Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

Dövlət və hüququn tarixi

 

 

 

Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu. Həsən bəy Zərdabinin siyasi-hüquqi görüşləri : Hüquq .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı : 12.00.01. /Bakı Dövlət Universiteti.-B.,2005.- 22 səh.

 

Cəbrayılov Rafael Kamil oğlu. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində boşluqlar və onların aradan qaldırılması problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 56.06.01 R. K. Cəbrayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 161 s.

 

Cəfərli Nazim Həsən oğlu. Səfəvilərin dövlət quruluşu [Mətn]: hüquq . d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 12.00.01. /N. H. Cəfərli; BDU.-B., 2002.- 241 s.

 

Əliyeva Elmira Nazim qızı. Xalq məsəllərinin janr xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. E. N. Əliyeva ; AMEA, Folklor İn-tu.-B., 2012.- 155 s.

 

Hicazifər Seyid Cəlil. Nəsirəddin Tusinin siyasi və hüquqi görüşləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.01. /Azərbaycan elmlər Akademiyası İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- B., 1995.- 32 s.

 

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. XII-XVI əsrlərdə Azərbaycanın siyasi-hüquqi fikrində qanun və qanunçuluq problemi [Mətn] : hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5606.01 A. İ. Quliyev ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- B., 2016.- 260 s.

 

Seyidov Mirafərim Nəzir oğlu. XV Yüzillikdə Azərbaycanda dövlət və hüquq [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.01. /M.N. Seyidov; AMEA. Fəlsəfə və Hüquq İns-tu.-B., 2001.- 150 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved