi göstəricilərinin dəyişmə monitorinqi və onların korreksiya yolları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. T. İ. Ömərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 161 s.

 

Paşayev Kamran Rafiq oğlu. Laparoskopik xolesistektomiyanın ağırlaşmaları və onların profilaktikası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 14.00.27 /K. R. Paşayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi ; Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B.,2010.- 144 s.

 

Paşazadə Vəfa Allahşükür qızı. Kəskin xolesistitdə laparoskopik xolesistektomiya (imkanları, üstünlükləri, çətinlikləri) [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.07. V. A. Paşazadə; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 148 s.
 

Pərvizi Şəhram Firudin oğlu. Ortotopik qaraciyər transplantasiyasının nəticələrinin yaxşılaşdırılmasının bəzi istiqamətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed.dis.: 14.00.27. /Ş.F. Pərvizi; M.A.Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Kliniki Təbabət İn-tu.- B., 2005.- 139 s.

 

Pərvizi Şəhram Firudin oğlu. Ortotopik qaraciyər transplantasiyasının nəticələrinin yaxşılaşdırılmasının bəzi istiqamətləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /M.A.Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu.-B., 2006.- 24 s.

 

Ramazanov Cümşüd Nüsrət oğlu. Helikobakteri pylori assosiasiya olunmuş, qanaxma ilə ağırlaşmış pilorodudenal xora xəstəliyinin diaqnostikası və müalicəsi[Mətn] : tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /C. N. Ramazanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Un-ti.-B., 2009.- 144 s.

 

Rəfiyev Fərid Səxavət oğlu. "Laparoskopik fundoplikasiya ağırlaşmalarının profilaktikası" tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. al. üçün dis. : 14.00.27. /F. S. Rəfiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 166 s.

 

Rəhimov Vaqif Səməd oğlu. Ağır kəllə-beyin travmalı reanimasion xəstələrdə disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma sindromunun diaqnostika və kompleks müalicəsinin müasir aspektləri [Mətn]: tibb e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.37. /V. S. Rəhimov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.-300 s.

 

 

Rəhimov Valeh Ələddin oğlu. Kəskin peritonit zamanı qaraciyərin funksional fəallığının məhəlli limfotrop tənzimi: (Eksperimental-klinik tədqiqat) [Mətn]: tibb e. n. . dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.27; 14.00.16 /V. Ə. Rəhimov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 141 s.

 

 

Rəhimov Valeh Ələddin oğlu. Kəskin peritonit zamanı qaraciyərin funksional fəallığının məhəlli limfotrop tənzimi: (Eksperimental-klinik tədqiqat) [Mətn] : tibb e. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 14.00.27 ; 14.00.16. V. Ə. Rəhimov ; Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Tədqiqat Kliniki Təbabət İn-tu.-B., 2001.- 22 s.

 

 

Rüstəmov Elbrus Aydın oğlu. Piloroduodenal xoraların cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları (klinik-eksperimental tədqiqat) [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. E. A. Rüstəmov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2013.- 319 s.

 

 

Rüstəmov Ədalət Məhəmmədəli oğlu. Qarın boşluğunun kəskin cərrahlıq xəstəliklərinin kompyuter diaqnostikası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /Ə. M. Rüstəmov; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1994.- 136 s.

 

 

Rüstəmzadə Qulam Fikrət oğlu. Tac arteriyalarının şuntlanması əməliyyatları zamanı neyroaksial blokadaların tətbiqinin nemodinamiki göstəricilərə təsiri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.37. /Q. F. Rüstəmzadə; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2008.- 145 s.

 

 

Rzayev Tarverdi Mirzəli oğlu. Qaraciyərin maye şırnağı üslubu ilə rezeksiyasının nəticələrinin yaxşılaşdırılmas [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis: 14.00.27. /T.M.Rzayev; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 143 s.

 

Rzayev Ziyalı İsa oğlu. Peritonit zamanı limfa sisteminin pozulmuş funksiyalarının korreksiyası, orqanizmin detoksikasiyası və müalicəsində endolimfatik limfostimulyasiyanın əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /Z. İ. Rzayev; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 138 s.

 

Salahov Zahir Əli oğlu. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində hərbi münaqişə illərində odlu silah yaralanmaları zamanı ixtisaslı cərrahi yardımın təşkili, fəsadlaşmaların profilaktikası və müalicəsi [Mətn] : tibb e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 /Z. Ə. Salahov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 324s.
 

Salahova Sevinc Şahin qızı. Atipik və ağırlaşmış appendisitlərdə laparoskopik appendektomiya [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14. 00. 27. /S. Ş. Salahova; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 143 s.

 

Səfiyeva Aynur Kamal qızı. Mürəkkəb pararektal fistulların müalicəsi tibb. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 14.00.27. /A. K. Səfiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb Tibb Un-ti.-B., 2011.- 144 s.

 

Səhratov Nəsib Xuddam oğlu. Ahıl və qoca yaşlarında xəstələrdə qasıq yırtığının cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 32.13.01 N. X. Səhratov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2014.- 156 s.

 

Sultanova Səadət Həsən qızı. Aralığın III dərəcə cırılması və rektovaginal fistulların cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb e.n. al. dər a.üçün təq. ol.dis.: 14.00.01; 14.00.27. /S.H. Sultanova; ATU.- B., 2004.- 138 s., cədvəl, ill.

 

Sultanova Səadət Həsən qızı. Anal inkontinensiya ilə ağırlaşmış aralığın doğuşdan sonrakı cırılmalarının təsnifatı və müalicəsi [Mətn]: tibb e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 ; 3215.03. S. H. Sultanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 255 s.

 

Şahbazov Rauf Oqtay oğlu. Qaraciyərin işemik-reperfuzion zədələnmələri və onların qarşısının alınması üsulu [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. R. Q. Şahbazov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2012.- 163 s.

 

Şəfiyev İmran Əli oğlu. Peritonitlər zamanı qaraciyərin fermentativ funksiyasının dəyişməsinin patogenezi və tənzimlənməsi (Eksperimental və kliniki tədqiqat) tibb üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün dis.: 14.00.27. /İ. Ə. Şəfiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 147 s.

 

  Şərifov Elmar Yəhya oğlu. Mədə rezeksiyalarından sonrakı erkən ağırlaşmaların profilaktikası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01 E. Y. Şərifov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2014.-146 s.

 

Şxəliyeva Samirə Fəxrəddin qızı. "Diabetik pəncə" sindromu olan xəstələrin kompleks cərrahi müalicəsində ozonoterapiya və maqnit-lazer terapiyasının rolu [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01. S. F. Şxəliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2014.- 164 s.

 

Tağıyev Elman Qulu oğlu. Peritonitlər zamanı paralitik bağırsaq keçməzliyinin məhəlli intraabdominal endolimfatik müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /E. Q. Tağıyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 209 s. ; şək., cədv.

 

Talebi Nemat Hazratqulu oğlu. Düyünlü urların əməliyyatdan sonrakı residivinin diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin optimallaşdırılması yolları [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /N. H. Talebi; M.A.Topçubaşov ad. Elmi-Tədqiqat Klinik Təbabət İn-tu.-B., 2003.- 102 s. 

 

Tarverdiyev Məhərrəm Novruz oğlu. Peritonitlərin kompleks müalicəsi zamanı ozonlu məhsullarla peritondaxili və enteral sanasiya [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /M. N. Tarverdiyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 175 s.

 

Tərlanova Sevil Xasay qızı. Yaşlı xəstələrdə anadangəlmə atrial septal defeklərin cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları [Mətn]: tibb. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27 /S. X. Tərlənova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi .- B . , 2009. - 172 s.

 

Təyyari-Kələcahi Reza Hosein oğlu. İrinli xolangitlə ağırlaşmış kəskin xolosistitin kompleks müalicəsində Azenerjili lazerlərin tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27 /R.H.Təyyari-Kələcahi; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2006.- 136 s., şək.

 

Təyyari-Kələcahi Reza Hosein oğlu. İrinli xolangitlə ağırlaşmış kəskin xolosistitin kompleks müalicəsində Azenerjili lazerlərin tətbiqi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27 /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B ., 2006.- 26 s.

 

Turhan Səbinə Şahin qızı. Düz bağırsağın müxtəlif etiologiyalı fistullarının diaqnostika və cərrahi müalicəsində miniinvaziv texnologiyanın rolu [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3213.01 S. Ş. Turhan; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2016.- 152 s.

 

Vəliyev Mahir Alı oğlu. Reflüks-Ezofagit və xroniki xolesistitin müştərək hallarının cərrahi müalicəsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /M.A.Vəliyev; Ə.Əkiyev ad.Azərb. Dövlət.Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2006.- 139 s.

 

Vəliyev Mahir Alı oğlu. Reflüks-Ezofagit və xroniki xolesistitin müştərək hallarının cərrahi müalicəsinin xüsusiyyətləri: Tibb e. n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 14.00.27. /M. A. Topçubaşov adına Elmi-Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu.- B., 2007.- 21 s.

 

Yaqubov Elçin Qəhrəman oğlu. Müştərək kəllə-beyin travmalarında ətrafların sınıqlarının müalicəsinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün dis.: 14.00.22. E. Q. Yaqubov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 168 s.

 

Yusifov Əmirəli Adil oğlu. Qarının parenximatoz üzvlərinin və kəllə-beyinin ağır, müştərək travmalarının diaqnostikası və müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.27.;14.00.22. /Ə. A. Yusifov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 150 s., şək.

 

Yusubov Anar Möhübbət oğlu. Xroniki daşlı xolesistitlə müştərək rast gəlinən xroniki duodenal keçməməzliyin laparoskopik korreksiyası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01. A. M. Yusubov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B., 2013.- 142 s.

 

Yusubov İlqar Əlyəsə oğlu. Torakal və abdominal yaralanmaların diaqnostika və müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılmasında endovideocərrahiyyənin rolu [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01 İ. Ə. Yusubov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 144 s.

 

Yusifov Əmirəli Adil oğlu. Qarının parenximatoz üzvlərinin və kəllə-beyinin ağır, müştərək travmalarının diaqnostikası və müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.27.; 14.00.22. /Ə. A. Yusifov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 20 s.

 

Zeynalov Babək Mehman oğlu. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /B. M. Zeynalov; N. Nərimanov adına ATU.-B., 1998.- 135 s.

 

Zeynalov Bəhram Rəşid oğlu. Cərrahi stasionarlarda infeksion ağırlaşmaların profilaktikasının mümkün yolları [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis. 3213.01. B. R. Zeynalov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 164 s.

 

Zeynalov Mənsim Məhərrəm oğlu. Qaraciyərdənkənar öd yollarının çapıq strikturlarının diaqnostikası və cərrahi müalicəsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 1996.- 26 s., ill., cədvəl.

 

Zeynalov Mənsim Məhərrəm oğlu. Qaraciyərdənkənar öd yollarının çapıq strikturlarının diaqnostikası və cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27. /M. M. Zeynalov; N. Nərimanov ad. ATU.-B., 1996.- 168 s.

 

Zeynalov Nadir Azər oğlu. Qaraciyərin exinokokkozunun laparoskopik müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.27. /N.A.Zeynalov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2005.- 131 s.

 

Zeynalov Nadir Azər oğlu. Qaraciyərin exinokokkozunun laparoskopik müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilən dis-nın avtoreferatı: 14.00.27. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 19 s.

 

Zeynalov Səftər Sadıq oğlu. Yol-nəqliyyat hadisələrində zədələnənlərə etaplarda göstərilən travmatoloji yardımın aktual problemləri və onların həlli yolları [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27.; 14.00.22. /S. S. Zeynalov; N. Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb Un-ti.-B., 1995.- 148 s.

 

Zeynalova Qəmər. Ətrafların maksitral arteriyalarının zədələnmələrinin kompleks cərrahi müalicəsində hiperbarik oksigeniyasının tətbiqinin nəticələri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a. üçün dis.: 10.02.06. /Q. Zeynalova; M. A.Topçubaşov ad. Elmi-Tədqiqat Klinik və eksperimental cərrahlıq İn-tu.-B., 1997.- 90 s. 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved