Səhiyyə. Tibb elmləri

Yoluxucu və parazitar xəstəliklər

 

 Atakişizadə Sədrəddin Abdulla oğlu. Əsnək difteriyasının kompleks müalicəsində maqnitoterapiyanın tətbiq [Mətn]: tibb . n. . dər. .üçün təq. ed. dis.: 14.00.10. /S. A. Atakişizadə; Azərb. Tibb Un-ti .-B., 2000. - 114 s.
 

 Əhmədov Kənan Sahib oğlu. Hərbi hospitallarda anesteziloji və reanimatoloji xidmətlərə tələbat və onun resurs təminatının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün dis.: 14.00.37. /K. S. Əhmədov; Ə. Əliyev Adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 2006.- 161 s.

 

Əhmədov Kənan Sahib oğlu. Hərbi hospitallarda anesteziloji və reanimatoloji xidmətlərə tələbat və onun resurs təminatının optimallaşdırılması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.37. /Ə. Əliyev Adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2006.- 19 s.

 

İsayev Cəlal Paşa oğlu. Maqnit sahəsinin brüsellyoz zamanı infeksion prosesə təsiri [Mətn]: tibb e.n.e.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 14.00.10. /C. P. İsayev; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1994.- 146 s.

 

İsayev Cəlal Paşa oğlu. Maqnit sahəsinin brüsellyoz zamanı infeksion prosesə təsiri [Mətn]: Tibb e.n.e.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.10. /N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 1995.- 30 s., cədvəl.

 

İsmayılov Əli Mehdi oğlu. Kəskin bakterial dizenteriyanın kompleks müalicəsində yerli terapiya metodlarının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.almaq üçün təqdim edilmiş dis.:14.00.10. /Ə. M.İsmayılov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2000.- 146 s.

 

Novruzov Elşad Mirzəli oğlu. Kişilərin urogenital yolunun iltihabi xəstəliklərinin inkişafında anaerob mikrofloranın rolu [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.11. /E. M. Novruzov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2008. -208 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved