İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

Xüsusi və sahəvi iqtisadiyyat

 

Balayev Rəsul Ənvər oğlu. Urbanizasiya zonalarının ərzaq problemi: Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında [Mətn]: iqtisad .d-ru .dər.almaq üçün dis.: 08.00.05. /R. Ə.Balayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2001.- 292 s.

Balayev Rəsul Ənvər oğlu. Urbanizasiya zonalarının ərzaq problemi: Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında [Mətn]: İqtisad .d-ru .dər. iddia etmək üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 08.00.05. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 48 s.  

 

Bədirov Namiq Vaqif oğlu. Milli iqtisadiyyatın təşəkkülü şəraitində Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi [Mətn]: iqt. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 08.00.05. /N. V. Bədirov; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.-B., 2002.- 175 s.

 

Hüseynov Asif Həbib oğlu. Azərbaycanda investisiya-tikinti layihələrinin idarə edilməsinin iqtisadi mexanizminin formalaşması [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5312.01. A. H. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2011.- 151 s.

 

İbrahimov Zülfüqar Hüseyn oğlu. Bazar mühitinə uyğun rəhbərlik üslubunun təşəkkülü və heyətin idarə edilməsinin inkişaf parametrləri [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Z. H. İbrahimov; Azərb. Döv. İqt.Un-ti.-B., 2002.- 136 s.

 

Qaraşov Fərhad Arif oğlu. Aqrar sahədə innovasiyalı və dayanıqlı sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması prioritetləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5312.01. F. A. Qaraşov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2014.- 140 s.
 

Məmmədov Sadıx Ağabala oğlu. Tələbə şəxsiyyətinin sosiallaşmasında miqrasiya problemi [Mətn]: ümumi pedaqogika. ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /S. A.Məmmədov; AR Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2004.- 132 s.

 

Novruzov Qoşqar. Cəmiyyətə münasibətdə firmanın strategiyasının hazırlanması və reallaşdırılması problemləri. [Mətn]: iqtisad . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 08.00.05. /Q.Novruzov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2002.- 160 s.

 

Rəsulov Kamran Ağaəli oğlu. Sənayedə innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5304.01. K. A. Rəsulov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2015.- 129 s.

 

Sadıqov Elbrus Çingiz oğlu. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində üzümçülüyün inkişafının iqtisadi-təşkilati mexanizminin təkmilləşdirilməsinin səmərəliliyi : (Azərbaycan Respublikasının materialları üzrə) [Mətn]: iqt. e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.05. / /E. Ç. Sadıqov; ; S.Ağamalıoğlu ad. KTA.-B., 1996.- 180 s.

 

Şükürov Nazim Səyyadxan oğlu. İnvestisiyaların innovasiya yönümünün təmin olunmasının makroiqtisadi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5308.01. N. S. Şükürov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2015.- 30 s.

 

Şükürov Nazim Səyyadxan oğlu. İnvestisiyaların innovasiya yönümünün təmin olunmasının makroiqtisadi problemləri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01. N. S. Şükürov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2014.- 154 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved