Fizika, riyaziyyat elmləri

Riyaziyyat

 

Abady Sharafabad Saeed Həsən oğlu. Dea-dən olan radial və qeyri-radial modellərdə effektiv qiymətləndirmək üçün bootstrap üsulu ilə etibar intervalların tapılması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3338.01. Abady Sharafabad Saeed Həsən oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU., Tətbiqi Riyaziyyat İn-tu.-B., 2013.- 18 s.

 

Abady Sharafabad Saeed Həsən oğlu. Dea-dən olan radial və qeyri-radial modellərdə effektiv qiymətləndirmək üçün bootstrap üsulu ilə etibar intervalların tapılması [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. Abady Sharafabad Saeed Həsən oğlu ; AMÜA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2013.- 120 s.

 

Abdullayev Şəmsəddin Söhbət oğlu. Pedaqoji institut tələbələrinin cəbri biliklərinin formalaşdırılması: ("Çoxhədlilər cəbri" üzrə) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 22 s., sxem., cədvəl.

 

Abdullayev Şəmsəddin Söhbət oğlu. Pedaqoji institut tələbələrinin cəbri biliklərinin formalaşdırılması: ("Çoxhədlilər cəbri" üzrə) [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.iddiası üçün təqdim edilmiş dis.ışi: 13.00.02. /Ş. S. Abdullayev; N.Tusi adına Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1993.- 174 s.

 

Abdullayev Vaqif Maarif oğlu. Aralıq şərtləri optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həlli [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 05.13.18. /V. M. Abdullayev.- B., 2004. - 158 s.

 

Abdullayeva Aytəkin Ehtiram qızı. Funksiyaların bernşteyn-xlodovski polinomları ilə yaxınlaşması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. A. E. Abdullayeva ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 19, [1] s.

 

Ağamalıyeva Lətifə Fərzəli qızı. Çoxgirişli, çoxçıxışlı optimal sintez məsələlərinin həlli üçün yüksək dəqiqlikli "tezlik" alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. L. F. Ağamalıyeva ; AMEA, Akademik Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2014.- 127 s.

 

Ağamalıyeva Lətifə Fərzəli qızı. Çoxgirişli, çoxçıxışlı optimal sintez məsələlərinin həlli üçün yüksək dəqiqlikli "tezlik" alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3338.01. L. F. Ağamalıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU., Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İn-tu.-B., 2014.- 22, [1] s.

 

Ağayev Elmin Ağalar oğlu. İkinci və dördüncü tərtib bir sinif diferensial operatorların bəzi spektral xassələri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. E. A. Ağayev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2016.- 23, [1] s.

 

Ağayeva Gülsüm Allahyar qızı. Sonlu parçada dəyişən əmsallı operator tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll olunması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. G. A. Ağayeva ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 22, [1] s.

 

Alıyev Rafiq Balaqardaş oğlu. Pedaqoji fakültələrin riyaziyyat kursunda rasional ədədlərin tədrisi xüsusiyyətləri [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 23 s. 

 

Alıyev Rafiq Balaqardaş oğlu. Pedaqoji fakültələrin riyaziyyat kursunda rasional ədədlərin tədrisi yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis. 13.00.02. /R. B. Alıyev; ADPU.-B., 2007.- 148 s.

 

Babayeva Sevinc Fazil qızı. Operator-diferensial tənliklər üçün müxtəlif sərhəd məsələlərinin həll olunması haqqında [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 S. F. Babayeva ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2011.- 20 s.

 

Bağırova Sevinc Müzəffər qızı. Dördüncü tərtib operator-diferensial tənliklər üçün bəzi sərhəd məsələlərin həll olunması haqqında [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. S. M. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 22, [1] s.

 

Baxşəliyev Yafəs Rəsul oğlu. Universitetlərin riyaziyyat fakültələrində riyaziyyatın nəzəri məsələlərinin cəbri strukturlar əsasında təlimi [Mətn]: ped. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. Y. R. Baxşəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPUn-ti. -B., 2009.- 41 s.

 

Baxşəliyev Yafəs Rəsul oğlu. Universitetlərin riyaziyyat fakültələrində riyaziyyatın nəzəri məsələlərinin cəbri strukturlar əsasında təlimi [Mətn]: ped. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /Y. R. Baxşəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti -B., 2009. -259 s.

 

Cəbrayılov Bəyməmməd Saday oğlu. Riyaziyyat təlimi prosesində məsələ həlli vasitəsilə şagirdlərin evrestik fəaliyyətinin formalaşdırılması [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /B. S.Cəbrayılov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1995.- 146 s.

 

Cəfərov Orxan Cəfər oğlu. V-VI siniflərdə şagirdlərin ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə dair biliklərinin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi [Mətn]: ped. e.n.al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /O. C. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxşıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan , 2008.- 176 s.

 

Cəmşidipur Əhməd Həsən oğlu. Kəsilmə şərtinə spektral parametr daxil olan şturm-liuvill operatoru üçün səpilmənin düz və tərs məsələləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 1211.01. Ə. H. Cəmşidipur; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 109 s.

 

Davudova Rəvanə İskəndər qızı. Obyektlərin optimal təsnifatı alqoritmləri və proqram kompleksinin işlənməsi [Mətn] : riyaz. e.üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.18 /R. İ. Davudova ; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov adına Kibernetika İn-tu . -B., 2010. -171 s.

 

Delşad Qərəqeşlaqı Əli Yadulla oğlu. Birgə tip ikinci və üçüncü tərtib tənliklər üçün qeyri-lokal və qlobal hədlər tutan sərhəd şərti daxilində məsələlərin həllərinin araşdırılması riyaz. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 01.01.02. /Ə. Y. Delşad Qərəqeşlaqı ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2011.- 120 s.

 

Dosıyev Anar Adıgözəl oğlu. Li cəbrinin təsvirlərinin kommutativ olmayan holomorf funksional hesabı [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.01.01. A. A. Dosıyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 22, [1] s.

 

El-Shabravı Saad Rashad Noaman. Bəzi sonsuz matris çevirmələrin spektral analizi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.01.01. El-Shabravı Saad, Rashad Noaman ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 18, [1] s.

 

Əfəndiyeva Həcər Cavid qızı. Ehtiyatlardan səmərəli istifadə modelləri və onların tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 1203.01. H. C. Əfəndiyeva ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2015.- 27, [1] s.

 

Əfəndiyeva Həcər Cavid qızı. Ehtiyatlardan səmərəli istifadə modelləri və onların tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 1203.01. H. C. Əfəndiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU Tətbiqi Riyaziyyat ETİ.-B., 2015.- 107 s.

 

Əhmədov Möhübbət Zaməddin oğlu. Qeyri-səlis zaman sıraları əsasında proqnozlaşdırma [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3338.01. M. Z. Əhmədov ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2016.- 22 s.

 

Əhmədov Möhübbət Zaməddin oğlu. Qeyri-səlis zaman sıraları əsasında proqnozlaşdırma [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. M. Z. Əhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.-B., 2016.- 158, [1] s.

 

Əkbərov Asim Ələsgər oğlu. Ümumiləşmiş sürüşmə ilə bağlı sinqulyar və zəif sinqulyar inteqrallar üçün çəkili Hölder və Lp qiymətləndirmələr [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 A. Ə. Əkbərov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexaika İn-tu.-B., 2010.- 17 s.

 

Ələsgərova Səbinə Taptıq qızı. İki tərtibli parabolik tənliklər üçün birölçülü qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin birqiymətli həll olunması şərtləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 1211.01. S. T. Ələsgərova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 21, [1] s.

 

Əliyev Məhəmməd Məhərrəm oğlu. Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin suboptimal həllinin həndəsi üsullarla tapılması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 1203.01. M. M. Əliyev ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2013.- 122 s.

 

Əliyev Nihan Əlipənah oğlu. Ümumi xətti sərhəd şərti daxilində xüsusi törəməli tənliklər üçün sərhəd məsələsinin həllinin araşdırılması [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. N. Ə. Əliyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 36, [1] s.

 

Əliyev Rəşid Əvəzağa oğlu. Kompleks ölçülərin Koşi tipli inteqrallarının sərhəd xassələri və analitik funksiyaların yaxınlaşma nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. R. Ə. Əliyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 37, [1] s.

 

Əliyev Seymur Sahib oğlu. Ümumiləşmiş morri fəzasında elliptik diferensial tənliklərin həlləri üçün aprior qiymətləndirmələr [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.01.01. S. S. Əliyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 24, [1] s.

 

Əliyeva Arzu Qəmbər qızı. Bir sinif dördüncü tərtib Sobolev tipli yarım-xətti tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 A. Q. Əliyeva ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2010.- 17 s.

 

Əmirova Rəsmiyyə Rza qızı. Bir sinif fərq tənlikləri ilə təsvir olunan idarəetmə məsələlərində optimallıq şərtləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1203.01. R. R. Əmirova ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2014.- 24, [1] s.

 

Əmrahova Aynur Füzuli qızı. Sinqulyar inteqral operatorların aproksimasiyaları və onun tətbiqləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. A. F. Əmrahova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2016.- 20, [1] s.

 

Əsədova Natəvan Şükür qızı. Elliptik tənliklə təsvir olunan proseslərdə adi və ümumiləşmiş idarələrin optimallığı şərtləri [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.09. N. Ş. Əsədova ; AMEA, akad. A. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- B., 2012.- 27 s.

 

Əsədova Natəvan Şükür qızı. Elliptik tənliklə təsvir olunan proseslərdə adi və ümumiləşmiş idarələrin optimallığı şərtləri [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.01.09. N. Ş. Əsədova ; AMEA, Kibernetika İn-tu.-B., 2012.- 128 s.

 

Əskərova Raxil Adilevna. Bəzi stoxastik diferensial tənliklərin parametrlərinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.05 R. A. Əskərova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2010.-21 s.

 

Əşrəfova Yeganə Ramiz qızı. Xüsusi funksiyalar siniflərində optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 05.13.18. /T. R. Əşrəfova.- B., 2007. -132 s.

 

Fatemi Mehran Rzaəli oğlu. Sərhəd qiymətli inteqro-diferensial tənlik üçün məsələlərin həllərinin araşdırılması [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 M. R. Fatemi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2011.-21 s.

 

Fatemi Mehran Rzaəli oğlu. Sərhəd qiymətli inteqro-diferensial tənlik üçün məsələlərin həllərinin araşdırılması riyaz. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.01.02 /M. R. Fatemi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B.,2011.- 124 s.

 

Fərəcova Ülviyyə Fazil qızı. Ge/Ge1-xSix hetrostrukturunun elektrofiziki və optik xassələrinə elektron və y-şüalarının təsiri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.24 Ü. F. Fərəcova ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2011.- 22 s.

 

Fərəhani Səid Məhəmmədəli oğlu. Kəsilən fazalı eksponent, kosinus və sinus sistemlərinin bazislik xassələri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.01.01. S. M. Fərəhani ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 124 s.

 

Hacıbəyov Mübariz Qafarşah oğlu. Bürünmə tipli inteqral operatorların araşdırılması [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. M. Q. Hacıbəyov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 40, [1] s.

 

Hacıyeva Günay Fikrət qızı. Dəyişən kütləli mühitin riyazi modelinin və həll üsulunun işlənməsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. G. F. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Naziliyi, BDU.-B., 2017.- 26 s.

 

Hacıyeva Günay Fikrət qızı. Dəyişən kütləli mühitin riyazi modelinin və həll üsulunun işlənməsi [Mətn] : riyaz. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 1211.01 G. F. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Naziliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Sumqayıt., 2017.- 144 s.

 

Haxıyev Sadəddin Seydi oğlu. Kəsilən həllərə malik ikinci tərtib hiperbolik tənliklər sisteminin optimallığı üçün zəruri şərtlər [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 S. S. Haxıyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2010.- 23 s.

 

Həmidov Səid Seyidağa oğlu. Ali pedaqoji məktəb tələbələrinə kompüterin öyrədilməsi metodikası (riyaziyyat fakültəsi üzrə) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /S. S. Həmidov; N. Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti .-B., 1999.- 176 s.

 

Həmidova Şəlalə Abdul Əhəd qızı. Riyazi modelləşdirmə şagirdlərin biliklərinin formalaşdırılması vasitəsi kimi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Ş. A. Həmidova; N. Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti .-B., 1999.- 156 s.

 

Həsənov Pərviz Adil oğlu. Təkrar istehsal sistemlərində logistik proseslərin riyazi modellərinin qurulması [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. P. A. Həsənov ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2015.- 118 s.

 

Həsənova Tellibəyim Adil qızı. Şagirdlərdə riyazi intusiyanın inkişaf etdirilməsi ilə təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi: (III-IV siniflər üzrə) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1997.-28 s. 

 

Həsənova Zöhrə Bilal qızı. Bir girişli və bir çıxışlı sistemlərin sintez məsələlərinin optimal həlli üsulları [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.18. /Z. B. Həsənova; BDU; Tətbiqi Riyaziyyat İn-tu.- B., 2006.- 117 s.

 

Həsənova Zöhrə Bilal qızı. Bir girişli və bir çıxışlı sistemlərin optimal sintez məsələlərinin həlli üsulları [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.13.18. /AMEA akad. Ə. İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2006.- 20 s.

 

Həsrətova Mirvari Həsənağa qızı. Semimarkov prosesləri ilə ifadə olunan kütləvi xidmət sistemlərinin stoxastik analizi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.18.; 01.01.05. /M. H. Həsrətova; BDU.-B., 2008.- 131 s.

 

Həşimov Çingiz Məmməd oğlu. Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan kəsilən diferensial operatorun məxsusi funksiyalarının ümumiləşmiş lebeq fəzalarında bazislik xassələri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. Ç. M. Həşimov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2016.- 21, [1] s.

 

Hüseynov Saqif Yaqub oğlu. Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin suboptimal həllərinin tapılması üsullarının və uyğun proqram kompleksinin işlənməsi [Mətn]: fiz.-riy.e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 05.13.18. /S. Y. Hüseynov; AMEA, akad.Ə.İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- B., 2008.- 147 s., cədv.

 

Hüseynova Afaq Fizuli qızı. Bir sinif dördtərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün tərs məsələlər [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. A. F. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 21, [1] s.

 

Hüseynova Elnarə Sahib qızı. Petrovskiyə görə korrekt tənlik üçün Koşi məsələsi və qarışıq məsələlərin həllərinin zamanın böyük qiymətlərində özünü aparması [Mətn] : fiz-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 E. S. Hüseynova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2009.- 20 s.


Hüseynova Nərgiz Şamil qızı. Elementar zərrəciklərlə bağlı modellər və onların idarə edilməsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3338.01 N. Ş. Hüseynova; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2016.- 119 s.

 

İbayev Elşən Akif oğlu. Təsadüfi dolaşmalarla təsvir olunan sistemlərin, ehtimal xarakteristikalarının tədqiqi [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.05. E. A. İbayev ; AMEA, Riyaz. və Mexanika İn-tu.- B., 2009.- 19 s.
 

İbrahimov İbrahim Məhəmməd oğlu. VI-VIII siniflərdə hesablama texnikasının tətbiqi ilə riyaziyyat dərslərində şagirdlərin idrak fəallığının artırılması [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.02. /İ. M.İbrahimov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1996.- 170 s.

 

  İsmayılov Arif İbrahim oğlu. Orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin riyaziyyat və fizikadan nəzəri biliklərinin kənd təsərrüfatına tətbiqi üzrə işin sistemi [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.02. /A. İ. İsmayılov; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1995.- 182 s.

 

İsmayılov Arif İbrahim oğlu. Orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin riyaziyyat və fizikadan nəzəri biliklərinin kənd  təsərrüfatına tətbiqi üzrə işin sistemi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1996.- 22 s.

 

İsmayılov Miqdad İmdad oğlu. Öz-özünə qoşma olmayan bəzi operatorlar sinfini spektral xassələrinin tədqiqi [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 M. İ. İsmayılov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexaika İn-tu.- B., 2009.- 21s

 

İsmayılov Vüqar Elman oğlu. Qeyd olunmuş istiqamətli ridge funksiyalarla yaxınlaşma [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. V. E. İsmayılov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 36, [1] s.

 

İsrafilov Dəniyal Məhəmməd oğlu. Ekstremal polinomlar və faber polinomlarının kompleks müstəvinin çoxluqlarında yaxınlaşma xassələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.01.01. D. M. İsrafilov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2010.- 35, [1] s.

 

Kadır Kutlu. Rəqs eləyən əmsallı riemanın sərhəd məsələsi və singulyar inteqral tənliklər [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 01.01.01. /K. Kadır; AEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.-B., 1995.- 82 s.

 

Karaaslan Muhammet Dursun oğlu. İki tərtibli operator-diferensial tənliklərin həlli və bəzi spektral məsələlər [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 1202.01. M. D. Karaaslan ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2015.- 18, [1] s.

 

Karaaslan Muhammet Dursun oğlu. İki tərtibli operator-diferensial tənliklərin həlli və bəzi spektral məsələlər [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 1202.01 M. D. Karaaslan; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-B., 2014.- 120 s.

 

Qarayev Tərlan Zəfər oğlu. Defekt bazislər və onların tətbiqləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. T. Z. Qarayev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 21, [1] s.

 

Qasımov Aydın Əbil oğlu. Təkrarlanan xarakteristikaya malik bəzi sinif dördtərtibli operator-diferensial tənliklərin tədqiqi [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02  A. Ə. Qasımov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2010.-19 s.

 

Qasımov Telman Mehdi oğlu. Bir sinif hiperbolik tip tənliklərlə təsvir olunan proseslər üçün bəzi optimal idarəetmə məsələləri [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 T. M. Qasımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2012.- 19 s.

 

Qasımov Rəşid Ataxan oğlu. Parabolik tip tənliklər üçün optimal idarəetmə məsələləri və onların təqribi həlli [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. R. A. Qasımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 26, [1] s.

 

Qasımova Nüşabə Faiq qızı. Bəzi sinqulyar inteqral tənliklərin təqribi həlli  [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 N. F. Qasımova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2012.- 16 s.

 

Qocayeva Lalə İslam qızı. Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat tə'liminin həyatla əlaqələndirilməsi (III-IV siniflər): ped. e. n. al.dər. iddia etmək üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /L. İ. Qocayeva; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2001.- 27 s.

 

Qocayeva Lalə İslam qızı. Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat tə'liminin həyatla əlaqələndirilməsi (III-IV siniflər) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddia etmək üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /L. İ. Qocayeva; Gəncə Döv. Un-ti.-Gəncə., 2001.- 176 s.

 

Quliyev Aslan Dilan oğlu. İki tərtibli cırlaşan qeyri-xətti tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələrinin tədqiqi[Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. A. D. Quliyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 18, [1] s.

 

Quliyeva Asya Məmmədkərim qızı. Yeni mənada qoşma operatorunun qurulması və tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1212.01. A. M. Quliyeva ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 21, [1] s.

 

Qurbanəlizadə Arəş Mahmud oğlu. Həqiqi və kompleks dəyişənli funksiyaların bernşteyn tipli polinomial operatorlar ardıcıllıqları ilə yaxınlaşması [Mətn] :riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 A. M. Qurbanəlizadə ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B ., 2010.- 17 s.

 

Qurbanəlizadə Arəş Mahmud oğlu. Həqiqi və kompleks dəyişənli funksiyaların bernşteyn tipli polinomial operatorlar ardıcıllıqları ilə yaxınlaşması [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.01.01 /A. M. Qurbanəlizadə ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2010.- 112 s.

 

Qurbanova Nargül Kamandar qızı. Sərhəd şərtlərinə operator və spektral parametr daxil olan ikinci tərtib elliptik diferensial-operator tənlik üçün sərhəd məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. N. K. Qurbanova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 22, [1] s.

 

Laçınova Fidan Simurq qızı. Təkrarlanan xarakteristikalı üçtərtibli parabolik operator-diferensial tənliklərin həll olunması haqqında [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. F. S. Laçınova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 18, [1] s.

 

Lətifova Aygün Rizvan qızı. İnterval daxilində kəsilmə şərti olduqda dirak tənliklər sistemi üçün düz və tərs məsələ [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 A. R. Lətifova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2011.- 15 s.

 

Mehrəliyev Yaşar Topuş oğlu. Bir sinif xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün tərs sərhəd məsələləri [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. Y. T. Mehrəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 38, [1] s.

 

Məcidova Aygün Əbülfət qızı. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimi prosesində ədəd anlayışının öyrədilməsi yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /A. Ə. Məcidova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 166 s.

 

Məmmədov Eminağa Mirzağa oğlu. Nəsirəddin Tusinin əsərlərində riyazi anlayışların mahiyyəti və məntiqi aspektləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 1205.01. E. M. Məmmədov; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 123 s.

 

Məmmədov Kamal Knyaz oğlu. Dəyişənlərinin bir hissəsi tam qiymətlər alan bəzi xətti proqramlaşdırma məsələlərinin tədqiqi və həll üsullarının işlənməsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 1203.01. K. K. Məmmədov ; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2014.- 22, [1] s.

 

Məmmədov Kamal Knyaz oğlu. Dəyişənlərinin bir hissəsi tam qiymətlər alan bəzi xətti proqramlaşdırma məsələlərinin tədqiqi və həll üsullarının işlənməsi [Mətn]: riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 1203.01. K. K. Məmmədov ; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2014.- 141 s.  

 

Məmmədov Turan Şakir oğlu. Çoxterminallı kütləvi xidmət sistemlərində idarəetmə məsələləri riyaz. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.01.05. /T. Ş. Məmmədov; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov adına Kibernetika İn-tu.-B., 2010.- 119 s.

 

Məmmədov Yaqub Yaqub oğlu. Dankl operatoru ilə bağlı və Heyzenberq qrupunda funksiyalar fəzasında inteqral operatorlar [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. Y. Y. Məmmədov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2015.- 40, [1] s.

 

Məmmədova Afaq Faiq qızı. Artan potensiallı Şturm-Liuvil operatoru üçün səpilmə nəzəriyyəsinin tərs məsələsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. A. F. Məmmədova; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 22, [1] s.

 

Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı. Qeyri-stasıonar qoşmalıq şərtləri və qeyri-stasionar sərhəd şərtləri daxilində kvazixətti hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələnin həllərinin varlığı və asimptotikası [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis-nın avtoreferatı : 01.01.02. Ü. M. Məmmədova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 21 s.

 

Mirzəyeva Səlimə Mirzə qızı. İqtisadi-ekoloji sistemlərin ikinci tərtib adi diferensial tənliklərlə optimal idarəetmə modelləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5302.01. S. M. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 20 s. 

 

 Mohamed Abdelgayed Amany Saad. Bir sinif dördtərtibli operator-diferensial tənliklərin həll olunma nəzəriyyəsinə dair [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.01.02. A. A. Mohamed ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 20, [1] s.

 

Molaei Həbib Hüseynəli oğlu. İnteqral tipli sərhəd məsələləri və onlarla təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi [Mətn] : fiz-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 H. H. Molaei ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2009.-17 s.

 

Molaei Həbib Hüseynəli oğlu. İnteqral tipli sərhəd məsələləri və onlarla təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.01.02 /H. H. Molaei; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 105 s.

 

Muradova Nazilə Lətif qızı. Hilbert fəzasında bəzi qeyri-tipik operator-diferensial tənliklərin korrekt həll olunması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. N. L. Muradovav ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 20, [1] s. 

 

Musayev Vüqar Yadulla oğlu. Biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /V. Y. Musayev ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu . -B., 2010. -129, [2] s.

 

Namazov Qabil Məhəmməd oğlu. Əsas məktəbdə riyaziyyatın tədrisi prosesində təlim vəsaitləri komplekslərindən istifadə [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Q. M. Namazov; Azərb. Elmi Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1993.- 201 s.

 

Namazov Qabil Məhəmməd oğlu. Əsas məktəbdə riyaziyyatın tədrisi prosesində təlim vəsaitləri komplekslərindən istifadə [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1993.- 25 s.

 

Nəbiyev Asif Kazım oğlu. Riyazi isbat ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi vasitə kimi [Mətn]: ped. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /A. K. Nəbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 146 s., cədv., şək.

 

Nəcəfova Sürayyə Maqsud qızı. Sinfini saxlamaqla funksiyaların G = En oblastından kənara davamı haqqında teoremlər [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 S. M. Nəcəfova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexaika İn-tu.- B., 2009.- 16s.

 

Nəsibova Natəvan Polad qızı. Dəyişən dərəcəli Lebeq fəzalarında kompleks əmsallı eksponent sistemindən ibarət bazislər [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. N. P. Nəsibova; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2016.- 20, [1] s.

 

Nəsibova Rəsmiyyə Abdulla qızı. Qablaşdırma tipli diskret optimallaşdırma məsələlərinin bəzi fuzzy qoyuluşları və həll alqoritmləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.18. /R. A. Nəsibova; AMEA akad. Ə.İ.Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2007.- 139 s.

 

Novruzov Azad Sevindik oğlu. Ali pedaqoji məktəblərin "Riyazi analiz"kursu ilə orta məktəbin "Cəbr və analizin başlanğıcı"kursu arasında qarşılıqlı əlaqənin elmi-metodiki əsasları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /A. S. Novruzov; Naxçıvan Döv. Un-ti.-Naxçıvan., 2000.- 166 s.

 

Osmanlı Cəlalə Əlövsət qızı. Kəsilmə şərtinə malik Şturm-Liuvill operatoru üçün səpilmənin düz və tərs məsələləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. C. Ə. Osmanlı ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2014.- 20, [1] s.

 

Ömərova Mehriban Nazim qızı. Lager hiperqrupunda kəsr-maksimal funksiyaların və riss potensiallarının xasssələri [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.01 M. N. Ömərova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2010.- 19 s.

 

Paşayev Nahid Cəlil oğlu. Parabolik tənliklər sistemi üçün çoxölçülü identifikasiya məsələsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. N. C. Paşayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 20, [1] s.

 

Paşayev Ramiz Canbaxış oğlu. Orta məktəbin yuxarı siniflərində tənliklər və bərabərsizliklərin tədrisi metodikası [Mətn]: ped. e. n. a. iddiası üçün yazılmış dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. R. C. Paşayev; N. Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 1997.- 24 s.

 

Paşayev Ramiz Canbaxış oğlu. Orta məktəbin yuxarı siniflərində tənliklər və bərabərsizliklərin tədrisi metodikası [Mətn]: ped. e. n. a. iddiası üçün yazılmış dis.: 13.00.02. /R. C. Paşayev; ETPEİ.-B., 1997.- 158 s.

 

Pələngov Əbülfət Qulam oğlu. Həndəsədən ölçmə xarakterli praktik və laborator işləri şagirdlərin həndəsi biliklərini formalaşdıran vasitə simi: (VII-IX sinif materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Ə. Q. Pələngov; N. Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1996.- 221 s.

 

Pələngov Əbülfət Qulam oğlu. Orta məktəb həndəsə kursu təlimində müasir metodların kompyuter texnikası ilə əlaqəli tətbiqinin reallaşdırılması problemləri : (X-XI siniflər) [Mətn] : ped e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /Ə. Q. Pələngov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2010.- 258 s.

 

Pənahov Etibar Sədi oğlu. Diferensial operatorlar üçün spektral və potensial nəzəriyyənin bəzi tərs məsələləri və tətbiqləri [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. E. S. Pənahov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 34, [1] s.

 

Rəhimov Anar Bəybala oğlu. İdarəedici funksiyaların verilmiş siniflərində optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi və ədədi həll üsullarının işlənməsi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.18. /A. B.Rəhimov; AMEA Akad. Ə.İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- B., 2005.- 150 s.

 

Rəhimov Anar Bəybala oğlu. İdarəedici funksiyaların verilmiş siniflərində optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi və ədədi həll üsullarının işlənməsi [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.13.18. /AMEA Akademik Ə. İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2006.- 19 s.

 

Rəhimova Kamalə Razim qızı. Bir sinif anizotrop subxətti operatorların morri tipli fəzalarda məhdudluğu [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1202.01. K. R. Rəhimova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2016.- 21, [1] s.

 

Rüstəmov Anar Mürşüd oğlu. Simsiz sensor şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin hesablanması və yaxşılaşdırılması alqoritmlərinin yaradılması [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. A. M. Rüstəmov; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2014.- 172 s.

 

Rüstəmov İbrahim Murad oğlu. Həndəsədən məsələ həlli vasitəsilə şagirdlərin nəzəri biliklərinin inkişaf etdirilməsi: (VII-IX siniflər) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /İ. M. Rüstəmov; N. Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 1997.- 183 s.

 

Seyed Ahmad Hassanpour Matı Kolaıe. The fırst boundary value problem for the second order quasılınear ellıptıc equatıons of cordes type [Mətn]: Fizika-riyaziy. e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 01.01.02 /S. A. Hassanpour; AMEA,   Riyaziyyat və Mexanika instit..-B., 2004.-77 s.

 

Seyfullayeva Xəyalə İdris qızı. Lövhələrin rəqsləri tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. X. İ. Seyfullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Naziliyi, BDU.-B., 2017.- 26 s.

 

Səbzəliyev Mahir Mirzəxan oğlu. Sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. M. M. Səbzəliyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 33, [1] s.

 

Sədəqiyani Cəmşid Salehi. İran dövlət, yarımdövlət və xüsusi müəssisələrin optimal idarə edilməsində riyazi-statistik üsullardan istifadə problemləri [Mətn]: İqtisad e.d.a.dər.almaq üçün dis.: 08.00.13. /C. S.Sədəqiyani; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu "İqtisadi Kibernetika və iqtisadi-riyazi üsullar" kafedrası.-B., 1994.- 375 s.

 

Səfəri Əli Rəhim oğlu. Qeyri-lokal sərhəd şərtli qursa-darbu sistemləri üçün optimal idarəetmə məsələlərinin keyfiyyət tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. Ə. R. Səfəri ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 18 s.

 

Səfəri Əli Rəhim oğlu. Qeyri-lokal sərhəd şərtli qursa-darbu sistemləri üçün optimal idarəetmə məsələlərinin keyfiyyət tədqiqi [Mətn]: riyaziyyat üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 1211.01. Ə. R. Səfəri ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 140 s.

 

Soltanov Aydın Hacıbala oğlu. Pedaqoji Unversitetlərin cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursunda "Xətti tənliklər və bərabərsizliklər sistemi" bölmələrinin tədrisi metodikası [Mətn]: ped. e. n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /A. H.
Soltanov; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1993.- 173 s.
 

 

Soltanov Aydın Hacıbala oğlu. Pedaqoji universitetlərin cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursunda "Xətti tənliklər və bərabərsizliklər sistemi" bölmələrinin tədrisi metodikası [Mətn]: Pedaqoji e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 24 s.

 

Şıxlinskaya Reyhan Yusif qızı. Fazi ədədlər üçün səviyyələr üzrə ağırlıqlı ortalama üsulunun analizi və fazi modellərə tətbiqi [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.18. /R.Y.Şıxlinskaya; AMEA, Akad. Ə.İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- B., 2006.- 110 s., [20] v. əlavə, şək.

 

Şükürov Aydın Şükür oğlu. Requlyar sərhəd şərtli diffuziya operatoru üçün tərs məsələlər [Mətn] : fiz-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 A. Ş. Şükürov ; AMEA, Riyaz. və Mexanika İn-tu.- B.,2009.- 16s.

 

Şükürova Gülnarə Dadaş qızı. Qeyri hamar əmsallı hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələlər [Mətn] : fiz-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.01.02 G. D. Şükürova ; AMEA, Riyaz. və Mexanika İn-tu.-B., 2010.- 21.

 

Tağıyev Hidayət Nemət oğlu. Riyaziyyatın tədrisində hesablama texnikası komplektindən istifadə metodikası: (V-IX siniflərin materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /H. Tağıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1993.- 137 s. 

 

Tağıyev Hidayət Nemət oğlu. Riyaziyyatın tədrisində hesablama texnikası komplektindən istifadə metodikası: (V-IX siniflərin materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1994.- 24 s.

 

Tağıyeva Samirə Cəmil-Cahid qızı. Alqoritmləşdirmə üsulu ilə riyaziyyat təliminin keyfiyyətinin yüksəldilməsi: (VII-XI siniflər): ped. e. n. al. dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.02. /S. Tağıyeva, N. Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti . -B., 1999.- 152 s.

 

Tunç Yavuz Selim Zekeriye oğlu. Sıçrayışlı semimarkov dolaşma prosesinin sərhəd funksionallarının paylanmasının tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 1208.01. Y. S. Z. Tunç ; BDU.-B., 2015.- 112 s.

 

Verdiyeva Gülmira Zahid qızı. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində informatika elementlərindən istifadə metodikası [Mətn]: ped. e.n.al. dər.a.üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /G. Z. Verdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti.- Gəncə, 2007.- 143 s., cədvəl, şək.

 

Yusifzadə Rəşad Ərşad oğlu. Korporativ planlaşdırmanın qeyri-səlis modelləri [Mətn] : iqt. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.13.18. 08.00.13 /R. Ə. Yusifzadə ; AMEA, Kibernetika İn-tu.-B., 2010. - 156 s.

 

Yusubov Şakir Şıxı oğlu. Kəsilən əmsallı sistemlərin tədqiqi və onların optimal idaretmə məsələlərinə tətbiqləri [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01 ; 1214.01. Ş. Ş. Yusubov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 38 s.

 

 Zamanova Sevinc Azad qızı. Orta məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində kompüterlər fərdiləşdirmə vasitəsi kimi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün dis.: 13.00.02. /S. A. Zamanova; N. Tusi ad. ADPU.-B., 1994.- 180 s.

 

Zamanova Sevinc Azad qızı. Orta məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində kompüterlər fərdiləşdirmə vasitəsi kimi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 23 s., cədvəl

 

Zeynalov Ramin Mübariz oğlu. Elliptik tip tənliklər üçün ixtiyari oblastlarda qeyri-lokal və qlobal hədlər tutan sərhəd şərti daxilində məsələlərin həllərinin araşdırılması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1211.01. R. M. Zeynalov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 23, [1] s.

 

Zeynalov Ramin Mübariz oğlu. Elliptik tip tənliklər üçün ixtiyari oblastlarda qeyri-lokal və qlobal hədlər tutan sərhəd şərti daxilində məsələlərin həllərinin araşdırılması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 1211.01. R. M. Zeynalov ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2015.- 113 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved