Fizika, riyaziyyat elmləri

Mexanika

 

 

Abbasov Zəfər Duman oğlu. Termoelastikiyyətin praktik xarakterli tərs və rabitəli məsələlərinin həll üsulları [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 01.02.04. Z. D. Abbasov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 113 s.

 

Abbasova Leyla. Termoelastiki zədələnən konstruksiya elementlərinin səpələnmiş dağılması [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. /L. Abbasova; AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- B., 2004.- 113 s.

 

Abbasova Leyla. Termoelastiki zədələnən konstruksiya elementlərinin səpələnmiş dağılması [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.02.04. /L. Abbasova; AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.-B., 2005.- 20 s.

 

Abdullayeva Cəmilə Novruz qızı. Qeyri-xətti elastiki bioamilli zədələnən tirlərin rəqsi [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n.a.dər a.üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- B., 2004.- 124 s.

 

Abdurahimov Sahib Hüseynbala oğlu. Kür çayının meandrlarında maye və məcra dinamikasının riyazi modelləşdirilməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2003.01. S. H. Abdurahimov ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi Ekologiya İn-tu.-B., 2014.- 166, [1] s. 

 

Ağayeva Nurlana Ağakərim qızı. Elastiki bərkidilmiş kütləyə malik sferik daxiletmənin bütöv mühitdə hərəkətinin tədqiqi [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- B., 2004.- 78 s.

 

Ağayeva Ülviyyə Habil qızı. Çoxlaylı və maye ilə doymuş xətti-irsi məsaməli mühitlərdə dalğaların yayılması [Mətn]: fizika-riyaziyyat .n..dər.. üçün təq. ol. dis.: 01.02.05. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2004.- 114 s.

 

Axundova İradə Əli-Rasim qızı. Əvvəlcədən yüklənmiş korroziyalanmış nazikdivarlı hissə-hissə bircins konstruksiya elementlərinin rəqsləri [Mətn] : mexanika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.04 İ. Ə. R. Axundova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2010.- 18 s.

 

Aslanov Ramin Məmməd oğlu. Sürüncəklik nəzərə alınmaqla məsaməli mühitdə maye hərəkətinin bəzi məsələlərinin araşdırılması [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.02.05. R. M. Aslanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU-B., 2010.- 19 s.

 

Aslanov Ramin Məmməd oğlu. Sürüncəklik nəzərə alınmaqla məsaməli mühitdə maye hərəkətinin bəzi məsələlərinin araşdırılması [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.05. /R. M. Aslanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.-B., 2009. - 140 s.

 

Bağırov Emin Telman oğlu. Konstruksiya elementlərinin temperaturunun qeyri-stasionar dəyişilməsində korroziyadan çatlaması [Mətn]: mexanika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2002.01. E. T. Bağırov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2016.- 113 s.  

 

Cəfərov Allahverdi. Qruntla əlaqədə olan konstruksiyaların uzunmüddətli möhkəmliyinin hesablanması [Mətn]: fizika . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /A. Cəfərov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2004.- 149 s. 

 

Cəfərov Turan Qasım oğlu. Ge-Sİ bərk məhlullarında komponentləri müxtəlif paylanmış monokristalların alınması və lokal səviyyələrin tədqiqi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.07. /T. Q. Cəfərov; BDU.- B., 2006.- 165 s.

 

Cəfərov Turan Qasım oğlu. Ge-Si bərk məhlullarında komponentləri müxtəlif paylanmış monokristalların alınması və lokal səviyyələrin tədqiqi [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 01.04.07./Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 18 s.

 

Cəfərova İlhamə Təvəkkül qızı. Çubuqlarla möhkəmləndirilmiş və mühitlə təmasda olan silindrik örtüyün rəqslərinin asimptotik tədqiqi [Mətn]: fiz-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /İ. T. Cəfərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Riyaz. və Mexanika İn-tu.-B., 2008.- 125 s.

 

Cəfərova İradə Məmmədhüseyn qızı. Sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınan mühitlə təmasda olan tilli silindrik örtüyün rəqsləri [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /İ. M. Cəfərova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2011.- 127 s.
 

Dəmirov Allahverdi Hüseyn oğlu. Asfaltbetondan olan təbəqə çökməsinin müəyyən edilməsi üçün bəzi məsələlər [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis..01.02.04. /A. H. Dəmirov; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2004.- 151 s.

 

Enayətollah Qorbanəli oğlu Əlinejad Taheri. Mühitlə təmasda olan diskret sistem və örtüklərin sərbəst rəqslərinin tədqiqi riyaz. üzrə fəls. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /Enayətollah Qorbanəli oğlu Əlinejad Taheri ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 123 s.

 

Əhmədov Natiq Qarakişi oğlu. Qeyri-bircins örtüklər üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin bəzi üçölçülü məsələlərinin asimptotik təhlili [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.02.04. N. Q. Əhmədov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2009.- 37 s.

 

Əhmədova Svetlana Novruz qızı. Məsaməli mühitdə ikifazalı mayenin süzülməsinin dalğa məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.02.05 /S. N. Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008- 104 s.

 

Əkbərov Mehman Qulu oğlu. Sualtı boru kəmərinin böyük dərinliklərə salınmasının texnoloji variantlarının nəzəri və praktiki əsaslandırılması [Mətn]: mexanika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2002.01. M. Q. Əkbərov; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 143 s.

 

Əliyev Alı Bakir oğlu. İçərisində qeyri - bircins maye saxlayan deformasiyalanan borularda dalğalar [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.04 $c A. B. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2011.- 20s.

 

Əliyev Alı Bakir oğlu. İçərisində qeyri - bircins maye saxlayan deformasiyalanan borularda dalğalar riyaz. elm. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /A. B. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 120 s.

 

 Əliyev Asəf Asif oğlu. Diskret paylanmış çubuqlarla möhkəmləndirilmiş, sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan silindrik örtüyün maye ilə birgə rəqsləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. /A. A. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2009.- 120 s.

 

Əliyeva Hicran Hamlet qızı. Perforasiya olunmuş lövhələrin əyilməsi və dağılması [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.04 H. H. Əliyeva ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2009.- 18 s.

 

Əliyeva Yeganə Mövsüm qızı. Korroziyalanmış çubuqların burulma rəqsləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. /Y. M. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2007.- 118 s.

 

Fətullayeva Laura Faiq qızı. Konstruksiyaların qeyri-xətti elastiki, çoxqatlı, nazikdivarlı elementlərinin qabarması [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /L. F. Fətullayeva; BDU.-B, 2003.- 91 s. 

 

Hariri Kaveh Əsli Mənsur oğlu. Birbirinə nüfuz edən iki mayenin parallel lövhələr arasında və boruda turbulent hərəkəti [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.05 K. Ə. M. Hariri ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2011.- 19.

 

Hariri Kaveh Əsli Mənsur oğlu. Birbirinə nüfuz edən iki mayenin parallel lövhələr arasında və boruda qərarlaşmamış hərəkəti [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 01.02.05. /Hariri K. Ə. M. ; Azərb. Resp. MEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2011.- 125 s.

 

İsayev Zaur Fazil oğlu. Doğuranı istiqamətdə sıxıcı qüvvənin təsiri altında çubuqlarla möhkəmləndirilmiş və mühitlə təmasda olan silindrik örtüyün dayanıqlığı [Mətn]: fiz.-riyaz. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /Z. F. İsayev; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B., 2007.- 112 s., şək.

 

İsgəndərova Səyyarə Paşa qızı. Dəyişən qalınlıqlı lövhələr üçün bəzi sərhəd məsələləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.02.04. S. P. İsgəndərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 18 s.

 

 İsgəndərova Səyyarə Paşa qızı. Dəyişən qalınlıqlı lövhələr üçün bəzi sərhəd məsələləri [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. S. P. İsgəndərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2012.- 167 s.

 

 İsmayılova Rəna Əşrəf qızı. Çubuqlu istilikayıran elementin dağılması [Mətn]: riyaziyyat üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 2002.01. R. Ə. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 21, [1] s.

 

 Kiyasbəyli Enfira Tələt qızı. Ucları müxtəlif cür bərkidilmiş birsaylı və çoxsaylı xətti və qeyri-xətti elastiki çubuqların dayanıqlılığı [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /E. T.Kiyasbəyli; BDU.-B., 2003.- 67 s.

 

Quliyev Arzu Məsim oğlu. Həlqələrlə gücləndirilmiş icərisində doldurucu olan silindirik örtüyün rəqsləri [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /A. M. Quliyev; Azərb.Dövlət Püdaqoji Un-ti.-B., 2004.- 94 s.

 

Quliyeva Məhsəti. Tor mexanikasının birölçülü olmayan məsələsi [Mətn]: fiz.-Riyaziy. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /M. Quliyeva; AMEA Riyaziy. və Mex. İn-tu.- B., 2004.- 82 (7) s.

 

Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu. Mayeni özündə saxlayan çoxlaylı boruda dalğalar [Mətn ]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. /S. H. Qurbanov; BDU.- B., 2005.- 142 s.

 

Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu. Mayeni özündə saxlayan çoxlaylı boruda dalğalar: Texnika .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 01.02.04. /Azərbaycan Texniki Universiteti.- B., 2005.- 18 səh.

 

Lətifov Fuad Seyfəddin oğlu. Mühitlə kontaktda olan örtüklərin sərbəst rəqslərinin tədqiqi [Mətn]: Fizika-riyaziy. e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 01.02.04. / F. S. Lətifov; AMEA. Riyaziyyat və Mexanika instit.-B., 2003.- 270 s.

 

Mehmet Taran Mehmet oğlu. Zamana görə dəyişən qüvvənin təsirinə məruz qalan, maye ilə təmasda olan tilli silindrik örtüyün dayanıqlığı və rəqsləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.02.05. T. M. Mehmet ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 22, [1] s.

 

Mehmet Taran Mehmet oğlu. Zamana görə dəyişən qüvvənin təsirinə məruz qalan maye ilə təmasda olan tilli silindrik örtüyün dayanıqlığı və rəqsləri riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 01.02.05 /T. M. Mehmet ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 126 s.

 

Məmmədli Ramil Elman oğlu. Laylı çubuq konstruksiyaların termomexaniki yüklərin təsirindən dayanıqlığı və rəqsləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2002.01. R. E. Məmmədli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 21 s.

 

Məmmədli Ramil Elmanoğlu. Laylı çubuq konstruksiyaların termomexaniki yüklərin təsirindən dayanıqlığı və rəqsləri [Mətn]: mexanika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 2002.01 R. E. Məmmədli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.-B., 2015.- 163 s.

 

Məmmədov Ceyhun Nurəddin oğlu. Diskret paylanmış cubuqlarla möhkəmləndirilmiş, sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan, mühitlə doldurulmuş silindrik örtüyün parametrlərinin optimallaşdırılması [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 2002.01. C. N. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 21, [1] s.

 

Məmmədov Ceyhun Nurəddin oğlu. Diskret paylanmış cubuqlarla möhkəmləndirilmiş, sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan, mühitlə doldurulmuş silindrik örtüyün parametrlərinin optimallaşdırılması [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. C. N. Məmmədov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 132 s.

 

Məmmədov Tahir Cəlil oğlu. Özlü elastik sapa verilmiş formalı bərk cisimlə eninə zərbə məsələsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2002.01. T. C. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 20, [1] s.

 

Məmmədov Tahir Cəlil oğlu. Özlü elastik sapa verilmiş formalı bərk cisimlə eninə zərbə məsələsi [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2002.01 T. C. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.- Gəncə., 2016.- 124 s.

 

Məmmədova Güldəstə Akif qızı. Elastiki elementli silindrik daxiletmənin deformasiya olunan mühitdə hərəkətinin tədqiqi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. /G.A.Məmmədova; AMEA Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2004.- 104 s.

 

Məmmədova Güldəstə Akif qızı. Elastiki elementli silindrik daxiletmənin deformasiya olunan mühitdə hərəkətinin tədqiqi: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 01.02.04. /AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.-B., 2005.- 25 səh.

 

Məmmədova Pərvanə Elman qızı. Çubuqlarla möhkəmləndirilmiş mühitlə dinamik təmasda olan silindrik örtüyün parametrlərinin optimallaşdırılması [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04/P. E. Məmmədova; B.,
2008.- 126 s.

 

Mustafayev Azər Bayram oğlu. Qalın divarlı silindrdə çatların yaranması və inkişafı [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.04 A. B. Mustafayev ; AMEA, Riyaz. və Mexanika İn-tu.-B., 2010.- 17 s.

 

Orucov Yusif Əşrəf oğlu. Energetik yanaşma əsasında quyu divarının dayanıqlığının təmini tədbirlərinin işlənməsi və tətbiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2002.01. Y. Ə. Orucov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2014.- 156 s.

 

Orucova Rəna Üzeyir qızı. Koqeziyalı çatların inkişafının konstruktiv tormozlanma mexanikasının sərhəd məsələləri [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.04 R. Ü. Orucova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazairlyi, BDU.- B., 2010.- 19 s.

 

Piriyev Sahib Aydın oğlu. Laylı, çoxrabıtəli və zədələnən yarımmüstəvının gərginlik vəziyyətinin tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2002.01. S. A. Piriyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 20 s.

 

Piriyev Sahib Aydın oğlu. Laylı, çoxrabıtəli və zədələnən yarımmüstəvının gərginlik vəziyyətinin tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2002.01. S. A. Piriyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 178 s.

 

Rzayev Natiq Səməndər oğlu. Dartılma-sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tir və düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı və eninə rəqsləri [Mətn]: mexanika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2002.01. N. S. Rzayev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2017.- 21, [1] s.

 

Salmanov Oktay Şirin oğlu. Çubuqlarla möhkəmləndirilmiş sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan maye ilə doldurulmuş silindirik örtüyün rəqsləri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04 /O. Ş. Salmanov ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2009.- 144 s.

 

Salmanova Gülnar Musa qızı. Maye axan örtükdə dalğalar [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.05 G. M. Salmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2012.- 22 s.

 

Salmanova Gülnar Musa qızı. Maye axan örtükdə dalğalar riyaziyyat üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.02.05 /G. M. Salmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 140 s.

 

Salmanova Kəmalə Arif qızı. Mütləq bərk özül üzərində qoyulmuş başlanğıc deformasiyalı ikiqat lövhənin vibro hərəkətli yükün təsiri altındakı dinamikası [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2002.01. K. A. Salmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 19 s.

 

Salmanova Kəmalə Arif qızı. Mütləq bərk özül üzərində qoyulmuş başlanğıc deformasiyalı ikiqat lövhənin vibro hərəkətli yükün təsiri altındakı dinamikası [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2002.01. K. A. Salmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 141 s.

 

Seyfullayev Famil Əlizadə oğlu. Mühitlə təmasda olan ortotrop silindrik örtüyün rəqsləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. /F. Ə. Seyfullayev; AMEA Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2007.- 115 s.
 

  Sərdarova Nailə Söhrab qızı. TIInS2(Se2)sistemlərinin bərk məhlullarında yük və istilik daşınma [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.07./Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 18 s.

 

Sərdarova Nailə Söhrab qızı. TIInS2(Se2)-TIEuS2(Se2)sistemlərinin bərk məhlullarında yük və istilik daşınma [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq.ol. dis.: 01.04.07. /N.S.Sərdarova; Sumqayıt Dövlət Un-ti. -B., 2006. -189 s.

 

Süleymanova Südabə Gümrah qızı. Sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan çubuqlarla möhkəmləndirilmiş silindrik örtüyün mühitlə birgə rəqsləri [Mətn] : riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.02.04. S. G. Süleymanova ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2011.- 117 s.

 

Şahbəndəyev Elməddin Hüseyn oğlu. İstilikayıran mühitin dağılma mexanikasının periodik məsələləri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.02.01 E. H. Şahbəndəyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.- B.,2009.- 19 s.

 

Zarkeş Cəlil İbrahim Xəlil oğlu. Friksion üstlüklərdə çatların əmələ gəlməsinin və inkişafının modelləşdirilməsi riyaz. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. /Cəlil İbrahim Xəlil oğlu Zarkeş ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2011.- 134 s.

 

Zolgharnein Ebrahim Esgandar oğlu. Silindrik cisimlərin daxili sıxılması haqqında kontakt dağılma mexanikasının müstəvi məsələləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2002.01. E. E. Zolgharnein ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2012.- 157 s.

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved