İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

İqtisadi coğrafiya

 

Abbasova Gülnarə Cümşüd qızı. Türkiyə və Azərbaycan Respublikalarında subtropik bitkiçilik təsərüfatının (çay, zeytun və sitrus meyvələri) inkişafı və ərazi təşkilinin müqayisəli coğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya .n..dər..üçün təq. ol. dis. işi: 25.00.24. /G. C. Abbasova; , d. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B., 2004.- 128 s., cədvəl, xəritə

 

Abdullayev Əsədulla Hamzat oğlu. Şirvan iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı istehsalının ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri (Düzənlik rayonlarının timsalında) [Mətn]: Coğrafiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilən dis-nın avtoreveratı:11.00.02. /AREA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.- B., 1995 - 22 s.

 

Abdullayev Əsədulla Hamzat oğlu. Şirvan iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı istehsalının ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri (Düzənlik rayonlarının timsalında) [Mətn]: coğrafiya e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilən dis.: 11.00.02. /Ə. H. Abdullayev; AREA, Akademik H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İn-tu.-B., 1995.- 150 s.

 

 Ağakişiyeva Günəş Rafiq qızı. Dağlıq Şirvanın inkişafının iqtisadi- coğrafi və sosial problemləri [Mətn]: coğr. e. n. . dər. . üçün təq. ed. dis.: 25.00.24. /G. R. Ağakişiyeva; AMEA.akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2007.-  150 s.

 

 Ağayeva Mehriban Aydın qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Gəncə-Daşkəsən sənaye qovşağının inkişafı və ərazi təşkilinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2004.- 140 s.

 

 Allahverdiyeva Sahilə Əbiş qızı. Bakı dəniz limanının inkişaf xüsusiyyətlərinin coğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 129 s.

 

Allahverdiyeva Sahilə Əbiş qızı. Bakı dəniz limanının inkişaf xüsusiyyətlərinin coğrafi problemləri [Mətn]: Coğrafiya .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 25.00.24. / akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 30 s.

 

Azadi Behnam Məhəmməd oğlu. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin timsalında) [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.000.01. Azadi Behnam Məhəmməd oğlu ; Azerb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 193 s.

 

Bərzigər Yaqub Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikasının Şimal-Qərb bölgəsinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri [Mətn]: coğ. . n. . dər. l. üçün təq. o. dis.: 25.00.24. /Y. M. Bərzigər; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.- B., 2005.- 129 s., ill.

 

Bərzigər Yaqub Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri [Mətn]: Coğrafiya .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.24. /AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 28 s.

 

Cəfərova Firuzə Mübariz qızı. Böyük Qafqazda heyvandarlığın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi [Mətn] : coğrafiya üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5401.01 F. M. Cəfərova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2016.- 126 s.

 

Cəlalian İshaq Əlikazım oğlu. Fars körfəzinin şimal-qərb zonası şəhərlərinin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri (Fars ostanının timsalında) coğrafiya e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 54.01.01. /İ. Ə. Cəlalian ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 138 s.

 

Cəmşidi Məhəmmədkazım Məhəmmədcəfər oğlu. İran İslam Respublikasının Zəncan ostanında infrastruktur sahələrinin inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5400.01. Cəmşidi, Məhəmmədkazım Məhəmmədcəfər oğlu ; akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 163 s.

 

Cəmşidi Mohəmməd Mohəmməd Təğhi Cəfər oğlu. İran İslam Respublikasının zəncan ostanında kənd təsərrüfatının inkişafının əsas istiqamətləri coğ. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 25.00.24. /Mohəmməd Təği Cəmşidi Mohəmməd Cəfər oğlu ; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2011.- 144 s.

 

Dərgahov Vüqar Səttar oğlu. Azərbaycanın Xəzərsahili ərazisində rekreasiya ehtiyatlarının iqtisadi-coğrafi cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 11.00.02. /V. S. Dərgahov; AMEA, H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2004.- 137 s.

 

Ehtişam Hacıpur Əhməd oğlu. Təbriz aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri coğ. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 25.00.24. /H. Ə. Ehtişam ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2009.- 125 s.

 

Eminov Zakir Namin oğlu. Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının formalaşmasının demoqrafik problemləri [Mətn]: coğ. e. d-ru a. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. Z. N. Eminov ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B 2012.- 339 s.

 

Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu. Azərbaycanda urbanizasiyanın iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: iqtisad e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 25.00.24. /V. Ə Əfəndiyev; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2003.- 318 s.

 

Əhmədov Nəsimi Vaqif oğlu. Abşeron iqtisadi rayonunda mineral-xammal sərvətlərindən səmərəli istifadə istiqamətləri [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. N. V. Əhmədov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2013.- 176 s.

 

Əhmədzadə Kukiya Nəqşin Məhəmməd qızı. İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin təbiət abidələri və onların geoturizm məqsədilə tədqiqi [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5401.01. K. N. M. Əhmədzadə ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 148 s.

 

Ələkbərova Samirə Oqtay qızı. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfatına sel hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24. S. O. Ələkbərova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2012.- 162, [15] s.

 

Əliyev Rəşad Fəxrəddin oğlu. Lənkəran regionunda subtropik bitkiçiliyin ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi və ekoloji problemləri [Mətn]: coğrafiya e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24 /R. F. Əliyev; AMEA Akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2003.- 138 s.

 

Əliyeva Sima Qiyas qızı. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisə və proseslərin məskunlaşmaya təsiri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5401.01. S. Q. Əliyeva ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2016.- 143 s.

 

Əskər Səngi Mənuçehr oğlu. Ərdəbil ostanının ərazi planlaşdırılmasının iqtisadi-coğrafi məsələləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5401.01. S. M. Əskər ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 156 s. 

 

Əzizov Sənan Qərib oğlu. Lənkəran iqtisadi rayonu əhalisinin məskunlaşmasının idarə edilməsi və optimallaşdırılması yolları [Mətn] : coğ. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24 /S. Q. Əzizov ; Azərb. Rep. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti. -B., 2009. -133 s.

 

Həmidov Vahid Vaqif oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi-coğrafi problemlərin həlli istiqamətləri [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24. /V. V. Həmidov; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.- B., 2007.- 159 s. , şək., xəritə + [2] əlavə v.

 

Həmidov Vahid Vaqif oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi-coğrafi problemlərin həlli istiqamətləri [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 25.00.24. /V. V. Həmidov; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.-B., 2007.- 21 s.

 

Həsənov Əli Məmməd oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri və onlardan istifadə qaydaları [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24. /Ə. M. Həsənov; AMEA, H.Ə. Əliyev ad.Coğrafiya İn-tu.-B., 2003.- 182 s.

 

 Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu. Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının ərazi təşkilinin təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi istiqamətləri [Mətn]: coğ. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. işi: 25.00.24. /T. G. Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 275 s.

 

Həssən Zendehdel Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikasının Şimal-Qərb ostanlarında turizmin inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn] : coğ. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5401.01 Z. M. Həssən ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2014.- 152 s.

 

Hüseyni Seyid Sadiq İbrahim oğlu. İran turizmində bələdçilik və informasiya təminatının iqtisadi-coğrafi məsələləri [Mətn] : coğrafiya üzrə fəls. d-ru. a. dər. al üçün təq. ol. dis.: 5401.01. S. S. İ. Hüseyni ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 149 s.

 

Hüseynov Arif Güləhməd oğlu. Azərbaycanda təbiətdən istifadənin səmərəlilik və ekoloji təhlükəsizlik mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5308.01. A. G. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2013.- 334 s.

 

Hüseynov Nazim Sədran oğlu. Karbonat yataqlarının ekoloji problemlərinin iqtisadi vasitələrlə həlli yolları iqtisad e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazir., İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.-B., 2006.- 170 s.

 

İbrahimova Şəhla Hüseyn qızı. H.B.Zərdabinin coğrafi görüşləri [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dərəcəsinin iddiası üçün olan dis.: 11.00.02. /Ş. H. İbrahimova; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 1996.- 134 s.

 

İmrani Zaur Tahir oğlu. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin və istehsalın ərazi təşkilinin coğrafi problemləri [Mətn]: coğ. e. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24. /AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2006.- 140 s.

 

İsmayılova Arifə. Dağlıq Qarabağ toponimlərinin tədqiqi (Azərbaycan Respublikası) [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün dis.: 11.00.02. /A. İsmayılova; AEA, Ak.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 1995.- 144 s.

 

İsmayılova Arifə. Dağlıq Qarabağ toponimlərinin tədqiqi (Azərbaycan Respublikası) [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 11.00.02 /A. İsmayılova; AEA, Ak.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B., 1995.- 29 s.

 

Kərimov Rövşən Nəriman oğlu. Azərbaycanın regional mərkəz şəhərlərinin demoqrafik xüsusiyyətləri və əmək ehtiyatlarından istifadə problemləri [Mətn]: coğrafiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /R. N.Kərimov; AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İn-tu.-B., 2005.- 164 s.

 

Kərimov Rövşən Nəriman oğlu. Azərbaycanın regional mərkəz şəhərlərinin demoqrafik xüsusiyyətləri və əmək ehtiyatlarından istifadə problemləri [Mətn]: Coğrafiya .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 25.00.24. /AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

Qasımov Elmar Eldar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası təsərrüfatının inkişaf meylləri və ərazi təşkilinin coğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 25.00.24 /E. E.Qasımov; BDU.- B., 2005.- 145 s.

 

Qasımov Elmar Eldar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası təsərrüfatının inkişaf meylləri və ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: Coğrafiya .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.24 /AMEA Akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 26 s.

 

Qasımov İsa. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun təbii sərvətlərinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi mövzusunda dissertasiya işi [Mətn]: coğrafiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: /İ.Qasımov; .-B., 2004.- 127 s.

 

Qasımova Elnurə Eldar qızı. Azərbaycanın avtomobil yollarına təbii fəlakətlərin təsiri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5401.01. E. E. Qasımova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2015.- 25 s. 

 

Qasımova Elnurə Eldar qızı. Azərbaycanın avtomobil yollarına təbii fəlakətlərin təsiri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5401.01 E. E. Qasımova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2015.- 142 s.

 

Qasımova Firəngiz Eyyub qızı. Abşeron iqtisadi rayonunun şəhər tipli yaşayış məntəqələrinin inkişafının iqtisadi və sosial coğrafi təhlili [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /F. E. Qasımova; AMEA Akad.H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2006.- 161 s., cədv., şək.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycan Respublikasının aqrar funksional strukturunun ərazi təşkili [Mətn]: coğrafiya e. d.-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /A. A.Qurbanzadə; Lənkəran Dövlət Un-ti. -B., 2004. -304 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycan Respublikasının aqrar funksional strukturunun ərazi təşkili [Mətn]: coğrafiya e. d.-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.-nın avtoreferatı: 25.00.24. /A. A.Qurbanzadə; Lənkəran Dövlət Un-ti.-B., 2006.- 46 s.

 

Mehdiyev Teymur Nizami oğlu. Azərbaycan Respublikası regionlarında ekoloji-iqtisadi proseslərin qiymətləndirilməsi[Mətn]iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. T. N. Mehdiyev ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2013.- 180 s.

 

Musayeva Mətanət Ramazan qızı. Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının inkişafı və ərazi təşkilinə daşqın hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi [Mətn]: coğ. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5401.01. M. R. Musayeva ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 155 s.

 

Namazova Aytən Mahir qızı. Böyük Qafqazın termal və mineral su ehtiyatlarının iqtisadi-coğrafi tədqiqi [Mətn] :coğrafiya üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5401.01 A. M. Namazova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2017.- 158 [2] s.

 

Novruzova Lalə Yəhya qızı. Eritrositlərin minor antigenləri ilə əlaqəli posttransfuziya fəsadlarının profilaktikası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.36. /L. Y. Novruzova; Azəeb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, B. Ə. Eyvazov ad. Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İn-tu.-B., 2008.- 135 s.

 

Osmanov İsaməddin Səid oğlu. MDB ölkələrində təsərrüfat inkişafının müasir coğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya e. d-ru al. dər. iddası üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /İ.S.Osmanov.-B., 2006.- 237 s.

 

Osmanov İsaməddin Səid oğlu. MDB ölkələrində təsərrüfat inkişafının müasir coğrafi problemləri [Mətn]: Coğrafiya e. d-ru a.d. iddası üçün təqdim olunan dissertasiyanın avtoreferatı: 25.00.24. /AMEA, Akademik H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya inistitutu.- B., 2007.- 30 s.

 

Rezaei Rəhim Mahmud oğlu. Tehran aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri coğrafiya e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 25.00.24 /R. M. Rezaei ; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2012.- 128 s.

 

Salehi Mehdi Məhəmməd oğlu. İran İslam Respublikasının Qəzvin Ostanı şəhərlərinin iqtisadi-coğrafi inkişaf problemləri coğ. e. üzrə fəls. d-ru. a. dər. al üçün təq. ol. dis.: 54.01.01. /M. M. Salehi ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğ. İn-tu.-B., 2013.- 135 s.

 

Səmədov Qabil Mahmud oğlu. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: coğ. e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 25.00.24. /Q. M. Səmədov; AMEA, Akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2008.- 133 s. , cədv., xəritə, şək.

 

Tahirova Hicran Mirəhməd qızı. Miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında) [Mətn] : coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5401.01 H. M. Tahirova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2014.-165 s.

 

 Tahirova Hicran Mirəhməd qızı. Miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında) [Mətn]: coğrafiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5401.01. H. M. Tahirova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2014.- 28 s.

 

Teymuri Vəli Teymur oğlu. İran İslam Respublikasında turizm sahəsində informasiya və məlumatlandırma sisteminin yaradılması [Mətn] : coğ. e. üzrə fəls. d-ru. a. dər. al üçün təq. ol. dis.: 5401.01. V. T. Teymuri ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 151 s.

 

Vəliyev Əzizağa Muradxan oğlu. Azərbaycanın Şirvan iqtisadi rayonunda məskunlaşmanı nizamlamağın sosial-coğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya e.n.a.dər.al.üçün təq.ol.dis.: 11.00.02. /Ə. M. Vəliyev; Azərbaycan Respublikası EA Coğrafiya İnstitutu.-B., 1994.- 127 s.

 

Vəliyev Əzizağa Muradxan oğlu. Azərbaycanın Şirvan iqtisadi rayonunda məskunlaşmanı nizamlamağın sosial-coğrafi problemləri [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 11.00.02. /AEA Akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B., 1994.- 23 s., ill., xəritə, cədvəl

 

Yaqubov Sərməst Məhərrəməli oğlu. Abşeron iqtisadi rayonunda aqrosənayenin inkişafı və əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: coğrafiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24. /S.M.Yaqubov; AMEA ak. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B., 2006.- 139 s.

 

Yaqubov Sərməst Məhərrəməli oğlu. Abşeron iqtisadi rayonunda aqrosənayenin inkişafı və əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn]: Coğrafiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 25.00.24. /AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya inistitutu.- B., 2007.- 21 s.
 

 

  Zeynalova Kəmalə Zeynal qızı. Təbii sərvətlərin istifadəsi və mühafizəsinin müqayisəli coğrafi təhlili problemləri (Gəncə-Qazx və Aran iqtisadi rayonlarının timsalında) [Mətn]: coğ. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 25.00.24. /K. Z. Zeynalova; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2008. - 155 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved