Tarix. Tarix elmləri

Arxeologiya

 

 

Abbasova Elmira Camal qızı. Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsinin erkən feodalizm və intibah dövrü maddi mədəniyyəti tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. /E. C. Abbasova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 174 s

 

Abbasova Elmira Camal qızı. Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsinin erkən feodalizm və intibah dövrü maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq.ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.06. /E. C. Abbasova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010. - 26 s.

 

Abbasova Elmira İdris qızı. Cənub-şərqi Şirvanın orta əsr yaşayış yerləri (IX-XVII əsrlər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02 E. İ. Abbasova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2016.- 153 s.

 

Abdullayeva Səadət Vaqif qızı. Qobustan abidələri Azərbaycanın qədim dövr tarixini öyrənmək üçün ilk mənbə kimi [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5509.01. S. V. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 178 s.

 

Ağalarzadə Anar Mirsəmid oğlu. Leylatəpə arxeoloji mədəniyyətinin keramikası [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /A. M. Ağalarzadə; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 173 s.

 

Alışov Natiq Əbülfət oğlu. Azərbaycan Albaniyasının xristian abidələri (arxeoloji materiallar əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5505.02. N. Ə. Alışov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2014.- 26 s.

 

Alışov Natiq Əbülfət oğlu. Azərbaycan Albaniyasının xristian abidələri (arxeoloji materiallar əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02. N. Ə. Alışov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2014.- 185 s.

 

Allahverdiyeva Saidə Kamran qızı. İlk orta əsrlərdə Gəncəbasarda sənətkarlıq və ticarət (arxeoloji materiallar əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 /S. K. Allahverdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2010.- 142 s.

 

Aslanov Elgün Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın Quruçay və Köndələnçay hövzəsinin IV-XIII əsr arxeoloji abidələri (Füzuli bölgəsinin materialları əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02 E. M. Aslanov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2015.- 137 s.

 

Avşarova İradə Nizam qızı. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının bədii tunc məmulatı (e.ə. XIV-VII əsrlər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 07.00.06 / İ. N. Avşarova; AMEA, Arxeologiya və etnoqrafiya insti.- B., 2005.- 212 s.

 

Avşarova İradə Nizam qızı. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının bədii tunc məmulatı: .ə.IV-VII əsrlər : Tarix .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.06. / Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 24 səh.

 

Babayev Əlibaba Hüseynqulu oğlu. Bərdə şəhərinin dulus məmulatı (III-XVII əsrlər) (tarix-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: arix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.06. /Ə. H. Babayev; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu . -B., 1998. -151 s.

 

Bağırov Rəsul Bəşirəli oğlu. Naxçıvanın qədim qala şəhər tipli yaşayış yerləri və müdafiə istehkamları [Mətn]: tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.02; 07.00.06. /R. B. Bağırov. Naxçıvan Dövlət Un-ti- B., 2003. -252 s.

 

Bağırova Şəlalə Vaqif qızı. Azərbaycan ön Asiyanın ilk əkinçilik mədəniyyətləri sistemində [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. Ş. V. Bağırova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2011.- 190 s.

 

Bağırzadə Cavid Vəkil oğlu. Tərtər-Kəlbəcər bölgəsinin ilk orta əsr abidələri [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /C. V. Bağırzadə ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2011.- 168 s.

 

 Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti ( e.ə.VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında) [Mətn]: tarix e. d.-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /V. B. Baxşəliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan., 2004.- 403 s.  

 

 Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti [Mətn]: e.ə.VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında: Tarix e.d.-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.06. /AMEA Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu.-B., 2005.- 44 s.

 

Bayramov Müşfiq Cabir oğlu. Azərbaycanın orta əsr kənd tipli yaşayış yerləri (IX-XIII əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02. M. C. Bayramov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2015.- 239, [1] s.

 

Bəxtiyarova Rəfiqə Ələkbər qızı. Azərbaycanda ağac ayini (arxeoloji-etnoqrafik materiallar əsasında) [Mətn]: Tarix .n.. dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.06.; 07.00.07. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2004.- 19 s.

 

 Bəxtiyarova Rəfiqə Ələkbər qızı. Azərbaycanda ağac ayini (arxeoloji-etnoqrafik materiallar əsasında) [Mətn]: tarix . n. . dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06; 07.00.07. /R. Ə. Bəxtiyarova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2004.- 130 s.

 

Bəşirov Rəşid Yusif oğlu. Naxçıvanın orta əsrlər metalişləmə sənəti (IX-XVII əsrlər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /R. Y. Bəşirov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2006.- 164 s.

 

Bəşirov Rəşid Yusif oğlu. Naxçıvanın orta əsrlər metalişləmə sənəti (IX-XVII əsrlər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.06./AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2006.- 25 s.

 

Cəbiyev Qafar Cəfər oğlu. Girdman IV-IX əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 07.00.06. /Q. C. Cəbiyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2007.- 507 s.

 

Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu. Qarqaçay və Tərtərçay hövzələrinin tunc və ilk dəmir dövrü mədəniyyəti [Mətn] : tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.06 H. F. Cəfərov ; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- B., 1996.- 42 s.

 

Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu. Qarqaçay və Tərtərçay hövzələrinin tunc və ilk dəmir dövrü mədəniyyəti [Mətn]: tarix e.d-ru.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /H. F. Cəfərov; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 1996.- 458 s.

 

Cəlilov Bəxtiyar Məzahim oğlu. Azərbaycanın son tunc- ilk dəmir dövrü metalişləmə sənətkarlığı [Mətn]: tarix . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis. 07.00.06. /B. M. Cəlilov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. -B., 2006. -190 s.  

 

Cəlilov Bəxtiyar Məzahim oğlu. Azərbaycanın son tunc- ilk dəmir dövrü metalişləmə sənətkarlığı [Mətn]: Tarix .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.06. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Dostiyev Tarix Meyrut oğlu. Şimal-Şərqi Azərbaycan IX-XV əsrlərdə: (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /T. M. Dostiyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2004.- 349 s.

 

Eminli Ceyhun Tofiq oğlu. Azərbaycanın ellinizm dövrü saxsı məmulatı (e. ə. IV-I əsrlər) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /C. T. Eminli; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2008.- 196 s.

 

Əhmədova ‪Lamiə Şirzad qızı. Azərbaycanın Şirvan bölgəsinin ilk orta əsr arxeoloji abidələri (Şamaxı və Qobustan rayonlarının materialları əsasında) (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5505.02. L. Ş. Əhmədova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2013.- 179, [44] s.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycan ərazisində erkən metallurgiya və metalişləmə [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 1994.- 124 s.

 

Əkbərov Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycan ərazisində erkən metallurgiya və metalişləmə [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.06 R. A. Əkbərov ; Azərb. Resp. Elmlər Akademiyası, Tarix İn-tu.- B., 1994.- 25 s.
 

Ələkbərov Valeh Ələddin oğlu. Göytəpə neolit dövrü yaşayış yerinin keramikası [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5505.02 V. Ə. Ələkbərov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2016.- 185 s.

 

Ələsgərov Anar Sərhəd oğlu. Azərbaycanın qədim nəqliyyat vasitələri [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /A. S. Ələsgərov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B., 2006.- 149 s., şək.

 

Ələsgərov Anar Sərhəd oğlu. Azərbaycanın qədim nəqliyyat vasitələri [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.06./AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2006.- 27 s.

 

Əliyev Anar Möhtərəm oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli beynəlxalq təşkilatların etno-siyasi münaqişələri tənzimləmələri kontekstində tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 142 s.

 

Əliyev Elvin Həsən oğlu. Ordubad bölgəsinin tunc və ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələri [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.06. E. H. Əliyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2009.- 24 s.

 

Əliyev Elvin Həsən oğlu. Ordubad bölgəsinin tunc və ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələri [Mətn] : tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 /E. H. Əliyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 222 s.

 

Əliyev Orxan Kamran oğlu. Azərbaycanın Ovçulartəpəsi-son eneolit-ilk tunc dövrü abidəsi [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. O. K. Əliyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2011.- 210, [44] s.

 

Əliyev Taleh Vasif oğlu. Əlican və Türyançay hövzəsinin tarixi-arxeoloji tədqiqi (IV-XIII əsrlər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02. T. V. Əliyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2014.- 193, [171] s.

 

Əliyeva Həbibə Mirpaşa qızı. Azərbaycanda orta əsrlərə aid metal əşyalar üzərində ərəb-fars-türkdilli kitabələr [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02. H. M. Əliyeva ; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.-B., 2013.- 270 s.

 

Əsədov Vaqif Arif oğlu. Azərbaycanın küp qəbirləri [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 /V. A. Əsədov ; Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. -B.: Nafta-Press, 2010. -189 s.

 

 Əzizov Kamal Şirxan oğlu. Azərbaycanın ilk tunc dövrü abidələrinin xronologiyası [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5505.02 K. Ş. Əzizov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2017.- 179 s.

 

 Göyüşova Tükəzban Nizami qızı. Azərbaycanın tunc kəmərləri (son tunc - ilk dəmir dövrü) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 /T. N. Göyüşova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 171 s.

 

 Hacılı Ziya Cahangir oğlu. Tovuzçay hövzəsinin son tunc -ilk dəmir dövrü qəbir abidələri [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.06 /Z. C. Hacılı; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010. -23 s.

 

Hacılı Ziya Cahangir oğlu. Tovuzçay Hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələri tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /Z. C. Hacılı ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 194 s.

 

 Hacıyev Gündüz Oruc oğlu. Kürəkbasarın ilk orta əsr abidələri (arxeoloji materiallar əsasında) tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 /G. O. Hacıyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2012.- 140 s.

 

 Hacıyev Qasım Əhəd oğlu. Bərdə şəhərinin tarixi (e.ə.III əsr- b.e. XVIII əsri) (Tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /Q. Ə. Hacıyev; AMEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. -B., 2003. - 330 s., [19] v. 

 

Hacıyeva Sara Adil qızı. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindəki xatirə abidələri üzərindəki təsvirlər mədəniyyət abidəsi kimi [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 /S. A. Haciyeva ; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2010.- 192 s. 

 

Hüseynli Namiq Nəbi oğlu. Şəmkir bölgəsinin arxeoloji abidələri (IX-XIII əsrin əvvəlləri) tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /N. N. Hüseynli ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2012.- 230 s.

 

Hüseynov Müzəffər Maqsud oğlu. Naxçıvan qədim əkinçilik təsərrüfatı və onun inkişaf mərhələləri (e.ə. VI-I Minilliklər) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /M. M. Hüseynov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2003.- 224 s. 

 

Hacıyeva Dilarə Abbas qızı. Qafqaz Albaniyasının sarmat-alan tayfaları ilə qarşılıqlı əlaqələri (Tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 55.05.02. D. A. Hacıyeva ; AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.-B., 2012.- 199 s. 

 

Hüseynova Tövhə Talış qızı. Ağsu rayonunun antik dövr arxeoloji abidələri [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /T. T. Hüseynova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2004.- 144 s., [25] v. şək.

 

Xasayev Neyman Nəriman oğlu. Dağətəyi Şirvanın ilk orta əsr arxeoloji abidələri (Şamaxı rayonu materialları əsasında-tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /N. N. Xasayev; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 1998.- 169 s.

 

Xəlilov Toğrul Fərman oğlu. Son Tunc-Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanın maldar tayfalarının mədəniyyəti [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06 /T. F. Xəlilov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 175 s.

 

İbrahimov Kamil Fərhad oğlu. Bakı-IX-XV əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /K. F. İbrahimov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2004.- 187, [105] s., şək.

 

İbrahimova İlhamə Vaqif qızı. Azərbaycanda arxeologiya elminin təşəkkülü: (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /İ. V. İbrahimova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2006.- 153 s., portr., faksim., xəritə., foto., şək.

 

İsmayılov Ceyhun Sahib oğlu. Azərbaycanın üst paleoliti [Mətn]: tarix . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /C. S. İsmayılov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2006.- 120 s.

 

İsmayılov Ceyhun Sahib oğlu. Azərbaycanın üst paleoliti [Mətn]: Tarix .n..dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.06. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2006- 26 s.

 

İsmayılova Şəmsiyyə Hüseyn qızı. Urmiya gölü hövzəsinin tunc dövrü keramikası [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilimş dis: 07.00.06. /Ş. H. İsmayılova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu B., 2007.- 166 s., şək.

 

İsmayılova Şəmsiyyə Hüseyn qızı. Urmiya gölü hövzəsinin tunc dövrü keramikası [Mətn]: tarix e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.06 /Ş. H. İsmayılova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2007.- 23 s.

 

Kərimov Samir Kərim oğlu. Şimali Azərbaycanın orta əsr şəhər məişəti (IX-XIII əsrin ilk qərinəsi-arxeoloji materiallar əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 ; 07.00.07. /S. K. Kərimov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2011.- 222 s.

 

Qasımlı Vüsalə Akif qızı. Naxçıvan ilk orta əsrlərdə : (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /V. A. Qasımlı ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2011.- 212 s.

 

Qasımova Rəbiyə Məmməd Mehdi qızı. Azərbaycan xalqının etnogenezi paleoantropoloji və antropoloji (somatoloji) materiallar əsasında [Mətn]: tarix e.d-ru.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.06.; 07.00.07. /R. M. M. Qasımova; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1997. - 53 s.

 

Quliyev Fərhad Eldar oğlu. Qədim Azərbaycanda atçılıq (mis-tunc və ilkin dəmir dövrü materialları əsasında): [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /F. E. Quliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B ., 2003.- 161 s.

 

Quliyeva Zeynəb Kərim qızı. Arpaçay vadisinin tunc dövrü abidələri [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 55.05.02. Z. K. Quliyeva ; AMEA, Naxçıvan bölməsi., Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan., 2012.- 213 s.

 

Mahmudova Hicran Rəhman qızı. Sibir skifləri və Azərbaycan (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e .n .al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /H. R. Mahmudova; BDU.-B., 2006.- 187 s.

 

Mehdixanov Rəsul Qərib oğlu. Şəmkir Şəhərinin tarixi (V-XIX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. R. Q. Mehdixanov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2015.- 142 s.   

 

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Azərbaycanın Qoşqarçay və İncəçay hövzələrinin tarixi-arxeoloji tədqiqi (III-XVII əsrlər) [Mətn]: tarix e .d-ru al. dər .a .üçün təq.ol.dis.: 07.00.06. /A.M. Məmmədov; AMEA, Arxeol. və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2002.- 343 s. 

 

Məmmədova Aida. Azərbaycanın tunc dövrü mədəniyyətinin öyrənilməsi tarixi və onun problemləri [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /A.Məmmədova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2003.- 147 s

 

Müseyibov Nəcəf Ələsgər oğlu. Azərbaycanın qayaüstü işarə və damğaları (Qobustan və Gəmiqaya abidələrinin materialları əsasında): [Mətn] tarix e.n . al. dər. almaq üçün təq. ol.dis.: 07.00.06. /N. Ə. Müseyibov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 1998.-153 s.

 

Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu. Ön Asiya-Qafqaz xalkolitində Leylatəpə mədəniyyəti [Mətn] : tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02 N. Ə. Müseyibli ; AMEA,Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B.;  2015.- 585 s.

 

Namazov Akif Salman oğlu. Qərbi Azərbaycanın ilk orta əsr arxeoloji abidələri (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02; 07.00.06. /A. S. Namazov; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 1994.- 148 s 

 

Namazov Akif Salman oğlu. Qərbi Azərbaycanın ilk orta əsr arxeoloji abidələri (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02; 07.00.06. /AEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 1994.- 29 s.

Nəcəfov Şamil Nadir oğlu. Zəyəmçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələri [Mətn]: tarix e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /Ş. N. Nəcəfov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2008.- 204 s., cədv., şək.

 

Orucov Abdulla Şixkamal oğlu. Şimal-şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə [Mətn]: arxeoloji tədqiqat: tarix e. d-ru e. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06 /A. Ş. Orucov; BDU.-B., 1995.- 362 s.

 

Orucov Abdulla Şixkamal oğlu. Şimal-şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə [Mətn]: arxeoloji tədqiqat: tarix e.d-ru e.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.06 /AMEA. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B., 1995.- 54 s.

 

Ramazanov Həsənağa Xanhəsən oğlu. Eneolit-Orta əsrlərdə Şimali Azərbaycanda fayans istehsalı mədəniyyəti tarixi (tarixi-arxeoloji tədqiqat) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /H. X. Ramazanov ; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 275 s.

 

Rüstəmov Ramil Nəhməd oğlu. III-XIV əsrlərdə Azərbaycanın Muğan bölgəsinin maddi mədəniyyəti (İmişli rayonunun materialları əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5505.02 R. N. Rüstəmov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2015.- 184 s.

 

Rzayev Zakir Hüseyn oğlu. Nəhəcirin orta tunc dövrü abidələri [Mətn]: tarix. e. üzrə fəls.d-ru. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06 /Z. H. Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti .- Naxçıvan ,- 2009.- 196 s.

 

 Rzayeva Ruhiyyə Neymət qızı.Azərbaycanda Sirabçay və Qahabçay hövzəsinin arxeoloji abidələri (e. ə. V-I minilliklər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02 R. N. Rzayeva ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.- Naxçıvan., 2016.- 209 s.

 

  Seyidov Abbas Qadir oğlu. Naxçıvanın tunc dovrü mədəniyyəti [Mətn]: tarix . d-ru . dər.. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06. /A.Q. Abbas; , Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-u.-B., 2001.- 326 s

 

Səlimov Real Hamil oğlu. Tunc dövrü incəsənət abidələrinin Azərbaycanın mədəniyyət tarixinin öyrənilməsində yeri [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02 R. H. Səlimov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B.,2014.-155.

 

Şəhbazi Şiran Həbib Esməli oğlu. Ərdəbil bölgəsinin orta əsr arxeoloji abidələri [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5505.02 H. E. Şəhbazi Şiran ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2014.- 270 s.

 

  Vəliyev Elnur. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda zərdüştilik [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /E.Vəliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2001.- 135 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved