Tarix. Tarix elmləri

Tarix

 

Abbasova Aygün Abbas qızı. XVIII əsərdə Rusiyanın Cənubi Qafqaza qarşı işğalçılıq siyasətində dini-etnik amillər [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07. 00. 02.; 07. 00. 03. /A. A. Abbasova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 164 s.

 

Abbasova Sevinc Zakir qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq.ed. dis.: 07.00.02. /S. Z. Abbasova; Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 166 s.

 

Abdullayev Hikmət Arif oğlu. Səfəvi dövlətinin daxili və xarici siyasəti (I Şah Abbasın dövrü) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5502.01. /H. A. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 26 s.

 

Abdullayev İlqar Heydər oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələri (folklor materialları əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. İ. H. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 188 s.

 

Abdullayev Mahir İslam oğlu. Sovet-Türkiyə iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əlaqələrində Azərbaycanın iştirakı: (1971-1991) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /M. İ. Abdullayev; N.Tusi adına Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1996.- 188 s.

Abdullayev Seyfəddin Qiyas oğlu. 1941-1945-ci illər müharibəsində Azərbaycanda hərbi-müdafiə və hərbi-təşkilati iş [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /S. Q. Abdullayev; AEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2000.- 181 s.

 

Abdullayeva Səadət Vaqif qızı. Qobustan abidələri Azərbaycanın qədim dövr tarixini öyrənmək üçün ilk mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5509.01. S. V. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 178 s.

 

Abdurrəhimova Könül Fazil qızı. Mustafa Kamal Atatürkün maarifçilik ideyaları və pedaqoji kolleclərdə onlardan istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. K. F. Abdurrəhimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 127 s.

 

Abışov Vaqif Şirin oğlu. 1917-1918-ci illərdə erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti [Mətn]: tarix e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2007.- 158 s.

 

Adıgözəlova Arifə Pənah qızı. Fevral inqilabından sonra Azərbaycanda müvəqqəti hökumətin yerli hakimiyyət orqanlarının və şəhər özünüidarələrinin təşkili və fəaliyyəti: (Mart 1917- Aprel 1918-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /A. P. Adıgözəlova; M.Ə. Rəsulzadə ad. BDU Tarix Fakültəsi.-B., 1995.- 204 s.

 

Adıgözəlova Arifə Pənah qızı. Fevral inqilabından sonra Azərbaycanda müvəqqəti hökumətin yerli hakimiyyət orqanlarının və şəhər özünüidarələrinin təşkili və fəaliyyəti: (Mart 1917- Aprel 1918-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.-B., 1995.- 32 s.

 

Ağalarov Mübariz Zahid oğlu. Xv-XVI əsrlərdə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. M. Z. Ağalarov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 208 s.

 

Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu. XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial - iqtisadi münasibətlər [Mətn]: tarix .d.. dər.. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2002.- 287 s.

 

Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu. XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial - iqtisadi münasibətlər: Tarix .d.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 38 səh. 

 

Ağamalı Yalçın Fəzail oğlu. Qarabağ xanlığının digər xanlıqlar və qonşu dövlətlərlə münasibətləri [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Y. F. Ağamalı; AzEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 1999.- 154 s.

 

Ağasiyev İkirəm Kərim oğlu. Qafqazda Alman məskənlərinin yaranması və onun regional xüsusiyyətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində) [Mətn]: tarix e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. İ. K. Ağasiyev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.-371 s.

 

Ağayev İqbal Qənbər oğlu. 1917-1920-ci illər Azərbaycan tarixi Türkiyə tarixşünaslığında [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün dis.: 07.00.02. /İ. Q. Ağayev; M.Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1993.- 230 s.

 

Ağayev İqbal Qənbər oğlu. 1917-1920-ci illər Azərbaycan tarixi Türkiyə tarixşünaslığında: Tarix e.n.a.dər.a.üçün dis-nın avtoreveratı: 07.00.02. /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi.- B., 1993.- 32 s.

 

Ağayev Ramil Əyyub oğlu. V-VI əsrlər Azərbaycan və Mərkəzi Asiya feodal dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri [Mətn]: tarix .n..dər..üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. / ..Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B., 2005.- 153 s.

 

Ağayev Ramil Əyyub oğlu. V-VI əsrlər Azərbaycan və Mərkəzi Asiya feodal dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri: Tarix .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. / ..Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh. 

 

Ağayeva Ülviyyə Əjdər qızı. Azərbaycan XIV əsrin sonu - XV əsrin əvvəllərində (Fəsih Xəvafinin "Mücməli Fəsihi" əsəri üzrə) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Ü. Ə. Ağayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2005.- 203 s.

 

Aktaş Serhat Sami oğlu. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrində Gəncə şəhərinin yeri (1991-2013-cü illər) [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. S. S. Aktaş; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2015.- 175 s.

 

Alıyev Həmid Alıhüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin yaranması və inkişafı tarixi: (1920-1994-cü illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /H. A. Alıyev; AEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. -B., 1998.- 153 s.

 

Alıyev Həmid Alıhüseyn oğlu. Sumqayıt şəhərinin tarixi [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5503.02 H. A. Alıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2013.-344 s.

 

Arıxov Camal Cuma oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin inkişaf dinamikası (1992-2003-cü illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03.; 07.00.15. /C. C. Arıxov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 154 s.

 

Arıklı Erhan Camal oğlu. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər)[Mətn]: tarix e.n.al. dər. a. üçün təq. olunmuş dis.: 07.00.03./ E.C.Arıklı, AMEA, Akad.ZMBünyadov adına şərqşünaslıq institutu.- B., 2007.- 148 s.

 

Arıklı Erhan Camal oğlu. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 2007.- 30 s.

 

Arslan İsa İbrahim oğlu. Qafqaz Respublikalarının Türkiyə ilə əlaqələri (1918-1920-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. İ. İ. Arslan ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 183 s.

 

Aslanova Emma Əli qızı. Azərbaycan XVII əsr avropa səyyahlarının təsvirində (J.Şarden, J.B.Tavernye, Y.Streys) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /E. Ə. Aslanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2008.- 164 s.

 

Aslanova Təhminə Akif qızı. Azərbaycan rəhbərliyində siyasi qruplaşmalar və onun respublikanın ictimai-siyasi həyatına təsiri (XX əsrin 20-ci illərinin ikinci yarısı-30-cu illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. T. A. Aslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 175 s.

 

Aydın Nurhan Ləzgi qızı. Qars və ətrafında erməni zorakılığı (1914-1920-ci illər) tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /N. L. Aydın ; AMEA, Naxşıvan bölməsi.-Naxçıvan., 2010.- 222 s.

 

Babanlı Yəhya Məmməd oğlu. Azərbaycan diasporunun dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında rolu (1991-2011) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.5503.02 Y. M. Babanlı; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 175 s.

 

Bağırova Sevinc Ramiz qızı. Azərbaycan Respublikası ali təhsil sistemi beynəlxalq əlaqələrdə (1991-2006-cı illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. S. R. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2012.- 167 s.

 

Baxışov Vüsal Bünyamin oğlu. Səfəvilər dövründə Çuxur-səd bəylərbəyliyinin sosial-iqtisadi həyatı tarix üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.02. /V. B. Baxışov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 26 s.

 

Baxışov Vüsal Bünyamin oğlu. Səfəvilər dövründə Çuxur-səd bəylərbəyliyinin sosial-iqtisadi həyatı [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. V. B. Baxışov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 199 s.

 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. XVII əsrin 40-cı illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti və mədəni həyatı: (E. Çələbinin "Səyahətnamə"si əsasında) [Mətn]: vətən tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02. /A. B. Baxşəliyev; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 1995.- 144 s.  

 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. Səfəvilər dövründə Azərbaycanın cənub şəhərləri: (dövrün səyyah gündəlikləri əsasında) [Mətn]: Tarix .d-ru . dər..üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 42 s.

 

Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu. Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndi XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində [Mətn] : tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 F. E. Baxşəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 317 s.

 

Baxşəliyev Samir Fazil oğlu. Trablisqərb və Balkan savaşları Azərbaycan mətbuatında (1911-1913-cü illər) 07.00.03 /S. F. Baxşəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2012.- 156 s.

 

Balayev Alı Məhəmməd oğlu. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər) [Mətn]: tarix . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /A. M. Balayev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2003.- 163 s.

 

 

Bayramov Zabil Həsrət oğlu. Azərbaycanın Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əlyazmalarının rolu tarix e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /Z. H. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 282 s.

 

 

Bayramova Bircə Əfqan qızı. ABŞ-Azərbaycan Münasibətləri (2001-2008-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5502.01. B. Ə. Bayramova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 25 s.

 

 

Bayramova Bircə Əfqan qızı. ABŞ-Azərbaycan Münasibətləri (2001-2008-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5502.01 B. Ə. Bayramova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 183 s.

 

 

Bayramova Nailə Şafaddin qızı. Şamaxı xanlığı və onun qonşu dövlətlərlə əlaqələri [Mətn] : tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. al. üçün dis. : 07.00.02. /N. Ş. Bayramova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2007.- 164 s.

 

 

Behbudova Təranə Gəray qızı. Şimali Azərbaycanda 1877-ci il üsyanları [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. T. G. Behbudova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 152 s.

 

 

Bəhrəmov Cəbi Əmirvar oğlu. Azərbaycan dəniz neftçıxarma sənayesinin yaranması və inkişaf tarixi(1949-1960-cı illər): tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.02. /C. Ə. Bəhramov; EA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu . -B., 1999.- 168 s.

 

Bəxtiyarov Hüseyn Əlisahib oğlu. Azərbaycan - Ukrayna iqtisadi və mədəni əlaqələri (XX əsrin 90-cı illəri) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təqd. al. üçün dis.: 07. 00. 02. /H. Ə. Bəxtiyarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B , 2006.- 171 s.

 

Bəkirova Ellada Abubəkir qızı. Azərbaycan Albaniyasının qərb torpaqları antik dövrdə $h [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 E. A. Bəkirova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2013.- 185 s.

 

 

Bəşirova Bəşarət İsmayıl qızı. Türkiyədə şəhərləşmənin sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: tarix e.n.a. dər. iddiası üçün dis.: 07.00.03. /B. İ. Bəşirova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu. -B., 1996. -156 s.

 

 

Budaqova Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin birinci qərinəsi) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. AEA Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 1997.- 24 s.

 

 

Budaqova Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin birinci qərinəsi) [Mətn]: tarix e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis: 07.00.02. /S. İ.Budaqova; AEA Şərqşünaslıq İnstitutu.-B., 1996.-  130 s.

 

 

Budaqova Sevinc Budaq qızı. SSRİ-Hindistan iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlığında Azərbaycanın iştirakı ( əsrin 50-80-ci illəri) [Mətn]: tarix . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /S. B. Budaqova; Azərb. Döv. Ped. İn-tu.-B., 2003.- 140 s.

 

 

Budaqova Sevinc Budaq qızı. SSRİ ilə Hindistan Respublikası arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıqda Azərbaycanın iştirakı ( əsrin 50-80-ci illərin birinci yarısı): Tarix .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02 /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

 

Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Ə. H. Cabbarlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2013.- 174 s.

 

 

Calalova Leyla Qədir qızı. XVIII əsrin son rübündə Azərbaycan-Rusiya ticarət əlaqələri tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /L. Q. Calalova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 168 s. 

 

Calalova Leyla Qədır qızı. XVIII əsrin son rübündə Azərbaycan-Rusiya ticarət əlaqələri tarix üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.02. /L. Q. Calalova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 27 s.

 

 

Cavadov Cavid Qəmərşah oğlu. XIX əsrin sonu və XX əsrdə Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatı [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /C. Q. Cavadov; AEA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi .-B., 2000.- 209 s

 

 

Cavadov Cavid Qəmərşah oğlu. XİX əsrin sonu və XX əsrdə Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatı: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın aftoreferatı: 07.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2000.- 26 s.

 

Cavadova Almas Sabir qızı. Azərbaycanın Osmanlı imperiyası ilə İpək ticərəti problemi müasir Türk tarixşünaslığında ( XV əsrin II yarısı-XVII əsrin əvvəlləri) tarix.e. n. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03 /A. S. Cavadova ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2006.-196 s.

 

 

Cavadova Zərifə. 1920-1940-cı illərdə Azərbaycan kəndində məktəb quruculuğu [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Z. Cavadova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2000.-
188 s.
 

 

Cavadova Zərinə Ələkbər qızı. Şimal-Qərbi Azərbaycan: tarixi demoqrafik tədqiqat (XIX əsrin əvvəlləri - 70-ci illəri) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /Z. Ə. Cavadova; BDU.-B., 2004.- 167 s.

 

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədrisinin nəzəri və praktik problemləri [Mətn] : ped. . d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /İ. H. Cəbrayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 259 s.

 

 

Cəfərli Cəfər Sudeyub oğlu. Azərbaycanlı deputatların Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti (1893-1917) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /C. S. Cəfərli; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2004.- 148 s.

 

 

Cəfərli Cəfər Sudeyub oğlu. Azərbaycanlı deputatların Bakı şəhər dumasında fəaliyyəti (1893-1917) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2004.- 26 s.

 

Cəfərli Elman Yusif oğlu. XIX yüzilliyin sonu - yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvanda erməni-azərbaycanlı münasibətləri [Mətn]: tarix . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /E. Y. Cəfərli; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2005.- 161 s.

 

Cəfərli Elman Yusif oğlu. XIX yüzilliyin sonu - yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvanda erməni-azərbaycanlı münasibətləri: Tarix .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 22 səh.

 

 Cəfərov Cəfər Məmməd oğlu. Azərbaycan sovet kəndi XX əsrin 20-ci illərin sonu-30-cu illərdə [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /C. M. Cəfərov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 305 s.

 

Cəfərov Elmir Saleh oğlu. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinə və yerli idarəetməyə seçkilərin demokratik sisteminin yaradılması və inkişafı tarixi (1991-2005-ci illər) [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /E. S. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2009.-179 s.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı (XX əsr) [Mətn]: tarix e. d-ru a. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /H. R. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Naxçıvan Döv. Un-ti.-Naxçıvan., 2008.- 385 s.

 

Cəfərov Mayis Vəliməmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının cənub-şərq regionunda numizmatik tapıntıları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. M. V. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 23 s.

 

Cəfərov Mayis Vəliməmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cənub-Şərq regionunda numizmatik tapıntıları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. M. V. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2015.- 148, [47] s.

 

Cəfərov Taleh Vəzir oğlu. XIX-XX əsrlərdə Erməni diasporunun formalaşması və antitürk fəaliyyəti [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. T. V. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 225 s.

 

Cəfərova Raisə Rəşid qızı. Mərkəzi Asiya Respublikalarında Azərbaycan diasporu: təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. R. R. Cəfərova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2014.- 137, [4] s.

 

Cəfiyev Tahir Rəşid oğlu. Azərbaycanın feodal dövlətləri XV-XVI əsrin birinci rübündə: (Xoca Sədəddin Əfəndinin "Tacüt-təvarix" əsəri əsasında) $h [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 T.R. Cəfiyev ; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2007.- 164 s.

 

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı. Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1920-1922-ci illər) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.13. /R. B. Dadaşova; BDU.-B., 2003.- 153 s.

 

Dadaşova Rəhimə İltifat qızı. Səfəvi dövlətinin tarixi ingilisdilli tarixşünaslıqda (XVII əsrin sonlarından süqutunadək) [Mətn]: tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.03. /R. İ. Dadaşova. Bakı Dövlət Un-ti- B., 2005. -204 s.

 

Davudov Qismət Şahbala oğlu. XIX əsrin birinci otuzilliyində İran-Rusiya münasibətləri İran tarixşünaslığında [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.03 /Q. Ş. Davudov; BDU.-B., 2002.- 167 s.

 

Davudov Qismət Şahbala oğlu. XIX əsrin birinci otuz illiyində İran-Rusiya münasibətləri İran tarixşünaslığında [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03 /AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2006.- 21 s.

 

Eyyubov Anar Kürdoğlu oğlu. Millətlərarası münasibətlər Cənubi Qafqaz xalqlarının milli özünüdərk səviyyəsinə təsir amili kimi : (XX əsrin əvvəllərində) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.02. A. K. Eyyubov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-B., 2011.- 26 s.

 

Eyyubova Samudə Eldar qızı. İslam Konfransı Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sistemində: (1969-2000-ci illər) [Mətn] : tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis. /S. E. Eyyubova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 170 s.

 

Eyyubova Samudə Eldar qızı. İslam Konfransı Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sistemində: (1969-2000-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2007.- 26 s.

 

Əhmədov Ərrəhman Xuru oğlu. Gəncə şəhərində mədəni quruculuq: (1946-1960-cı illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Ə. X. Əhmədov; AEA A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 1999.- 145 s.

 

Əhmədov Hikmət Oktay oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin milli-ziyalı kadrlarının hazırlanması sahəsində fəaliyyəti (1918-1920-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /H. O. Əhmədov; AEA, Azərb. Tarixi Muzeyi.-B., 1993.- 163 s. 

 

Əhmədov Hikmət Oktay oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin milli-ziyalı kadrlarının hazırlanması sahəsində fəaliyyəti (1918-1920-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AEA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- B., 1994.- 35 s.

 

Əhmədova Ellara İbrahim qızı. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası : (XVI - XVIII əsrlər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /E. İ. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti.-B., 2008.- 203 s.

 

Əhmədova Firdovsiyyə Firdovsi qızı. Nəriman Nərimanovun siyasi fəaliyyəti (1920-1922-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /F. F. Əhmədova; AEA Azərb. Tarix Muzeyi.-B., 2000.- 188 s.

 

Əhmədova Naibə Əhmədağa qızı. Çarizmin Şimali Azərbaycanda vergi siyasəti (1801-1860) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N. Ə. Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; ADPU.-B., 2008.- 154 s.

 

Əkbərov Qadir İsmayıl oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli-mənəvi dəyərlər məsələsi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. Q. İ. Əkbərov ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan., 2016.- 142 s.

 

Ələkbərov Əzizağa Bəhrəm oğlu. Azərbaycan avtomobil nəqliyyatının bərpa və inkişaf etdirilməsi tarixi: (1946-1960-cı illər) [Mətn]: Tarix .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.- 28 s.

 

Ələkbərov Əzizağa Bəhrəm oğlu. Azərbaycan avtomobil nəqliyyatının bərpa və inkişaf etdirilməsi tarixi (1946-1960-cı illər) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Ə. B.Ələkbərov; AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.-5157 s.

 

Ələkbərov Sabir Murad oğlu. IX-XI siniflərdə tarixin tədrisində kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə və təlimin keyfiyyətinə onun təsiri [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S. M. Ələkbərov;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1995.- 163 s.

 

Ələkbərov Sabir Murad oğlu. IX-XI siniflərdə tarixin tədrisində kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə və təlimin keyfiyyətinə onun təsiri [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1995.- 22 s.

 

Ələsgərov Baxış İslam oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisi prosesində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /B. İ. Ələskərov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1998.- 155 s.

 

Əliyev Anar Möhtərəm oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli beynəlxalq təşkilatların etno-siyasi münaqişələri tənzimləmələri kontekstində tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 142 s.

 

Əliyev İlhami Nizam oğlu. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi səfəvilər dövlətinin tərkibində [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. İ. N. Əliyev ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2013.- 158 s.

 

Əliyev Qabil Əli oğlu. XIX-XX yüzilliyin başlanğıcında şimali Azərbaycanda nəqliyyatın inkişafı [Mətn]: tarix e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02. /Q. Ə. Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2003.- 371 s.

 

Əliyev Məhəmməd Məcnun oğlu. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı: (20-90-cı illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün dis-nın avtoreferatı: 07.00.02 ; 07.00.03. M. M. Əliyev ; M.Ə. Rəsulzadə ad. BDU., Tarix Fakültəsi.-B., 1996.- 27 s.

 

Əliyev Məhəmməd Məcnun oğlu. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı: (20-90-cı illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al.üçün dis.: 07.00.02., 07.00.03 /M. M. Əliyev; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1996.- 213 s.

 

Əliyev Məmməd Həsən oğlu. Atabəylər dövründə Naxçıvanın sikkə və pul dövriyyəsi : Tarix .n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. /Naxçıvan Dövlət Universiteti..Naxçıvan., 2002.- 26 s 

 

Əliyev Məmməd Həsən oğlu. Atabəylər dövründə Naxçıvanın sikkə zərbi və pul dövriyyəsi [Mətn]: tarix . n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /M. H. Əliyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.-Naxçıvan., 2002.- 129 s.

 

Əliyev Nail Arif oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə [Mətn]: tarix . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /N. A. Əliyev; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.- Naxçıvan, 2006. 136 s.

 

Əliyev Şirinbəy Hacıəli oğlu. İngiloylar [Mətn]: tarix . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın vtoreferatı: 07.00.07.; 07.00.03. Ş. H. Əliyev; BDU.-B., 2001.- 29 s.   

 

Əliyeva Aynur Ramiz qızı. Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Respublikasında təhsil və səhiyyənin inkişafı tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /A. R. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B, 2011.- 179 s.

 

Əliyeva Aynur Ramiz qızı. Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Respublikasında Təhsil və səhiyyənin inkişafı [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.02 /A. R. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 24 s.

 

Əliyeva Emilya Kamal qızı. XVIII əsərin ikinci yarısı-XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda əkinçilik və suvarma sistemi [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. E. K.Əliyeva ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2009.- 154 s.
 

Əliyeva Elmiliya Kamal qızı. XVIII əsərin ikinci yarısı-XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda əkinçilik və suvarma sistemi [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /E. K. Əliyeva; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2009.- 26 s.

 

Əliyeva Fəridə Əliyoldaş qızı. Cənubi Qafqazın Azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər) tarix üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /F. Ə. Əliyeva ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 148 s.

 

Əliyeva Gülara Əlvan qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində şimali Azərbaycanda rusdilli təhsil [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nin avtoreferatı: 5503.02. G. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 26 s.

 

Əliyeva Gülara Əlvan qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində şimali Azərbaycanda rusdilli təhsil [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. G. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2014.- 187 s.

 

Əliyeva İradə Hacıəli qızı. Çar Rusiyasının Şimal-Qərbi Azərbaycanda dini siyasəti və ingiloylar (XIX əsr) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. İ. H. Əliyeva ; AMEA, A.A. Bakıxanov ad Tarix İn-tu.-B., 2014.- 155 s.

 

Əliyeva Lalə Ağamirzə qızı. Qıpçaqlar və Azərbaycan (etnogeniz kontekstində) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. d. dis.: 07.00.02. /L.A. dissertasiya; BDU.-B., 2003.- 164 s.

 

Əliyeva Nərgiz Ağasəlim qızı. Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər) tarix e. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N. A. Əliyeva ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 284 s.

 

Əliyeva Nərgiz Ağasəlim qızı. XII əsrin sonu- XIII əsrin birinci rübündə Azərbaycanın ictimai-iqtisadi-mədəni həyatı: (Yaqut Əl-Həməvinin əsərləri üzrə) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N. A. Əliyeva; Az.EA A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 1996.- 150 s.

 

Əliyeva Ülkər Ceyhun qızı. ABŞ-Çin münasibətləri (XXI əsrin əvvəlləri) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01 Ü. C. Əliyeva ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, Akademik Z. M. Bünyadov Adına Şərşünaslıq İn-tu.- B., 155 s

 

Əliyeva Vüsalə Şakir qızı. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti hakimiyyətinin Lənkəran bölgəsində bərqərar edilməsi tarix üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 07.00.02. /V. Ş. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 153 s.

 

Əlizadə Arif Məmməd oğlu. XIX əsrin I yarısında şimali Azərbaycanda sənətkarlıq [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /A. M. Əlizadə; AEA, Tarix İn-tu.-B., 1995.- 193 s. 

 

Əlizadə Məleykə Cəmşid qızı. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımını öyrənmək üçün mənbələr (1918-1920) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /M. C. Əlizadə; AMEA A. A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2005.- 182 s.

 

Əlizadə Məleykə Cəmşid qızı. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımını öyrənmək üçün mənbələr (1918-1920) : Tarix .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 28 səh.

 

Əlizadə Nizami Əli oğlu. Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı Böyük Vətən müharibəsi illərində: (1941-1945) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N. Ə. Əlizadə; AEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 1997.- 134 s. 

 

Əlizadə Orxan Tofiq oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında osmanlı-səfəvi münasibətləri._[Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 07.00. 03.; / O. T. Əlizadə; B., 2004.- 180 s.

 

Əmirov Arzuman. Azərbaycan neftçilərinin SSRİ-nin digər rayonlarının neftçiləri ilə əməkdaşlığı (1959-1975-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /D.H.Qüdrətov; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2001.- 148 s.

 

 Əmirov İsrail Calal oğlu. İkinci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə-Yaponiya münasibətləri [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. İ. C. Əmirov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 30 s.

 

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tarixin tədrisində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə işin sistemi [Mətn] : ped. . d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /M. M. Əmirov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 286 s.

 

Əmirova Yaqut Fərahim qızı. Azərbaycan SSR-Türkiyə münasibətləri (XX əsrin 20-ci illəri) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 Y. F. Əmirova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2017.- 26 s.

 

Əmrahov Ziyad Cümşüd oğlu. Osmanlı ərazisində "erməni məsələsi" nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 55.09.01. Z. C. Əmrahov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 189 s.  

 

Ərsoy Özkan Xəlil oğlu. Tarixin tədrisində məktəb mühazirə və seminarlarından istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Ö. X. Ərsoy; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1998.- 160 s.

 

 

Əsədov Namiq Cəmaləddin oğlu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi Rusiya imperiyasının köçürmə siyasətində tarix e. n. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /N. C. Əsədov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 185 s.

 

Əsədova Lalə Hacıbala qızı. Azərbaycan tarixinin tədrisində bədii ədəbiyyatdan istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri: (IX-X-XI siniflərin materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. iddiası ilə təq. ed. dis.: 13.00.02. /L. H. Əsədova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 146 s.

 

Əsədova Rəna Bəylər qızı. Birinci Dünya müharibəsinin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri : (Bakı sənaye rayonu istisna olmaqla) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. R. B. Əsədova ; A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2009.- 167 s.

 

Əsədova Rəna Bəylər qızı. Birinci Dünya müharibəsinin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri : (Bakı sənaye rayonu istisna olmaqla) tarix üzrə fəls. d-ru el. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5503.02. /R. B. Əsədova ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2013.- 26 s.

 

Əsgərova Cəmalə Mehman qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda çoxpartiyalı sistemin yaranması (1991-2008) [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. C. M. Əsgərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 151 s.

 

Əsgərova Nigar Nizami qızı. Müasir mərhələdə ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5502.01 N. N. Əsgərova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2018.- 27 s.

 

Əzimli Dilavər Mirzəkişi oğlu. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı-XVIIəsrin I yarısı) [Mətn] : tarix e. n. elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /D. M. Əzimli ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008 s.

 

Fazili Abdulla Həsənalı oğlu. Azərbaycanın ilk orta əsrlər tarixi İran tarixşünaslığında: (III-VII əsrlər) [Mətn]: tarix e. d-ru a.d ər. al. üçün elmi məruzə şəklində təq. ed. dis.: 07.00.03. /A. H. Fazili; zərb. EA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 84 s.

 

Fərəcov Şəfayət Fərəc oğlu. Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Ş. F. Fərəcov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 180 s.

 

Fərhadov Əli Rizvan oğlu. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində şimali Azərbaycanda islami maarifçilik və islahatçılıq hərəkatı (Mir Məhəmməd Kərim Mircəfər Əl-Bakuvinin "Kəşfül-həqayiq" əsəri əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 Ə. R. Fərhadov ; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2016.- 29 s.

 

Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu. Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası XV-XVI əsrlərdə [Mətn]: tarix e. d-ru a.dər.a. üçün elmi məruzə şəklində təqdim olunmuş dis.: 07.00.03; 07.00.02. /Ş. F. Fərzəliyev; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 1996.- 114 s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanistan böyük dövlətlərin münasibətində (1914-1923-cü illər) [Mətn]: Tarix e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.03. /M. B. Fətəliyev; BDU-ti.-B., 2005.- 384 s.    

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanıstan böyük dövlətlərin münasibətləri: (1914-1923-cü illər) [Mətn]: Tarix .d-ru..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2006.- 44 s.

 

Göyüşov Altay Rəşid oğlu. İttihadi-İslam partiyasının yaranması və fəaliyyəti [Mətn]: tarix e. n. a. dər.al. üçün dis.: 07.00.02. /A. R. Göyüşov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU, Tarix Fakültəsi.-B., 1993.- 190 s.

 

Göyüşov Altay Rəşid oğlu. İttihadi-İslam partiyasının yaranması və fəaliyyəti [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B., 1993.- 25 s.

 

Gözəlova Yeganə Hafiz qızı. IX-XII əsrlərdə Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri: ərəb mənbələri əsasında [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.:07.00.03 /Y. H. Gözəlova; M.Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 2000.- 184 s.

 

Gözəlova Yeganə Hafiz qızı. IX-XII əsrlərdə Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri: ərəb mənbələri əsasında: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı:07.00.03 /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.-28 s.

 

Hacıqədirli Aynur Məhərrəm qızı. XX əsrin 90-cı illərində ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti [Mətn]: tarix. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03 /A. M. Hacıqədirli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, BDU.-B., 2008.- 177 s.

 

Hacıyev Asəf Adil oğlu. Dərbənd əhalisi XIX-XX əsrin əvvəllərində (tarixi-demoqrafik tədqiqat) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 A. A. Hacıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2010.- 151.

 

Hacıyev Füzuli Mirzə oğlu. XVIII əsr-XIX əsrin birinci otuzilliyində Azərbaycan-Dağıstan əlaqələri [Mətn]: tarix e. n. . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /F. M. Hacıyev; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2000.- 180 s.

 

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində [Mətn]: tarix e. d-ru. a. dər al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /İ. M. Hacıyev; Y. H. Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Döv. Un-ti.-B., 1999.- 335 s.

 

Hacıyev Rəhman Balabəy oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasəti (1993-2003-cü illər) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 /R. B. Hacıyev ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2012.- 26 s.

 

Hacıyev Rəhman Balabəy oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasəti (1993-2003-cü illər) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 55.03.02 /R. B. Hacıyev ; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 165 s.

 

Hacıyev Sani Tofiq oğlu. XX əsrdə Türkiyəyə qarşı Erməni və PKK terroru [Mətn]: tarix e.d-ru al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /S. T. Hacıyev; AMEA, Naxcıvan bölməsi.- B., 2007.- 46 s.

 

Hacıyev Sani Tofiq oğlu. XX əsrdə Türkiyəyə qarşı Erməni və PKK terroru [Mətn]: tarix e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /S. T. Hacıyev; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2006. -368 s.

 

Hacıyev Sani Tofiq oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində Türkiyə-Rusiya münasibətlərində erməni terroru [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1996.- 36 s.

 

Hacıyev Sani Tofiq oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində Türkiyə-Rusiya münasibətlərində erməni terroru [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /S. T. Hacıyev; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1996.- 168 s.

 

Hacıyeva Xatirə. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində aparıcı qərb dövlətləri və NATO (1991-1995) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. / M.Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 168 s. 

 

Hacıyeva Tamilla Elxan qızı. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin həyata keçirilməsində milli məclisin fəaliyyəti (1993-2008) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. T. E. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 157 s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Z. Ə. Hacıyeva; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2005.- 175 s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02 /AMEA A.A.Bakıxanov Adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Hatamzad Zeynəb İbrahim qızı. Səfəvi-Fransa münasibətləri (XVI-XVIII əsrin əvvəllərində) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. Z. İ. Hatamzad ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 157 s.

 

Haydeh Eldar qızı Sadeqzadeh Benam. Təbriz şəhərinin ictimai xidmət sisteminin şəhərsalma inkişafı [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6405.01. Haydeh Eldar qızı Sadeqzadeh Benam ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 28 s.

 

Heydərova Sevil Cəlal qızı. Böyük britaniyanın xarici siyasətində kipr problemi (1960-1983-cü illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. S. C. Heydərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 161 s.

 

Həsənəliyev Zeynalabdin Mədət oğlu. Səfəvi dövləti XVII əsrdə: (Avropa səyyahlarının məlumatları əsasında) [Mətn]: tarix . d. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.02.; 07.00.03. /Z. M.Həsənəliyev; BDU.-B., 2005.- 294 s.

 

Həsənəliyev Zeynalabdin Mədət oğlu. Səfəvi dövləti XVII əsrdə (Avropa səyyahlarının məlumatları əsasında) [Mətn]: Tarix .d.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02., 07.00.03. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 38 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ (1991-1996) [Mətn]: tarix . d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /Ə. M. Həsənov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 428 s.

 

Həsənov Ərşad Həsən oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatı Jan Batist Tavernyenin "Səyahətnamə" sində [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. Ə. H. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 179 s. 

 

Həsənov Habil İsmiyəli oğlu. XVIII əsrin son rübü-XIX əsrin əvvəlində Azərbaycan Rusiya-İran münasibətlərində [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. H. İ. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 174 s.

 

Həsənov Həsən Əziz oğlu. Nəriman Nərimanovun milli dövlətçilik baxışları və fəaliyyəti [Mətn]: tarix e. n. al. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /H. Ə. Həsənov; Azərb.Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2004.- 229 s.

 

 Həsənov Rauf Şəmsəddin oğlu. XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda separatizm [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03 /R. Ş. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 179 s.

 

Həsənov Samir Hüseynağa oğlu. Mir Mehdi Xəzaninin "Kitabi-tarixi-Qarabağ" əsəri Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi tarix e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /S. H. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Döv. Un-ti.-B., 2010.- 206 s.

 

 Həsənov Urfan. Qafqaz kənd təsərrüfatı cəmiyyətinin yaranması və onun azərbaycanda fəaliyyəti [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /U. Həsənov; H. Zərdabi ad. Gəncə Döv. Ped. İn-tu.-B., 1996. -135 s.

 

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu. Azərbaycan SSR Həmkarlar İttifaqları inzibati amirlik sistemində (XX əsrin 20-30-cu illəri) [Mətn]: tarix e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /V. S. Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2007.- 320 s.

 

Həsənov Yusifəli Lətif oğlu. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq idman və turizm əlaqələri sistemində (1991-2005-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Y. L.Həsənov ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2013.- 187 s.

 

Həsənova Lətifə Lazım qızı. Azərbaycan əhalisi XX yüzilliyin ikinci yarısında (sovet siyahıya almaları əsasında) [Mətn]: tarix e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /L.L. Həsənova; BDU.-B., 2004.- 338 s.

 

Həsənova Lətifə Lazım qızı. Azərbaycan əhalisi XX yüzilliyin ikinci yarısında: (sovet siyahıya almaları əsasında): Tarix e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02 /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 49 səh.

 

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı. XVIII-XIX əsr əfşarlar və qacarlar dövrünün Azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimləri (Mehdi Bamdadın "Tarixi-Ricali-İran" əsəri əsasında) [Mətn] : tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.09 ; 07.00.02. T. D. Həsənzadə ; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2009.- 294 s. 

 

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı. Marağalı Məhəmmədhəsən xan E"timadülssəltənənin ictimai-siyasi fəaliyyəti [Mətn]: tarix e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.03. /T. D. Həsənzadə; AEA, Əlyazmalar İn-tu.-B., 1994.- 161 s.
 

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı. Marağalı Məhəmmədhəsən xan E"timadülssəltənənin ictimai-siyasi fəaliyyəti [Mətn]: Tarix e.n.a. dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 1994.- 27 s.

 

Hətəmov Rövşən Qabil oğlu. Almaniya-Osmanlı münasibətlərində Azərbaycan amili (1917-1918-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03. /R. Q.Hətəmov; BDU.- B., 2005.- 205 s.

 

Hətəmov Rövşən Qabil oğlu. Almaniya-Osmanlı münasibətlərində Azərbaycan amili: (1917-1918): Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.12. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 25 səh.

 

Həvilova Fəxriyyə Həvil qızı. Azərbaycanın xatirə muzeyləri və onların əhalinin mənəvi tərbiyəsində rolu tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 07.00.03 ; 07.00.02 /F. H. Həvilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 169 s.

 

Həvilova Fəxriyyə Həvil qızı. Azərbaycanın xatirə muzeyləri və onların əhalinin mənəvi tərbiyəsində rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.03 ; 07.00.02. F. H. Həvilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 26 s.

 

Həziyeva Səbinə Akif qızı.Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi (XX əsrin sonu XXI əsrin əvvələri) [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /S. A. Həziyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. -B., 2010. -162 s.

 

Hüseyn Günay Pənah qızı. Bakı dəniz limanı 1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 G. P. Hüseyn ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2017.- 165 s.

 

Hüseynbəyli Nadir Müzəffər oğlu. XX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan MSSR-də siyasi repressiya və onun nəticələri [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /N. M.Hüseynbəyli; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 165 s.

 

  Hüseynbəyli Nadir Müzəffər oğlu. XX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan MSSR-də siyasi repressiya və onun nəticələri [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA Naxçıvan Bölməsi.- B , 2006.- 26 s.

 

Hüseynli Rəsul Sabir oğlu. Azərbaycan ruhaniliyi XVIII yüzilliyin sonu-XIX yüzilliyin ortalarında [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 00.07.02. /R. S. Hüseynli; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU. -B., 1996. -159 s.

 

Hüseynov Elnur İsmayıl oğlu. Azərbaycan Nadir şah Əfşarın hakimiyyəti dövründə [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /E. İ. Hüseynov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. -B., 2006. -167 s.

 

   Hüseynov Elşən Kamal oğlu. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə ilə iqtisadi və mədəni əlaqələri(1991-1995-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /E. K. Hüseynov; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2000.- 121 s.

 

Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu.- Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı: (1950-2004-cü illə) [Mətn]: tarix e. n. l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /X. A. Hüseynov; Naxçıvan Dövlet Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 26 s.

 

Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı: (1950-2004-cü illə) [Mətn]: Tarix e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02./AMEA Naxçıvan Bölməsi.-B., 2006.- 26 s.

 

Hüseynov Yunis Rza oğlu. "Qarabağnamələr" Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /Y. R. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 189 s.

 

Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması və möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyevin rolu [Mətn]: tarix e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02. /İ. M. Hüseynova; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2003.- 431 s.

 

Hüseynova Leyla Əhliman qızı. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri (müstəqillik dövrü) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. L. Ə. Hüseynova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2013.- 167, [42] s.

 

Hüseynova Rimunə Zakir qızı. Azərbaycan Respublikasının Türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu (1993-2003-cü illər) [Mətn] : dis.: 5503.02. R. Z. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2015.- 166 s.

 

Hüseynova Sevinc Əmirəhməd qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın qərb bölgəsinin sosial-iqtisadi və mədəni həyatında köçkünlərin iştirakı tarixindən (Gəncəbasar, Gədəbəy, Allahverdi və Şəmkir materialları üzrə) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. S. Ə. Hüseynova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2016.- 177 s. 

 

Xanəliyev Vahid Məmmədyar oğlu. Bakı şəhərinin su təchizatı tarixi (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin 70-ci illəri) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /V. M. Xanəliyev; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Universitetinin Şamaxı filialı.-B., 1993.- 174 s. 

 

Xanəliyev Vahid Məmmədyar oğlu. Bakı şəhərinin su təchizatı tarixi (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin 70-ci illəri) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AEA Tarix İnstitutu.- B., 1994.- 28 s.


Xəlilli Fariz Sabir oğlu. Azərbaycan tarixi muzeyinin arxeoloji materialları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi (ən qədim dövrdən e.ə. IV əsrə qədər) [Mətn]: tarix e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /F. S. Xəlilli; AMEA Azərb. Tarixi Muzeyi.- B., 2007.- 173, [12] s.

 

Xəlilov Elmar Şirinbala oğlu. XVIII əsrin I yarısı Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. E. Ş. Xəlilov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2011.- 158 s.

 

Xəlilov İlham Seyran oğlu. Şimali Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti tarixindən (XIX-XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /İ. S. Xəlilov; AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 198 s.

 

Xəlilov Polad Rəsul oğlu. Bakı neft sənayeçiləri qurultayının səhiyyə və mədəni-maarif sahələrində fəaliyyəti [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. P. R. Xəlilov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 170 s.

 

Xəlilova Sevda Sabir qızı. XIX əsrin ikinci yarısında-XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların sahibkarlıq fəaliyyəti [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /S. S. Xəlilova; BDU. -B., 2004. -189 s.  

 

Xəlilova Sevda Sabir qızı. XIX əsrin ikinci yarısında-XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların sahibkarlıq fəaliyyəti: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02 /AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Xodadoust Kazım Əsgər oğlu. Əbubəkr Əl-Əxəveyni Buxarayinin "Hidayətül-mütəəllimin fit-tibb" əsəri və onun tibb elminin inkişafında rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5506.00. K. Ə. Xodadoust ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.-B., 2013.- 142 s.

 

İbadov Rakif Hüseyn oğlu. Azərbaycan XVIII əsrin son rübündə Rusiya, İran və Türkiyə münasibətlərində [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02; 07.00.03. /R. H. İbadov; Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2004.- 161 s.

 

İbadov Rakif Hüseyn oğlu. Azərbaycan XVIII əsrin son rübündə Rusiya, İran və Türkiyə münasibətlərində [Mətn]: Tarix .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02; 07.00.03. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

İbişov Fəzail Feyruz oğlu. 20-ci illərdə Azərbaycan kəndində sosial-siyasi proseslər [Mətn]: tarix e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02. /F. F.İbişov; AREA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 1995.- 342 s.


İbişov Salman Ərzuman oğlu. Quba xanlığının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /S. Ə. İbişov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 174 s., cədv., şək.

 

İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu. Azərbaycan siyasi mühacirəti: (1920-1991): Tarix e.d-ru.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis.-nın aftoreferatı: 07.00.01. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası B., 2000.- 46 s.

 

İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu. Azərbaycan siyasi mühacirəti: (1920-1991): tarix e.d-ru.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.01. /X. C. M. İbrahimli; Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1997.- 323 s. 

 

İbrahimov Mahir Nadir oğlu. Xəzər problemi sahilyanı dövlətlərin xarici siyasətində (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5507.01 M. N. İbrahimov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2016.- 195 s.

 

İbrahimov Rəşad Həsən oğlu. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan və Gürcüstan respublikaları arasında münasibətlər [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.02 R. H. İbrahimov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2010.- 30 s.

 

 

İbrahimov Rəşad Həsən oğlu. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan və Gürcüstan Respublikaları arasında münasibətlər [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 R. H. İbrahimov ; AMEA, Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi- B., 2007.- 192 s.

 

İbrahimzadə Fizuli Zeynalabdin oğlu. Behbud Ağa Şahtaxtinski: (Siyasi və diplomatik fəaliyyəti) [Mətn]: tarix e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /F. Z.İbrahimzadə; AMEA Naxçıvan Bölməsi.- B., 2006.- 154 s.

 

İftixari Areş Hüseyn oğlu. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasəti (1991-2005-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03. /A. H. İftixari ; AMEA, Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2007.- 161 s.

 

İlyasova Xatirə İsmayıl qızı. Xəzərlər və Azərbaycan [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. X. İ. İlyasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2013.- 154 s.

 

İmanova Samirə Əbülfət qızı. Rumıniya -Azərbaycan münasibətləri (1991-2011-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5502.01. S. Ə. İmanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 26 s.

 

İmanova Samirə Əbülfət qızı. Rumıniya -Azərbaycan münasibətləri (1991-2011-ci illər)[Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. S. Ə.İmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 212 s.

 

İmanova Solmaz Muxtar qızı. Azərbaycanın beynəlxalq parlament təşkilatları ilə əlaqələri: (1991-1998): Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

İmanova Solmaz Muxtar qızı. Azərbaycanın beynəlxalq parlament təşkilatları ilə əlaqələri (1991-1998) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03. /S. M. Imanova; BDU.-B., 2001.- 158 s.


İsakov Hakim Vəlican oğlu. Azərbaycan Respublikası dəniz nəqliyyatının inkişaf tarixi: (90-cı illər) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02. /H. V. İsakov; A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu .- B., 2000.-159 s.

 

İsayev Elbrus Saleh oğlu. Böyük İpək yolu və Naxçıvan [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /E. S.İsayev; Naxçıvan Dövlət Un-eti.- B., 2006.- 170 s., şək.

 

İsayev Elbrus Saleh oğlu. Böyük İpək yolu və Naxçıvan [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 07.00.02. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi.- B , 2006 .- 22 s.

 

İsayev Nazim İsa oğlu. Azərbaycan demokratik respublikasının soaial mədəni siyasəti: (1918-1920-ci illər) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02. /N. İ.İsayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 1992.- 191 s.

 

İsgəndərov Anar Camal oğlu. Azərbaycanda 1917-1918-ci illərdə türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı [Mətn]: tarix e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /A. C.İsgəndərov; BDU.-B., 2003.- 361 s.

 

İslamova Xoşqədəm Akif qızı. Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasəti (1991-2008-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. X. A. İslamova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 192 s.

 

İslamova Zəhra Rüstəm qızı. Azərbaycan tarixi XVIII əsr diplomatik missiyalarının sənədlərində [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 Z. R. İslamova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016., 187 s.

 

İsmayıl Cavid Cabbar oğlu. Osmanlı tarixçisi Hüseynin "Bədayə-Ül-Vəqayə" əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi (XV-XVI əsrin birinci yarısı) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 C. C. İsmayıl ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.,2012.- 170 s.

 

İsmayılov Füzuli. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ABŞ-ın mövqeyi [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /F. İsmayılov; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqat İn-tu.-B., 2003.- 187 s.

 

İsmayılov Füzuli. Ermənistan -Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ABŞ-ın mövqeyi [Mətn]: Tarix .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. / .. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 27 s.

 

İsmayılov İsmayıl Akif oğlu. Azərbaycan SSR beynəlxalq humanitar əlaqələr sistemində (XX əsrin 80-ci illəri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. İ. A. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2014.- 188 s.

 

İsmayılov Musa Fehruz oğlu. Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsinin etno-siyasi nəticələri [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. M. F. İsmayılov ; AMEA, Naxçıvan bölməsi.-Naxçıvan., 2016.- 192 s.

 

İsmayılov Rafiq İsmayıl oğlu. VIII-X əsrlərdə Misirin siyasi-iqtisadi və sosial durumu [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. R. İ. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 289 s.

 

İsmayılov Samir Ələddin oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament sənədləri 1918-1920-ci illər vətən tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.09. /S. Ə. İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 168 s.

 

İsmayılov Şahismayıl Namaz oğlu. XVII yüzilliyin 80-90-cı illərində səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı (Sanson və Engelbert Kempferin "Səyahətnaməsi" əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. Ş. N. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 163 s.

 

İsmayılov Vahid Cabbar oğlu. Cənubi Azərbaycan milli-demokratik hərəkatlarının məğlubiyyətində böyük dövlətlərin rolu : (XX əsrin birinci yarısı) [Mətn] : tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /V. C. İsmayılov ; AMEA, Azərbaycan Tarixi Muzey.- B . , 2006. - 156 s.

 

İsmayılova Sevda Ağaşirin qızı. Şimali Azərbaycan tarixi Azərbaycan bədii ədəbiyyatında (XIX əsrin II yarısı) tarix e. n. üzrə al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /S. A. İsmayılova ; Azərb. resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2005.- 170 s.

 

İsmayılzadə Saidə Cəfər qızı. Qıpçaqlar Qafqazda [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5502.01. S. C. İsmayılzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 29 s.

 

İsmayılzadə Saidə Cəfər qızı. Qıpçaqlar Qafqazda [Mətn]: ümumi tarix ixtisası üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5502.01. S. C. İsmayılzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2016.- 188 s.

 

Kazımov İbrahim Feyzulla oğlu. Naxçıvan bölgəsinin tarixi-demoqrafik tədqiqi (1828-1920-ci illər) [Mətn]: tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02. /İ. F. Kazımov. Bakı Dövlət Un-ti- B., 2003. -163 s.

 

Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası (XII-_XVIII əsrin I yarısı) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. E. H. Kəlbizadə ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan., 2016.- 178 s.

 

  Kərəmi Qənbər Həsən oğlu. Zəncan xanlığı [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01 Q. H. Kərəmi ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2016.- 136 s.

 

Kərimli Samir Səlim oğlu. Azərbaycan Respublikasında rabitənin inkişaf tarixindən (1991-2001-ci illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /S. S. Kərimli ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 135 s.

 

Kərimov Namiq Əlişah oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda çar Rusiyasının neft siyasəti [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5503.02 N. Ə. Kərimov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 155 s.

 

Kərimov Zəfər Mahmud oğlu. Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın tarixində mətbuatın rolu (XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Z. M. Kərimov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2014.- 160 s.

 

Kərimova Sevil Mirağa qızı. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçiliyində erməni siyasətçilərinin rolu [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /S. M.Kərimova; Azərbaycan Respubilkasının Elmlər Akademiyası A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-u.-B., 1995.- 191 s.

 

Kılıc Mehmet Temel oğlu. Azərbaycanın istiqlal mübarizəsində Qafqaz İslam ordusunun rolu (Türk mənbələri əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. M. T. Kılıc ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2015.- 170 s.

 

Qafarov Vasif Vaqif oğlu. Şimali Azərbaycan məsələsi Rusiya-Türkiyə münasibətlərində (1917-1922-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /V. V. Qafarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 27 s.

 

 Qafarov Vasif Vaqif oğlu. Şimali Azərbaycan məsələsi Rusiya-Türkiyə münasibətlərində : (1917-1922-ci illər) [Mətn] : tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /V. V. Qafarov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 202 s.

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində [Mətn]: tarix . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. E. T. Qarayev ; , . . Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2003.- 29 s. 

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /E. T. Qarayev; Tarix İn-tu.-B., 2003.- 150 s.

 

Qasımov Emil Abgül oğlu. Azərbaycan Respublikasının Qərbi Avropa dövlətləri ilə əlaqələri (Elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində, 1991-2005-ci illər) [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. E. A. Qasımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2013.- 197 s.

 

Qasımov Cavid Əhməd oğlu. XVI-XVII əsrlər Osmanlı islahat layihələri [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03. /C. Ə. Qasımov; AMEA akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2008.- 148 s.

 

Qasımov Ədalət İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallarla mübarizə sisteminin təşəkkülü və inkişafı : (1991-2010-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Ə. İ. Qasımov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2013.- 168 s.

 

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər) [Mətn] : tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Ə. Q. Qasımov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 327 s.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti: 1920-30-cu illər [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /Ş. M. Qasımov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2007.- 322 s.
 

Qasımov Tofiq Qaçay oğlu. Azərbaycan milli hərbi təhsil sisteminin yaradılması [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.02. /T. Q. Qasımov; AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B., 2004.- 183 s. 

 

Qasımova Amalya Nəbi qızı. əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /A. N.Qasımova; AMEA, Bakixanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2004.- 164 s.

 

Qasımova Elmira Canəhməd qızı. Azərbaycanda ali pedaqoji təhsil: (1920- iyun 1941-ci illər) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02. /E. C. Qasımova; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1992.- 138 s.

 

Qasımova Sevinc Binyət qızı. Mirzə Kazımbəyin tarixi baxışları [Mətn]: arix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.02. /S. B. Qasımova; M. Ə. Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1999.- 151 s.

 

Qasımova Sevinc Binyət qızı. Mirzə Kazımbəyin tarixi baxışları [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /S.B.Qasımova; AREA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 1999.- 30 s.

 

Qədimov Kamran Şakir oğlu. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin Rusiya ilə münasibətləri (1918-1920-ci illər) [Mətn] : tarix e. n. l. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 07.00.02. /K. Ş. Qədimov ; AMEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 150 s.

 

Qəribova Aysel Əkrəm qızı. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri (XVI əsrin sonu-XVII əsr) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 A. Ə. Qəribova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 157 s.

 

Qəniyev Həsən Qərib oğlu. Azərbaycanla İranın iqtisadi və mədəni əlaqələri (1960-1990-cı illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. H. Q. Qəniyev ; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.-B., 2013.- 143 s.

 

Quliyev Cəmil Şamil oğlu. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının sənədləri Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5503.02 C. Ş. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.-B., 2014.- 131 s.

 

Quliyev Əhməd Sabir oğlu. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Mikel Membrenin "Səyahətnamə"si əsasında) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /Ə. S. Quliyev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2007.- 177 s.

 

Quliyev Əhməd Sabir oğlu. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Mikel Membrenin "Səyahətnamə"si əsasında) [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.02 Ə. S. Quliyev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2007.- 20 s.

 

Quliyev Musa Nizam oğlu. Azərbaycan SSR-də dövlət-din münasibətləri tarixi (1920-1991-ci illər) tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /M. N. Quliyev; Azərb. Respub. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2010.- 316 s.

 

Quliyev Musa Rəhim oğlu. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri tarix üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 07.00.02. /M. R. Quliyev ; AMEA, Naxçıvan bölməsi.-Naxçıvan., 2011.- 152 s.

 

Quliyev Nuru Ələkbər oğlu. Naxçıvan xanlığının əhalisi (Tarixi-demoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N.Ə.Quliyev; BDU.-B., 2007.-174 s.

 

Quliyev Nuru Ələkbər oğlu. Nxaçıvan xanlığının əhalisi (Tarixi-demoqrafik tədqiqat) [Mətn]: Tarix e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA Naxçıvan Bölməsi.- Naxçıvan, 2007.- 25 s.

 

Quliyev Samir Fikrət oğlu. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası və Qafqazda təhlükəsizlik problemləri (1991-2008-ci illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. S. F. Quliyev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 201 s.

 

Quliyeva Güntəkin Cəmil qızı. XVIII əsrin II yarısında Azərbaycan xanlıqlarının Türkiyə ilə əlaqələri [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təq.ol. dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. AREA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 1998.- 27 s.

 

Quliyeva Güntəkin Cəmil qızı. XVIII əsrin II yarısında Azərbaycan xanlıqlarının Türkiyə ilə əlaqələri [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /G. C. Quliyeva; AREA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 1998.- 152 s.

 

Quliyeva Rüxsarə Bəxtiyar qızı. Azərbaycan Albaniyasının əhalisi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. R. B. Quliyeva ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2014.- 148 s.

 

Quliyeva Səidə Zakir qızı. Heydər Əliyevin əsərləri Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə əlaqələrini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. S. Z. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 186, [1-98] s.

 

Quliyeva Ulduz İsmixan qızı. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadi-mədəni əlaqələrində Sumqayıtın iştirakı (1991-2005-ci illər) [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5503.02 U. İ. Quliyeva; AMEA, A. A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 185, [17] s.

 

Qurbanlı Əsəd Canəli oğlu. Ermənistan SSR-də Azərbaycanlılar əleyhinə siyasət : (1945-1990-cı illər) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Ə. C. Qurbanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 166 s.

 

Qurbanov Ramin Müsü oğlu. XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda azadlıq hərəkatı [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /R. M.Qurbanov; , . . Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2003.- 152 s.

 

Qurbanov Rəhim Oruc oğlu. Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq əlaqələri: XX əsrin 70-ci illəri [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /R. O.Qurbanov; BDU.-B., 2004.- 160 s.

 

Qurbanov Rəhim Oruc oğlu. Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq əlaqələri: XX əsrin 70-ci illəri: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 30 s.

 

Qurbanova Kəmalə Zahid qızı. Azərbaycan Respublikasının mədəniyyətinin inkişaf tarixindən (1991-2012) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. K. Z. Qurbanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 188 s.

 

Qurbanova Şəhla Müzəffər qızı. Keçmiş sovet respublikaları məkanında ABŞ-Rusiya rəqabəti (1991-2010-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 550201. Ş. M. Qurbanova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2014.- 175 s.

 

Mahmudov Kamal Fətulla oğlu. XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Azərbaycanda sosial-iqtisadi proseslər [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. K. F. Mahmudov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.-B., 2014.- 149 s.

 

Mansurova Leyla İsrafil qızı. Orta ümumtəhsil məktəblərində tarixin tədrisində şagirdlərin idrak fəallığının formalaşdırilması [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02 /L. İ. Mansurova ; Azərb.Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2010.- 22, [1] s.

 

Mehdixanov Rəsul Qərib oğlu. Şəmkir Şəhərinin tarixi (V-XIX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. R. Q. Mehdixanov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 142 s. 

 

Mehdiyev Mehman Mehdi oğlu. Cənubi Qafqazdakı etnik-separatçı münaqişələr kütləvi informasiya vasitələrində (1991-2006) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /M. M. Mehdiyev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2007.- 207 s.

 

Mehdiyeva Aytən Əli qızı. Azərbaycanda qız qalalarının tarixi [Mətn]: tarix e.n.a. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.02. /A. Ə.Mehdiyeva; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1996.- 172 s.

 

Mehtizadə Sayad Çingiz qızı. Azərbaycanın mədəni həyatı Qərbi Avropa səyyahlarının gündəliklərində (XV-XVII əsrlər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.5502.01 S. Ç. Mehtizadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015. 164 s.

 

Məcidli İlqar Tofiq oğlu. Ermənistan Respublikasının terrorizm siyasəti və ondan Azərbaycan Respublikasına qarşı istifadə olunması [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 23.00.04. İ. T. Məcidli; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2012.- 209 s.

 

Məcidova Leyla Qadir qızı. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. L. Q. Məcidova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ləkəran Dövlət Universiteti.-B., 2015.- 157 s.

 

Məhərrəmova Aytən Firdovsi qızı. Azərbaycan Respublikası tarixinin tarixşünaslığı (1991-2006-cı illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. A. F. Məhərrəmova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 184 s.

 

 Məhərrəmzadə Akif Marif oğlu. Türkiyə və Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /A. M. Məhərrəmzadə; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2007.- 164 s.

 

 Məlikov Emin Nazir oglu. Azərbaycan tarixi muzeyinin kolleksiyaları neft sənayesi tarixinin öyrənilməsi və təbliğində mənbə kimi (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin I yarısı) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5503.02. E. N. Məlikov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-Ba., 2013.- 28 s.

 

Məlikov Emin Nazir oglu. Azərbaycan tarixi muzeyinin kolleksiyaları neft sənayesi tarixinin öyrənilməsi və təbliğində mənbə kimi (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin I yarısı) [Mətn] :tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 E. N. Məlikov ; AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- B.,2009.- 183 s.

 

Məmmədli Akif Əlavəddin oğlu. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin tarixi abidələri (təsviri və təsnifatı) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 A. Ə. Məmmədli ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu- B., 2016.- 191 s.

 

Məmmədli Rövşən Ulduz oğlu. Azərbaycan SSR-də mədəniyyətin inkişafı (XX əsrin 70-80-ci illəri) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 R. U. Məmmədli ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.,2010.- 200 s.

 

Məmmədov Əli Mahmud oğlu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə (1980-ci illərin sonu - 1997-ci il) [Mətn]: Tarix .d.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.02. /Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti. -B., 2004. -353 s.

 

Məmmədov Əli Mahmud oğlu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə (1980-ci illərin sonu - 1997-ci il): Tarix .d.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 42 səh.

 

Məmmədov Ənvər Fəttah oğlu. Zaqatala dairəsi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində [Mətn]: tarix . n. . dər. l. ücün təq. ol. dis-nın vtoreferatı: 07.00.02. Ə. F.Məmmədov; AzEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2001.- 26 s.

 

Məmmədov Ənvər Fəttah oğlu. Zaqatala dairəsi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində [Mətn]: tarix .n..dər.. ücün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Ə. F. Məmmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.- 137 s.

 

Məmmədov Habil Nurkişi oğlu. Azərbaycan Respublikası ilə şərq avropa ölkələri arasında mədəni əlaqələr (1991-2008-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5502.01. H. N. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 338 s.

 

Məmmədov Hikmət Baba oğlu. Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi [Mətn] : siyasi e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 23.00.02. H. B. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU., Politologiya və Sosiologiya kafedrası.-B., 2010.- 353 s.

 

Məmmədov Xəqani Məmməd oğlu. Azərbaycanda maarifçilik və milli hərəkat: (XIX yüzilliyin sonları-XX yüzilliyin əvvəlləri) [Mətn]: tarix e.d-ru elmi dər.a. üçün təq. ed.dis.: 07.00.02. /X. M. Məmmədov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1998.- 310 s.

 

Məmmədov İbrahim Məmməd oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin tərkib hissəsi: 1988-ci il Sumqayıt hadisələri [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. İ. M. Məmmədov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 191 s.

 

Məmmədov İlham Adil oğlu. Azərbaycan Respublikasının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat: 1991-2009-cu illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 İ. A. Məmmədov ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2014.-183 s.

 

Məmmədov Kərəm Hətəm oğlu. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a. üçün dis.: 07.00.02. /K. H. Məmmədov; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Un-ti.-B., 1996.- 134 s.

 

Məmmədov Kərəm Hətəm oğlu. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Tarix Fakültəsi.-B., 1996.- 26 s.

 

Məmmədov Qurban Heydər oğlu. N. Nərimanovun ictimai-siyasi fəaliyyətinin Həştərxan dövrü [Mətn]: siyasi . üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04. /Q. H. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 154 s.

 

Məmmədov Məmməd Yarəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi proseslər: (1988-2005-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /M.Y. Məmmədov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.-Naxçıvan., 2005.- 200 s.

 

Məmmədov Məmməd Yarəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi proseslər: (1988-2005-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 27 s. 

 

Məmmədov Namiq Eldar oğlu. Müasir türkiyənin neft problemi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /N. E. Məmmədov; AMEA Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2006.- 146 s.

 

Məmmədov Natiq Adil oğlu. Mərkəzi Asiyada Müstəqil Türk dövlətlərinin yaranması və Türkiyə ilə qarşılıqlı əlaqələri (1991-2001) [Mətn]: tarix . n. l. dər .. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /N.A. Məmmədov; BDU.-B., 2003. -176 s.

 

Məmmədov Natiq Adil oğlu. Mərkəzi Asiyada Müstəqil Türk dövlətlərinin yaranması və Türkiyə ilə qarşılıqlı əlaqələri (1991-2001): Tarix .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2006.- 26 səh.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafı ( əsrin 20-30-cu illər) [Mətn]: tarix . n l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N.R. Məmmədov; ADPU.-B., 2003.- 177 s.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi (1923-1991) [Mətn] : tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. N. R. Məmmədov ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B.,- 2011.- 368 s.

 

Məmmədov Nuru Zeynalabdin oğlu. Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin yaradılması və fəaliyyəti (1921-1938-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. N. Z. Məmmədov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2013.- 341 s.

 

Məmmədov Sabir Süleyman oğlu. Azərbaycanda qadn təhsili və Azərbaycanın tərəqqipərvər qadınlarının maarifçilik fəaliyyəti: (XIX əsrin ikinci yarısı- 1920-ci ilə qədər) [Mətn]: tarix e.d-ru a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /S. S. Məmmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Azərbaycan Tarix İnstitutu..-B., 1996.- 359 s.

 

Məmmədov Şamxal Şükür oğlu. Erməni terroru və böyük dövlətlərin ikili standartlar siyasəti : (XIX əsr - XXI əsrin əvvəli) [Mətn]: tarix elm. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03 /Ş. Ş. Məmmədov; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2010.- 169 s.

 

Məmmədov Vəli Musa oğlu. Avropada təhlükəsizlik, əməkdaşlıq müşavirəsi və Avropa təhlükəsizliyi (1973-1989-cu illər): Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2004.- 30 s.

 

Məmmədov Zaur İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə cümhuriyyəti ilə mədəni əlaqələri (2003-2010-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. Z. İ. Məmmədov; Azərb. Resp. təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 28 s.

 

Məmmədov Zaur İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə cümhuriyyəti ilə mədəni əlaqələri (2003-2010-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. adını al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. Z. İ. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2015.- 200 s.

 

Məmmədova Arzu Əşrəf qızı. Car-Balakən camaatlığı XVII əsrin sonları-XIX əsrin 30-cu illərində (tarixi-demoqrafik tədqiqat) [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /A. Ə. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 220 s. 

 

Məmmədova Gülnarə Məmməd Həsən qızı. İran-Azərbaycan mədəni əlaqələri (1991-1995-ci illər) [Mətn]: tarix .n.a.dər. almaq üçün təq. ed. dis.: 07.00.03 /G. M. Məmmədova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1999.- 162 s.

 

Məmmədova Həvva İsa qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə Qarabağın Dağlıq hissəsində Erməni separatizminə qarşı mübarizə: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.- 24 s.

 

Məmmədova Həvva İsa qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə Qarabağın Dağlıq hissəsində erməni separatizminə qarşı mübarizə [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /H. İ.Məmmədova; AMEA A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2001.- 153 s.

 

Məmmədova Həvva İsa qızı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində tarix e. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /H. İ. Məmmədova ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2011.- 332 s

 

Məmmədova İradə Malik qızı. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün dis.: 07.00.02. /İ. M. Məmmədova; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2005.- 189 s. [2] v. qat.: şək., xəritə

 

 Məmmədova İradə Malik qızı. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 25 səh.

 

 Məmmədova Mətanət Səfər qızı. Orxon-Yenisey abidələri qədim türk tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /M. S. Məmmədova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti. -B., 1998.- 176 s.

Məmmədova Mətanət Səfər qızı. Orxon-Yenisey abidələri qədim türk tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis. işinin avtoreferatı : 07.00.03. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 1999.- 28 .

 

Məmmədova Nüşabə Ələsgər qızı. "Nəşri-Maarif" cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /N. Ə. Məmmədova; , A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2003.- 150 s.

 

Məmmədova Rəsmiyyə Mürsəl qızı. Şimali Azərbaycanda vergi sistemi (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. R. M. Məmmədova ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 178 s.

 

Məmmədova Samirə İsgəndər qızı. Azərbaycan-İsrail münasibətləri (1991-2008-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. S. İ. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 25, [1] s.

 

Məmmədova Şəlalə Rafik qızı. Azərbaycan SSR-də inzibati-amirlik sistemi (1920-1930-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. Ş. R. Məmmədova; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2014.- 46 s.

 

Məmmədova Şəlalə Rafik qızı. Azərbaycan SSR-də inzibati-amirlik sistemi (1920-1930-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. Ş. R. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 372 s.

 

Mirzəyeva Bəyimxanım Məmməd qızı. Azərbaycanın Böyük Vətən Müharibəsində iştirakı tarixinin tarixşünaslığı [Mətn]: tarix n.e.dər.a.üçün dis.: 07.00.02. /B. M. Mirzəyeva; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.-B., 1995.- 148 s. 

 

Mirzəyeva Bəyimxanım Məmməd qızı. Azərbaycanın Böyük Vətən Müharibəsində iştirakı tarixinin tarixşünaslığı [Mətn]: Tarix n.e.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B., 1995.- 35 s.

 

Muradov Murad Arif oğlu. Çar Rusiyasının Azərbaycana kömürmə siyasəti(XIX əsrin birinci yarısında) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /M. A.Muradov; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2001.- 158 s.

 

Muradov Murad Arif oğlu. Çar Rusiyasının Azərbaycana kömürmə siyasəti(XIX əsrin birinci yarısında): Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2001.- 24 s.

 

Muradov Namiq Nadir oğlu. Azərbaycanın Beynəlxalq humanitar əlaqələri (1980-1991-ci illər) [Mətn]: tarix e.n.a.e.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N. N.Muradov; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2000.- 172 s.

 

Muradov Namiq Nadir oğlu. Azərbaycanın Beynəlxalq humanitar əlaqələri (1980-1991-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.e.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 1998.- 31 s.

 

Musalı Namiq Seyfulla oğlu. Azərbaycan Səfəvilər dövləti I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə ("Aləmara-Yi Şah ismayıl" əsəri əsasında) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /N. S.Musalı; AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2006. -204 s.

 

Musayev Etibar Adil oğlu. Beynəlxalq enerji böhranı və Azərbaycanın neft strategiyası (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəli) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. E. A. Musayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2012.- 164 s.

 

Musayev İsmayıl. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi-hərbi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /M. Musayev; M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1996.- 423 s.

 

 Mustafa Rəşad Əziz oğlu. Tiflis əmirliyi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. R. Ə. Mustafa ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 26 s.

 

Mustafa Rəşad Əziz oğlu. Tiflis əmirliyi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. R. Ə. Mustafa ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu-B., 2013.- 278 s.

 

 Mustafayev Abdulla Nəriman oğlu. XX əsrdə Qərbi Azərbaycan ərazisindən Azərbaycanlıların deportasiyası və Naxçıvan [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /A. N.Mustafayev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2005.- 175 s. 

 

Mustafayev Abdulla Nəriman oğlu. XX əsrdə Qərbi Azərbaycan ərazisindən Azərbaycanlıların deportasiyası və Naxçıvan [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02 /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Mustafayev Camal Mehdi oğlu. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /C. M.Mustafayev; AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2004.- 340 s.

 

Mustafayev Camal Mehdi oğlu. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq [Mətn]: Tarix e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B ., 2006.- 43 s.

 

Mustafayev Ədalət Xankişi oğlu. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Rusiya Federasiyasının mövqeyi (1988-2005-ci illər) [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02 Ə. X. Mustafayev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2016.- 212 .

 

Mustafayev Qorxmaz Xankişi oğlu. Qarabağ və Gəncə xanlıqları əhalisinin tarixi-demoqrafik tədqiqi [Mətn]: Tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02. /Q. X. Mustafayev.- B., 2004. -175 s. 

 

Mustafayev Nazim Yusif oğlu. 1905-1906-cı illərdə İravan quberniyasında və Zəngəzur qəzasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlar [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 $c N. Y. Mustafayev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2014.- 241 s.

 

Mustafayev Şahin Məcid oğlu. XIV-XV əsrlərdə Kiçik Asiyanın türk mühitində etnosiyasi proseslər tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03. /Ş. M. Mustafayev ; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2010.- 273 s.

 

Mustafayeva Gülşən Məmməd qızı. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsində əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş vətəndaşların axtarılması və qaytarılması uğrunda mübarizə : (XX əsrin 80-ci illərinin sonu-XXI əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5502.01. G. M. Mustafayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2013.- 165 s.

 

Namazova Fəridə Qara qızı. Qəhrəmanlıq dastanlarımız tarixi mənbə kimi("Kitabi-Dədə Qorqud" və "Koroğlu"dastanları əsasında) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2008.- 163 s.

 

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-in iqtisadi inkişafı (1969-1982-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /B. E. Nəbiyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B , 2007.- 183 s.

 

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu. Heydər Əliyev və azərbaycan SSR-in iqtisadi inkişafı (1969-1982-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi.-B., 2007.-22 s.

 

Nəbiyev Ruslan İslam oğlu.XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinin ərzaq təchizatı [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 R. İ. Nəbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti. Gəncə 2011. 158 s

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti : (1918-1920) [Mətn] : tarix . d-ru. . dər. l. ücün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N. L. Nəsibzadə; Bakı Asiya Un-ti.-B., 1997.- 328 s.

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti : (1918-1920) [Mətn] : arix .d..dər.. ücün təqdim edilmiş dis-nın vtoreferatı: 07.00.02. /M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1997.- 50 s.

 

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti Türkiyə tarixşünaslığında [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 ; 5509.01. T. H. Nəcəfli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 53, [1] s.

 

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti Türkiyə tarixşünaslığında [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 ; 5509.01. T. H. Nəcəfli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 361 s.

 

Nəcəfov Tofiq Hümbət oğlu. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /T. H. Nəcəfov; AEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 1994.- 174
s.

 

Nəcəfov Tofiq Hümbət oğlu. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AEA, A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 1994.- 30 s.

 

Nəsirov Elman Xudam oğlu. Azərbaycan Respublikası-ABŞ münasibətləri: 1991-1997-ci illər [Mətn]: tarix . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /E. X. Nəsirov; BDU.-B., 2000.- 166 s. 

 

Nəsirov Nurlan Paşa oğlu. Hülakülər dövlətinin sosial-iqtisadi və siyasi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 ; 5509.01 N. P. Nəsirov ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., BDU.- B., 2018.- 32 s.

 

Nəsr Əd-Din Mühəmməd Salih Fərfur. Erkən Abbasilər xilafətində (VIII-IX əsrlər) islam sikkələri və pul dövriyyəsi [Mətn]: Tarix e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /AEA Şərqşünaslıq İnstitutu.- B., 1995.- 25 s.

 

Niftəliyev Ramil Yüzəhməd oğlu. XIX əsrin II yarısında Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq hərəkatı [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /R. Y. Niftəliyev; AEA, Tarix İn-tu.-B., 1998.- 170 s.

 

Novruzova Günay Qurban qızı. Avropa azərbaycanlılarının milli həmrəylik hərəkatında iştirakı (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəli) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /G. Q. Novruzova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2012.- 171 s.

 

Orucova Məryəm Rəsul qızı. Müsavat Partiyasının Azərbaycanda və xaricdə fəaliyyəti: (1911-1992-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02.; 07.00.01. /M. R. Orucova; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 1999.- 182 s.

 

Osmanov Məharət Paşa oğlu. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ticarəti [Mətn] : tarix . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /M. P. Osmanov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1996.- 156 s.

 

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. XIX-XX əsərlərdə ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımları və deportasiyalar: (arxiv sənəd və materialları əsasında) [Mətn]: tarix e.dok.al. dər. a.üçün təq. ed. dis: 07.00.02/A. Ə. Paşayev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2007.- 367 s.

 

  Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımları və deportasiyalar (arxiv sənəd və materialları əsasında) [Mətn]: tarix e.dok.al. dər. a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /A. Ə. Paşayev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2007.- 54 s.

 

 Paşayeva Elza Məhərrəm qızı. 1801-1830-cu illərdə Rusiya, Türkiyə və İran münasibətlərində Azərbaycan problemi [Mətn]: tarix e.n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /E.M. Paşayeva.-Gəncə., 2003.- 158 s.

 

Paşayeva Elza Məhərrəm qızı. 1801-1830-cu illərdə Rusiya, Türkiyə və İran münasibətlərində Azərbaycan problemi: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

Paşayev Hüseyn Məmməd oğlu. XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəllərində Rusiya və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. H. M. Paşayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 163 s.

 

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa təhlükəsizliyinə başlıca təhdid kimi [Mətn]: siyasi e. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01. Q. Ə. Paşayeva ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2015.- 270 s.

 

Piriyeva Afaq Yusif qızı. Böyük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqının cəbhə ilə arxanın birliyi uğrunda mübarizəsi [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /A. Y. Piriyeva; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un- ti.-B., 1996.- 151 s.
 

Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Azərbaycanda yaşayan Ahiska türklərinin sosial-mədəni həyatı [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed dis.: 07.00.02. /S.A. Piriyeva; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- B., 2006.- 166 s.

 

  Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Azərbaycanda yaşayan Ahiska türklərinin sosial-mədəni həyatı [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2006.- 29 s.

 

Pişnamazzadə Samir Polad oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi dəyərlərin qorunması [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02 /S. P. Pişnamazzadə; AMEA, Gəncə Dövlət Universiteti.- Gəncə, 2008.- 168 s.

 

Polat Yılmaz Hüseyin oğlu. Ali Xan Törə Saguni və onun Şərqi Türküstanın azadlığı uğrunda mübarizəsi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.01 /Y.H. Polat; Qafqaz Universiteti.- B., 2000.- 223 s.

 

Rəhimov Rafiq Vilayət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici əlaqələri: (1991-2001-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /R. V.Rəhimov; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan , 2002.- 147 s.

 

Rəhimov Yaşar Nihad oğlu. XIX əsr rus mənbələri Naxçıvan haqqında tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /Y. N. Rəhimov ; AMEA, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 158 s.

 

Rəhimova Sevinc Sabir qızı. Dərbənd şəhəri XII-XV əsrlərdə tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 /S. S. Rəhimova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 160 c.

 

Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri) tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 07.00.02. /Ş. F. Rəhmanzadə ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 190 s.

 

Ruintən Sevinc Fərrux qızı. Azərbaycanın müstəqil türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri: (XX əsrin 90-cı illəri) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /S. F. Ruintən; BDU.- B., 2007.- 174 s.

 

Ruintən Sevinc Fərrux qızı. Azərbaycanın müstəqil türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri: (XX əsrin 90-cı illəri) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.03. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

Rüstəmov Rəşad Həsən oğlu. Azərbaycan Cənubi Qafqaz dövlətçiliyi sistemində (fevral 1917-may 1918) tarix üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /R. H. Rüstəmov ; Milli Elmlər Akad. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 163 s.

 

Rzayev Nəsimi Adil oğlu. ABŞ-ın İran siyasəti (1951-1953) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5502.01 N. A. Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 200 s.

 

Sadeqzadeh Benam Haydeh Təbriz şəhərinin ictimai xidmət sisteminin şəhərsalma inkişafı [Mətn] : memarlıq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6405.01 Haydeh Sadeqzadeh Benam ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2016.- 158 s.

 

Saniyev Ceyhun Nəbi oğlu. Azərbaycanda ixtisaslı fəhlə kadrların hazırlanması: 1981-1990-cı illər [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1993.- 195 s.

 

Seyidova Afət Cumar qızı. XVIII yüzilliyin sonlarında Azərbaycan xanlıqlarının siyasi müstəqilliklərini qorumaq uğrunda mübarizəsi [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02. /AMEA,A.A.Bakıxanov ad.Tarix in-tu.-B., 2008.- 144 s.

 

Səfəri Həsən Əli oğlu. Cənubi Azərbaycanın qərb bölgəsində azərbaycanlılara qarşı soyqırım (1917-1919-cu illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5502.01 H. Ə. Səfəri ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2016.- 167 s.

 

Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu. Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər [Mətn]: tarix e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02. /H. Y. Səfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 371 s.

 

Səfərov Yusif Həbibulla oğlu. Azərbaycanın qədim tarixinin tarixşünaslığı: 1920-1980 [Mətn]: tarix e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /Y. H. Səfərov; M.Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1994.- 389 s.

 

Səfərov Yusif Həbibulla oğlu. Azərbaycanın qədim tarixinin tarixşünaslığı [Mətn]: Tarix e. d-ru e.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1994.- 69 s.

 

Səlimov Şirxan Dadaş oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan nefti məsələsi [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03.; 07.00.02 /Ş. D. Səlimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Döv. Un-ti.-B., 2005.- 301 s.

 

Səlimov Şirxan Dadaş oğlu. Azərbaycan neft sənayesində torpaq münasibətləri: XIX-XX əsrin əvvəlləri [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al .üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Ş. D. Səlimov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1998.- 130 s.

 

Səlimov Zaur Qaffar oğlu. Azərbaycan Respublikasında regionaların inkişaf strategiyası (1991-2008) Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5503.02 Z. Q. Səlimov ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B.,2014.- 156 s.

 

Sərvəri Mehrabad Mina Səməd qızı. Təbriz şəhərinin orta əsr hamamları [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6401.01. M. S. Sərvəri Mehrabad ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 132, [91] s.

 

Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi $h [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis-ya işi Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 165 s.

 

Sofiyeva Kəmalə. Osmanlı ordusunun Qafqaz hərəkatı və onun Azərbaycanda xilaskar rolu [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün dis.: 07.00.03. /K.Sofiyeva; BDU. -B., 2003. - 201 s.

 

Sultanlı Nigar Bəhmən qızı. Azərbaycan mədəniyyəti erməni təxribatının obyekti kimi: problemin tarixi və kulturoloji tədqiqi [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. N. B. Sultanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2014.- 136 s. 

 

Sultanov Oqtay Balaqadaş oğlu. XX əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərin əvvələrində Azərbaycanda siyasi mübarizə [Mətn]: tarix e. d-ru, a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: /O. B. Sultanov; N.Tusi ad. ADPU.-B., 1996.- 345 s.


Süleymani Mollayusif Əfşar. İRAN-ABŞ Münasibətləiii: Maliyyə Eksperti.A.Ç.Milsponun İranda fəaliyyəti(1922-1927 və 1943-1945-ti illər) [Mətn]: beynəlxalq maünasibətlər va xarici siyasətin tarixi tarix e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.15 /M.Ə.Süleymani; Azərb. Respublikasinin Təhsil Nazirliyi, Baki Dövlət Universiteii.- B., 2007.- 142 s.

 

Süleymani Mollayusif Əfşar Qədir oğlu. İran-ABŞ münasibətləri: Maliyə eksperti A.Ç. Milsponun İranda fəaliyyəti (1922-1927 və 1943-1945-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.15. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 24 s.

 

Süleymanlı Rabil Habil oğlu. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin təşkil olunması və fəaliyyəti (1918-1920-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /R. H. Süleymanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2004.- 155 s.

 

 Süleymanlı Rabil Habil oğlu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Xarici işlər nazirliyinin təşkil olunması və fəaliyyəti [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. /AMEA Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2007.- 24 s.

 

 Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu tarixi [Mətn]: tarix e. d-ru. al. dər. a. üçün təq.ol. dis.: 07.00.02. /M.S. Süleymanov; AMEA, A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2004.- 323 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu tarixi [Mətn]: tarix e. d-ru. al. dər. a. üçün təq.ol. dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. /M.S. Süleymanov; AMEA, A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2004.- 27 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranması və inkişaf problemləri: 1991-1995-ci illər [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /M. S. Süleymanov; AEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 1996.- 191 s.

 

Süleymanov Mübariz Aslan oğlu. M.Ə. Rəsulzadə və Azərbaycan mədəniyyəti: Sənətşünaslıq n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 17.00.08. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2000.- 30 s. 

 

Süleymanov Mübariz Aslan oğlu. M.Ə. Rəsulzadə və Azərbaycan mədəniyyəti: Yaradıcılığının ilkin dövrü [Mətn]: sənətşün. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.08. /M. A. Süleymanov; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2000.- 164 s.

 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin iqtisadi həyatı [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. N. M. Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 368 s.

 

Süleymanova Sevda Əli qızı. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının yeri (ərəbdilli "Car salnaməsi" mənbəyi əsasında) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /S. Ə. Süleymanova; AREA, Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu . -B., 1999.- 166 s.

 

Süleymanova Sevda Yunis qızı. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın yaranması və inkişafı: (I əsrin sonu- XX əsrin əvvəli) [Mətn]: tarix e. d-ru l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /S.Y. Süleymanova; BDU.-B., 2003.- 367 s.

 

Süleymanova Sevda Yunis qızı. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın yaranması və inkişafı: (I əsrin sonu- XX əsrin əvvəli): Tarix e.d-ru .dər..üçün təqdim olunan dis-nın vtoreferatı: 07.00.02. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2003.- 48 s.

 

Şabanov Mehman Sərxan oğlu. Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması sahəsində fəaliyyəti [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. M. S. Şabanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 153 s. 

 

Şahbazova Rəna Şamil qızı. Azərbaycanın orta əsrlər tarixi məsələləri V. V. Bartoldun tədqiqatlarında [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5502.01 R. Ş. Şahbazov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 157 s.

 

Şahmuradov Aqil Şövkət oğlu. XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəllərində rusların Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03 /A. Ş. Şahmuradov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 191 s.

 

Şahverdiyev Ələmdar Əli oğıu. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi [Mətn]: tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02. /Ə. Ə. Şahverdiyev. Bakı Dövlət Un-ti- B., 2004. -204 s.

 

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda siyasi vəziyyət, regionun sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı [Mətn] : tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Z. Ə. Şahverdiyev ; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2010.- 258 s.

 

Şamıyeva Həyat Rəhman qızı. VIII-IX əsrlərdə Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar və onların tarixşünaslıqda əksi tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /H. R. Şamıyeva ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 178 s.

 

Şəfiyeva Əfşan Heydər qızı. Seyid Həsən Tağızadənin İranın modernləşməsində rolu [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5502.01. Ə. H. Şəfiyeva; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2013.- 196 s.

 

Şəhnəhad Səməd Həsən oğlu. Böyük şəhərlərdə mühacirlik problemi: qeyri-rəsmi yerləşmə (Təbriz Şəhəri timsalında) [Mətn]: sosiologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6313.01. S. H. Şəhnəhad; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 152 s.

 

  Şirəliyev Rəşad Yaşar oğlu. Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti sovet tarixşünaslığında [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5507.01 R. Y. Şirəliyev ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B., 2016.- 161 s.

 

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək) [Mətn]: Tarix e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.09; 07.00.02. /K. K. Şükürov; A. A. Bakıxanov adına Tarix İns-tu.-B., 2005.- 578 s.  

 

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları [Mətn]: Tarix e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02; 07.00.09. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2006.- 47 s.

 

Tağıyev Cavad Oqtay oğlu. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan nefti və neft kəmərləri [Mətn]: tarix e. n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /C.O.Tağıyev; Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 170 s.

 

Tağıyeva Mehriban İmran qızı. XIX əsrin birinci yarısında çar məmurları Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında tarix üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /M. İ. Tağıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2012.- 175 s.

 

Talıblı Sübhan Ələkbər oğlu. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər) tarix e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. məqsədilə təq. ed. dis.: 07.00.03 /S. Ə. Talıblı ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2010.- 164 s.

 

Umudov Vidadi Umud oğlu. Şimali Azərbaycanın Car Rusiyası tərəfindən işgal olunması və ümstəmləkəcilik əleyhinə mübarizə: (1801-1826) [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /V. U. Umudov; AEA, Tarix İn-tu.-B., 1995.- 164 s.

 

Uslu Ramazan Halil oğlu. XIX əsrin ikinci yarısında Osmanlı dövlətində ermənilərin antitürkiyə fəaliyyəti tarix üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.03. /R. H. Uslu ; Azərb. Resp. Təhəhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 164 s.

 

Vahabova Sevinc Qəribağa qızı. Azərbaycanın son orta əsr silahlarının öyrənilməsində muzey materiallarının rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 07.00.02. /S. Q. Vahabova ; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.-B., 2010.- 249 s.

 

Veyisov Arif Hacı oğlu. Tarixdən təkrar dərslərinin təşkili üzrə işin sistemi: orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərinin materialları əsasında [Mətn]: ped. .n..dər.a. üçün dis.: 13.00.02. /A. H. Veyisov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1997.- 161 s.

 

Vəliyev Akif Abduləzim oğlu. Qafqaz İslam ordusu cümhuriyyət dövrü mətbuatında [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. A. A. Vəliyev ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.-B., 2014.- 166 s.

 

Vəliyev Elçin Vaqif oğlu. Azərbaycan SSR-də mədəni quruculuq (1946-1960-cı illər) tarix e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /E. V. Vəliyev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 193 s.

 

Vəliyeva Xuraman Tofiq qızı. XIX əsrin axırları-XX əvvələrində şimali Azərbaycanın yeyinti sənayesinin tarixi [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. X. T. Vəliyeva ; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2013.- 198 s.

 

Vəzirov Həbib Cəlil oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5311.01. H. C. Vəzirov ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2015.- 152 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və mühacirət mətbuatı (1923-1991-ci illər) tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 /N. Q. Yaqublu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 54 s.


Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: tarix . n. . dər. l. ücün təq. ed. dis-nın vtoreferatı: 07.00.02. /N. Q. Yaqublu; AzEA. A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2001.- 25 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: tarix .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.02. /N. Q. Yaqublu; Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycanın yeni və ən yeni tarix kafedrası.-B., 2001.- 131 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və mühacirət mətbuatı (1923-1991-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. N. Q. Yaqublu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 257 s.

 

Yetirmişli Gülçinə Qurban qızı. Azərbaycan SSR-də aqrar münasibətlər (XX əsrin 20-30-cu illəri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5503.02 G. Q. Yetirmişli; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2016.- 179 s.

 

Yəzdi Hüseyn İsmayıl oğlu. Səfəvilər dövründə İran [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: / H. İ. Yəzdi; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2005.- 169 s.

 

Zamanov Elçin Dağbəyi oğlu. Azərbaycan lq Cümhuriyyətinin Gürcüstan və Ermənistandakı diplomatik nümayəndəliklərinin fəaliyyəti (1918-1920-ci illər) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /E.D.Zamanov; Azərb. Dövlət Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2002.- 158 s.

 

Zeynalov İbrahim Xudaverdi oğlu. Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafı [Mətn]: tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /İ. X. Zeynalov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1998.- 407 s.

 

Zeynalova Təranə Muradəli qızı. Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu tarixindən: (1920-30-cu illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /T. M. Zeynalova; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1996.- 197 s. 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved