Səhiyyə. Tibb elmləri.

Tibbi məhkəmə

 

 

Cəfərov Nizami Şahmar oğlu. Mədəaltı vəzidə posttravmatik və qeyri-travma mənşəli patoloji proseslər nəticəsində əmələ gələn morfoloji dəyişikliklər və onların məkkəmə-tibbi kontekstində qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.15 ; 14.00.24. N. Ş. Cəfərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 198 s.

 

 Ələkbərov Eldar İsgəndər oğlu. Süd vəziləri nahiyəsi yanıqlarının uzaq nəticələri və sağlamlığa zərəz vurma dərəcəsinin təyinində onların məhkəmə-tibbi əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.24. /Azərbaycan Tibb Un-ti.- B., 2006.- 130 s., ill.

 

Ələkbərov Eldar İsgəndər oğlu. Süd vəziləri nahiyəsi yanıqlarının uzaq nəticələri və sağlamlığa zərəz vurma dərəcəsinin təyinində onların məhkəmə-tibbi əhəmiyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.24 /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2006.- 38s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved