Tarix. Tarix elmləri

Mənbəşünaslıq. Köməkçi tarixi fənlər

 

Abbasov Nurlan Nizami oğlu. "Kitabi-Dədə qorqud" eposu Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 55.09.01. N. N. Abbasov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 141 s.

 

Abdullayeva Səadət Vaqif qızı. Qobustan abidələri Azərbaycanın qədim dövr tarixini öyrənmək üçün ilk mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5509.01. S. V. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 178 s.

 

Baxşəliyeva Gözəl İsmayıl qızı. XIX yüzillikdə Azərbaycanda kitab işinin tarixi (əlyazma, daşbasma, kitab çapı) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. G. İ. Baxşəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 150 s.

 

Cəfərov Mayis Vəliməmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının cənub-şərq regionunda numizmatik tapıntıları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. M. V. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 23 s.

 

Cəfərov Mayis Vəliməmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cənub-Şərq regionunda numizmatik tapıntıları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. M. V. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2015.- 148, [47] s.

 

Əmrahov Ziyad Cümşüd oğlu. Osmanlı ərazisində "erməni məsələsi" nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 55.09.01. Z. C. Əmrahov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 189 s.

 

Hacıyeva Könül Malik qızı. "Əkinçi" qəzeti XIX əsrin II yarısı Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis: 5509.01. K. M. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 134 s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ və İrəvan xanlıqlarının tarixşünaslığı [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Z. Ə. Hacıyeva ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 322 s.

 

Xəlilzadə Arzu Cahid qızı. Fövqəladə təhqiqat komissiyasının sənədləri 1918-ci ildə Quba qəzasında həyata keçirilən soyqırımı öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5509.01. A. C. Xəlilzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 163 s.

 

Məmmədov Aydın Balamirzə oğlu. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 55.09.01. A. B. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 195 s.

Nəsrəddin Mühəmməd Salih Fərfur. Erkən Abbasilər xilafətində (VIII-IX əsrlər) islam sikkələri və pul dövriyyəsi [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün dis.: 07.00.03. /Nəsr, Əd-Din Mühəmməd Salih FərfurAEA Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1994.- 142 s.

 

Vəliyeva Məsudə İsmayıl qızı. Xarici ölkə alimlərinin əsərlərində Azərbaycan numizmatikası [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5505.02. M. İ. Vəliyeva; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2013.- 171 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved