Səhiyyə. Tibb elmləri.

trintarinqlgiya(qulaq,burun,bğaz)

 

Abbasova Afaq Abbas qızı. Azərbaycanda uşaqlar arasında eşitmə pozğunluqlarını erkən aşkar etmək üçün audioloji skrininq modelinin işlənib hazırlanması və tətbiqi tibb e. ixtisası üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.04. /A. A. Abbasova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 130 s.

 

Ağalar Sara Arif qızı. Xroniki orta otitin və müxtəlif cərrahi müalicələrinin həyat keyfiyyətinə təsirinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3217.01 S. A. Ağalar; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 171 s.

 

Əlizadə İradə Tapdıq qızı. Şəkərli diabet xəstələrində eşitmə analizatorunun zədələnmə xarakteristikası [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün dis.: 14. 00. 04 /İ. T. Əlizadə; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; Əziz Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2009.- 140 s.

 

Hacıyev Yusif. dr. Septoplastikadan sonrakı dövürdə akustik rinometriya və rinomanometriya ilə birlikdə xəstə məmnuniyətinin dəyərləndirilməsi[Metn] Y. Hacıyev ; T. C. İstanbul Üniversiteti Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Qulaq Burun Boğaz Xəstəlikləri Kafedrası.-İstanbul.,  2011. -121 s.

 

Qasımov Cahangir Lətif oğlu. Xronik irinli orta otitin tibbi-sosial aspektləri, uşaqlarda aktiv aşkar edilməsi, müalicəsi və xəstələrin reabilitasiyası [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.04. C. L. Qasımov; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 26 s.

 

Quvalov Şakir İslam oğlu. Rinosinusitlərin və onların ağırlaşmalarının kliniki-immunoloji göstəriciləri və müalicəsi [Mətn]: tibb . n. l. dər. . ücün təq. ol. dis.: 14.00.04. /Ş. İ. Quvalov; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 131 s.

 

Rüstəmova Hüriyyə Mahir qızı. Bakı şəhərində təcili, təxirəsalınmaz və planlı otorinolarinqoloji tibb xidmətlərinə tələbat və onun optimal təminatı yolları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.04. H. M. Rüstəmova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2012.- 142 s. 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved