İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

İqtisadi statistika. Uçot. İqtisadi analiz

 

 

Abbasov Qəzənfər Əli oğlu. İdarəetmə uçotunun təşkilinin nəzəri metodoloji və praktiki problemləri [Mətn]: İqtisad e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.12. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2008.- 56 s.

 

 Abbasov Qəzənfər Əli oğlu. İdarəetmə uçotunun təşkilinin nəzəri-metodoloji və praktiki problemləri [Mətn]: iqtisad e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.12. /Q. Ə. Abbasov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2006.- 304 s.

 

 Abbasov Sərvər Alıcan oğlu. Holdinq şirkətlərində mühasibat uçotu və nəzarətin təşkili [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün    təq. ed. dis.: 08.00.12. /Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-B., 2003.- 169 s.

 

Abdulov Sərxan Yunus oğlu. Azərbaycan Respublikasında əhalinin həyat səviyyəsinin statistik tədqiqi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. S. Y. Abdulov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 154 s.

 

Allahverdiyev Şahin Cümşüd oğlu. Azərbaycanda auditin təşkili və onun inkişaf istiqamətləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər.    a. üçün dis..: 08.00.12; 08.00.05. /Azərbaycan Dovlət İqtisad Universiteti.-B., 2003.- 161 s.

 

Bağırov Mehdi Siyavuş oğlu. Fermer təsərrüfatlarında gəlirlərin uçotu və onlardan istifadənin səmərəliliyinin təhlili [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 08.00.12. /M. S. Bağırov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.-B., 1999.- 162 s.

 

Bayramov Anar Qəşəm oğlu. Müəssisələrin idarəetmə sistemində daxili auditin rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.12. A. Q. Bayramov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 196 s.

 

Cavadov Ramiz Cavad oğlu. Azərbaycan Respublikasında əmək bazarının statistik tədqiqi [Mətn]: iqtisad e. n. elmi dər. a. üçün dis.: 08.00.12. /R. C. Cavadov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. -B., 2007. -159 s.

 

 Cəbrayılov Mikayıl Müseyib oğlu. Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin statistik təhlili məsələləri [Mətn] : fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /M. N. Cəbrayılov ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2010.- 152 s.

 

Cəfərli Hənifə Alhüseyn oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hesablaşmaların uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /H. A. Cəfərli; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B., 2005.- 152 s.

 

Cəfərli Hənifə Alhüseyn oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hesablaşmaların uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi: (Azərbaycan Respublikası tikinti müəssisələrinin timsalında): İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 08.00.12. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2005.- 28 səh.

 

Cəfərov Nazim. Müştərək müəssisələrdə istehsala məsrəflərin uçotu və onların səmərəliliyinin təhlili [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /F.M.Quliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2001.- 143 s.

 

Əhmədova Elminaz Kamil qızı. Material və əmək resurslarının uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi ("Azneftkimyamaş" ın materialları əsasında) [Mətn] : iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12 /E. K. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-B., 2007.- 156 s.

 

Əhmədova Elminaz Kamil qızı. Material və əmək resurslarının uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 08.00.12. /E. K. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-tiB., 2011.- 28 s.

 

Əhmədova Elnarə Nəbi qızı. Aqrar-sənaye kompleksinin emaledici sahələrində idarəetmə uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5303.01. E. N. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2016.- 172 s.

 

Əkbərova Leyla Vahid qızı. Sahibkarlıq subyektlərində daxili auditin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5303.01. L. V. Əkbərova ; "Azərittifaq", Azərbaycan Kooperasiya Un-ti.-B., 2015.- 147 s. 

 

Əliyev Əli İmaş oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin statistik tədqiqi [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /Ə. İ.Əliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2003.- 155 s.

 

Əliyev Şahrza Hacı oğlu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində kadr hazırlığına xərclərin uçotu və təhlili (Ali məktəblərin timsalında) [Mətn]: iqt. . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.12. /Ş. H. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, zərb. Dövlət İqt. İn-tu.-B., 1995.- 184 s.

 

Fərəcova Dilbər Daşdəmir qızı. Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5303.01. D. D. Fərəcova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2015.- 170 s.

 

Fərəcova Dilbər Daşdəmir qızı. Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5303.01. D. D. Fərəcova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti., İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2015.- 25 s.

 

Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənayedə istehsal gücündən istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatlarının təhlili [Mətn] : iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.12 F. Ş. Hacıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2010.- 304 s.

 

Hüseynli İlham. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta biznesə investisiya qoyuluşunun statistik tədqiqi [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /İ. Hüseynli; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2005.- 150 s. 

 

Hüseynli İlham. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta biznesə investisiya qoyuluşunun statistik tədqiqi [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.12. /İ. Hüseynli; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2005.- 24 s.

 

Xudaverdiyeva Kifayət Aslan qızı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək ödənişinin uçotu və təhlili problemləri [Mətn]: iqt. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /K. A. Xudaverdiyeva; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2001.- 166 s.

 

İbadov Anar Habil oğlu. Dövriyyə aktivlərinin uçotu və hesabatının təşkili metodikası, onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 008.00.12. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2007.- 20 s.  

 

İbadov Anar Habil oğlu. Dövriyyə aktivlərinin uçotu və hesabatının təşkili metodikası, onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /A. H. İbadov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb.Döv. İqt. Un-ti.- B., 2005.- 155 s.

 

İbrahimov Vüsal Rəcəb oğlu. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində idarəetmə uçotunun təşkili iqtisad e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12 /V. R. İbrahimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti., İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Təqdiqat İn-tu.-B., 2012.- 131 s.

 

İsmayılov Fazil Ələsgər oğlu. Uzunmüddətli aktivlərin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi problemləri [Mətn]: fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. F. Ə. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2006.- 165 s.

 

Qasımov Süleyman Mehralı oğlu. Neft və qazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotu və iqtisadi təhlil problemləri [Mətn]: iqt. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /S. M. Qasımov; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2008.- 316 s.

 

Qasımov Süleyman Mehrəli oğlu. Dənizdə neft və qazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotunun təşkili problemləri və tətbiqi istiqamətləri: (Dənizdə neft və qazçıxarma istehsalat birliyi timsalında) [Mətn]: iqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis.: 08.00.12. /S. M. Qasımov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti .-B., 2000. - 207 s.

 

Qasımov Süleyman Mehralı oğlu. Dənizdə neft və qazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotunun təşkili problemləri və tətbiqi istiqamətləri: Dənizdə neft və qazçıxarma istehsalat birliyi timsalında [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.12. /S. M. Qasımov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2001.- 26 s.

 

Qasımova Lalə Fərman qızı. Tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinin təhlili və xərclərin uçotunun təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn] : iqtisad e. üzrə fəls. d-ru dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.12. L. F. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2012.- 149 s.

 

Quliyev Zakir Qəşəm oğlu. Azərbaycan Respublikasında bank fəaliyyətinin iqtisadi-statistik tədqiqi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. Z. Q. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 146 s.

 

Qurbanov Elşən Elşad oğlu. Kommersiya təşkilatlarında qeyri-maddi aktivlərin və onlara yönəldilmiş investisiyaların uçotu və təhlili [Mətn] :iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5303.01 E. E. Qurbanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2017.- 178 s.

 

Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu. Azərbaycanda milli mühasibat uçotu standartları və kompüter mühasibatının formalaşdırılması problemləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.12.V. M. Mehdiyev ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.-B., 2009.- 161 s.

 

Məmmədova Leyla Vaqif qızı. Kommersiya təşkilatlarının iqtisadi potensialı və onun təhlilinin təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün ed. dis.: 5303.01 L. V. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2014.-159 s.

 

Muxtarova Pərvin Elman qızı. Sahibkarlıq şəraitində mühasibat uçotu və iqtisadi təhlilin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. iddiası üçün dis.: 08.00.12. /P. E. Muxtarova; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akad.-Gəncə., 2008.- 164 s.

 

Muradlı Arzuman Ağamməd oğlu. Kommersiya banklarının balans elementlərinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] :iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5303.01 A. A. Muradlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2014.- 242 s.

 

Musayev Eldar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının statistik tədqiqi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.12. E. M. Musayev ; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi ; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2009.- 144 s.

 

Musayeva Nəzakət Məmməd qızı. Audit fəaliyyətində kompüter texnologiyalarından istifadənin təkminləşdirilməsi yolları [Mətn] : fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. N. M. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2011.- 188 s.

 

Osmanlı Anar İmran oğlu. Müəssisə aktivlərinin qiymətləndirilməsi və uçotu modelləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5303.01. A. İ. Osmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti., İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2014.- 25 s.

 

Sadıqov Tahir Əli oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində istehsala məsrəflərin uçotu və məsrəfveriminin amilli təhlili: Bakı Şampan Şərabları, 1 və 2 li şərab zavodlarının materialları əsasında [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. /T. Ə. Sadıqov; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2000.- 187 s.

 

Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu. Bazar şəraitində maliyyə hesabatlarının formalaşmasının konseptual və metodiki əsasları, onların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması [Mətn]: iqt. e.d-ru a.dər.al .üçün təq. ed.dis.: 08.00.12. /S.M. Səbzəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2004.- 311 s.

 

Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu. Bazar şəraitində maliyyə hesabatlarının formalaşmasının konseptual və metodiki əsasları, onların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması [Mətn]: İqtisad e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.12. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2005.- 54 s.

 

Səidulla Şücayi-Nəcəfi. Büdcə və verginin qarşılıqlı əlaqəsinin uçotu və təhlili (İran İslam Respublikası timsalında) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. al.üçün təq. ed. dis.: 08.00.12. /Ş. Səidulla; Y.Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Döv. Un-ti.-B., 1997.- 181 s.

 

Şərifov Əziz Əşrəf oğlu. Müasir şəraitdə vergi münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5307.01. Ə. Ə. Şərifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 189 s.

 

Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı. Xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi [Mətn] : fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.12. /G. Q. Tanrıverdiyeva ; AMEA,Azərb. Dövlət İqtisad İn-tu.-B., 2009.- 168 s.

 

Vəkilov Kənan Şöhrət oğlu. Azərbaycanda vergi inzibatçılığı və vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5301.01 K. Ş. Vəkilov ; AAMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- B., 2017.- 161 s.

 

Yusifov Mais Əmir oğlu. Azərbaycan Respublikasında əhalinin formalaşmasında təbii hərəkətin rolunun statistik tədqiqi [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.11. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2002.- 26 s.

Yusifov Yusif Xasay oğlu. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat statistikasının beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn] : fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12 /Y. X. Yusifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2010.- 153 s.

 

Zahidov Mirdaməd Həsən oğlu. Qısamüddətli öhdəliklərin uçotu və təhlili metodikası, onun təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12. M. H. Zahidov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B 2012.- 184 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved