Səhiyyə. Tibb elmləri.

Pediatriya(uşaq xəstəlikləri)

 

Ağayev Mübariz Ənvər oğlu. Yüksək dağlıq şəraitində yaşayan uşaqların morfofunksional inkişafının və hematoloji göstəricilərin xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3220.01 M. Ə. Ağayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 157 s.

 

Bəhməni İlhamə Vaqif qızı. Uşaqlarda mukopolisaxaridozun diaqnostikası və klinik polimorfizmi tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /İ. V. Bəhməni ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 177 s.

 

  Buniatzadə Sevda Ziya qızı. Azərbaycanın Gəncə bölgəsində yeni doğulmuş uşaqlarda anadangəlmə inkişaf qüsurlarının yayılması, diaqnostikası və profilaktik tədbirlərin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3215.01S. Z. Buniatzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 194 s.

 

Cəfərova Könül Ələmdar qızı. Uşaqlarda bakterial meningitlərin klinik-mikrobioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.10 /K. Ə. Cəfərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2010. -129 s.

 

Dünyamalıyeva Hürü Üzeyir qızı. Qeysər kəsiyi əməliyyatı ilə çıxarılmış yenidoğulanlarda hüceyrədaxili metabolizmin vəziyyəti və onun pozulmalarının korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09. /H. Ü. Dünyamalıyeva; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti. -B., 1998.- 141 s.

 

Eynalova Mehriban Kərim qızı. Allerqodermatozlu uşaqlarda sitokin profilinin təyini və korreksiyası tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /M. K. Eynalova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.-167 s.

 

Əbilova Fəridə Arif qızı. Uşaqlarda adenoidlərin və xronik adenoiditlərin müalicəsinə rasional yanaşma [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3217.01 F. A. Əbilova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 184 s. 

 

Əhədov Kərim Məzahir oğlu. Aqrokimyəvi maddələrin istifadə olunduğu şəraitdə kiçik məktəb yaşlı (7-11 yaş) uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər.al. üçün dis.: 14.00.09. /K. M. Əhədov; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1994.- 137 s.

 

Əhədov Kərim Məzahir oğlu. Aqrokimyəvi maddələrin istifadə olunduğu şəraitdə kiçik məktəb yaşlı (7-11 yaş) uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.09. /N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 1996.- 26 s., cədvəl.

 

Əhmədov Gündüz Əhməd oğlu. Uşaqlarda diabetik avtonom nejropatiyanın diaqnostikası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. idiası üçün olan dis.: 14.00.09; 14.00.03. /G. Ə. Əhmədov; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2000.- 169 s.

 

Əhmədova Lalə Əhməd qızı. Akselerasiyaya uğramış uşaqlarda kardiohemodinamikanın və onun vegetativ tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 14.00.09. L. Ə. Əhmədova ; K. Y. Fərəcova ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İn-tu.-B., 2001.- 26 s.

 

Əhmədova Lalə Əhməd qızı. Akselerasiyaya uğramış uşaqlarda kardiohemodinamikanın və onun vegetativ tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /L. Ə. Əhmədova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 120 s.  

 

Əhmədova Reyhan Rəhim qızı. Erkən yaşlı uşaqlarda salmonellyozun kompleks müalicəsində aşağı intensivli lazer şüalarının tətbiqinin səmərəliliyinin klinik patogenetik əsaslandırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /R. R. Əhmədova; Azərbaycan Tibb Un-ti.- B., 2006.- 143 s., cədvəl, ill.

 

Əhmədova Reyhan Rəhim qızı. Erkən yaşlı uşaqlarda salmonellyozun kompleks müalicəsində aşağı intensivli lazer şüalarının tətbiqinin səmərəliliyinin klinik patogenetik əsaslandırılması [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilən dis-nın avtoreferatı: 14.00.09. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 21 s.

 

Əhmədova Sulduz İsax qızı. Bir yaşa qədər uşaqlarda dəmir defisitli anemiya və ekssudativkataral diatezin inkişafının perinatal dövrdə proqnozlaşdırılması və profilaktik tədbirlərin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /S. İ. Əhmədova; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1994.- 171 s.

 

Əlifəttahzadə Sevinc Əlisəttar qızı. Azərbaycanda yaşayan talassemiyalı xəstələrdə hepatit B və C virusları ilə törədilən infeksiyalar [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3220.01; 3244.01. S. Ə. Əlifəttahzadə; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, B. A. Eyvazov ad. Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Transfuzıologiya İn-tu.-B., 2015.- 128 s.

 

Əliyev Əbülfət Zakir oğlu. Yenidoğulmuşlarda mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik zədələnməsi fonunda inkişaf etmiş sepsis zamanı həzm sisteminin funksional vəziyyəti [Mətn]: tibb e. n. . dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.09. /Ə. Z. Əliyev; K.Y.Fərəcova ad. ET Pediatriya İn-tu.-B., 1997.- 120 s.

 

Əliyeva Leyla Fəzayil qızı. Neonatal sarılıqların diferensial diaqnostikasında hüceyrənin enerji mübadiləsinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3220.01 L. F. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, K. Y. Fərəcova ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İn-tu.- B., 2016.-161 s.

 

Əliyeva Nihal Nemət qızı. Yuvenil artritlər zamanı uşaq və yeniyetmələrdə osteoporoz inkişafı riskinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /N. N. Əliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 154 s.

 

Əliyeva Ülviyyə Ərşad qızı. Qaçqın və məcburi köçkün uşaqlarında dəmir çatışmazlığı anemiyası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. Ü. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 150 s.

 

Əliyeva Vəfa Eldar qızı. Bronxial astmalı uşaqlarda sitokin statusunun korreksiyasının yeni aspektləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09. V. E. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012. 145 s.

 

Əmənullayev İqbal Qabil oğlu. Uşaqlarda yanaq yaralarının kompleks müalicəsində maqnitoterapiyanın effektivliyi: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.35. /İ. Q. Əmənullayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2000.- 149 s.

 

Əsgərova Ceyran Məmmədrza qızı. Bətndaxili inkişafın ləngiməsi ilə doğulan uşaqlarda mərkəzi sinir sisteminin hipoksik-işemik zədələnməsinin erkən diaqnostikası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. C. M. Əsgərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 182 s.

 

Fares İradə Məcid qızı. Bakı şəhərinin uşaq əhalisinin ortodontik yardıma ehtiyacının situasion təhlili [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.21. /İ. M. Fares; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 18 s.

 

Fətəliyeva Məhəbbət Mübariz qızı. Ürək ritminin pozğunluğu olan uşaqlarda mədəciklərin gec potensiallarının və kardioritmlərin variabelliyinin xüsusiyyətləri tibb e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 14.00.09. /M. M. Fətəliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 165 s.

 

Hacıyeva Adilə Sabir qızı. Yarımçıqdoğulan uşaqlarda beynin perinatal periventrikulyar zədələnmələrinin erkən diaqnostikası və gedişinin proqnozlaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /A. S. Hacıyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 148 s.

 

Hacıyeva Mədinə Rəşid qızı. Kəskin revmatik qızdırma keçirmiş uşaqlarda ürəyin geometriyasının vəziyyəti və ona angiotenzinçevirici fermentlərin ingibitorlarının təsiri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09 /M. R. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2010. -160 s.

 

Hacıyeva Nərgiz Ağakərim qızı. Yeniyetmələrdə vərəm xəstəliyi zamanı ürək -damar sisteminin funksional vəziyyəti [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /N. A. Hacıyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 205 s. 

 

  Hacıyeva Nurəngiz Nizami qızı. Mərkəzi sinir siteminin perinatal hipoksik-işemik, travmatik zədələnməsi olan yenidoğulanlarda ağrı sindromu və ağrısızlaşdırma yolları [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14. 00. 09. /N. N. Hacıyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 168 s.

 

Hacıyeva Ülviyyə Kommunar qızı. Uşaqlarda difteriyanın müasir gedişi zamanı miokardın funksional vəziyyəti [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09 /Ü. K. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 176 s. 

 

Həsənova Aynur Əli qızı. Yenidoğulmuşlarda qanda sitokinlərin səviyyəsindən asılı olaraq erkən adaptasiyanın gedişi və sinir sisteminin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.09. /A. Ə. Həsənova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 169 s.

 

Həsənova Aynur Əli qızı. Yenidoğulmuşlarda qanda sitokinlərin səviyyəsindən asılı olaraq erkən adaptasiyanın gedişi və sinir sisteminin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: Tibb e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.09. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Həsənova Nəzakət Sənif qızı. Uşaqlarda revmatizm zamanı sərbəst radikal proseslərinin və antioksidant müdafiənin vəziyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün.təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.09. /N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 1996.- 27 s., cədv.

 

Həsənova Nəzakət Sənif qızı. Uşaqlarda revmatizm zamanı sərbəst radikal proseslərinin və antioksidant müdafiənin vəziyyəti [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /N. S. Həsənova; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1996.- 162 s.

 

Həsənova Nigar Adil qızı. Azərbaycanda anadangəlmə qlaukomalı uşaqlarda görmə orqanının reabilitasiyası üçün erkən diaqnostika və kompleks müalicə tədbirlərinin hazırlanması [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3219.01 N. A. Həsənova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. Z. Ə. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.- B., 2017.- 141 s.

 

Hümbətova Ülkər Müsəllim qızı. Uşaqlarda virus induksiyalı bronxial astmanın klinik patogenetik gediş xüsusiyyətləri və müalicəsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3220.01. Ü. M. Hümbətova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 146 s.

 

Hüseynov Fuad. Serebral iflicli uşaqlarda enməmiş xayanın rast gəlmə tezliyi və etiologiyası [Mətn] : elmi iş F. Hüseynov ; Türkiyə Resp., Ege Un-ti, Tıbb Fakultəsi, Uşaq Cərrahiyyəsi və Urologiyası Kafedrası.- İzmir., 2012.- 107 s.

 

Hüseynova Nigar Aslan qızı. Müxtəlif perinatal patologiyası olan yenidogulmuşlarda bağırsaq disfunksiyaları zamanı probiotiklərin yüksək dozada tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.09 /N. A. Hüseynova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, K. Y. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Ped. İn-tu.-B., 2009.- 149 s.

 

Hüseynova Sevinc Ələkbər qızı. Məcburi köçkün (qaçqın) uşaqların sağlamlıq və şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin vəziyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09. /S. Ə. Hüseynova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 159 s.

 

Hüseynova Sevinc Nəriman qızı. Bətndaxili inkişafın ləngiməsi olan yenidoğulmuşlarda immun sistemin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /S. N. Hüseynova; Azərb. Respub.Səhiyyə Nazirliyi, K. Fərəcova ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İn-tu.- B,. 2008.- 156 s., şək., cədv.

 

Hüseynova Səadət Arif qızı. Antifosfolipid sindromu olan hamilə qadınlardan doğulmuş uşaqların erkən neonaqal dövrdə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün.təq. ol. dis.: 14.00.09. /S. A. Hüseynova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 139 s.

 

Xanməmmədova Səidə Qiyas qızı. Yenidoğulmuşlarda perinatal dövrdə bakterial infeksiyanın erkən inkişafına görə risk qrupunun müəyyən edilməsi və preventiv terapiyanın taktikası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /S. Q. Xanməmmədova; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1994.- 175 s.

 

İbrahimov Firudin İsmayıl oğlu. Abşeron yarımadasının endemik flüoroz zonasında uşaqlarda və yeniyetmələrdə dayaq-hərəkət sisteminin vəziyyəti [Mətn]: tibb.e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.22 /F. İ. İbrahimov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2008.- 142 s.

 

İbrahimov Mətləb Süleyman oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yenidoğulmuş uşaqlarda anadangəlmə inkişaf qüsurlarının rastgəlmə tezliyi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /M. S. İbrahimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti ; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2011.- 160 s.

 

İbrahimov Samir Nadir oğlu. Uroloji cərrahi xəstəlikləri olan uşaqlarda hemodinamik dəyişikliklərin korreksiyası aparılmaqla anesteziya metodlarının optimallaşdırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.37. /S. N. İbrahimov; Əziz Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2002.- 128 s.

 

  İmanov Elnur Əyyub oğlu. Mitral qapaq prolapsı sindromu olan uşaqlarda miokardın bioelektrik sabitliyinin və sol mədəciyin geometrik vəziyyəti [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.09. /E. Ə. İmanov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Tibb Un-ti .- B . , 2008.- 165 s.

 

İbrahimova İradə Eyvaz qızı. Yenidoğulmuşlarda xlamidiya infeksiyasının klinik-immunoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /İ. E. İbrahimova; K.Y.Fərəcova ad. Elmi-Tədq. Pediatriya İn-tu.- B., 2005.- 149 s., şək.

 

İbrahimova İradə Eyvaz qızı. Yenidoğulmuşlarda xlamidiya infeksiyasının klinik-immunoloji xüsusiyyətləri: Tibb e.n.dər.a. üçün təqdim olunan dis.-nın avtoreferatı: 14.00.09. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

İbrahimova Mehriban Vahab qızı. Uşaqlarda disbakterioz fonunda bağırsaq parazitozlarının (askaridoz, enterobioz, lyamblioz) klinik-immunoloji xüsusiyyətləri, müasir şəraitdə onların müalicəsi və profilaktikası [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3220.01 ; 3202.01. M. V. İbrahimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, K. Y. Fərəcova adın Elmi-Tədqiqat Pediatriya İn-tu.-B., 2014.- 166 s.

 

İmanov Elnur Ədalət oğlu. Uşaqlarda parodontun iltihabi xəstəliklərinin kompleks müalicəsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01. E. Ə. İmanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 166 s.

 

İsgəndərova Vəfa Şaban qızı. Bronxial astmalı uşaqlarda immun və hemostaz sistemlərinin vəziyyəti, onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə və korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09; 14.00.36 /V. Ş. İsgəndərova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2005.- 140 s., şək.

 

İsgəndərova Vəfa Şaban qızı. Bronxial astmalı uşaqlarda immun və hemostaz sistemlərinin vəziyyəti, onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə və korreksiyası: Tibb e.n.dər.a. üçün təqdim olunan dis.-nın avtoreferatı: 14.00.09. 14.00.36 /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu.-B., 2005.- 21 səh.

 

İsmayılov Mahmud Uğurlu oğlu. Uşaqlarda kriptorxizmin cərrahi müalicəsinin yaxın və uzaq nəticələri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.35. /M. U. İsmayılov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 136 s., cədv., şək.

 

İsmayılov Mahmud. Uğurlu oğlu.Uşaqlarda kriptorxizmin cərrahi müalicəsinin yaxın və uzaq nəticələri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.35. /M. U. İsmayılov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 18, [2] s.

 

Kərimova Məleykə. Erkən yaşlı uşaqlarda kəskin pnevmoniya zamanı immun və hemostaz sistemlərinin vəziyyəti və immunokorreksiya [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /M. Kərimova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Un-ti.-B., 1994.- 143 s.

 

Qarayev Fəxrəddin Aslan oğlu. Yarımçıq doğulmuş uşaqlarda bəzi infeksion-iltihabi xəstəliklər zamanı lipidlərin mənimsənilməsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09. /F. A. Qarayev; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmil-ləşdirmə İn-tu.- B., 2007.- 121 s., cədv.

 

Qarayev Fəxrəddin Aslan oğlu. Yarımçıq doğulmuş uşaqlarda bəzi infeksion-iltihabi xəstəliklər zamanı lipidlərin mənimsənilməsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 14.00.09. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 22 s., cədv.

 

Qarayeva İradə Adil qızı. Erkən yaşlı uşaqlarda kəskin bağırsaq infeksiyaları zamanı miokardın funksional vəziyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /İ. A. Qarayeva; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 170 s.

 

Qasımov Cahangir Lətif oğlu. Xronik irinli orta otitin tibbi-sosial aspektləri, uşaqlarda aktiv aşkar edilməsi, müalicəsi və xəstələrin reabilitasiyası [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.04 /C. L.Qasımov; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2001.- 154 s.

 

Quliyeva Nailə Məşdi qızı. Müalicəvi proqramdan asılı olaraq Bakı şəhərində "allerqoloji mərkəzdə" qeydiyyatda olan uşaqlarda bronxial astmanın uzaq nəticəsi [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.09.; 14.00.36. /N. M. Quliyeva; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2008.- 156 s., şək., cədv.

 

Quliyev Nailə Məşdi qızı. Müalicəvi proqramdan asılı olaraq Bakı şəhərində "Allerqoloji mərkəzdə" qeydiyyatda olan uşaqlarda bronxial astmanın uzaq nəticəsi [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.09; 14.00.36. /N. M. Quliyeva; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 22 s.

 

Qurbanova Gülsüm Maqsud qızı. Bətndaxili herpes virus infeksiyalarının vaxtından qabaq doğulan uşaqlarda serebral pozğunluqların formalaşmasına təsiri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3223.01. G. M. Qurbanova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, K. Fərəcova ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İn-tu.-B., 2014.- 150 s.

 

Mehdiyev Elçin Sabir oğlu. Anadangəlmə birtərəfli dodaq bitişməməsi ilə olan uşaqlarda xeyloplastikanın müxtəlif metodlarının müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün dis.: 14.00.21. E. S.Mehdiyev; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti. Cərrahi Stomatologiya Kafedrası.-B., 1994.- 95 s.

 

Məhəmmədov Vüqar Əlinağı oğlu. Uşaqlarda hirşprunq xəstəliyi zamanı endogen intoksikasiyanın və qaraciyərin toksiki zədələnməsinin korreksiya yolları tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.35. /V. Ə. Məhəmmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-Ti.-B., 2011.- 150 s.

 

 Məmmədova Rəna Rauf qızı. Perinatal dövrdə immun və sitokimyəvi göstəricilərin proqnostik əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e.n..dər.. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /R. R. Məmmədova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1997.- 156 s.

 

 Məstiyeva Elnarə Adil qızı. Cinsi yetişkənlik dövründə yeniyetmə qızlarda yumurtalıqların polikistozu sindromunun kompleks müalicəsinin klinik-patogenetik əsaslandırılması [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01. E. A. Məstiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 144 s.

 

Mirzəyev Arif Fərman oğlu. Sumqayıt şəhərində uşaq travmatizminin klinik-statistik xarakteristikası və profilaktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 14.00.22. /A. F. Mirzəyev; Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2001.- 160 s.

 

Mirzəzadə Faiq Azad oğlu. Müxtəlif yaş dövrlü trikuspid atreziyalı uşaqlarda total kavo-pulmonar anastomoz əməliyyatının nəticələri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3236.01 ; 3231.01 F. A. Mirzəzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- B., 2017.- 132 s.

 

Muradova Günay Əlövsət qızı. Diferensasiya olunmayan birləşdirici toxuma displaziyası sindromlu uşaqlarda miokardın bioelektrik sabitliyinin və ürək ritmi variabelliyinin vəziyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3220.01. G. Ə. Muradova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 143 s.

 

Mustafayeva Aynur İbrahim qızı. Aritmiyası olan birləşdirici toxumanın displaziya sindromlu uşaqlarda ürək ritminin variabelliyi və miokardın elektrofizioloji remodelləşməsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3220.01. A. İ. Mustafayeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 157 s. 

 

Mürsəlova Zenfira Şükür qızı. Mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik zədələnməsi ilə doğulan uşaqlarda südəmər yaş dövründə kəskin pnevmoniyanın xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. l. dər.. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /Z. Ş. Mürsəlova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, K. Y. Fərəcova ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İn-tu.-B., 2009.- 141 s.

 

Nəsirova Sevinc Ramiz qızı. Müxtəlif mədə-bağırsaq xəstəlikləri olan südəmər uşaqlarda probiotiklərin və bioterapevtik agentlərin tətbiq edilməsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09 /S. R. Nəsirova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 143 s.

 

Orucova Püstə Əli qızı. Yenidoğulanlarda mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik zədələnmələri zamanı adheziya molekullarının kliniki əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3220.01. P. Ə. Orucova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 151 s.

 

Pənahova Mətanət Surxay qızı. Uşaqlarda rbirləşdirici toxumanın sistem xəstəliklərinin steroid və immunoterapiyasının təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. /M. S. Pənahova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 150 s., cədv.

 

Poluxov Ramiz Şamil oğlu. Uşaqlarda qaraciyər exinokokkozunun cərrahi müəlicəsinin yaxşılaşdırma yolları [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.35. /R. Ş. Poluxov; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1999.- 162 s.

 

Rzayev Elmar İlqar oğlu. Naxçıvan Mr-Nın uşaq populyasiyasında böyrəklərin anadangəlmə inkişaf qüsurlarının rastgəlmə tezliyi [Mətn] : tibb. el. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09 /E. İ. Rzayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 155 s. 

 

Rzayev Yaşar Rza oğlu. Körpə uşaqlarda anadangəlmə əyripəncəliyin konservativ müalicə üsullarının müqayisəli təhlili [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 14.00.22. Y. R. Rzayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 166, [8] s.

 

Sədiyeva Nigar Adil qızı. Azərbaycanda süni mayalanma ilə doğulan uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin multifaktorial üsulla qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3220.01 N. A. Sədiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 137 s.

 

Səfərova Afaq Fəxrəddin qızı. Mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik zədələnməsi olan yenidoğulan uşaqlarda immun statusun vəziyyəti və onun pozğunluqlarının likopid immun preparatı ilə korreksiyası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.09. A. F. Səfərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 152 s.

 

 Soltanov Rafael Nəsir oğlu. Bakı şəhərinin uşaq əhalisinin stomatoloji xəstəlikləri və uşaq stomatoloji xidmətinin ehtiyatlarla tə'minatı me'yarlarının əsaslandırılması [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /R. N. Soltanov; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2001.- 145 s.

 

Sultanova Nailə Həsən qızı. Uşaqlarda bronxial astmanın patogenezində neyropeptidlərin rolu [Mətn] : tibb üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.09. N. H. Sultanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 276 s.

 

Süleymanlı Aysel Azər qızı. Şəkərli diabet tip 1 olan uşaqlarda immun və sümük sistemlərindəki dəyişikliklərin xüsusiyyətləri və onların korreksiyası [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru dər. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3220.01. A. A. Süleymanlı; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 146 s. 

 

Talıbova Baharxanım Vasif qızı. Naxçıvan şəhər məktəb yaşlı uşaq əhalisinin fiziki və morfofunksional inkişafının çoxamilli qiymətləndirilməsinin optimallaşdırılması [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 14.00.09. /B. V. Talıbova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 175 s.

 

Verdiyev Fərhad Vaqif oğlu. Uşaq və yeniyetmələrdə sümük kistalarının cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3227.01. F. V. Verdiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İn-tu.-B., 2016.- 163 s.  

 

 Zeyniyev Lətif Obrik oğlu. Uşaqlarda hirşprunq xəstəliyinin cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırma yolları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.35. /L. O. Zeyniyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 155 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved