Tarix. Tarix elmləri

Etnoqrafiya

 

Abdulla Rəşad Qalib oğlu. Azərbaycan şəhərlərində müasir etnososial proseslər : (Bakı materialları əsasında) [Mətn]: tarix e. n. l. d. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /R. Q. Abdulla ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 165 s.

 

Abdulova Gülzadə Sərxan qızı. "XIX əsrin sonu - əsrin əvvəllərində Qarabağda sənətkarlıq" (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix .n..dər.. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. / Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B., 2005.- 174 s., ill..

 

Abdulova Gülzadə Sərxan qızı. XIX əsrin sonu - əsrin əvvəllərində Qarabağda sənətkarlıq : Tarixi-etnoqrafik tədqiqat : Tarix .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.07. / Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 20 səh.

 

Ağayeva Xatirə Ağaismayıl qızı. Azərbaycanlıların ənənəvi bayramları, oyun və əyləncələri [Mətn]: tarix .n..dər.. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. / Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B., 2005.- 151 s.

 

Ağayeva Xatirə Ağaismayıl qızı. Azərbaycanlıların ənənəvi bayramları, oyun və əyləncələri [Mətn]: Tarix .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. / Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Axundova Gülzadə Sərxan qızı. XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəllərində Qarabağda sənətkarlıq: (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix .n. .dər.. ücün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /Azərbaycan lmlər kademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2000.- 26 s.

 

Allahmanov Məhəmməd Qara oğlu. XIX əsr-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın qərb bölgəsinin mənəvi mədəniyyəti (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /M. Q. Allahmanov; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu . -B., 1998.- 181 s.

 

Alməmmədov Xəqani İmran oğlu. Azərbaycanın eneolit dövrü boyalı və boyanaxışlı keramikası [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /X. İ. Alməmmədov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2008.- 211 s.

 

Bünyatova Şirin Teymur qızı. Azərbaycanın tarixi etnoqrafiyası [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. ad. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /Ş. T. Bünyatova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2007.- 359 s.

 

Ciddi Nailə Hüseyn qızı. Şamaxı şəhəri XIX-XX əsrlərdə: (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /N. H. Ciddi; AMEA, Axeologiya və Enoqrafiya İn-u.- B., 2008.- 158 s., şək.

 

Əhməd Əsgər Sücayət oğlu. XII-XIV əsrlərdə Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07 /Ə.S. Əhməd; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 176 s.

 

Əhmədov Rüstəm Vəli oğlu. Azərbaycanlı-türkmən etnik-mədəni əlaqələri (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix . n. l. dər..üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /R. V. Əhmədov; Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B., 2004.- 158 s.

 

Əhmədov Samir Müzəffər oğlu. XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanlılarda ənənəvi etiket (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed.dis.: 07.00.07. /S. M. Əhmədov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2007.- 126 s.

 

Əhmədova Vəfa Şamil qızı. Azərbaycan xalq təbabəti (etnoqrafik aspekt) [Mətn] : tarix e .n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.07 /V. Ş. Əhmədova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 146 s.

 

Əliyev Azər Həmid oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda bağçılıq. Quba-Xaçmaz zonasının materialları əsasında [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün dis.: 07.00.07 /A. H. Əliyev; AzEA Tarix İn-tu.-B., 1993.- 200 s.

 

Əliyev Bəhmən Fazil oğlu. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda etnoqrafiya elminin inkişafı [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /B. F. Əliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2007.- 169 s.

 

Əliyev Əsəd Tanrıverdi oğlu. XIX əsrin və XX əsrin əvvələrində Gürcüstan Azərbaycanlılarının mənəvi mədəniyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim ed. dis.: 07.00.07. / AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 1997.-173 s. 

 

Əliyev Səyyar Vəli oğlu. Azərbaycanda toxuculuq və onun məişətdə rolu : (XIX-XX əsrin əvvəlləri) [Mətn] : tarix e üzrə l. dər. . üçün təq. ol. dis. : 07.00.07 /S. V. Əliyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 203 s.

 

Əliyev Şirinbəy Hacıəli oğlu. İngiloylar [Mətn]: tarix . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın vtoreferatı: 07.00.07.; 07.00.03. Ş. H. Əliyev; BDU.-B., 2001.- 29 s.

 

Əliyev Şirinbəy Hacıəli oğlu İngiloylar [Mətn]: tarix . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07.; 07.00.03. /Ş H. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2001.- 184 s.

 

Əliyeva Mehparə İmamverdi qızı. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığnda xalq məişəti: (etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /M. İ. Əliyeva; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2008.- 162 s., şək.

 

Əliyeva Sevdagül Fazil qızı. XX əsrin I yarısında Azərbaycanda etnoqrafiya elminin inkişafı [Mətn]: tarix .n.l. dər.. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. S. F. Əliyeva; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2001.- 31 s.

 

Əliyeva Sevdagül Fazil qızı. XX əsrin I yarısında Azərbaycanda etnoqrafiya elminin inkişafı (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /S. F. Əliyeva; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2001.- 169 s.

 

Əliyeva Vüsalə Zakir qızı. XIX-XX əsrlərdə muğanda mənəvi mədəniyyət [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5102.01 V. Z. Əliyeva; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2016.- 172 s.

 

Əsədli Könül Xanqulu qızı. Ə.Ələkbərovun əsərlərində arxeologiya və etnoqrafiya elminin problemləri [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /K. X. Əsədli; , Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2007.- 144 s.

 

  Əsədova Əmanət Allahverən qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı etnoqrafik mənbə kimi [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /Ə. A. Əsədova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 24 s.

 

 Əsədova Əmanət Allahverən qızı. Kitabi-Dədə Qorqud dastanı etnoqrafik mənbə kimi [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. l. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07 /Ə. A. Əsədova ; AMEA, BDU.-B., 2010.- 153 s. 

 

 Əsgərli Kənan Zaman oğlu. Teymur Bayraməlibəyovun xalq məişətinin öyrənilməsində rolu [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5102.01 K. Z. Əsgərli ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2016.- 141 s.

 

Hadıyeva Kəmalə Gülağa qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ənənəvi qadın bəzəkləri (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /K. G. Hadıyeva; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2005.- 132 s., [40] v. şək.

 

Hadıyeva Kəmalə Gülağa qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ənənəvi qadın bəzəkləri (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) : Tarix .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Həmzəyeva Nurlana Qərib qızı. XIX-XX əsrlərdə Gəncə şəhərinin ənənəvi maddi mədəniyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 5102.01 N. Q. Həmzəyeva ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2017.- 190 s.

 

Həsənov Şövqi Vaqif oğlu. Naxçıvan tarixi-etnoqrafik fenomendir: (tarixi-etnoqrafik tədqiqat): Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 25 s.

 

Həsənov Şövqi Vaqif oğlu. Naxçıvan tarixi-etnoqrafik fenomendir (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.07. /Ş. V. Həsənov; AMEA, Arxeologiya və etnoqrafiya inst-tu.- B., 2005. - 210 s.

 

Həsənova Günay Çapay qızı. Azərbaycan xalqının məişət mədəniyyəti (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 5102.01. G. Ç. Həsənova ; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.-B., 2013.- 159 s. 

 

Xəlilova Mehparə İmamverdi qızı. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Bakıda sənətkarlıq və onun müasir vəziyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /M. İ. Xəlilova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2008.- 186 s.

 

İbrahimova Rəna Muxtar qızı. Y.V.Çəmənzəminlinin etnoqrafik görüşləri [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.07. /R. M. İbrahimova; Məmməd Əmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1998.- 167 s.

 

İbrahimova Rəna Muxtar qızı. Y.V.Çəmənzəminlinin etnoqrafik görüşləri [Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 07.00.07 R. M. İbrahimova ; Azərb. Resp. Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 1998.- 27 s.

 

İsayev Əmirxan İsmayıl oğlu. Şimal-Şərqi Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /Ə. İ. İsayev; BDU .- B . , 2005. - 196 s.

 

İsayev Əmirxan İsmayıl oğlu. Şimal-şərqi Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat): Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 24 səh.

 

İsayev Rövşən Novruz oğlu. Azərbaycan Respublikasında etno-konfessional durum : (1991-2010-cu illər) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07 /R. N. İsayev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2012.- 188 s.

 

İsmayılzadə Pirağa Əyyub oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Muğanın təsərrüfat məişəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /P. Ə. İsmayılzadə; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. -B., 2004. -167, [15] s.

 

Kərimov Samir Kərim oğlu. Şimali Azərbaycanın orta əsr şəhər məişəti (IX-XIII əsrin ilk qərinəsi-arxeoloji materiallar əsasında) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 ; 07.00.07. /S. K. Kərimov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2011.- 222 s.

 

Kəyani Mənuçehr. Qaşqaylar (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /M. Kəyani; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. -B., 2005. -127, [13]s.

 

Kəyani Mənuçehr. Qaşqaylar: (tarixi-etnoqrafik tədqiqat): Tarix .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07 /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 21 səh.

 

 Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Azərbaycanlılarda ailə və nigah (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.07.; 07.00.02 /Q. Qeybullayev; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 1995.- 429 s.

 

Qədirzadə Hacı Qadir İbrahim oğlu. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr (Naxçıvan materialları əsasında tarixi etnoqrafik araşdırma) [Mətn]: tarix e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 07.00.07. /H. İ. Qədirzadə; Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 349 s.

 

Qədirzadə Hacı Qadir İbrahim oğlu. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr: Naxçıvan materialları əsasında tarixi-etnoqrafik araşdırma: Tarix e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.07 /Naxçıvan Dövlət Universiteti.,Naxçıvan., 2004 .-44 səh.

 

Qədirzadə Türkan Qadir qızı. Azərbaycanlıların məişətində islamaqədərki mərasimlər, ayinlər və inanclar (Naxçıvan materialları əsasında arxeoloji-etnoqrafik araşdırma) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06.; 07.00.07. /T. Q. Qədirzadə; AMEA Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu .- Naxçıvan ., 2008. - 187 s.

 

Qəffarzadə Şəmsi Miri. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasında) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün dis.: 5102.01. Ş. M. Qəffarzadə ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2015.- 153 s.

 

Qəhrəmanova Aytəkin Məmiş qızı. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında etnoqrafiya məsələləri [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 07.00.07 /A. M. Qəhərmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Naxçıvan Dövlət Un-ti. -B., 2010. -181 s.

 

 Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /N. M. Quliyeva; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2003.- 329 s.

 

Quliyeva Nuridə. Azərbaycan tatlarının ailə məişəti və mənəvi mədəniyyəti (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /N. Quliyeva; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 1996.- 198 s.

 

  Quluzadə Nasir Vaqif oğlu. Qədim Azərbaycanda maldarlıq və onunla bağlı inanclar-mərasimlər (e. ə. VI-III minilliklər)[Mətn] : tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 N. V. Quluzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2009.- 198 s.

 

Quluzadə Təranə Nəsimi qızı. Qəhrəmanlıq dastanlarında Azərbaycan etnoqrafiyasının əksi [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 5102.01 T. N. Quluzadə ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2016.- 163 s

 

Mahmudov Ceyhun Cəfər oğlu. Azərbaycanlılar Rusiyada. (Sankt Peterburq şəhərinin materialları əsasında-etno-sosioloji tədqiqat) [Mətn]: tarix e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /C. C. Mahmudov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2007.- 124 s.

 

Məhərrəmova Solmaz Səttar qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Kiçik Qafqazın Cənub-Şərq rayonlarının tarixi-etnoqrafik tədqiqi (Zəngəzur, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarının materialları əsasında) tarix üzrə e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 07.00.07. /S. S. Məhərrəmova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 350 s.

 

Məhərrəmova Solmaz Səttar qızı. Azərbaycan kəndində müasir mədəni-məişət prosesləri (Kiçik Qafqazın cənub-şərq rayonlarının materialları əsasında) [Mətn]: tarix e.n. .dər..üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /S. S. Məhərrəmova; AREA. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 1994.- 151 s.

 

Məmmədli Güllü Yoloğlu qızı. Türk xalqlarının mərasimləri (tıva, xakas və qaqauz türklərinin materialları əsasında tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n..dər.. üçün təq. ed.dis.: 07.00.07. /G.Y. Məmmədli; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2006.- 282 s.

 

Məmmədli Güllü Yoloğlu qızı. Türk xalqlarının mərasimləri (tıva, xakas və qaqauz türklərinin materialları əsasında tarixi-etnoqrafik tədqiqat): Tarix e. n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2006.- 41 səh.

 

Məmmədov Dağlar Cabbar oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın maddi mədəniyyəti: (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix . n .l. dər. . üçün təq. ed dis.: 07.00.07. /D.C. Məmmədov; AMEA Arxeol. və Etnoqrafiya İn- tu.-B., 2005.- 135 s.

 

Məmmədov Dağlar Cabbar oğlu. IX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın maddi mədəniyyəti: (tarixi-etnoqrafik) : Tarix .n..dər. . üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 24 səh. 

 

Məmmədov Habil Nurkişi oğlu. Muğanın maddi mədəniyyəti (tarixi etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.07. /H. N. Məmmədov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1996.-  158 s.

 

Məmmədov Habil Nurkişi oğlu. Muğanın maddi mədəniyyəti (tarixi etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi. -B., 1996. -23 s.

 

Məmmədov Vurğun Rəhim oğlu. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan yazıçı və maarifçilərinin əsərlərində xalq məişətinin əksi (Ü. Hacıbəyov, Ə. Haqverdiyev) tarix üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /V. R. Məmmədov ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2010.- 168 s.

 

Məmmədova İlhamə Gülbala qızı. Şimali Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları (XIX-XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07. /İ. G. Məmmədova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2008.- 147 s.

 

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanda sənətkarlıq (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. d-ru a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 07.00.02; 07.00.07 /A. N. Mustafayev; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Un-ti.-B., 1993.- 406 s.

 

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanda sənətkarlıq (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: Tarix e. d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02; 07.00.07 /M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1993.- 50 s.

 

Nağıyeva Şəhla Şahin qızı. Quba şəhərinin məişət və mədəniyyəti : (XIX-XX əsrin əvvəllərində) tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.07 /Ş. Ş. Nağıyeva ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2012.- 210 s.

 

Nuruzadə Şəhla Tofiq qızı. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait və onun xüsusiyyətləri [Mətn]: tarixe.n. a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 07.00.07. /Ş.T.Nuruzadə, AMEA, Arxeologiya və etnoqrafiya institutu.- B., 2007.- 181 s.

 

Nuruzadə Şəhla Tofiq qızı. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait və onun xüsusiyyətləri [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya inistitutu.- B., 2007.- 21 s.

 

Orucov Asəf Yunis oğlu. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindəki xalq təqvimi adətləri, mərasimlər və inanclar [Mətn]: tarix e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.07 /A. Y. Orucov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 164 s.

 

 Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanlıların ailə məişətində etnik ənənələr : (XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Şəki-Zaqatala bölgəsinin materialları əsasında) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. a.üçün təq. ed. dis.: /M. T. Paşayeva; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2000.- 150 s.

 

Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanınlıların adət və inancları [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5102.01. M. T. Paşayeva ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2013.- 321 s.
 

Rəhimli Ruslan Hilal oğlu. Şimali Qafqazda etnosiyasi vəziyyətin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə təsiri: (1991-1997) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /R.H.Rəhimli; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2005.- 154 s.

 

Rəhimli Ruslan Hilal oğlu. Şimali Qafqazda etnosiyasi vəziyyətin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə təsiri: (1991-1997): Tarix e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 26 s .

 

Rüstəmbəyova Afət Məmməd qızı. Şimali Azərbaycanın ənənəvi yaşayış evlərinin interyeri və dekorativ tərtibatı (XIX-XX əsrlər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5102.01. A. M. Rüstəmbəyova ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2014.- 22 s.

 

Sadıqlı Pərinaz İslam qızı. Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it-türk" əsəri etnoqrafik mənbə kimi [Mətn] : tarix üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5102.01 P. İ. Sadıqlı ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2017.- 170 s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycanda miqrasiya prosesləri: siyasi aspekt [Mətn]: siyasi e. n. l .dər. . üçün təq. ed.dis.: 23.00.02. /M.Ə.Sərdarov; Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2006.- 124 s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycanda miqrasiya prosesləri: siyasi aspekt [Mətn]: Siyasi e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2006.- 24 s.

 

Şahbazov Tahir Seyidəli oğlu. Lənkaran-Astara bölgəsi əhalisinin islamaqədərki inamları (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /T.S.Şahbazov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2006.- 150 s.

 

Şahbazov Tahir Seyidəli oğlu. Lənkaran-Astara bölgəsi əhalisinin islamaqədərki inamları (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.07. /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.-B., 2006.- 24 s.

 

Şiriyev Tural Mirzəli oğlu. Lənkəran-Astara bölgəsi əhalisinin ailə məişəti (etnoqrafik tədqiqat) [Mətn] : tarix e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 07.00.07 /T. M. Şiriyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2009.- 155 s.
 

Veysəlova Vüsalə Rafiq qızı. Azərbaycan məhəbbət dastanları etnoqrafik mənbə kimi [Mətn]: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /V.R.Veysəlova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2004.- 177 s.

 

Vəliyev Fəzail İmran oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) [Mətn]: tarix e. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 07.00.07. /F. İ. Vəliyev; , Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B., 2007.- 367 s.+ [1] əlavə illüstrativ albom ([111] s.)

 

Zahidova Həqiqət Əhmədağa qızı. Azərbaycan Etnoqrafiyası Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ol.dis.: 07.00.07. /H. Ə. Zahidova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B., 2008.- 190 s.

 

Zeynalov Nizami Dilənçi oğlu. E.Ə. I minilliyin sonu - eramızın I minilliyinin əvvəllərində miqrasiyalar və Azərbaycan tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /N. D. Zeynalov ; AMEA., A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2009.- 227 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved