İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

Siyasi iqtisad

 

 

Abbasova Tamilla Cəlal qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində makromaliyyə sabitliyi ilə iqtisadi artımın qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. T. C. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2008.- 193 s.

 

Abdullayev Loğman İmran oğlu. İstehlak bazarı və onun tənzimlənməsi problemi [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2005.- 152 s.

 

Abdullayev Loğman İmran oğlu. İstehlak bazarı və onun tənzimlənməsi problemi [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2005.- 22 s. 

 

Abdullayev Natiq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi siyasəti [Mətn]: iqtisad .n. .dər..üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2004.- 140 s.

 

Allahverdiyev Əli Qulu oğlu. Bazar iqtisadiyyatının təşəkkülü prosesində makroiqtisadi dinamik və struktur dəyişikliklərinin tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: iqtisad .n. . dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti. -B., 2004. -296 s.

 

Aslanov Habil Hüseyn oğlu. Keçid mərhələsində ümumi daxili məhsulun fondtutumu və onun aşağı salınmasının bazar mexanizmi [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. a. üçün dis.: 08.00.01. /H. H. Aslanov; Azərb. Döv. İqtisad İn-tu.-B., 1998.-
182 s.

 

Atakişiyev Ruslan Bahyəddin oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində kiçik və orta sahibkarlığın investisiya problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis.: 08.00.01. /R.B.Atakişiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. -B., 2006. -150 s.

 

Ayhan Güney Feyzullah oğlu. Enerji sektoruna əsaslanan regional inteqrasiyanın nəzəri və praktiki məsələləri (Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əlaqələri timsalında) [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08. 00. 01. /G. A. Feyzullah oğlu.;Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2009.- 145 s. 

 

Babapur Vərzeqani Mocahed Əziz oğlu. İstehsal-iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi (İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 53.07.01; 53.10.01 M. Ə. Babapur Vərzeqani; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B.,c 2016.- 149 s.

 

Bağırov Vüqar Yusif oğlu. Azərbaycanda bazar münasibətlərinin formalaşmasında bank sisteminin rolu: İqtisad .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2002.- 27 s.

 

Bayramov Əvəz İslam oğlu. Beynəlxalq bazarlar sistemində milli bazar subyektlərinin inhisarçılıq fəaliyyəti və antiinhisar problemləri [Mətn]: iqt. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. Ə. İ. Bayramov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2004.- 45 s.

 

Bayramov Əvəz İslam oğlu. Beynəlxalq bazarlar sistemində milli bazar subyektlərinin inhisarçılıq fəaliyyəti və antiinhisar problemləri [Mətn]: iqtisad e. d-ru a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /Ə. İ. Bayramov; Azərb. Döv. İqt. Un- ti.-B., 2002.- 355 s.

 

Bayramov Vüqar Avtandil oğlu. Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi proporsiyaların formalaşması iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /Milli Elmlər Akad. İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2008.- 139 s.

 

Beybudzadə Həsən Xurşud oğlu. İqtisadi dinamikanın təmin olunmasının makroiqtisadi problemləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls.d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /H. X. Beybudzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad İn-tu.-B., 2008.- 158 s.  

 

Bərxudarov Mənsur İsa oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrin formalaşması xüsusiyyətləri və problemləri [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /M. İ. Bərxudarov; zərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2003.- 176 s.

 

Dayıyev Rəşad Hikmət oğlu. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının formalaşması və tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01 ; 08.00.05 R. H. Dayıyev ; Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat in-tu.- B., 2010.- 154 s.

 

Eminov Elman Heydər oğlu. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artımın keyfiyyət məsələləri iqt. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 08.00.01. /E. H. Eminov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2012.- 22 s.

 

Eminov Elman Heydər oğlu. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artımın keyfiyyət məsələləri iqt. üzrə fəls. d-ru el. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /E. H. Eminov ; İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2011.- 132 s.

 

Əbdürəhmanova Sədaqət Əyyub qızı. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşəkkülü qanunauyğunluqları və xüsusiyyətləri [Mətn]: İqt. e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis.-nın avtoreferatı: 08.00.01. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2002.- 30 s.

 

Əbdürəhmanova Sədaqət Əyyub qızı. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşəkkülü qanunauyğunluqları və xüsusiyyətləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /S. Ə. Əbdürəhmanova; İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 2002.- 167 s.

 

Əhmədov Məhiş Alış oğlu. Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın formalaşmasının nəzəri problemləri [Mətn]: iqtisad .d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis. işi: 08.00.01. /M. A.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2004.- 370 s.
 

Əhmədov Məhiş Alış oğlu. Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın formalaşmasının nəzəri problemləri: İqtisad .d-ru .dər..üçün təqdim olunan dis.-nın avtoreferatı: 08.00.01. / İqtisad İnstitutu.-B., 2005.- 45 səh.

 

Əkbərov Rüfət Misir oğlu. "Qloballaşma dövründə maliyyə sisteminin tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri" [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. R. M. Əkbərov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2011.- 138 s.

 

Ələkbərov Əvəz Əkbər oğlu. Sosial-iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /Ə. Ə. Ələkbərov; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2007.- 343 s.

 

Əliyev Polad Məhəmməd oğlu. Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsünün təkmilləşdirilməsi iqti. el. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /P. M. Əliyev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2010.- 193 s.

 

Əliyev Polad Məhəmməd oğlu. Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsünün təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqti. el. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 08.00.01 /P. M. Əliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi .-Naxçıvan., 2010.- 26 s.

 

Əliyev Şəfa Tiflis oğlu. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili və inkişaf perspektivləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5307.01. Ş. T. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2015.- 350, [4] s. 

 

Əliyev Ümüdvar Qənbər oğlu. Milli iqtisadiyyatın təşəkkülü prosesində bazar mexanizminin formalaşması problemləri [Mətn]: doktorluq dissertasiya işi: 08.00.01. /Ü.Q. Əliyev; Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2007.- 328 s., cədv., sxem.

 

Əmiraslanova Nuridə Tofiq qızı. Keçid iqtisadiyyatında əhali gəlirlərinin formalaşması və istifadəsinin problemləri iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /N. T. Əmiraslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.-B., 2006.- 153 s.

 

Əyyubov Veysəl Seyfəl oğlu. Keçid dövrü iqtisadiyyatında vergi sisteminin təşəkkülü və inkişafı problemləri (Azərbaycan Respublikası materialları əsasında) [Mətn]: iqtisad e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /V. S. Əyyubov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Mingəçevir Politexnik İn-tu.-Mingəçevir.,2007.- 338 s.

 

Fahmi Mohammad Reza. Qədim ipək yolunun bərpasının İran İslam Respublikasının iqtisadi əlaqələrinin inkişafında rolu [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 08.00.01 ; 08.00.14. /M. R. Fahmi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Döv. Un-ti.-B., 2011.- 157 s.

 

Hacıyeva Səkinə Abdurəhim qızı. Milli iqtisadi inkişafda fiskal və monetar siyasətlərin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi problemləri iqtisad e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /S.A.Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 158 s.

 

Həmidova Mehriban Yadulla qızı. Keçid iqtisadiyyatında əmək bazarının təşəkkül tapması və fəaliyyətinin tənzimlənməsi problemləri: İqtisad .n..dər.. üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2002.- 24 s.

 

Həmidova Mehriban Yadulla qızı. Keçid iqtisadiyyatında əmək bazarının təşəkkül tapması və fəaliyyətinin tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.01. /M. Y. Həmidova; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2001.- 150 s.

 

Həsənov Babək Nizami oğlu. Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyəsinin formalaşması və səmərəliliyinin artırılmasının nəzəri aspektləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /B. N. Həsənov; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2008.- 125, [2] s.

 

Hüseynov Azər Məmməd oğlu. Əmək məhsuldarlığının artırılmasının maddi stimullaşdırılması [Mətn]: iqt. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.01.; 08.00.05. A. M. Hüseynov; AMEA İqtisad. İn-tu.-B., 2002.- 28 s.

 

İbrahimov Elşən Əli oğlu. İstehsalın inkişafında dövlət büdcəsinin tənzimləyici və stimullaşdırıcı rolunun artırılması yolları [Mətn]: İqtisad e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- İqtisadiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 28 s.

 

Köçərli Anar Məhəmməd oğlu. Müasir şəraitdə xarici ticarətin inkişafının nəzəri problemləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. A. M. Köçərli ; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2011.- 150 s.

 

Qafarov Şamil Saleh oğlu. İctimai əmək bölgüsünün sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. Ş. S.Qafarov; BDU.-B., 2001.- 50 s .

 

Qafarov Şamil Saleh oğlu. İctimai əmək bölgüsünün sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunan dis.: 08.00.01. /Ş. S. Qafarov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 340 s.

 

Qasımov Elmir. Xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli istiqamətlərinin müəyyən edilməsinin nəzəri- metodoloji aspektləri: Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının əlaqələrinin timsalında [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /E. Qasımov;AMEA İqtisad İn-tu.- B., 2004.- 166, [2] s.

 

Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda iqtisadi artımın təmin edilməsinin xarici iqtisadi amilləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 08.00.01 ; 08.00.14. F. Ə. Qənbərov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 343 s.

 

Quliyev Davud Qüdrət oğlu. Müasir şəraitdə büdcə gəlirlərinin formalaşmasına büdcə-vergi siyasətinin təsirinin əsas istiqamətləri [Mətn] : iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /D. Q. Quliyev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu . -B., 2010. -163s.

 

Quliyeva Nərmin. Mİlli valyutanın dönərliyi problemi [Mətn] iqt. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /Azərb. Dövlət İqtsad Un-ti.- B., 2004.- 139 s.

 

Quliyeva Nərmin. Mİlli valyutanın dönərliyi problemi [Mətn] iqt. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərb. Dövlət İqtsad Un-ti.-B., 2005.- 32 s.

 

Qurbanova Tünzalə Tofiq qızı. Azərbaycanda maliyyə siyasətinin iqtisadi inkişafa təsirinin nəzəri aspektləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /T. T. Qurbanova; Azərb. Resp. İqt. İnkişaf Nazirliyi; İqt. İslahatlar Mərkəzi.-B., 2007. -152 s.
 

Qurbanova Tünzalə Tofiq qızı. Azərbaycanda maliyyə siyasətinin iqtisadi inkişafa təsirinin nəzəri aspektləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- İqtisadiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Qurbanova Zümrüd Məmməd qızı. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin sosial siyasəti [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /Z. M. Qurbanova; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B., 2007.- 149 s.

 

Qurbanova Zümrüd Məmməd qızı. . Keçid iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin sosial siyasəti [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B., 2007.- 28 s.

 

Manafov Qabil Nadir oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması və inkişafının elmi-praktiki problemləri [Mətn]: iqtisad . d-ru l .dər .. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /Q.N. Manafov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2002.- 324 s.

 

Manafov Qabil Nadir oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması və inkişafının elmi-praktiki problemləri: İqtisad .d-ru .dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2002.- 55 səh.
 

Mehdiyeva Leyla Tofiq qızı. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda vergi sisteminin formalaşması və təşkili qanunauyğunluqlarının nəzəri-metodoloji aspektləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /L.T. Mehdiyeva; İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2005.- 145 s.

 

Mehdiyeva Leyla Tofiq qızı. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda vergi sisteminin formalaşması və təşkili qanunauyğunluqlarını nəzəri-metodoloji aspektləri [Mətn]: İqtisad .n. .dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. /İqtisadiyyat İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Məcidov Mobil Kamil oğlu. Müasir şəraitdə vergi sistemində dolayı vergilərin tətbiqinin təkmilləşdirilməsinin nəzəri aspektləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /M. K. Məcidov; AMEA, İq-t İn-tu. -B., 2008. -148 s.

 

Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı: (ticarət və xidmət sahələrində) [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /A. M. Məhərrəmov; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1999.- 163 s.

 

Məlikov Nüsrət Rəhim oğlu. İnflyasiya şəraitində dövlət borclarının idarə olunması problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5301.01. N. R. Məlikov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2015.- 28 s.

 

Məmmədov Həsən Əbdüləli oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində istehsal infrastrukturunun inkişafı [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /H. Ə. Məmmədov; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2007.- 155 s.

 

Məmmədov Həsən Əbdüləli oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində istehsal infrastrukturunun inkişafı [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat inistitutu.- B., 2007.- 26 s.

 

 Mikayılova Sevda Məmməd qızı. Azərbaycanın keçid dövründə iqtisadi təhlükəsizlik problemləri və milli mənafelər iqt. e. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /S. M. Mikayılova ; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirlyi, Azərb.Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2008.- 319 s.
 

Mikayılova Sevda Məmməd qızı. Mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında mühim amildir [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B., 1995.- 26 s.

 

Musazadə Əbdül Zakir oğlu. Keçid dövründə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi mexanizminin formalaşması mərhələləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01 /Ə. Z. Musazadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 198 s.

 

Musazadə Əbdül Zakir oğlu.  Keçid dövründə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi mexanizminin formalaşması mərhələləri [Mətn]: iqtisad e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /Ə. Z. Musazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 27 s.

 

Mustafayev Famil Front oğlu. Transformasiya şəraitində makroiqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsi problemləri [Mətn] : iqtisad e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /F. F. Mustafayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 370 s.

 

Mustafayeva Gülnisə Əlisəfa qızı. İstehsal infrastrukturunun bazar tələbinə uyğun inkişafı (aqrar sahənin materialları əsasında) iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /G. Ə. Mustafayeva ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2009.- 130 s.

 

Nağdəliyev Namiq Sahib oğlu. İnflyasiyanın hədəflənməsi rejiminin nəzəri əsasları və Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilməsi imkanları iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 08.00.01. /N. S. Nağdəliyev ; Azərb. Resp. İqt. İnkişaf Nazirliyi, İqt. İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2011.- 131 s.

 

Namazov Azər Əlyar oğlu. İqtisadiyyatın makroiqtisadi tənzimlənməsində maliyyə mənbələrindən səmərəli istifadə [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01. A. Ə. Namazov ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2015.- 146 s.

 

Namazov Niyazi İsmayıl oğlu. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi sahəsində dövlət köməyi sisteminin təkmilləşdirilməsi (aqrar sahənin materialları əsasında) [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. N. İ. Namazov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2011.- 143 s.

 

Nəbiyev Rasim Əmir oğlu. Azərbaycanın keçid dövründə kommersiya hesabının nəzəri və praktiki problemləri [Mətn]: iqtisad . d.-ru l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /R. Ə. Nəbiyev; Ali İctimai-Siyasi Kollec.-B., 2002.- 312 s. 

 

Nəcəf Rövşən Çingiz oğlu. Azəraycanda məşğulluq siyasətinin formalaşması və məşğulluğun tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri iqt. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /R. Ç. Nəcəf ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2010.- 151 s.

 

Nəsrullayeva Xumar Fikrət qızı. Milli iqtisadiyyatın müvazinətliyi və onun həlli istiqamətləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. id. üçün dis.: 08.00.01. /X. F. Nəsrullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-B., 2007.- 154 s.

 

Nəzərov Vüqar Əlövsət oğlu. Tədiyə balansı və onun tənzimlənməsi problemləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. V. Ə. Nəzərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 151 s.

 

Paşayev Tofiq Novruz oğlu. İnvestisiya və müasir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında onun rolu [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2002.- 28 s.

 

Paşayev Tofiq Novruz oğlu. İnvestisiya və müasir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında onun rolu [Mətn]: İqt. e .n .al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /T.N. Paşayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2001.- 130 s.

 

Pənahova Günay Məhiş qızı. Davamlı inkişafın təmin edilməsinin makroiqtisadi problemləri iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 176 s.

 

Rəhimova Şəhla Məhəmməd qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində icarə münasibətləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /Ş.M.Rəhimova; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2004.- 168 s.

 

Sancaq Ercan Rasim oğlu. Keçid iqtisadiyyatında inflyasiya problemi: Türkiyə təcrübəsi və Azərbaycanın keçid iqtisadiyyatı: İqtisad e.n. a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. Qafqaz Universiteti.-B., 2001.- 29 s.

 

Sancaq Ercan Rasim oğlu. Keçid iqtisadiyyatında inflyasiya problemi: Türkiyə təcrübəsi və Azərbaycanın keçid iqtisadiyyatı [Mətn]: iqt. e. n. al. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /E.R. Sancaq; Qafqaz Un-ti.-B., 2001.- 210 s.

 

Səmədova Ofeliya Müzəffər qızı. Keçid dövründə qarışıq iqtisadiyyatın formalaşması problemləri [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /O. M. Səmədova; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2000.- 163 s.

 

Sərdarov Tahir Əlimiran oğlu. Azərbaycanda bazar münasibətlərinin təşəkkülü şəraitində əhalinin inkişafı və məşğulluq siyasəti [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ol.dis.: 08.00.01. /T.Ə. Sərdarov; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2006.- 155 s., cədvəl.

 

Sərdarov Tahir Əlimiran oğlu. Azərbaycanda bazar münasibətlərinin təşəkkülü şəraitində əhalinin inkişafı və məşğulluq siyasəti [Mətn]: İqtisad .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.01. /AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B , 2006 .- 30 s.

 

 Sərdarova Sevda Yusif qızı. Transformasiya iqtisadiyyatında əhali gəlirlərinin tənzimlənməsi mexanizmi [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /S.Y. Sərdarova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2006.- 154 s.

 

Soltanlı İlkin Qalib oğlu. İstehsalın maddi-texniki təminatının dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri (aqrar sahənin materialları əsasında) [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01 /İ. Q. Soltanlı ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2009.- 157 s.  

 

Süleymanov Fəxrəddin Savalan oğlu. İbtidai məktəbdə riyaziyyat təliminin məsələ həlli vasitəsi ilə optimallaşdırılması [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /F. S. Süleymanov; H. Zərdabi ad. Gəncə Döv. Ped. İn-tu.-Gəncə., 1995.- 163 s.

 

Şəkərəliyeva Zibeydə Arif qızı. Keçid iqtisadiyyatında xarici investisiya qoyuluşunun zəruriliyi və onun nəzəri aspektləri [Mətn]: iqtisad . n. l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 08.00.01. /Z.A.Şəkərəliyeva; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2003.- 189 s.

 

Şirəliyev Asif İsmayıl oğlu. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində iqtisadi mənafelər: (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqtisad e.d.a.dər.a.üçün elmi məruzə formasında dis.: 08.00.01. /A. İ. Şirəliyev; Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2000.- 56 s.

 

Tağıyev Hidayət Nemət oğlu. Riyaziyyatın tədrisində hesablama texnikası komplektindən istifadə metodikası: (V-IX siniflərin materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /H. Tağıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1993.- 137 s.

 

Vəliyev Anar Cümşüd oğlu. Korporativ idarəetmə və işgüzar təşkilatların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01. A. C. Vəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2014.- 147 s.  

 

Vəliyev Mətləb Zaman oğlu. Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin artırılmasında maliyyə siyasətinin rolu [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 08.00.01 /M. Z. Vəliyev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2009.- 174 s.

 

Vəliyev Pərviz Ağalar oğlu. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının maliyyə-investisiya mənbələri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 53.07.01. P. A.Vəliyev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 155 s.

 

Vəliyev Zaur Teyyub oğlu. Dövlət büdcəsi xərclərinin məqsədli sosial-iqtisadi inkişaf proqramları əsasında formalaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01 /Z. T. Vəliyev ; Azərb. Resp. İqt. İnkişaf Nazirliyi, İqt. İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2012.- 153 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved