Səhiyyə. Tibb elmləri.

Oftalmologiya(göz xəstəlikləri)

 

 

Abasov Fuad. Uşaqlarda büllurun arxa kapsulunun tamlığının pozulması ilə müşayiət edilən travmatik kataraktalar zamanı intraokulyar linzaların implantasiyası [Mətn]: tibb .n.. dər..üçün təq. ol. dis.: 14.00.08. /F. Abasov; Akad.- Zərifə Əliyeva ad. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikəri İnstitutu.- B., 2004.- 139 s.

 

Abdıyeva Yazgül Cahangir qızı. Azərbaycan Respublikasında yaz katarının epidemiologiyası, klinika və immunkorreksiyası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3219.01. Y. C. Abdıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Z. Ə. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.-B., 2016.- 148 s. 

 

Aslanova Vəfa Əli qızı. Gözyaşı aparıcı yolların irinli-iltihabi xəstəliklərinin bir sıra etiopatogenetik amilləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.08. /V. Ə. Aslanova; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 2004.- 139 s.

 

Babayeva Ramilə Emil qızı. Diffuz diabetik makula ödeminin müalicəsində intravitreal triamsinolon asetonidin tətbiqi [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.08. R. E. Babayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.-B., 2012.- 137 s.

 

Balayeva Ruhəngiz Niyazi qızı. Azərbaycanda gözün əlavə aparatının yenitörəmələri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3219.01 R. N. Balayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Z. Ə. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.- B., 2016.- 149 s.

 

Əhmədova Aybəniz Cavid qızı. Birincili açıq bucaqlı və neovaskulyar qlaukomanın ifrat inkişaf etmiş və terminal mərhələlərində diod-lazer transskleral siklokoaqulyasiya və diod-lazer transskleral sikloanemizasiya ilə müalicə [Mətn] : Tibb e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı:14.00.08./ Akad.Z.Ə.Əliyeva adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnistutu.-B., 2007.- 23 s.

 

Hacıyeva Bənövşə Xəqani qızı. Antiangiogen terapiyanın gözün topo-morfoloji və funksional parametrlərinə təsiri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3219.01. B. X. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Z. Ə. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.-B., 2016.- 162 s.

 

Xəlilov Rəfadar Salman oğlu. Yüksək dərəcəli miopiyaların müalicəsində ikietaplı eksimer-lazer korreksiyasının effektivliyinin öyrənilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.08. /R. S. Xəlilov; Akad. Z. Ə. Əliyeva ad. Azərb. Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İn-tu.- B., 2007.- 181 s., şək.

 

Xəlilov Rəfadar Salman oğlu.Yüksək dərəcəli miopiyaların müalicəsində ikietaplı eksimer-lazer korreksiyasının effektivliyinin öyrənilməsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.08. /Akademik Z. Ə. Əliyeva adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Qarayeva Gültəkin Zəlimxan qızı. Buynuz qişanın zədələnmələrində müalicə taktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis.: 14.00.08. /G. Z. Qarayeva; N. Nərimanov ad. Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2000.- 140 s.

 

Qarayeva Günel Qalib qızı. Arterial hipertoniya zamanı gözün torlu qişasının damar strukturunda baş verən dəyişikliklər və onun patogenezində kreatinin rolu [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 14.00.08 ; 03.00.03. G. Q. Qarayeva ; AMEA, akad. Abdulla Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2012.- 167 s.

 

Qəhrəmanov Hafiz. Para-aminobenzey turşusunun torlu qişa xəstəliklərində tətbiqinin eksperimental əsaslandırılması. [Mətn]: tibb e. n. al. dər. iddia etməsi üçün dis.: 14.00.08. /H. Qəhrəmanov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Z. Ə. Əliyeva Elmi-Təd. Göz Xəstəlikləri İn-tu.-B., 2000.- 129 s.

 

Qəlbinur Tural Paşa oğlu. Neovaskulyar qlaukomalı xəsstələrin yeni kompleks müalicə üsulu [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. di.: 14.00.08. /T.P.Qəlbinur; Ə. Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmil. İn-tu.- B., 2004.- 124 s., şək.

 

Məmmədov Şahin Yusif oğlu. Gözün müxtəlif funksional vəziyyətlərində görünən işıqla torlu qışanın zədələnməsində fotooksidləşdirici proseslərin rolu : (eksperimental tədqiqat) [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 14.00.08. /Ş. Y. Məmmədov ; Azərb, Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.-B., 2011.- 22 s.

 

Məmmədov Şahin Yusif oğlu. Gözün müxtəlif funksional vəziyyətlərində görünən işıqla torlu qışanın zədələnməsində fotooksidləşdirici proseslərin rolu (eksperimental tədqiqat) tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.08 ; 14.00.16 /Ş. Y. Məmmədov ; Azərb., Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.-B., 2011.- 198 s.

 

Məmmədova Vəfa Məmməd qızı. Herpetik keratitli xəstələrdə kliniki- immunoloji dəyişikliklər və onların korreksiyası [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.08. /V. M.Məmmədova; Akademik Z.Əliyeva ad. Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İn-tu.- B., 2005.- 136 s., şək.

 

Məmmədova Vəfa Məmməd qızı. Herpetik keratitli xəstələrdə kliniki - immunoloji dəyişikliklər və onların korreksiyası: Tibb .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.08. /Akademik Z.Əliyeva adına Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.

 

Məmmədzadə Afət Nəsib qızı. Qlaukoma və kataraktanın cərrahi müalicəsindənasılı olaraq göz damarlarında hemosirkulyasiyanın dəyişilməsi [Mətn] : Tibb e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı:14.00.08./ Akad.Z.Ə.Əliyeva adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnistutu.-B , 2007.- 24 s.

 

Rüstəmova Nazilə Məmməd qızı. Göz xəstəliklərinin tibbi-sosial ağırlığı və oftalmologiyanın prioritetlərinin əsaslandırılması [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3212.01; 3219.01. N. M. Rüstəmova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2014.- 334 s. 

 

Səfərova Aygün Nüşrəvan qızı. Buynuz qişanın fotorefraksiya cərrahiyyəsində qeyri steroid iltihab əleyhinə vasitələrin tətbiqinə yeni yanaşma [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3219.01 A. N. Səfərova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Z. Ə. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.-B., 2016.- 149 s.

 

Sultanova Aytən İxtiyar qızı. Buynuz qişanın lazer refraksion cərrahiyyəsində fotoproteksiya (eksperimental-kliniki tədqiqat) [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3219.01. A. İ. Sultanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Z. Ə. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.-B., 2017.- 260 s.

 

Təhməzi Rəzzaq Lütfəli oğlu. Müxtəlif etiologiyalı buynuz qişa bulanıqlıqlarında subtotal dəlib keçən keratoplastika əməliyyatından sonrakı astiqmatizmin profilaktikası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.08. /R.L. Təhməzi; Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İn-tu.- B., 2004.- 131 s.

 

Zülfiyev Qabil Qadulla oğlu. Büllur kapsulunun konservləşdirilməsinin və intraskleral kapsuloplastika əməliyyatında istifadə edilməsinin fiziki-kimyəvi və klinik xassələrinin tədqiqi: tibb . n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.08 /Q. Q. Zülfiyev; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1999.- 142 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved