Fizika, riyaziyyat elmləri

Fizika

 

 

Abafat Yeganeh Mikael İsmail oğlu. Səthi potensial çəpərli metal-silisium keçidlərində cərəyan axınının xüsusiyyətləri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2211.01 ; 2222.01. M.İ. Abafat Yeganeh ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 158 s.

 

Abdinova Güllü Cavad qızı. Nadir torpaq elementlərilə aşkarlanmış Bi2Te2,7Se0,3, Bi0,5Sb1,5Te3, Bi85Sb15 əsasında ekstruziya materialları və termoelementlər [Mətn]: fiz.-riy.e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 01.04.01. /G.C. Abdinova; AMEA Fizika İnstitutu.- B., 2006.- 164 s., şək., cədv.

 

Abdullayev Anar Arif oğlu. Etil spirti molekulunun trans-konformerinin strukturu və fırlanma spektrinin yüksək tərtibli mərkəzəqaçma təhrifləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.01. /A. A. Abdullayev; AMEA Fizika İn-tu.-B., 2007.- 160 s.

 

Abdullayeva Ləman Kamal qızı. Metal-yarımkeçirici kontaktının elektrofiziki xassələrinə metalın strukturunun təsiri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.27.01. /L. K. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 155 s.

 

Abdurəhmanova Ülkər Sərdər qızı. InGaTe2 birləşməsinin zona quruluşu, elektrofiziki, istilik-fiziki xassələri və tətbiqolunma imkanları [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.2211.01 Ü. S. Abdurəhmanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2017.- 157 s

 

Ağamaliyev Zöhrab Ədalət oğlu. Ge-Si bərk məhlullarının monokristallarının təkmilləşdirilmiş üsulla alınması və onlarda Ag aşqar səviyyələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /Z. Ə. Ağamalıyev; AMEA, Fizika İn-tu.-B., 2008.- 179 s.

 

Ağamirzəyeva Güləbəstə Məhəmməd qızı. Nadir və keçid elementləri əsaslı bəzi mürəkkəb xalkogenidlərin quruluş xüsusiyyətləri, elektrofiziki və maqnit xassələri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.10 G. M. Ağamirzəyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2010.- 18 s.

 

Ağamirzəyeva Güləbəstə Məhəmməd qızı. Nadir və keçid elementləri əsaslı bəzi mürəkkəb xalkogenidlərin quruluş xüsusiyyətləri, elektrofiziki və maqnit xassələri fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10. /G. M. Ağamirzəyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2010.- 136 s.

 

Ağayeva Leyla Namiq qızı. Neyrohormonların quruluş-funksiya əlaqələri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2206.01. L. N. Ağayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Qafqaz Un-ti.-B., 2014.- 165 s.

 

Ağayeva Rayihə Şəmsəddin qızı. TIInTe2 zəncirvari kristalın dielektrik və elektrik xassələrinə Y-kvantlarının təsiri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2225.01. R. Ş. Ağayeva ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 145 s.

 

Ali Tawfik Mahmoodun. (CdS)n nanoklasterlərinin xassələrinin tədqiqində Sleyter atom orbitallı örtmə inteqrallarının tətbiqləri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2206.01. Alı Tawfık Mahmood; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 121 s.

 

Allahverdiyev Şəmsəddin Allahverdi oğlu. Holmiumla aşqarlanmış qallium selen kristallarında lokal səviyyələrin dolub-boşalması ilə bağlı elektron hadisələri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.07 Ş. A. Allahverdiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 20 s.

 

Allahverdiyev Şəmsəddin Allahverdi oğlu. Holmiumla aşqarlanmış qallium selen kristallarında lokal səviyyələrin dolub-boşalması ilə bağlı elektron hadisələri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.07 /Ş. A. Allahverdiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU .-B., 2009.- 166 s.

 

Aslanova Əminə Rasim qızı. Səthi potensial çəpərli metal-silisium keçidlərinin energetik strukturunun xüsusiyyətləri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2211.01. Ə. R. Aslanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 166 s. 

 

Azərpur Saleh. İkifazalı polietilenqlikol-qeyri-üzvi elektrolit sistemlərində komponentlər arasındakı qarşılıqlı təsirin və hal diaqramlarının tədqiqi [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. n. a. dər. a. üçün dis.: 01.04.14. /S. Azərpur; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU . -B., 1998.- 107 s.

 

Babayev Arif Miri oğlu. Kiçik ölçülü kvant sistemlərində elektron və deşiklərin enerji spektrləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /A. M. Babayev; AMEA, Fizika İn-tu.-B., 2007.- 239 s.

 

Babayev Arif Miri oğlu. Kiçik ölçülü kvant sistemlərində elektron və deşiklərin enerji spektrləri [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 01.04.10. /AMEA, Fizika İnstitutu.- B., 2007.- 32 s.

 

Babayev Mirbaba Mircavad oğlu. Elektron və fononların qızması və qarşılıqlı sövqü şəraitində yarımkeçiricilərdə termoelektrik və termomaqnit effektlər [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. M. M. Babayev ; AMEA, Fizika İn-tu.-B., 2008.- 32 s.

 

Babayev Mirbaba Mircavad oğlu. Elektron və fononların qızması və qarşılıqlı sövqü şəraitində yarımkeçiricilərdə termoelektrik və termomaqnit effektlər [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10. /M. M. Babayev; AMEA, Fizika İn-tu. -B., 2008. -244 s.

 

Babayeva Rəna Fikrət qızı. Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış laylı quruluşlu AIIIBVI kristalları tipli qismən nizamsız yarımkeçiricilərdə və onların əsasında hazırlanmış heterokeçidlərdə elektron hadisələrinin xüsusiyyətləri [Mətn]: fiz.-riyaz. . d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.07. R. F. Babayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 38 s.

 

Babayeva Rəna Fikrət qızı. Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış laylı quruluşlu AIIIBVI kristalları tipli qismən nizamsız yarımkeçiricilərdə və onların əsasında hazırlanmış heterokeçidlərdə elektron hadisələrinin xüsusiyyətləri [Mətn] : fiz.-riyaz. . d-ru l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 01.04.07 /R. F. Babayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 331 s.

 

Bağırov Talətdin Orucqulu oğlu. Polimer-su ikifazalı sistemlərinin hal diaqramlarının və bir sıra bioloji təbiətli maddələrin nisbi hidrofobluqlarının tədqiqi [Mətn] : fiz. e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 01.04.14. /T. O. Bağırov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 309 s.

 

Bayramova Rəsmiyyə Lətif qızı. Bəzi xətti polimerlər və onlar əsasında kompozitlərin quruluşu, istismar xarakteristikaları [Mətn]: fiz.-riyaz. . n. . dər. l. üçün dis.: 01.04.07. /R. L. Bayramova; AMEA, Fizika İn-tu. -B., 2005. -172 s.

 

Bayramova Rəsmiyyə Lətif qızı. Bəzi xətti polimerlər və onlar əsasında kompozitlərin quruluşu, istismar xarakteristikaları: Fizika-riyaziyyat .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.07. /AMEA Fizika İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

 Cahangir Hasanı Barbaran. Fe, Co, Ni ilə əvəzlənmiş Cu4-xSe2 və (In, Ga)2S3(Se3) əsaslı bərk məhlulların quruluş çevrilmələri və kinetik parametrləri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2220.01. Cahangir Hasanı Barbaran ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 21, [1] s.

 

Cahangir Hasanı Barbaran. Fe, Co, Ni ilə əvəzlənmiş Cu4-xSe2 və (In, Ga)2S3(Se3) əsaslı bərk məhlulların quruluş çevrilmələri və kinetik parametrləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2220.01. Cahangir Hasanı Barbaran. ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 129 s.

 

 Cəbrayılova Günay Hüsaməddin qızı. Nanostrukturlarda Faradey effekti [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.10 G. H. Cəbrayılova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu- B., 2010.- 18 s.

 

Cəbrayılova Günay Hüsaməddin qızı. Nanostrukturlarda Faradey effekti [Mətn] : fiz. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10. /G. H. Cəbrayılova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2010.- 125 s.

 

 Cəfərova Gülşən Salman qızı. TlIn1- Prx Se2 kristallarının xassələrinin tədqiqi və elektron qurğularında istifadə olunma imkanları [Mətn]: fizi.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.27.01. /G. S. Cəfərova; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2004.- 150 s.

 

 Cəfərova Vüsalə Nəbi qızı TlSe kristalının fonon spektrinin təməl prinsiplərdən hesablanması [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.10 V. N. Cəfərova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2011.- 24 s.

 

Cəfərova Vüsalə Nəbi qızı. TlSe kristalının fonon spektrinin təməl prinsiplərdən hesablanması fiz. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10 /V. N. Cəfərova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2011.- 139 s.

 

Dadaşov Mahir Tofiq oğlu. TlSe tipli üçqat birləşmələrinin pyezoelektrik xassələrinin xüsusiyyətləri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.07 M. T. Dadaşov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2009.-21s.

 

Dadaşov Mahir Tofiq oğlu. TlSe tipli üçqat birləşmələrinin pyezoelektrik xassələrinin xüsusiyyətləri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.04.07 /M. T. Dadaşov ; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2009.- 148 s.

 

Dadaşova Vüsalə Valeh qızı. GaSxSe1-x bərk məhlul kristallarının elektrik və fotoelektrik xassələri və onlar əsasında funksional elementlər [Mətn]: fiz.-riyaz . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 01.04.07. /V. V. Dadaşova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 151 s.

 

Əfəndiyev Məqsəd Yusif oğlu. Relyativistik kvant sistemlərinin sonlu-fərq tənliklərin köməyilə tədqiqi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 1212.01. M. Y. Əfəndiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 18 s.

 

Əfəndiyev Məqsəd Yusif oğlu. Relyativistik kvant sistemlərinin sonlu-fərq tənliklərin köməyilə tədqiqi [Mətn] : riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 1212.01 M. Y. Əfəndiyev ; AMEA, Fizika İn-tu.- B., 2016.- 126 s.

 

Əhmədov Fərid İbrahim oğlu. Silisium əsaslı mikro-pikselli selvari fotodiodların radiasiya davamlılığının tədqiqi [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis-nın avtoreferatı: 2225.01. F. İ. Əhmədov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 24 s.

 

Əhmədov Fərid İbrahim oğlu. Silisium əsaslı mikro-pikselli selvari fotodiodların radiasiya davamlılığının tədqiqi [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 2225.01. F. İ. Əhmədov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-Bakı $c 2013.- 163 s.

 

Əhmədov Qadir Səttar oğlu. Nüvənin bölünmə məhsullarını qeyd etmək üçün yeni mikropikselli detektorların işlənməsi [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 2225.01. Q. S. Əhmədov; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 176 s. 

 

Əhmədov Turab Mürsəl oğlu. Kəsr törəmələrinin elektrodinamikasının sərhəd məsələlərinə tətbiqi [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.01.03. T. M. Əhmədov; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2010.- 47, [1] s.

 

Əhmədova Arzu Musa qızı. Tlin1-x Ybx Se2 (Te2) bərk məhsullarında elektron və istilik hadisələrinin xüsusiyyətləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.07 A. M. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 22 s. 

 

Əhmədova Arzu Musa qızı. TlIn1-x Ybx Se2 (Te2) bərk məhlullarında elektron və istilik hadisələrinin xüsusiyyətləri fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.07. /A. M. Əhmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2011.- 177 s.

 

Əhmədova Gülgün Əli qızı. Müxtəlif təbiətli defektlərə malik PbTe monokristallarında elektron və fonon daşınma hadisələri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.04 G. Ə. Əhmədova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2009.- 20 s.

 

Əhmədova Gülgün Əli qızı. Müxtəlif təbiətli defektlərə malik PbTe monokristallarında elektron və fonon daşınma hadisələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru el.dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.04 /G. Ə. Əhmədova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2009.- 176 s.

 

Əhmədova Xuraman Nüsrət qızı. Dielektrik funksiyası və çoxlaylı strukturların optik modeli [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2220.01. X. N. Əhmədova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2015.- 151 s.

 

Əhmədova Simnarə Raffaq qızı. Kardioloji fəal molekulların quruluş təşkili [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.14. /S. R. Əhmədova; Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2002.- 118 s.

 

Əkbərova Nuridə Yaşar qızı. Xarici maqnit sahəsində neytrino və antineytrinoların yüklü lepton və antileptonlara annihilyasiyası [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2212.01 N. Y. Əkbərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2015.- 148 s.

 

Ələkbərov Aydın Səfərbəy oğlu. Lantanoidlərlə aşqarlanmış GeS laylı kristalında və onlar əsasında hazırlanmış heterostrukturlarda elektron hadisələrinə ionlaşdırıcı şüaların təsiri [Mətn]: fizika e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2225.01. A. S. Ələkbərov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2017.- 309 s.

 

Ələkbərov Rəhim İbad oğlu. Samarium aşqarlı Se 95 As5 şüşəvari halkogenid yarımkeçiricisində elektron hadisələri [Mətn] :fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. R. İ. Ələkbərov ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2010.- 21 s.

 

Ələkbərov Rəhim İbad oğlu. Samarium aşqarlı Se 95As5 şüşəvari halkogenid yarımkeçiricisində elektron hadisələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ol. dis. : 01.04.10 /R. İ. Ələkbərov ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2010.- 146 s.

 

Əliyev Qadir Qurbanəli oğlu. Elektrik qaz boşalması plazmasının təsiri şəraitində kristallaşmış polimer-seqnetoaktiv bərk məhlul kompozitində pyezoelektrik effekti [Mətn] : fiz. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /Q. Q. Əliyev ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2010.- 231 s.

 

Əliyev Məftun Eynulla oğlu. (CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerinin millimetrik spektri.Qadağan olunmuş keçidlər [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 01.04.01. /AMEA Fizika İnstitutu.-B., 2008.- 147 s.

 

Əliyev Nəbi Şəmşad oğlu. γ-Şüalarla modifikasiya olunmuş poliolefinlər əsaslı metal-oksid kompozitlərdə relaksasiya prosesləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 2225.01 N. Ş. Əliyev ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2016.- 165 s.

 

Əliyeva Aytən Mövsüm qızı. GaSe və InSe kristallarında lazer şüalarının təsiri ilə qeyri-xətti optik və tarazlıqda olmayan elektron prosesləri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2220.01. A. M. Əliyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 21, [1] s.

 

Əliyeva Aytən Mövsüm qızı. GaSe və İnSe kristallarında lazer şüalarının təsiri ilə qeyri-xətti optik və tarazlıqda olmayan elektron prosesləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2220.01. A. M. Əliyeva ; AMEA, H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 140 s.

 

Əliyeva Püruzə Fazil qızı. InGaSe2 birləşməsinin elektrofiziki, fotoelektrik xassələri, zona quruluşu və optik sabitləri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2220.01. P. F. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2016.- 170 s.

 

Əliyeva Şəhla Nurəddin qızı. Ni1-xZnxFe2O4 mikrotozlarının və nazik təbəqələrinin maqnit xassələri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2203.01 Ş. N. Əliyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2016,- 199 s.

 

Əliyeva Yeganə Rəsul qızı. Cu5SmSe4 birləşməsinin fiziki-kimyəvi və elektrofiziki xassələri [Mətn]: fizika. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. Y. R.Əliyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 20 s.

 

Əliyeva Yeganə Rəsul qızı. Cu5SmSe4 birləşməsinin fiziki-kimyəvi və elektrofiziki xassələri [Mətn]: fizika. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. Y. R.Əliyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 136 s.

 

  Əlizadə Rasim Əhməd oğlu. Nanomaqnetitlərdən təşkil olunmuş dispers sistemin fiziki xassələri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis : 2220.01 R. Ə. Əlizadə ; AMEA, H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2016.- 177 s.

 

Əsgərov Elmar Bağır oğlu. Şüalanma, temperatur və təzyiqin TIFeS2(Se2) antiferromaqnitlərinin kristal və maqnit quruluşuna təsiri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 2225.01 E. B. Əsgərov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2016.- 160 s.

 

Əzizova Şəfəq Mirbaba qızı. Müxtəlif aşqarlı ZnO-Polimer kompozit materıallarda varıstor effektı fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.04. /Ş. M. Əzizova 4 AMEA, Akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2010.- 172 s.
 

Fərzəliyev Sabir Səidrza oğlu. Qurğuşun halkogenidləri bərk məhlulların epitaksial təbəqələri əsasında fotohəssas p-n strukturlar [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.04. /AMEA Fizika İnstitutu.-B., 2005.- 19 s.

 

Gülməmmədov Kamal Camal oğlu. TlIn1-Sm S2 bərk məhlulları monokristalların elektrofiziki, fotoelektrik, istilik xassələri və onların əsasında diod strukturları [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 01.04.04. AMEA, Fizika İnstitutu.-B., 2002.- 22 s.

 

Gülməmmədov Kamal Camal oğlu. TlIn1-Sm S2 bərk məhlulları monokristalların elektrofiziki, fotoelektrik, istilik xassələri və onların əsasında diod strukturları [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.04. /K. C. Gülməmmədov Azərb. Tex. Un-ti.-B., 2002.- 130 s.

 

Hacıyev Mehman Baloğlan oğlu. Pb1-xMnxSe epitaksial təbəqələri və onların əsasında fotohəssas strukturlar [Mətn]: fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.04. M. B. Hacıyev ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 26 s.

 

Hacıyev Mehman Baloğlan oğlu. Pb1-xMnxSe epitaksial təbəqələri və onların əsasında fotohəssas strukturlar [Mətn] : fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.04. M. B. Hacıyev ; AMEA, Akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 164 s.

 

Hacıyeva Şəhla Nəbi qızı. Kardiofəal peptidlərin quruluş-funksiya əlaqələri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2206.01 Ş. N. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, Qafqaz Un-ti.- B., 2016.- 165 s.

 

Hacıyeva Validə İbrahim qızı. GaSe və İnSe laylı yarımkeçiriciləri əsasında radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilər fizika üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.01. /V. İ. Hacıyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2009.- 155 s.

 

Harirchi Fərhad. Sink oksidi əsaslı qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) elektrofiziki xassələri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2203.01. F. Harirchi ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2016.- 157 s.

 

  Haşemi Miryaqub Əliəsgər oğlu. Radiasiya oksidləşmə prosesinin Ni-P örtüyü ilə modifikasiya olunmuş paslanmayan poladın səthinin fiziki-kimyəvi xassələrinə təsiri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2225.01 M. Ə. Haşemi ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2016.- 142 s.

 

Heydərov Qasım Məzahir oğlu Elektroakustik çeviricilər üçün pyezokompozit materiallar [Mətn]: fizika-riyaziyyat. e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.13. /Q. M. Heydərov; AMEA Fizika İn-tu. - B. , 2007.- 208 s.

 

Həsənli Həsən Əsgər oğlu. Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə Cd1-xZnxS və CdS1-ySey nazik təbəqələri əsasında hazırlanmış heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 01.04.04. /H. Ə. Həsənli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti. -B., 2006. -182 s.

 

Həsənov Hümmət Əlixan oğlu. Məsaməli silisium və Ln-Pb-X (X-S,Se, Te) sistemində kinetik effektlər [Mətn]: fizika üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.04.07. H. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 34 s.

 

Həsənov Xanəli Əli oğlu. Yarımkeçiricilərdə elektromaqnit dalğalarının yayılmasının bəzi xüsusiyyətləri və xarici elektromaqnit sahəsində rekombinasiya prosesləri [Mətn]: fizika-riyaziyyat . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 01.04.07. /X. Ə. Həsənov; Naxçıvan Dövlət Un-ti- Naxçıvan, 2005.- 129 s.

 

Həsənov Xanəli Əli oğlu. Yarımkeçiricilərdə elektromaqnit dalğalarının yayılmasının bəzi xüsusiyyətləri və xarici elektromaqnit sahəsində rekombinasiya prosesləri: Fizika-riyaziyyat .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 01.04.07. /AMEA Fizika İnstitutu.-B., 2005.- 20 səh.

 

Həsənov Xanlar Alı oğlu. Parabolik kvant çuxurunda qalvanomaqnit və termomaqnit hadisələr fizika üzrə e. d-ru eimi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10. /X. A. Həsənov ; AMEA, akademik H. M. Abdullayev adına Fizika İn-tu.-B., 2011.- 215 s.

 

Həsənova Xavər Tağı qızı. Polietilenqlikol-çaxır turşusunun natrium duzu-su ikifazalı sistemlərinin tədqiqi [Mətn]: fiz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.14. /X. T. Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 135 s. 

 

Həsənova Rahilə Aydın qızı. Gümüş və tellurla aşqarlanmış Ag2 Te birləşməsinin elektrofiziki xassələri və onlara radiasiyanın təsiri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2220.01. R. A. Həsənova ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2014.- 139 s.

 

Həziyeva Aygün Fəxrəddin qızı. Rb1-xCsxNO3(x=0,025; 0,05; 0,1) kristallarında polimorf çevrilmələr [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. A. F. Həziyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 22 s. 

 

Həziyeva Aygün Fəxrəddin qızı. Rb1-xCsxNO3 (x=0,025; 0,05; 0,1) kristallarında polimorf çevrilmələr fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 01.04.10 /A. F. Həziyeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 139 s.

 

Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu. CuInS2 yarımkeçirici birləşməsinin fotoelektrik, optik və elektrik xassələri [Mətn]: fiz.-riy. e.n.al.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10. /M. H. Hüseynəliyev; AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İn-tu.- Naxçıvan, 2007.- 150 s., şək., cədv.

 

Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu. CuInS2 yarımkeçirici birləşməsinin fotoelektrik, optik və elektrik xassələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /M. H. Hüseynəliyev; AMEA, Fizika İn-tu.-B., 2007.- 18 s.

 

Hüseynov Elçin Məmmədəli oğlu. Neytron selinin nano Sio2-nin elektrofiziki xassələrinə təsiri və radioaktiv çevrilmə prosesləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2225.01. E. M. Hüseynov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 152 s.

 

Hüseynov Elman İslam oğlu.  A4B6 Laylı yarım keçirici maddələrin elektron quruluşu və xassələri [Mətn]: fiz.-riy. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.:01.04.07. /E. İ. Hüseynov; BDU.-B., 2000.- 92 s.

 

Hüseynov Rasim Köçəri oğlu. Bircinsliliyin silisium monokristallarının və onların əsasında yaradılmış strukturları elektrofiziki və mexaniki xarakteristikalarına təsiri fizika üzrə fəls. d-ru elmi dər. dis.: 01.04.07 /R. K. Hüseynov ; Azərb.
Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2010.- 163 s.

 

Hüseynova Suma Sakit qızı. Polyar yarımkeçirici kvant nanoborularında zəif əlaqəli polyaronlar [Mətn] : fizika. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.10 S. S. Hüseynova ; AMEA, Fizika İn-tu.- B., 2012.- 20 s.

 

Hüseynova Suma Sakit qızı. Polyar yarımkeçirici kvant nanoborularında zəif əlaqəli polyaronlar fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10 /S.S.Hüseynova ; AMEA., akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 130 s.

 

Xasıyeva Gülər Nurulla qızı. İkiölçülü elektron sistemlərinin termodinamik və kinetik xassələri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2211.01 G. N. Xasıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.-147 s.

 

 Xəlilova Xatirə Səyyab qızı. TlIn1- Se2 kristallarının elektron və istilik xassələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /X. S. Xəlilova; Azərb. Texn. Un-ti.-B., 2003.- 134 s.

 

İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu. AIII BV kristalları əsasında olan məhdud ölçülü sistemlərdə elektron prosesləri [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.04.07. /H. B. İbrahimov; AMEA, Fizika İn-tu. -B., 2004.- 189 s.

 

İmanova Almaz Yaqub qızı. Müxtəlif yarımkeçiricilərlə dispersləşdirilmiş polyar və qeyri-polyar polimer əsaslı kompozitlərin elektrofiziki xassələri fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 01.04.10. /A. Y. İmanova ; AMEA, H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2011.- 186 s.

 

İsgəndərov Oruc İsaq oğlu. Fizikanın tədrisində canlı orqanizmlərdə gedən münüm fiziki proseslərlə şagirdlərin tanış edilməsi metodikası [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 13.00.02. /O. İ. İsgəndərov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1998.- 108 s.

 

İsmayılov Mayıl Haqverdi oğlu. Fizikadan şagirdlərdə yaradıcı fəaliyyəti formalaşdıran müstəqil işlərin təşkili (VII-VIII siniflərin fizika materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli ADPU.-B., 1991.- 24 s.

 

 

Karimi Ali Akbar. Üç dalğalı qeyri-xətti qarşılıqlı təsir zamanı faza effektləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.07 Karimi Ali Akbar ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2011.- 17 s.

 

Karimi Ali Akbar. Üç dalğalı qeyri-xətti qarşılıqlı təsir zamanı faza effektləri [Mətn] : fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.07 /A. A. Karimi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 133 s. 

 

Kazımov Mobil Vahab oğlu. GaSb-CrSb evtektik kompozitində elektrik yükünün və istiliyin daşınma mexanizmləri [Mətn] : fizika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2220.01 M. V. Kazımov ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2017.- 135 s.

 

Kazımova Vüsalə Kazım qızı. Mis, indium və sürmə ilə mürəkkəb aşqarlanmış germanium-silisium kristallarının alınması və elektrik xassələri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.10 V. K. Kazımova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2009.-23 s.

 

Kələndərəq Əzizan Yaşar Huşəng oğlu. CdS və CdSe əsasında nanohissəciklərinalınması və onların elektrofiziki xassələri [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.01.04.07./Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2008.- 147 s.

 

Kərimov Elçin Əhməd oğlu. Polimer-seqnetopiroelektrik kompozitin fazalarının struktur heterogenliyinin onun piroelektrik xassələrinə təsiri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.07. /E. Ə. Kərimov; Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi, Aerokos-mik informatika İn-tu.- B., 2007.- 195 s., şək., cədv.

 

Kərimov Elçin Əhməd oğlu. Polimer-seqnetopiroelektrik kompozitin fazalarının struktur heterogenliyinin onun piroelektrik xassələrinə təsiri [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.07. /Bakı Dövlət Universiteti.- B.,2007 .- 22 s.

 

 

Kərimov Qənbər Məhmədalı oğlu. Yüksək vakuum şəraitində, sistemdə elektrik təsirləri zamanı bərk cisimlərin səthində elektron-ion prosesləri [Mətn]: fiz.-riyaz. .n.l.dər..üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.04.04. Q. M. Kərimov; , Fizika İn-tu.-B., 2002.- 26 s.

 

 

Kərimov Qənbər Məhmədalı oğlu. Yüksək vakuum şəraitində, sistemdə elektrik təsirləri zamanı bərk cisimlərin səthində elektron-ion prosesləri [Mətn]: fiz.-riyaz. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 01.04.04. /Q. M. Kərimov; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2002.- 153 s.

 

 

Kərimova Nəzakət Vahid qızı. Sabit intensivlik yaxınlaşmasında dalğaların qeyri-xətti qarşılıqlı təsiri [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10. /N. V.Kərimova; BDU.-B., 2005.- 163 s.

 

 

  Kərimova Nəzakət Vahid qızı. Sabit intensivlik yaxınlaşmasında dalğaların qeyri-xətti qarşılıqlı təsiri [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 s.
 

Kərimova Reyhan Adil qızı. TlInTe2 birləşməsinin bəzi fiziki xassələri və zona quruluşu [Mətn]: fizika-riyaziyyat . n. l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /R. A.Kərimova; AMİU.- B., 2005.- 148 s.

 

Kərimova Reyhan Adil qızı. TlInTe2 birləşməsinin bəzi fiziki xassələri və zona quruluşu: Fizika-riyaziyyat .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Orta məktəbdə fizika qanunlarının öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e.d-ru al.dər.a. iddiası üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Azərb. ETPEİ.-B., 1994.- 402 s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Orta məktəbdə fizika qanunlarının öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər.a. iddiası üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 46 s.

 

 

Qardaşbəyova Nailə Adəm qızı. Kənar yüklü dislokasiyalı kristallarda rekombinasiya prosesləri: Fizika-riyaziyyat .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 01.04.04. Fotoelektronika İnstitutu.-Naxçıvan., 2002.- 20 s.

 

 

Qardaşbəyova Nailə Adəm qızı. Kənar yüklü dislokasiyalı kristallarda rekombinasiya prosesləri [Mətn]: fizika-riyaziyyat . n. l. dər. . üçün təq. ol.. dis.: 01.04.04. /N. A.Qardaşbəyova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2002.- 131 s.

 

 

Qasımova Rəsmiyyə Eldar qızı. Xarici maqnit sahəsində leptonların elektrozəif qarşılıqlı təsir proseslərində polyarizasiya effektlərinin tədqiqi [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.02.; 01.03.02. /R. E. Qasımova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2008.- 133 s.

 

 

Qəhrəmanova Gülnaz Kamal qızı. InxGa1-xN çoxqat kvant çuxurlu heterokeçidlərin alınması və optik xassələri [Mətn] : fizika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2220.01 G. K. Qəhrəmanova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2016.- 146 s.

 

Qəzənfərov Müslüm Rəhim oğlu. Qamma-kvantlarla şüalandırılmış TIInSe2 kristallarında elektron prosesləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 22.25.01. M. R. Qəzənfərov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 139 s.

 

 

Quliyev Muğan Salman oğlu. Başlanğıc deformasiyalı quraşıq silindirdə oxasimmetrik uzununa dalğaların yayılması [Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2002.01. M. S. Quliyev ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 55, [1] s.

 

 

Quliyev Rahim Saməddin oğlu. Zədələnən irsi-elastiki kompozit mühitin qeyri-xətti deformasiyası və dağılmasının dinamikası [Mətn]: fiz.-riyaz. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 01.02.04. /R. S. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2000. - 173, [30] s.

 

 

Quliyeva Gülnarə Hüseyn qızı. Xarici sahədə relyativistik harmonik ossilyatorun və "Deltahidrogen "atomunun kvant paylanma funksiyaları [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.02 G. H. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2012.- 22 s.

 

Quliyeva Gülnarə Hüseyn qızı. Xarici sahədə relyativistik harmonik ossilyatorun və "Deltahidrogen" atomunun kvant paylanma funksiyaları fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.02 /G. H. Quliyeva ; AMEA, Fizika İn-tu.-B., 2012.- 157 s.

 

Quliyeva Ruhəngiz Teyyub qızı. Güclü seqreqasiyaya malik olan binar bərk məhlulların monokristallarının alınması [Mətn: fizi.-riyaz. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /R. T.Quliyeva; BDU.- B., 2005.- 150 s.

 

Quliyeva Ruhəngiz Teyyub qızı. Güclü seqreqasiyaya malik olan binar bərk məhlulların monokristallarının alınması: Fizika-riyaziyyat .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 46 səh.

 

Quliyeva Samirə Oruc Qulu qızı. Zəncirvari quruluşlu AIII BIII XVI2 tip birləşmələrin volt-amper xarakteristikaları [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.04.07 S. O. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 18 s.

 

Quliyeva Samira Oruc Qulu qızı. Zəncirvari quruluşlu AIII BIII XVI2 tip birləşmələrin volt-amper xarakteristikaları [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.04.07. S. O. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 149 s.

 

Quliyeva Svetlana İbrahim qızı. Relyativistik kvant zərrəciyinin xarici lokal və qeyri-lokal bircins sahələrdə hərəkəti [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2212.01. S. İ. Quliyeva ; AMEA, Fizika İn-tu.-B., 2015.- 130 s.

 

Lətifova Sevil Seyfulla qızı. Au3 In5 Se9 və Au3 Ga5 Se9 birləşmələrinin alınması və bəzi fiziki xassələri [Mətn]: fiz.-riyaz.e.n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis. 01.04.10. /S. S.Lətifova; Sumqayıt Dövlət Un-ti.- B., 2004.- 116 s.

 

Maniçöhür Salman Avazəli. Bərk maddələrin kütlə spektrometrik tədqıqatlarında elementlərin nisbi həssaslıq əmsalı [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 22.03.01. Maniçöhür Salman Avazəli ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 22, [1] s.

 

Mehdiyev Baxşı Həsən oğlu. Yarımkeçirici əsaslı kvant nöqtəsində elektron raman səpilməsi [Mətn]: fizika-riyaziyyat e.n.al. dər. a. üçün təq. olunmuş dis.: 01.04.10/ B.H.Mehdiyev, AMEA,Fizika institutu.- B., 2007.- 143 s.

 

Mehdiyev Baxşı Həsən oğlu. Yarımkeçirici əsaslı kvant nöqtəsində elektron raman səpilməsi [Mətn]: Fizika-riyaziyyat .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /AMEA Fizika İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

 

Məhdəvi Heydər Mehdiqulu oğlu. Qamma-Kvantlarla şüalandırılmış Si/Ge1-x Six əsaslı heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-ya işinin avtoreferatı: 01.04.24. H. M. Məhdəvi ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 28 s.

 

Məhdəvi Heydər Mehdiqulu oğlu. Qamma-Kvantlarla şüalandırılmış Si/Ge1-x Six əsaslı heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi [Mətn] : fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 01.04.24. H. M. Məhdəvi ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 130 s.

 

Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu. AııBııCvı yarımkeçiriciləri əsasında elektrokimyəvi üsulla çökdürülmüş təbəqə və strukturlarda elektron proseslərinin xüsusiyyətləri [Mətn] : fizika üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2211.01 H. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 356 s.

 

Məmmədov İsrail Musa oğlu. (SnTe)1-x(PrTe)x bərk məhlullarının kinetik xassələri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 10.04.07. İ. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 21, [1] s.

 

Məmmədov İsrail Musa oğlu. (SnTe)1-x(PrTe)x bərk məhlullarının kinetik xassələri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.04.07. İ. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2012.- 134 s.

 

Məmmədov Müslüm Əhməd oğlu. y-şüaların heksaqonal modefikasiyalı TIİnS2 monokristallarının elektrik və fotoelektrik xassələrinə təsiri [Mətn] :fizika e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.24 M. Ə. Məmmədov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2011.- 26 s.

 

Məmmədov Müslüm Əhməd oğlu. y-şüaların heksaqonal modefikasiyalı TIİnS2 monokristallarının elektrik və fotoelektrik xassələrinə təsiri [Mətn] : fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 01.04.24. M. Ə. Məmmədov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 152 s.

 

  Məmmədova Samirə Akif qızı. Enerji effektivli ağ işıq diodları üçün oksid nanofosforların alınması və optik xassələri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2220.01 S. A. Məmmədova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.- B., 2016.- 157 s.

 

Məmmədova Sürəyya. Tlin C S Kristallarının elektrik,istilik və fotostimullaşdırılmış xassələri: [Mətn] fizika-riyaziyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /S. Məmmədova; Az.Tex.Un-ti.- B., 2005.- 168 s.

 

Məmmədova Sürəyya. Tlin C S Kristallarının elektrik,istilik və fotostimullaşdırılmış xassələri: [Mətn] fizika-riyaziyyat e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /S. Məmmədova; Az.Tex.Un-ti.-B., 2005.- 22 s.

 

Mirzəyev Mətləb Nəbi oğlu. Uranil-silikat birləşməsinin elektrofiziki xassələrinə daxili və xarici şüalanmanın təsiri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 01.04.24. M. N. Mirzəyev ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 134 s.

 

Mosəddeq Sojoudi Səməd oğlu. AlGaAs/GaAs əsaslı günəş elementlərinin elektrik və fotoelektrik xassələrinə sürətlənmiş elektron şüalarının təsiri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2225.01. S. S. Mosəddeq ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 29, [1] s.

 

Mosəddeq Sojoudi Səməd oğlu. AlGaAs/GaAs əsaslı günəş elementlərinin elektrik və fotoelektrik xassələrinə sürətlənmiş elektron şüalarının təsiri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 22.25.01. S. S. Mosəddeq ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2013.- 126 s.

 

Musayev Musavər Abdusalam oğlu. Optik mühitlərdə qeyri-xətti optik və optoakustik hadisələr [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 01.04.03 ; 01.04.10. M. A. Musayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 39, [1] s.

 

Nəbiyev Əmirastan Məhəmməd oğlu. Hemorfin sinfinə mənsub molekulların quruluş-funksiya əlaqələrinin konformasiya aspektləri [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 01.04.14 Ə. M. Nəbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2012.- 24 s.

 

Nəbiyev Əmirastan Məhəmməd oğlu. Hemorfin sinfinə mənsub molekulların quruluş-funksiya əlaqələrinin konformasiya aspektləri fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 01.04.14. /Ə. M. Nəbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 153 s

 

Nəsirov Emin Vaqif oğlu. K1-x Agx NO3 və K1-x Rbx NO3 (x=0.025; 0.05; 0.1) monokristallarında quruluş faza çevrilmələri fizika üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10. /E. V. Nəsirov; AMEA akad. H. M. Abdullayev adına Fizika İn-tu.-B., 2010.- 164 s.

 

Niftiyev Namiq Nadir oğlu. AB2X4 (A-Mn, Fe; B-Ga, In; X-S, Se) tipli birləşmələrdə elektron və optik proseslər [Mətn]: fizika üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2211.01. N. N. Niftiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti., Azərb. MEA Fizika İn-tu.-B., 2015.- 354 s.

 

Nurməmmədova Fəridə Nurməmməd qızı. Radiasiya-termik və termik işlənmiş berilliumun səth xassələrinin tədqiqi [Mətn] : $b fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2225.01 F. N. Nurməmmədova ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2016.- 145 s.

 

Nurullayev Yusif Quşu oğlu. Qismən nizamsız kristallarda elektron - defekt qarşılıqlı təsiri [Mətn]: fiz.-riyaz. . d. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /Y. Q.Nurullayev; BDU. -B., 2004. -335 s. 

 

Nurullayev Yusif Quşu oğlu. Qismən nizamsız kristallarda elektron - defekt qarşılıqlı təsiri: Fizika-riyaziyyat .d.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /Bakı Dövlət Universiteti .-B., 2005.- 46 səh

 

Orucov Hüseyn Surxay oğlu. Zəncirvari A³ B³C26, laylı A4 B6 aşağıölçülü birləşmələrdə enerji spektləri, optik sabitlər və kimyəvi rabitə [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10. /Azərb. Texn. Un-ti, Azərb. MEA Fiz. İn-tu.- B., 2007.- 300 s., ill., cədv.

 

Orucov Hüseyn Surxay oğlu. Zəncirvari A³ B³C26, laylı A4 B6 aşağıölçülü birləşmələrdə enerji spektləri, optik sabitlər və kimyəvi rabitə [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.d-ru.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. /AMEA Fizika İnstitutu.- B., 2007.- 40 s., ill.

 

Orucov İlqar Nəcibəddin oğlu. Polimer-yarımkeçirici (AII BVI və AIII BVI) kompozitlərdə fotorezistiv və fotovoltaik effektləri [Mətn]: fiz.-riyaz. .n.l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.27.01. /İ.N. Orucov; , Radiasiya Problemi İn-tu.- B., 2004.- 146 s.

 

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı: əsas istiqamətlər, metodlar, aktual problemlər [Mətn]: ped. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 13.00.02 V. Ö. Orucov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 384 s.

 

Rəhimov Rəşad Nizaməddin oğlu. III-V qrup yarımkeçirici birləşmələr əsasında bərk məhlullarda və evtektik kompozitlərdə elektron, fonon proseslərin xüsusiyyətləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. R. N. Rəhimov ; AMEA, H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2010.- 33 s.

 

Rəhimov Rəşad Nizaməddin oğlu. III-V qrup yarımkeçirici birləşmələr əsasında bərk məhlullarda və evtektik kompozitlərdə elektron, fonon proseslərin xüsusiyyətləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 01.04.10 /R. N. Rəhimov; Azərb. Resp. MEA Fizika İn-tu.- B ., 2008.- 254 s.

 

Rüstəmova Dürdanə Fərhad qızı. Polimer kompozitlərin elektroaktiv xassələrinə maqnit sahəsi və γ-şüalanmanın təsiri [Mətn] : fizika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2225.01 D. F. Rüstəmova ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2017.- 153 s.

 

Paşayev Bəxtiyar Gülmalı oğlu. Bir sıra qeyri-üzvi və üzvi maddələrin suyun strukturuna təsiri [Mətn]: fiz.-riyaz. n .l. dər .. üçün təq. ol. dis.: 01.04.14. /B.G. Paşayev; BDU.-B., 2003.- 125 s.

 

Sadıqov Rafiq Mikayıl oğlu. Pb1-xMnx Te bərk məhlulları epitaksial təbəqələrinin böyümə xüsusiyyətləri və onların əsasında fotohəssas strukturlar [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.04. /R. M. Sadıqov; AMEA, Fizika İn-tu.- B., 2007.- 151 s., şək.

 

Sadıqova Sara Rəşid qızı. Ge-Si binar bərk məhlullarının müxtəlif tərkib paylanmasına malik monokristallarının alınması və onlarda Au-Un aşqar səviyyələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.07. /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2008.- 162 s.

 

Salman Manuçöhür Avəzəli oğlu. Bərk maddələrin kütlə spektrometrik tədqıqatlarında elementlərin nisbi həssaslıq əmsalı [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 22.03.01. M. A. Salman ; AMEA, H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 174 s.

 

Salmanov Famin Tahir oğlu. TIInSe yarımkeçirici-seqnetoelektrik relaksorların dielektrik və elektrik xassələrinə y-şüalarının təsiri [Mətn]: fiz-riyaz e. n. al. dər. a.üçün təq ed. dis.: 01.04.24. /F.T. Salmanov; AMEA Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 140 s., cədvəl, ill.

 

 Seyidov Mirhəsən Mirhüseyn oğlu. Bi2 Te3 - TİAIII B2VI sistemlərində mürəkkəb tərkibli materialların alınmasının, kinetik əmsallarının və bərk cism quruluşları yaradılmasının xüsusiyyətləri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. olunan dis.: 01.04.07. /Azərb. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.-Naxçıvan., 2007.- 189 s.

 

Seyid-Rzayeva Seyid-Nisə Mirtağı qızı. Kvazi-ikiölçülü sistemlərdə frölix polyaronu [Mətn]: fizika e. d-ru dər. üzrə a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2220.01. S. M. Seyid-Rzayeva ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2014.- 253 s.

 

Səfərova Gülnarə Ərəstun qızı. Kvadratik, kubik qeyri-xətti optik kristallarda dalgaların koherent səpilməsi və tezliyin parametrik çevrilməsi zamanı faza effektləri [Mətn]: fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.04.07. /G. Ə. Səfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 157 s.

 

Səfərova Sevinc İttifaq qızı. TLIn1-xCexSe2 kristallarının və onların əlavəsi ilə polimer kompozitlərinin istilik, elektron və optik xassələri [Mətn] : fiz.-riyaz. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.07 S. İ. Səfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2009.- 28 s.

 

Səfərova Sevinc İttifaq qızı. Tlln1-xCexSe2 kristallarının və onların əlavəsi ilə polimer kompozitlərinin istilik, elektron və optik xassələri [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.04.07 /S. İ. Səfərova ; Azərbaycan Texniki Un-ti.-B., 2009.- 180 s.

 

Səmədova Ülkər Fərrux qızı. (CuİnSe2)1-x (Mese)x (Me=Mn,Fe) əsaslı bərk məhlulların elektrik, maqnit və optik xassələri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2220.01. Ü. F. Səmədova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.

 

Səmədova Ülkər Fərrux qızı. (CuInSe2)1-x (Mese)x (Me=Mn,Fe) əsaslı bərk məhlulların elektrik, maqnit və optik xassələri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2220.01. Ü. F. Səmədova ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 154 s.

 

Sərməsov Süleyman Nüslət oğlu. Pb1-x SnxTe (0≤ ≤0.3) nazik təbəqələri və onlar əsasında diod strukturları [Mətn] : fiz.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün dis.: 01.04.07 /S. N. Sərməsov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -157 s.

 

Süleymanov Samir Süleyman oğlu. Mikropikselli selvari fotodiodlar əsasında yüksək həssaslıqlı qamma-detektor modulları və onların radiasiya davamlılığı [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq ed. dis.: 2225.01 S. S. Süleymanov ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.- B., 2016.- 158 s.

 

Süleymanova Adilə Mürsəl qızı. TIİnSe2 (Ln)2 və TIİn1-x(Ln)xSe2(Ln-Eu,Yb,Sm,Ce). Tipli laylı kristalların bəzi fiziki xassələri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq.ol. dis.: 01.04.10. /A.M. Süleymanova; ATU.- B., 2004.- 128 s.

 

Tağıyev Mayıl Məsim oğlu. Bi0.85Sb0.15, Bi2Te2,7Se0.3, Bi0,5Sb1,5Te3 əsasında müxtəlif aşqarlı ekstruziya materiallarının strukturu, elektrik və istilik xassələri [Mətn]: fizika. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.04.10. M. M. Tağıyev ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2011.- 42, [1] s.

 

Tanrıverdiyev Vahid Əmir oğlu. Ferromaqnit və antiferromaqnit ifrat qəfəslərin maqnit xassələri [Mətn]: fizika-riyaziyyat e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 01.04.07 /V.Ə.Tanrıverdiyev; AMEA, Fizika İn-tu.- B., 2004.- 115 s.

 

Tatardar Fəridə Nasir qızı. Nano-və mikroölçülü pyezokeramik fazalı polyar və qeyri-polyar polimer kompozitlərin hibridi əsasında yeni pyezoelektrik materiallar [Mətn] : fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2203.01. F. N. Tatardar ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2013.- 24, [1] s.

 

Tatardar Fəridə Nasir qızı. Nano-və mikroölçülü pyezokeramik fazalı polyar və qeyri-polyar polimer kompozitlərin hibridi əsasında yeni pyezoelektrik materiallar [Mətn]: fizika e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2203.01. F. N. Tatardar ; AMEA, Fizika İn-tu.-B 2013.- 230 s.

 

Tobnaghi Mostafa Davoud Sodeyf oğlu. Ultrasəs dalğalarının Si əsaslı günəş fotoçeviricilərində radiasiya defektlərinin dəmləmə prosesinə təsiri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 2225.01. M. D. S.Tobnaghi; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 130 s.

 

Yolçuyev Əzim Şaban oğlu. Orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin bilik keyfiyyətinin yüksəldilməsində fizikanın biologiya ilə əlaqəli tədrisi yolları. Molekulyar və kvant fizikasının materialları əsasında [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün
dis.: 13.00.02.
/Ə. Ş.Yolçuyev; N.Tusi adına Azərbaycan Elmi Texniki Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1993.- 157 s.

 

Yolçuyev Əzim Şaban oğlu. Orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin bilik keyfiyyətinin yüksəldilməsində fizikanın biologiya ilə əlaqəli tədrisi yolları. Molekulyar və kvant fizikasının materialları əsasında [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1993.- 26 s.

 

Yusifova Təranə Firqət qızı. Gümüş tellurid və gümüş seleniddə yayılan faza keçidləri [Mətn]: fizika-riyaziyyat . n. l. dər. . üçün təq.ed. dis.: 01.04.07. /T.F. Yusifova; AMEA, Fizika İn-tu.-B., 2005.- 141 s. 

 

Yusifova Təranə Firqət qızı. Gümüş tellurid və gümüş seleniddə yayılan faza keçidləri: Fizika-riyaziyyat .n.. dər.. üçün avtoreferat: 01.04.07. /AMEA, Fizika İnstitutu.-B., 2005.- 24 səh.

 

Zeynalov Şücayət Əmən oğlu. TIGaSe2 əlavəsinin aşağı təzyiqli polietilenin quruluşuna, elektrik və dielektrik xassələrinə təsiri [Mətn]: fizika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 01.04.10. Ş. Ə. Zeynalov ; AMEA, akad. H. M. Abdullayev ad. Fizika İn-tu.-B., 2012.- 20 s.

 

Zeynalov Şücayət Əmən oğlu. TIGaSe2 əlavəsinin aşağı təzyiqli polietilenin quruluşuna, elektrik və dielektrik xassələrinə təsiri fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.04.10 /Ş. Ə. Zeynalov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.-B., 2012.- 146 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved