İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

İqtisadi fikir tarixi

 

 

  Mustafayev Famil Front oğlu. Keçid dövründə çoxukladlı iqtisadiyyatın formalaşmasında özəlləşdirmənin rolu [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.01. /F. F. Mustafayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu. -B., 1998. -173 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved