İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

Dünya sosialist sisteminin iqtisadiyyatı

 

Abbasov Ceyhun Abbas oğlu. Azərbaycanda hedonik metodun mənzil, avtomobil və kompyuter bazarlarının modelləşdirilməsinə tətbiqi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5302.01 C. A. Abbasov ; Azərb. Resp. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi,İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B., 2014.- 150 s.

 

Hüseynov Emin Zamin oğlu. Azərbaycanda manatın real məzənnəsinin dəyişiminin qeyri-neft sektorunun sahələrinə təsiri 163[Mətn]: iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5302.01. E. Z. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 163 s.

 

Mehdiyev Malik Məmməd oğlu. Aqrar-sənaye kompleksi məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi modelinin işlənilməsi [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5302.01. M. M. Mehdiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 186 s.

 

Muradov Vüqar Ağamurad oğlu. Regionların inkişafında Qərbi Avropa innovasiya inkişaf modelinin tətbiqi imkanları [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5302.01 V. A. Muradov; Qafqaz Un-ti.-B., 2016.- 158 s.

 

  Nəsrollah Məqsudi Fəthollah oğlu. İran İslam Respublikasi iqtisadiyyatının sahələrarası əlaqələrinin modelləşdirilməsi problemləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5302.01. M. F. Nəsrollah; AMEA, Kibernetika İn-tu.-B., 2013.- 122 s.

 

   Süleymanov Arzu Sahib oğlu. Azərbaycanın ümumi tarazlıq modeli timsalında investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5302.01 A. S. Süleymanov ; Azərb. Resp. İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İn-tu.- B., 2016.- 144 s.

 

 

Yusifov Murad Yusif oğlu. Azərbaycanda inflyasiya proseslərinin modelləşdirilməsi [Mətn] : iqt. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5302.01 M. Y. Yusifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 163 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved