İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

Dünya iqtisadiyyatı

 

Amerehei Əlireza Həsən oğlu. Sənaye müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru    e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5311.01, 5310.01. Ə. H. Amerehei ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2016.- 24 s.

 

Amerehei Əlireza Həsən oğlu. Sənaye müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01 ; 5310.01. Ə. H. Amerehei ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2016.- 143 s.

 

Babapur Vərzeqani Mocahed Əziz oğlu. İstehsal-iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi (İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatının materialları əsasında) [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 53.07.01; 53.10.01 M. Ə. Babapur Vərzeqani; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B.,c 2016.- 149 s.

 

Bayramov Şahin Vaqif oğlu. Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti və Azərbaycanın Avropa iqtisadi məkanına inteqrasiyası problemləri iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. /Ş. V. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2011.- 176 s.

 

Baloğlu Mutlu Hüseyin oğlu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru-kəmərinin Türkiyənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5310.01. M. H. Baloğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2016.- 144 s.

 

Bölek Uğur Arif Erdoğan oğlu. Azərbaycan və Türkiyə arasında investisiya əməkdaşlığının inkişafı problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. U. A. E. Bölek ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2012.- 132 s.

 

Çəngizi Keçeklu Xodaverdi Əsgər oğlu. Müasir şəraitdə İran və Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri [Mətn] : fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 5310.01 X. Ə. Çəngizi Keçeklu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.-149 s.

 

Əliyev Nihad Heydər oğlu. Avropa ittifaqı qloballaşma şəraitində: keçid iqtisadiyyatlı ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı və genişləndirilməsi problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. /N. H. Əliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2003.- 198 s.

 

Əliyev Nihad Heydər oğlu. Avropa ittifaqı qloballaşma şəraitində: keçid iqtisadiyyatı ölkələrdə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı və genişləndirilməsi problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 08.00.14. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2004.- 26 s.

 

Əzizov Şamil Eldar oğlu. İdxal-ixrac əməliyyatlarına valyuta nəzarətinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5310.01. Ş. E. Əzizov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2016.- 148 s.

 

Fathollahzadeh Khoe Ali Muhammad. İran İslam Respublikasında qeyri-neft sənaye sahələrinin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5307.01 ; 5310.01. Ali Muhammad Fathollahzadeh Khoe ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2012.- 140 s.

 

Fərhadi Rəbbəli. İran İslam Respublikasının qeyri-neft ixracatının inkişaf potensialı [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. /R. Fərhadi; Azərb. Elmi-Tədq. Kənd Təs. İqt-tı və Təşk. İn-tu.- B., 2005.- 146 s., cədv.

 

Fərhadi Rəbbəli. İran İslam Respublikasının qeyri-neft ixracatının inkişaf potensialı [Mətn]: iqt. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 08.00.14. /R. Fərhadi; Azərb. Elmi-Tədq. Kənd Təs. İqt-tı və Təşk. İn-tu.-B., 2005.- 24 s.

 

Hüseynova Sara Mübariz qızı. Ümumdünya ticarət təşkilatı və Azərbaycanın bu təşkilata rasional inteqrasiya məsələləri [Mətn]: iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5310.01 ; 5302.01. S. M. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 180 s.

 

İsayev Ramin Əli oğlu. Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinin qlobal enerji təhlükəsizliyi sisteminə inteqrasiyası məsələlərinin tədqiqi iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 ; 08.00.14 /R. Ə. İsayev ; ADNA.-B., 2012.- 156 s. 

 

İsmayılov Famil Nəcəf oğlu. Müasir qloballaşma şəraitində keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf problemləri [Mətn]: iqtisad e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 08.00.14. /F. N. İsmayılov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B., 2006.- 173 s.

 

İsmayılov Famil Nəcəf oğlu. Müasir qloballaşma şəraitində keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf problemləri [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 08.00.14. /Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 2006.- 24 s.

 

 Kazımov Rəşad Nazim oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin geoiqtisadi aspektləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 08.00.14 /R. N. Kazımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-B., 2011.- 25 s.

 

Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda iqtisadi artımın təmin edilməsinin xarici iqtisadi amilləri [Mətn]: iqt. e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 08.00.01 ; 08.00.14. F. Ə. Qənbərov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2014.- 343 s.

 

 Məhəmmədi Əqdəm Kazım. İranda su təsərrüfatının idarə olunmasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01; 5310.01. Məhəmmədi Əqdəm, Kazım ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2016.- 179 s.  

 

Məmmədova Adilə Firdovsi qızı. Əsas vəsaitlərin ucotunun beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi və kompüterləşdirilməsi problemləri [Mətn] : fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 08.00.12 A. F. Məmmədova ; Azərb. Kooperasiya Un-ti.- B.,2010.- 163 s.

 

Mohammadi Giglou Eslam Nosrat oğlu. İran İslam Respublikasının Türkiyə Respublikası ilə ticarət əlaqələrinin inkişaf perspektivləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5310.01. E. N. Mohammadi Giglou ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 148 s.

 

Pəşmi Heydər Zeynalabdin oğlu. Azərbaycanın istehlak bazarının formalaşmasında İran İslam Respublikası ilə ticarət iqtisadi əlaqələrin rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5311.01. H. Z. Pəşmi ; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2015.- 132 s.

 

Səmədova Gülnar Xanlar qızı. Azərbaycan Türkiyə birgə müəssisələrin inkişafının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5310.01. G. X. Səmədova ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-B., 2013.- 161 s. 

 

Tağıyev Zamir Elşad oğlu. Beynəlxalq valyuta fondu ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5310.01 ; 5311.01 Z. E. Tağıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Un-ti.-B., 2017.- 133 s.

 

Zahediavval Masoud Qulamrza oğlu.Yaxın Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatına qlobal maliyyə böhranının təsiri [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5310.01 M. Q. Zahediavval ; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2013.-130 s

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved