Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

Siyasi təlimlər tarixi

 

Əlizadə İlqar Faiq oğlu. İnsan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasının hüdudları (Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi əsasında) hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.01. /İ. F. Əlizadə ; AZərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 166 s. 

 

Quliyev Emin Ramiz oğlu. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin məcəllələşdirilməsi [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.01 /E. R. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 185 s.

 

Seyidov Fərrux Ənvər oğlu. Qanunverilik texnikası və Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.01. /F. Ə. Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 156 s.

 

 Zəhiri Behzad Mühübbət oğlu. Prezidentin Konstitusion statusunun müqayisəli hüquqi təhlili (Azərbaycan, İran və Rusiya təcrübəsində) [Mətn] : hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12. 00. 02 /B. M. Zəhiri ; AMEA Fəlsəfə Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 141 s.

 


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved