Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

Sosialist ölkələrin dövlət və hüququ

 

Abbasbəyli Mustafa Aslan oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə sığorta müqavilələrinin mülki-hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.03. /M. A. Abbasbəyli; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 189 s.

 

Abbasov Gürşad Müslüm oğlu. Vergi münasibətlərinin tənzimlənməsində Azərbaycan respublikasının vergi qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 10. /G. M. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 180 s.

 

Abbasov Gürşad Müslüm oğlu. Vergi münasibətlərinin tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /G. M. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 24 s.

 

Abbasov İlham Qurban oğlu. İbtidai araşdırmanın səmərəliliyi və prokuror nəzarətinin bəzi məsələləri [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /İ. Q. Abbasov; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 188 s., cədv.

 

Abbasov İlham Qurban oğlu. İbtidai araşdırmanın səmərəliliyi və prokuror nəzarətinin bəzi məsələləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreveratı: 12.00.09. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 24 s.

 

Abbasova Firuzə Məmməd qızı. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessul qanunvericiliyində çəkişmə prinsipinin həyata keçirilməsinin nəzəri və praktiki problemləri [Mətn]: hüquq e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. F. M. Abbasova ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 54 s.

 

Abbasova Firuzə Məmməd qızı. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyində çəkişmə prinsipinin həyata keçirilməsinin nəzəri və praktiki problemləri mövzusunda hüquq e. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis. : 12.00.09. /F. M. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., BDU.-B., 2009.- 286 s.

 

Abbasova Firuzə Məmməd qızı. Azərbaycanda məhkəmə ekspertizasının yaranması, müasir vəziyyəti və inkişafının hüquqiçelmi tənzimi məsələləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 09. / C. H. Mövsümov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problem. İn-tu.-B., 2000.- 129 s.

 

Abbasova Firuzə Məmməd qızı. Azərbaycanda məhkəmə ekspertizasının yaranması, müasir vəziyyəti və inkişafının hüquqi, elmi tənzimi məsələləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09 /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu.-B., 2001.- 22 s.

 

Abdullayev Fərhad Sahib oğlu. Apellyasiya məhkəməsində cinayət mühakimə icraatının təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 / F. S. Abdullayev; AMEA, Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar inist.- B., 2005.- 142 s.

 

Abdullayev Fərhad Sahib oğlu. Azərbaycan Respublikasında konstitusiya icraatının nəzəri və praktiki problemləri hüquq e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.02. /F. S. Abdullayev ; AMEA, Fəls., Sosiol. və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 344 s. 

 

Abdullayev Fərhad Sahib oğlu. Apellyasiya məhkəməsində cinayət mühakimə icraatının təkmilləşdirilməsi problemləri: Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.- 22 səh. 

 

Abdullayeva Təranə Zöhrab qızı. Azərbaycan dilində icra olunmuş latın qrafikalı əlyazmaların kriminalistik tədqiqatının nəzəri və metodiki əsasları [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /T. Z. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi.-B., 2008.- 156 s.

 

Ağakişiyev Sübhan Ramiz oğlu. Partladıcı qurğular vasitəsi ilə törədilən terrorçuluq cinayətlərinin istintaqının xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 /S. R. Ağakişiyev; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 154 s.

 

 Ağasiyev Rasim Mizi oğlu. Azərbaycan Respublikasında pasport sisteminin hüquqi problemləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.02; 12.00.08. /R. M. Ağasiyev; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 142 s.

 

Ağayev Səyyad Ağamir oğlu. Cinayət mühakimə icraatında şübhəli şəxsin tutulmasının xüsusiyyətləri hüquq e. n. üzrə al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /S. A. Ağayev ; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi.-B., 2010.- 171 s.  

 

Ağayev Səyyad Ağamir oğlu. Cinayət mühakimə icraatında şübhəli şəxsin tutulmasının xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /S. A. Ağayev; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi. -B., 2010. - 26 s.

 

Alıyeva Sevinc Telman qızı. İbtidai istintaq mərhələsində cinayət-prosessual hüququn və cinayət hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. S. T. Alıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2005.- 143 s.

 

Allahverdiyev Kamal Nəcəf oğlu. Kriminalistika və məhkəmə ekspertizasında təsviretmə (qnoseoloji və prakseoloji spektləri) [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /Azərbaycan Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu.-B., 2002.- 136 s.

 

Allahverdiyev Kamal Nəcəf oğlu. Kriminalistika və məhkəmə ekspertizasında təsviretmə (qnoseoloji və prakseoloji spektləri): Hüquq .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Aslanov Həzi Arif oğlu. Narkotik xassəli bitkilərin qanunsuz kultivasiyası fəaliyyətinə qarşı cinayət-hüquqi və kriminoloji mübarizə [Mətn]: hüquq. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08 /H. A. Aslanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 180 s.

 

Aslanov Mirzə Sahib oğlu. Azərbaycanda inzibati ədliyyə [Mətn]: hüquq . n. . dər .. üçün təq. ed. dis.: 12.00.14. /M. S. Aslanov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqat İnstitutu.-B., 2005.- 170 s.   

 

Aslanov Mirzə Sahib oğlu. Azərbaycanda inzibati ədliyyə [Mətn]: Hüquq .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.14. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 22 s.

 

Aslanov Orxan Rüfət oğlu. Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə sanksiyaların qurulmasının problem məsələləri [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. O. R. Aslanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 186 s. 

 

Aslanov Ramiz Yunus oğlu. Girovun yeni növ qətimkan tədbiri kimi nəzəri və prosessual problemləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 22 s.

 

Aslanov Zamiq Novruz oğlu. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları üzrə müvəkkilin fəaliyyətinin konstitusiya hüquqi əsasları [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 02. /Z. N. Aslanov; AMEA, Fəls., Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 170 s.

 

Ataşova Raziya Hüseyn qızı. İlkin məzmunları pozma, əlavə etmə və üstdən düzəltməklə dəyişdirilmiş sənədlərin kriminalistik tədqiqatının nəzəri və metodiki əsasları [Mətn]: hüquq e. n. a. dər.a. üçün dis.: 12.00.09. /R. H. Ataşova; Azərb. Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu. -B., 1998. -190 s.

 

Babayev Murad Köçəri oğlu. Cəzanın islahedici funksiyasının həyata keçirilməsi problemləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /M. K. Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 143 s.

 

Babayev Şirəli Ədalət oğlu. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin narkotiklə bağlı törətdikləri cinayətlərin istintaq metodikasının xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. Ş. Ə. Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 26 s.

 

Babayeva Samirə Malik qızı. Cəzanın təyin edilməsi zamanı nəzərə alınan yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı hallar və onların tətbiqi problemləri [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. S. M. Babayeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 186 s.

 

Baxışov Füzuli Qəmbər oğlu. Qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyi üzrə zəruri müdafiə həddini aşmaqla qəsdən adam öldürmə əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. F. Q. Baxışov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 24 s.

 

Bayramov Şamil Baxış oğlu. Sosial təminat hüquq münasibətləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.05. /Ş. B. Bayramov; AMEA, Fəlsəfə və Siyası-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2006. -134 s.

 

Bayramova Aygün Asifovna. Əmək məzuniyyətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin müasir problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5609.01. A. A. Bayramova ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2015.- 153 s.  

 

Cavadov Anar İlyas oğlu. Dindirmənin prosessual və kriminalistik aspektləri [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /A. İ. Cavadov; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 141 s. , şək.

 

Cavanbəxt Lalə Əli Məhəmmədbağır oğlu. Saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama və ya satma əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə : (Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının cinayət qanunvericiliyi üzrə) [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08 /Ə. M. Cavanbəxt Lalə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 148 s.

 

Cəfərov Anar Ələmşah oğlu. Cinayət hüququnda əlavə cəzalar və onların tətbiqi məsələləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /A. Ə. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2007. -179 s.

 

 Cəfərov Cavid Novruz oğlu. Qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətinə görə cinayət məsuliyyəti məsələləri [Mətn]: hüquq e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12. 00. 08. /C. N. Cəfərov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2005.- 156 s.

 

Cəfərov Elmir Saleh oğlu. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinə və yerli idarəetməyə seçkilərin demokratik sisteminin yaradılması və inkişafı tarixi (1991-2005-ci illər) [Mətn] : tarix e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02 /E. S. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2009.-179 s.

 

Cəfərov Elnur Arif oğlu. Məhkəməyədək icraatda xuliqanlıq haqqında cinayət işləri üzrə sübutetmə [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5612.01. E. A. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 130 s.

 

Cəfərov Fəxrəddin Adil oğlu. XIX-XX əsrlərdə Naxçıvanda hüquq-mühafizə orqanlarının (polis) yaranması və fəaliyyəti (1828-2000-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 5503.02. F. A.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2013.- 344 s.

 

Cəfərov Qəhrəman Vaqif oğlu. Azərbaycan Respublikası yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyində ibtidai istintaqda təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsinin bəzi prosessual məsələləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. Q. V. Cəfərov ; BDU.-B., 2004.- 34 s.

 

Cəfərov Qəhrəman Vaqif oğlu. Azərbaycan Respublikasının yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyində ibtidai istintaqda təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsinin bəzi prosessual məsələləri [Mətn]: hüquq . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /Q. Y. Cəfərov, BDU.-B., 2003.- 136 s.

 

Cəfərov Zahid İsa oğlu. Əmək hüquqlarının müdafiəsi üsulları kontekstində əmək mübahisələrinin həll edilməsinin qüvvədə olan qaydası hüquq e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.05. /Z. İ. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 340 s.

 

Cəfərov Zahid İsa oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında kollektiv müqavilə [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.05. /Z. İ. Cəfərov; BDU.-B., 2002.- 150 s.

 

Çələbiyeva Tamilla Bayram qızı. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasının cinayətkarlıqla mübarizədə rolu [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01 ; 5613.01. T. B. Çələbiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 143 s. 

 

Dadaşov Ziya Nizami oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində əmək haqqında müqavilələr [Mətn]: hüquq e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 12.00.05. /V. M. Abdullayev.- B., 2004. - 188 s.

 

Davudov Davud Rasim oğlu. Azərbaycan Respublikasında xüsusi notariat xidmətin konstitusion-hüquqi xüsusiyyətləri [Mətn] : hüquq üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5607.01 D. R. Davudov ; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası.- B., 2016.- 178 s.

 

Eynullayev Tağı Bahadur oğlu. Azərbaycanın hüquq sistemində Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi qərarlarının yeri (nəzəri və praktiki məsələlər) [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.02. /T. B. Eynullayev; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad.-B., 2010.- 26 s.

 

Eyvazov Əli Xançoban oğlu. Cinayət-hüquqi sanksiyaların effektivliyinin nəzəri problemləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 12.00.08. /Ə. X. Eyvazov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1997.- 125 s.

 

Eyvazov Hikmət Qismət oğlu. Cinayət mühakimə icraatında ibtidai araşdırma sirri (istintaq sirri) [Mətn]: hüquq e .n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /H. Q. Eyvazov; Azərb. Respub. Milli Elimlər Akad. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2006.- 178 s.

 

Eyyubov İlqar Bayram oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər və onların prosessual hüquqi vəziyyəti [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5612.01. İ. B. Eyyubov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 158 s. 

 

Əhmədov Aqşin Bayram oğlu. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərdə viktimologiya problemi [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /A. B. Əhmədov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2005.- 143 s.

 

Əhmədov Cabir Sirac oğlu. Tamah motivi ilə qəsdən adamöldürmə cinayətlərinə qarşı mübarizə (cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektləri) [Mətn]: hüquq . n. . dər.. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /C. S.Əhmədov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu. -B., 2003. -183 s., [19] v.

 

Əhmədov Vüsal Əliqismət oğlu. İbtidai araşdırma mərhələsində prosessual nəzarətin nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 /V. Ə. Əhmədov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 178 s.

 

Əkbərli Ülkər Asif qızı. Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mexanizmində hüquqi faktların yeri və rolu [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5609.01. Ü. A. Əkbərli ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 139 s.

 

Əkbərov Fəxri Qüdrət oğlu. Sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlərin Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində implementasiyası [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /F. Q. Əkbərov; Azərb. Respub. MEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2006.- 196 s.

 

Ələkbərova Nigar Ələddin qızı. Din azadlığı: Beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik (müqayisəli təhlil) [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. N. Ə. Ələkbərova ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 191 s.

 

Ələsgərova Lalə Hacıbala qızı. Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyində istirahət vaxtının hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.05. L. H. Ələsgərova; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2009.- 26 s.

 

Əliyev Adil Abış oğlu. Kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /A. A. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 170 s.

 

Əliyev Aydın Cəmil oğlu. Hərbi xidmət əleyhinə törədilən əməllərlə mübarizənin cinayət-hüquqi problemləri [Mətn] : hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /A. C. Əliyev ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2007.- 207 s. 

 

Əliyev Bəxtiyar Əbdülrəhman oğlu. Terrorçuluq cinayətlərinin ibtidai istintaqının xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /B. Ə. Əliyev; Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 189 s.

 

Əliyev Həsən Əkbər oğlu. Məhkəmələr tərəfindan cinayət-prosessual qanunun pozulması hallarının aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasının prosessual aspektləri: Hüququ e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreveratı: 12.00.09. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 25 s.

 

Əliyev Qabil Həmzə oğlu. Narkotizmin sosial-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /Q. H.Əliyev; Az. Elmi-Tədq. Məh. Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Prob. İn-tu.-B., 2004.- 166 s.

 

Əliyev Qabil Həmzə oğlu. Narkotizmin sosial-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: Hüquq .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 21 s.

 

Əliyev Mayis Nəbi oğlu. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (hüquqi problemlər) [Mətn]: hüquq e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 12.00.05. /M. N. Əliyev; Bakı Dövlət Un-ti-B., 2004.- 443 s.

 

Əliyev Mayis Nəbi oğlu. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (hüquqi problemlər): Hüquq e.d.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 54.   

 

Əliyev Nazim Kazım oğlu. Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilən talama əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /N. K. Əliyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar In-tu- B., 2005.- 153 s.

 

Əliyev Nazim Kazım oğlu. Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilən talama əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə [Mətn]: Hüquq .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 22 s. 

 

Əliyev Nazim Kazım oğlu. Həyat və sağlamlıq əleyhinə iştirakçılıqla törədilən cinayətlərə görə məsuliyyətin differensiasiyası problemləri (Qanun, Nəzəriyyə, Praktika) [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. N. K. Əliyev ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2015.- 379 s.

 

Əliyev Nazim Tələt oğlu. Soyğunçuluq əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektləri hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /N. T. Əliyev ; Azərb.Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi.-B., 2010.- 231 s.

 

Əliyev Rəsul Muxtar oğlu. Yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma cinayətləri ilə mübarizənin aktual problemləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. R. M. Əliyev ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 157 s.

 

Əliyev Sahil Seyran oğlu. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlıq haqqında qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn] : hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /S. S. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 161 s.

 

Əliyev Samir Mürsəl oğlu. Cinayət bərəsində xəbər verməmə və ya qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmə əməlləri ilə mübarizə hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /S. M. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 146 s.

 

Əliyev Samir Mürsəl oğlu. Cinayət bərəsində xəbər verməmə və ya qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmə əməlləri ilə mübarizə hüquq üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. avtoreferatı : 12.00.08 /S. M. Əliyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 26 s.

 

Əliyev Samir Sabir oğlu. Cinayət hüququnda təqsirin qəsd forması, məsuliyyətin həllində onun yeri və rolu [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. S. S. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 156, [1] s.

 

Əliyev Səbuhi Osman oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətlərin cinayət-hüquqi mühafizəsi məsələləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /S. O. Əliyev; Azərb. Resp. Odlar Yurdu Un-ti.-B., 2009.- 178 s.

 

Əliyev Sübhan Fərmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmənin təşkilati hüquqi formaları [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.02 /S. F. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 163 s.

 

Əliyev Vasib Məmməd oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin mülki-hüquqi müdafiəsi [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.03. /V. M. Əliyev; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 145 s.

 

Əliyeva Aygün İlyas qızı. Zor tətbiq etməklə özgənin əmlakını talama cinayətlərinin tövsifi məsələləri [Mətn] : hüquq üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01 A. İ. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 147 s.  

 

Əliyeva Əsmər Əlimusa qızı. Gömrük-tarif tənzimlənməsi: maliyyə hüquqi aspektlər hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 12.00.14 /Ə. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 161 s.

 

Əliyeva Leyla Rauf qızı. Mülki hüquqlar: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01; 5607.01. L. R. Əliyeva ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2014.- 197 s.

 

Əliyeva Müşərrəf Hüseynağa qızı. İslam hüququnda insan haqları [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5607.01. M. H. Əliyeva ; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2017.- 155 s.

 

Əliyeva Pərvin Afiq qızı. İcbari tibbi sığortanın hüquqi tənzimi problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5609.01. P. A. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 151 s.

 

Əliyeva Zəminə Oruc qızı. Sağlamlığa qəsdən ağır zərər vurma əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi problemləri [Mətn] : hüquq e. n. . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 12.00.08 Z. O. Əliyeva ; BDU.- B., 2006.- 21 s.

 

Əsgərov Bəxşeyiş Məmməd oğlu. Məhkəmə ballistik ekspertizasında diaqnostik tədqiqatlar: (nəzəri və metodik məsələlər) [Mətn]: hüquq e. n. a. dər.al. üçün təq. ol. dis. 12.00.09. /B. M. Əsgərov; Azərb. Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu. -B., 1998. -180 s.

 

Əsgərov Nəbi Yəhya oğlu. Əmək hüququ üzrə intizam məsuliyyəti [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.05. /N. Y. Əsgərov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2007.- 119 s.

 

Əsgərov Nəbi Yəhya oğlu. Əmək hüququ üzrə intizam məsuliyyəti [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti .- B., 2007.- 20 s.

 

Əsgərov Vidadi Gülheydər oğlu. Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizllik sistemində informasiya təhlükəsizliyinin yeri və rolu [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.02. /V. G. Əsgərov; Azərb. Respub. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2006.- 134 s.

 

Əsgərova Mətanət Paşa qızı. Məhkəmə ekspertizası ümumi nəzəriyyəsinin formalaşması: (Azərbaycan respublikasında məhkəmə ekspertizası nəzəriyyə və təcrübəsi üzrə) [Mətn]: hüquq e. n. a. dər.al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /M. P. Əsgərova; Azərb. Respublikası Ədliyyə Naz. X.Xasməmmədov ad. Hüquq kadrlarını Təkmilləşdirmə İn-tu . -B., 1998. -175 s.

 

Əsgərova Mətanət Paşa qızı. Məhkəmə ekspertizası ümumi nəzəriyyəsinin formalaşması: (Azərbaycan respublikasında məhkəmə ekspertizası nəzəriyyə və təcrübəsi üzrə) [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis-nın avtoreveratı: 12.00.09. M. P. Əsgərova; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 26 s.

 

Əzimov Zaur Nəriman oğlu. Cinayət mühakimə icraatında obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsinin prosessual problemləri [Mətn]: hüquq e.  üzrə fəls. d.-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /Z.N.Əzimov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn.-tu.-B., 2009.- 161 s.

 

Əzizov Ramal Rəsul oğlu. Bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşmasının inkişaf istiqamətləri [Mətn]: iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5301.01. R. R. Əzizov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2013.- 145 s.

 

Əzizova Səbinə Həmid qızı. Mülki prosesdə yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının təminatı: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5615.01 ; 5603.01 S. H. Əzizova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 174 s.

 

Göyüşov Rüfət Akif oğlu. Girov öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsulu kimi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.03. /R. A. Göyüşov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2007.- 137s.

 

Göyüşov Rüfət Akif oğlu. Girov öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsulu kimi [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.03. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Gözəlov Əli Vəli oğlu. İnvestisiya təminatının beynəlxalq və milli-hüquqi aspektləri (Azərbaycan Respublikası praktikasında) [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Ə. V. Gözəlov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2008. -169 s.

 

Hacıyev Tural Bəhruz oğlu. Rusiya federasiyası və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində adam oğurluğuna görə məsuliyyət (komparativistik tədqiqat) [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5611.01. T. B. Hacıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 28 s.

 

Hacıyeva Məlahət Arif qızı. Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin hüquqi tənzimi [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5609.01. M. A. Hacıyeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 159 s.

 

Hacıyeva Ruhəngiz Əlihüseyn qızı. Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyinin tədqiqinin siyasi aspektləri [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5908.01R. Ə. Hacıyeva ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B.,2015.- 158 s.

 

Həbibova Ziyafət Ziya qızı. Mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoq insan potensialının inkişafı kontekstində [Mətn]: siyasi e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5909.01. Z. Z. Həbibova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2017.- 250 s.

 

Həmidli Günel Bəxtiyar qızı. Başqa işə keçirmə [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5609.01. G. B. Həmidli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B 2013.- 140 s.

 

Həsənov Elşad Eldar oğlu. Azərbaycan Respublikasının prokurorluğunun hüquqi statusu, vəziyyəti və inkişaf perspektivləri (Prossesual aspektdə) [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /E. E. Həsənov; BDU.-B., 2002.- 145 s. 

 

Həsənov Əbülfət Şafahat oğlu. Vergi mənafelərinə qəsd edən ictimai təhlükəli əməllərlə mübarizənin cinayət hüquqi və kriminoloji problemləri hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 146 s.

 

Həsənov Ələkbər Hümbət oğlu. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı cinayətləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /Ə. H. Həsənov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2007.- 168 s.

 

Həsənov Natiq. Vətəndaşların azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq kimi konstitusion hüquqlarının məhkəmədə müdafiəsi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /N. Həsənov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B., 2004.- 147 s.

 

Həsənov Simran Seyfəddin oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyinə görə səhmdar cəmiyyətlərinin hüquqi vəziyyəti [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.03. /S. S. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2011.- 28 s.

 

Həsənova Şəlalə Şakir qızı. Azərbaycan Respublikasının yeni cinayət məcəlləsi üzrə yetkinlik yaşına çatmayanların məsuliyyətdən azad edilməsinin problem məsələləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /Ş. Ş. Həsənova; BDU.- B., 2005.- 146 s.

 

Həsənova Şəlalə Şakir qızı. Azərbaycan Respublikasının yeni cinayət məcəlləsi üzrə yetkinlik yaşına çatmayanların məsuliyyətdən azad edilməsinin problem məsələləri: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 səh.

 

Həsənzadə Səidə Bəhram qızı. Azərbaycan Respublikasında əlillərin sosial müdafiəsinin hüquqi tənzimi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.05. /S. B. Həsənzadə; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 137 s.

 

Hicazi Seyid Cəlil. Nəsirəddin Tusinin siyasi və hüquqi görüşləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.01. /S. C. Hicazi; AEA, İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İn-tu.-B., 1994.- 206 s.
 

Hümbətova Aynur Yusif qızı. Turizm sferasında beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlığın əsas istiqamətləri və xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikası praktikasında) [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /A. Y. Hümbətova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2008.- 181 s.

 

Hüseynov Hüseyn Əmrah oğlu. Sosial təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5308.01 H. Ə. Hüseynov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə ., 2016.- 178 s.

 

Hüseynov Nəsir Cavanşir oğlu. Hərbi təhqiqat və onun bəzi problemləri hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /N. C. Hüseynov ; AMEA, Fəls. və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 164 s.

 

Hüseynov Polad Rafiq oğlu. Adamları girov götürmə əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn] : hüquq üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01 P. R. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 155 s.

 

Hüseynov Ruslan Rüstəm oğlu. Özgə əmlakını gizli yolla talama əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizənin problem məsələləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 22 s.

 

Hüseynov Ruslan Rüstəm oğlu. Özgə əmlakını gizli yolla talama əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizənin problem məsələləri [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /R. R. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 184 s., cədv., şək.

 

Hüseynova Könül Elman qızı. İbtidai istintaqda sübutların mümkünlüyü [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /K. E. Hüseynova; BDU.- B., 2005.- 155 s.

 

Hüseynova Könül Elman qızı. İbtidai istintaqda sübutların mümkünlüyü [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 24 s.

 

Hüseynova Nazənin Şahin qızı. Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun hüquqi tənzimi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.14. /N. Ş. Hüseynova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-u.- B., 2005.- 130 s.

 

Hüseynova Nazənin Şahin qızı. Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun hüquqi tənzimi: Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.14. /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.-B., 2006.- 18 səh.

 

Xəlilov Cabir Zahid oğlu. Azərbaycan Respublikası ali məhkəməsi plenumunun cinayət işləri üzrə izahatları və məhkəmələrin fəaliyyətində qanunçuluğun möhkəmləndirilməsində onların rolu : Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1999.- 34 s.

 

Xəlilov Cabir Zahid oğlu. Azərbaycan Respublikası ali məhkəməsi plenumunun cinayət işləri üzrə izahatları və məhkəmələrin fəaliyyətində qanunçuluğun möhkəmləndirilməsində onların rolu [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /C. Z. Xəlilov; M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1999.- 162 s.

 

Xəlilov Elvar Mirzələkbər oğlu. Azərbaycan Respublikasının yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyi aspektində cinayət mühakimə icraatında təqsirləndirilən şəxsin hüquqularının təminatı [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis: 12.00.09. /E. M. Xəlilov; Bakı Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 141 s.

 

Xəlilov Elvar Mirzələkbər oğlu. Azərbaycan Respublikasının yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyi aspektində cinayət mühakimə icraatında təqsirləndirilən şəxsin hüquqularının təminatı [Mətn]: Hüquq .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 18 səh.

 

Xəlilov Fərdin Yaşar oğlu. Cinayət təqibi subyektlərinin ibtidai araşdırma mərhələsində prosessual vəziyyəti [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 /F. Y. Xəlilov ; AMEA. Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 176 s.

 

Xəlilova Şərqiyyə Adilxan qızı. Hüquqi yardım almaq hüququ: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5603.01. Ş. A. Xəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 29 s.

 

Xəlilova Şərqiyyə Adilxan qızı. Hüquqi yardım almaq hüququ: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5603.01 Ş. A. Xəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 167 s.

 

Xudiyev Nazim Nizami oğlu. Təkrar qəsdən adam öldürmə əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol.dis.: 12.00.08. /N. N. Xudiyev; BDU.-B., 2003.- 138 s.

 

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı. Azərbaycan dövlətinin sosial funksiyasının konstitusiya hüquqi aspektləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5607.01. A. N. İbrahimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 203 s.

 

İmaməliyev Asif Ağalar oğlu. Azərbaycan Respublikasında yerli hakimiyyət sistemində bələdiyyələrin yeri və rolu [Mətn] : siyasi e. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01 A. A.İmaməliyev ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2017.- 143 s.

 

 İmanlı Məhəmməd Nağı oğlu. Terrorçuluq əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: Hüquq .d-ru .dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08 /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 32 s.

 

İmanlı Məhəmməd Nağı oğlu. Terrorçuluq əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn] : hüquq . d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08 . N. İmanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; BDU.- B., 2005.- 267 s.

 

İmanov Məhəmməd Nağı oğlu. Azərbaycan Respublikasında qaçaqmalçılıq əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə məsələləri [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.:12.00.08. /M. N. İmanov; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1999.- 153 s.

 

İmranov Şəfahət Aydın oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesual qanunvericiliyinə görə cinayət təqibi və onun problemləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2008.- 22 s.

 

İsmayılov Elçin Məhəmməd oğlu. Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası ixtisasına aid xüsusi biliklər, onların formalaşmasının nəzəri və təcrübi əsasları [Mətn]: hüquq e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /E. M. İsmayılov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu B., 2005.- 144 s., 145-182 cədv. , cədv.

 

İsmayılov Elçin Məhəmməd oğlu. Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası ixtisasına aid xüsusi biliklər, onların formalaşmasının nəzəri və təcrübi əsasları [Mətn]: hüquq e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı.: 12.00.09. /E. M. İsmayılov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tuş-B., 2007.- 22 s.

 

İsmayılov Xəyyam Cəbrayıl oğlu. Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin təşkili və fəaliyyətinin normativ hüquqi əsasları (tarixi-hüquqi təhlil) [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 56.06.01. X. C. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 342 s.

 

İsmayılova Gülzar Məmməd qızı. Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının cinayət qanunvericiliyində cəzanın sistemi: (Müqayisəli tədqiqat: cəzanın sisteminə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: hüquq . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. G. M. Ismayılova ; BDU.-B., 2003.- 30 s.

 

İsmayılova Gülzar Məmməd qızı. Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının cinayət qanunvericiliyində cəzanın sistemi (müqayisəli tədqiqat: cəzanın sisteminə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi problemləri) [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /G. M. İsmayılova; BDU.-B., 2003.- 130 s.

 

İsmayılova Pərvinə Fəzail qızı. Mədəni hüquqlar: beynəlxalq hüquq normalarının və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. P. F. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 164 s.

 

İsmayılova Sevinc Rauf qızı. Sübutların qiymətləndirilməsi problemi sübutetmə sisteminin struktur elementi kimi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5612.01. S. R. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 29 s.

 

İsmayılova Səadət Teymur qızı. Kriminalistik homologiya: cinayət-prosessual sübutetmədə onun istifadə olunması problemləri hüquq e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 /S.T. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb.Resp. Prezidentinin Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B., 2008.- 158 s.

 

Kazımov Rəşad Süleyman oğlu. Məhkəməyədək və məhkəmə mərhələsində dayandırılmış cinayət işlərinin təzələnməsinin problemləri və onların həlli yolları [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5612.01 R. S. Kazımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 167 s.

 

Kərimli Adil Qabil oğlu. Qəsdən adam öldürmə cinayətlərinin tövsifində motivin yeri və rolu [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08 /A. Q. Kərimli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 181 s.

 

Kərimov Bəhruz Cəbrayıl oğlu. Cinayət qanununda blanket dispozisiyalar [Mətn]: Hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /B.C.Kərimov; Azerb. Resp. MEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədq. İn-tu.- B., 2004.- 140 s.

 

Kərimov Daxil Fazil oğlu. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.05. /D. F. Kərimov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 130 s.

 

Kərimov Elmar Ramiz oğlu. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutan cinayət-hüquq sanksiyalarının qurulması problemləri [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 12.00.08 /E. R.Kərimov; Az. ET.Məhkəmə Ekspertiz Kriminalistika və kriminologiya Problem İnstitutu.-B., 2001.- 124 s.

 

 Kərimov Elmar Ramiz oğlu. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutan cinayət-hüquq sanksiyalarının qurulması problemləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2001.- 27 s.

 

Kərimov Şöhlət Müzəffər oğlu. Hökmün icrasının prosessual aspektləri [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. Ş. M. Kərimov; BDU.-B., 2001.- 28 s.


 Kərimov Şöhlət Müzəffər oğlu. Hökmün icrasının prosessual aspektləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /Ş. M. Kərimov; BDU.-B., 2001.- 188 s.

 

Kiyani Şahmars Əlirza İmaməli oğlu. Rüşvətxorluq cinayətləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri (Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının cinayət qanunvericiliyi əsasında) [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. Ə. İ. Kiyani Şahmars; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 189 s.

 

Köçərli Esmira Ərşad qızı. Müstəntiq cinayət-prosessual fəaliyyətin subyekti kimi: (nəzəri problemləri) [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /E. Ə.Köçərli; , Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2001.- 170 s.

 

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddi məsuliyyət [Mətn]: Hüquq e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.05. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2003.- 52 s.

 

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddi məsuliyyət [Mətn]: hüquq e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.05. /A. M. Qasımov; BDU.-B., 2002.- 275 s.

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Dəstə tərəfindən törədilən ictimai təhlükəli əməllərlə cinayət hüquqi mübarizə [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /A. E. Qasımov; BDU.- B., 2007.- 129 s.

 

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycanda cəza-icra hüququnun inkişaf tarixi, müasir vəziyyəti və problemləri [Mətn]: hüquq e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5611.01. A. E. Qasımov ; BDU.-B., 2014.- 355 s.

 

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Dəstə tərəfindən törədilən ictimai təhlükəli əməllərlə cinayət hüquqi mübarizə: Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 12.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 24 səh.

 

Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu. Cinayət işi başlama ilə əlaqədar meydana çıxan problemlər və onların ibtidai araşdırmaya rəhbərlik edən prokuror tərəfindən həlli [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.12.00.09. /Ə.Ə.Qasımov; BDU.- B., 2006.- 123 s.

 

Qasımov Ərəstun Əliyar oğlu. Cinayət işi başlama ilə əlaqədar meydana çıxan problemlər və onların ibtidai araşdırmaya rəhbərlik edən prokuror tərəfindən həlli [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 20 s.

 

Qasımov Rafael Feyzulla oğlu. Xüsusi ittiham qaydasında icraat vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinin forması (təminatı) kimi hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 /R. F. Qasımov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 153 s.

 

Qasımov Sahil Yaqub oğlu. Narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin qanunsuz daşınması ilə bağlı cinayətlərin istintaqı [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /S.Y.Qasımov; BDU.-B., 2001.- 170 s.

 

Qasımov Ziya Əlfüqar oğlu. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Z. Ə. Qasımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 183 s.

 

Qasımzadə Ramiz Aydın oğlu. Mürəkkəb cinayətlərin tövsifi məsələləri [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08 /R. A. Qasımzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 170 s.

 

Qasımzadə Rauf Aydın oğlu. Dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etmə (terror aktı) əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08 /R. A. Qasımzadə ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 169 s.


Qədiməliyev Araz Raquf oğlu. Azərbaycan Respublikasında parlamentarizmin formalaşması hüquq üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.02. /A. R. Qədiməliyev ; Azərb. Respub. Prezidenti Yanında, Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B.,2011. - 165 s.

 

Qədirov Asif Xanoğlan oğlu. Korrupsiya cinayətlərinin istintaqının prosessual-taktiki və elmi metodiki problemləri hüquq e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /A. X. Qədirov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 196 s.

 

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikası cinayət prosesində müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları və qanuni mənafeyinin təmin edilməsi : Hüquq e.n.a.dər.a üçün təqdim olunmuş dis.: 12.00.09. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B., 1999.- 175 səh.

 

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. "Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqi vəziyyəti və onun təminatı problemləri mövzusunda [Mətn]: hüquq e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 09. /M. S. Qəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 391 s.

 

Qəniyev Faiq Əsəd oğlu. Dinlə bağlı cinayət əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. /F. Ə. Qəniyev; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 29 s.

 

Qəniyev Faiq Əsəd oğlu. Dinlə bağlı cinayət əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 12.00.08. F. Ə. Qəniyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 156 s.

 

Qənizadə Çingiz Aşralı oğlu. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və onunla mübarizə (Azərbaycan Respublikasında) [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08 /Ç. A. Qənizadə; BDU.-B., 2003.- 158 s.

 

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. XIII əsrin sonu və XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi və hüquqi görüşlər [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.01. /A. İ. Quliyev; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1994.- 195 s. 

 

Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu. Cinayət hüququnda şərti məhkumetmə və onun tətbiqi [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08 /C. M. Quliyev; Bakı Dövlət Un-ti. -B., 2005.- 139 s.

 

Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu. Cinayət hüququnda şərti məhkum etmə və onun tətbiqi [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 21 s.

 

Quliyev Cəmşid Yuris oğlu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və beynəlxalq hüquq (müqayisəli təhlil və problemlər) [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /C. Y. Quliyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B, 2011.- 159 s.

 

Quliyev Fərid Eldar oğlu. Azad sahibkarlıq hüququ: beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01 ; 5608.01. F. E. Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B,. 2014.- 227 s.

 

Quliyev Vüqar Şahbaz oğlu. Cinayət hüquq norması : onun mühafizəedici və tənzimedici funksiyası hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /V. Ş. Quliyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 142 s.

 

Quliyeva Mehriban Ağakişi qızı. Cinayətin törədilmə şəraiti onun kriminalistik xarakteristikasının elementi kimi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /M. A.Quliyeva; BDU.-B., 2004.- 132 s.

 

Quliyeva Mehriban Ağakişi qızı. Cinayətin törədilmə şəraiti onun kriminalistik xarakteristikasının elementi kimi [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 19 s.

 

Quluzadə Fərəc Rasim oğlu. Cinayət işlərinin birləşdirilməsinin və ayrılmasının qanuniliyi və əsaslılığı [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 12.00.09. /F. R. Quluzadə ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 157 s.

 

Mahmudov Allahverdi Mirzağa oğlu. Cinayət mühakimə icraatında əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nəticələrindən istifadə problemləri hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 /A. M. Mahmudov ; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi.-B., 2008.- 139 s.

 

Mahmudov Rəşid Bəhruz oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyinə görə ibtidai istintaq mərhələsində cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və təzələnməsi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5612.01. R. B. Mahmudov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 127 s.

 

Məhərrəmov Anar Abel oğlu. Qloballaşma şəraitində ekoloji təhlükəsizliyin beynəlxalq və milli hüquqi problemləri [Mətn] : hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01 ; 5610.01. A. A. Məhərrəmov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 330 s.

 

Məhərrəmov Fuad Mikayıl oğlu. İnvestisiyalar sahəsində dövlət siyasətinin konstitusion hüquqi əsasları hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.02 /F. M. Məhərrəmov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 166 s.

 

Məmmədli İmrəli Fətiyalı oğlu. Başa çatmayan cinayətlərə görə məsuliyyətin və cəzanın fərdiləşdirilməsi [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08 /İ. F. Məmmədli ; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi . -B., 2010. -156 s.

 

Məmmədli Mətin Mürşüd oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi [Mətn] : siyasi . üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 23.00.04 /M. M. Məmmədli ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 158 s.

 

Məmmədov Fizuli. Cinayətlərin üstünün açılmasında kriminalistikanın tətbiqi (poliqraf, azyaşlı və yetkinlik yaşına çatmayan qızların işləri üzrə serial seksual cinayətkarın kriminalistik potretinin qurulması ) [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /F. Məmmədov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti. -B., 1999.- 160 s.

 

Məmmədov Kənan Kamil oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində beynəlxalq hüquq normalarının tətbiqi [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /K. K. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 163 s.

 

Məmmədov Mahir Nəcəf oğlu. Fərariliyə görə cinayət məsuliyyəti və cəza təyini məsələləri [Mətn] :hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5611.01 M. N. Məmmədov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.,  2010.- 183 s.

 

Məmmədov Məhəmməd Nəsrəddin oğlu. Məhkəmə tikinti-texniki ekspertizasının hüquqi və elmi-metodiki əsasları [Mətn]: hüquq e. n. al .dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /M.N. Məmmədov; Azərbaycan Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu.-B., 2001.- 114 s.

 

Məmmədov Nuru Zeynalabdin oğlu. Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin yaradılması və fəaliyyəti (1921-1938-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. N. Z. Məmmədov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2013.- 341 s.

 

Məmmədov Oruc Cəmil oğlu. İş vaxtı və onun hüquqi əsasları [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.05. /O. C. Məmmədov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B.,2008.- 186 s.

 

Məmmədov Rəşad Yaqub oğlu. Cinayət prosesində ittihamedici və bəraətverici meyllərin cinayət-prosessual problemləri hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 12.00.09. /R. Y. Məmmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 143 s.

 

Məmmədov Rəşad Yusif oğlu. Əmək hüququnun mənbələri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 05. /R. Y. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU.-B., 2009.- 169 s.

 

Məmmədov Zaur Əlirza oğlu. Notariat hərəkətlərinin aparılmasının təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5608.01. Z. Ə. Məmmədov ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 326 s.

 

 Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Narkotik cinayətkarlığın cəmiyyətdə təzahürləri və onlara qarşı mübarizənin cinayət prosessual qanunvericiliyi yolu ilə aparılmasının problemləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /S. S. Məmmədov; AMEA, Fəlsəfə və Siyası-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2006.- 176 s.

 

Məmmədov Vidadi Qoca oğlu. Korrupsiya ilə bağlı cinayətlərlə mübarizənin problem məsələləri [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /V. Q.Məmmədov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqat İn-tu.- B., 2005.- 175, [6] s.

 

Məmmədov Vidadi Qoca oğlu. Korrupsiya ilə bağlı cinayətlərlə mübarizənin problem məsələləri [Mətn]: Hüquq .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 21 s.

 

Məmmədov Zaur Əlirza oğlu. Mənəvi zərərə görə kompensasiya tələbinə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.03. / Z. Ə.Məmmədov; B., 2007.- 147 s.

 

Məmmədova Nərmin Ernest qızı. İbtidai araşdırmada təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnun təmin olunması problemləri [Mətn] :hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. N. E. Məmmədova ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.,2008.- 165 s

 

Məsimova Günay İsa qızı. Mülki hüquqi tənzimetmədə notariat hərəkətlərinin rolu hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5608.01 /G. İ. Məsimova ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 152 s.

 

Məsudifər Rza Məhəmməd oğlu. Qəsdən adam öldürmə cinayətlərinin ibtidai araşdırılmasının xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının istintaq-məhkəmə təcrübəsi materialları əsasında) hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /R. M. Məsudifər ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 196 s.

 

Mirzəyev Xəqani Məhəmməd oğlu. Müasir beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda qaçqınların hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /X. M. Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 179 s.

 

Mirzəyev Rasim Məhəmməd oğlu. Cinayət mühakimə icraatında fotosənədlərin istifadə olunması [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /R. M. Mirzəyev; BDU.-B., 2002.- 187 s.

 

Mirzəyev Ruslan Alim oğlu. Əcnəbi fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak hüquqlarının müdafiəsi hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.03. /R. A. Mirzəyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 214 s.

 

Möhbəliyev İsfəndiyar Səttar oğlu. Azərbaycanın cinayət prosesində xüsusi biliklərdən istifadə etmənin prosessual və təşkilati-metodiki əsasları [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /İ. S. Möhbəliyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyası-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2008.- 157 s.

 

Muradov Elsevər İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində cəzanı yüngülləşdirən hallar və onların əhəmiyyəti (cəza təyini və məsuliyyətin diferensiasiyası məsələləri) [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08. /E. İ. Muradov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 179 s.

 

Musayev Hamlet Əli oğlu. Məhkəmə- xətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin (cinsin) müəyyən olunması məsələlərinin həlli problemləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /H.Ə.Musayev; Azərb. Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu.-B., 2002.- 120 s.

 

Musayev Hamlet Əli oğlu. Məhkəmə- xətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin (cinsin) müəyyən olunması məsələlərinin həlli problemləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreveratı: 12.00.09. /Azərbaycan Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu.-B., 2003.- 28 s.

 

Mustafayeva Ərəbiyyə Ənvər qızı. İşçi əmək hüququnun subyekti kimi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5609.01. Ə.Ə.Mustafayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 26 s.

 

Mustafayeva Ərəbiyyə Ənvər qızı. İşçi əmək hüququnun subyekti kimi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5609.01. Ə. Ə. Mustafayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 151 s.

 

Mürşüdov Ürfət İsax oğlu. Yaşa görə əmək pensiyalarının hüquqi tənzimi hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 12.00.05. /Ü. İ. Mürşüdov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 173 s.

 

Müslümov Arif Təhməz oğlu. Mütəşəkkil dəstələr tərəfindən törədilən cinayətlərin açılması və istintaqının elmi-metodiki və taktiki xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. A. T. Müslümov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 26 s.

 

Nağıyev Nazim Teymur oğlu. Azərbaycan Respublikasında sosial təminatın konstitusion və hüququi əsasları [Mətn]: hüquq .n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 12.00.02.; 12.00.05. /N. T. Nağıyev; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Milli Aviasiya Akad.-B., 2009.- 148 s.

 

Nağıyev Ramiz Tağı oğlu. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmə əməlləri ilə mübarizənin cinayət hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /R. T. Nağıyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.-B., 2007.- 164 s.

 

Nazıyev Bəhmən İlyas oğlu. Kriminallaşdırmanın nəzəri problemləri [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /B. İ. Nazıyev; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU .- B., 1999.- 123 s.

 

Nəsibov Elnur Aydın oğlu. Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə ibtidai istintaqın xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /E.A.Nəsibov; BDU.- B., 2004.- 166 s.

 

Novruzov Anar Tərlan oğlu. Hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni hərəkətləri nəticəsində bəraət qazanmış şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi institutunun bəzi problemləri [Mətn]: hüquq e .n. a.dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /A. T. Novruzov; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirlyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi.-B., 2007.- 131 s.

 

Novruzov Siyavuş Dünyamalı oğlu. Seçki kampaniyasının planlaşdırılması və idarə olunması [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.02. /S. D.Novruzov; BDU.- B., 2004.- 182 s.

 

Novruzova Səadət Səməd qızı. Cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təminatı ədalət mühakiməsinin məqsədi kimi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 5612.01. S. S. Novruzova ; AMEA, Fəlsəfə, və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 176 s.

 

Paşazadə Məhəmməd Allahşükür oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində prosessual forma və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5612.01. M. A. Paşazadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 267 s.

 

Paşazadə Məhəmməd Allahşükür oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində prosessual forma və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5612.01. M. A. Paşazadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 152 s.

 

Pənahov Ramil Məhərrəm oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təşkili və fəaliyyətinin hüquqi əsasları [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.02 /R. M. Pənahov ; AMEA, Fəlsəfə, sosiologiya və hüquq İn-tu.-B., 2009.- 188 s.
 

 

Rəhimov Elmar Eldar oğlu. Birinci instansiya məhkəməsində müdafiəçinin iştirakı [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /E. E. Rəhimov; BDU.-B., 2001.- 142 s.

 

Rəhimov Elmar Eldar oğlu. Birinci instansiya məhkəməsində müdafiəçinin iştirakı [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.09. /E. E. Rəhimov; BDU.-B., 2001.- 27 s.

 

Rəsulbəyova Nigar İmran qızı. Mülki mühakimə icraatının kriminalistik təminatı (iqtisadi mübahisələrin məhkəmə həllində) hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. /N. İ. Rəsulbəyova ; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi.-B., 2010.- 168 s.

 

Rüstəmov Azər Akif oğlu. Cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraatda bilavasitəlik prinsipi [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.09. /A. A. Rüstəmov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 163 s.

 

Rüstəmov Rəsul İslam oğlu. Ehtiyatsızlıqdan həyat və sağlamlıq əleyhinə törədilən cinayətlərin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dərəcəsinin iddiası üçün dis.: 12.00.08. /R. İ. Rüstəmov; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 152 s.

 

Rüstəmzadə Ayxan Xankişi oğlu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiya məhkəməsində fərdi şikayətlərə baxılmasının hüquqi əsasları və onun təkmilləşdirilməsi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 02. /A. X. Rüstəmzadə; AMEA Fəlsəfə Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 165 s.

 

Rzayev Əli Heydər oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət qulluğunun konstitusion-hüquqi problemləri hüquq e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.02 ; 12.00.14. /Ə. H. Rzayev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 328 s.

 

Rzayeva Səkinəxanım Nəhməd qızı. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyi üzrə amnistiya və əfvetmə məsələləri [Mətn] : hüquq e. n. al. dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 12.00.08. /S. N. Rzayeva ; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 191 s.

 

Salmanova Sona Sadıx qızı. Cinayət hüququnun mənbələri ilə bağlı problemlər və onların həlli yolları [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5611.01. S. S. Salmanova ; AMEA, Fəlsəfə İn-tu.-B., 2016.- 158 s.

 

Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu. Cinayət prosesində insan hüquqlarının təminatı məsələləri : beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 5603.01. Ə. C. Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedoqoji Un-ti.-B., 2014.- 372 s.

 

Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu. Cinayət prosesində insan hüquqlarının təminatı məsələləri : beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. Ə. C. Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedoqoji Un-ti.-B., 2014.- 372 s. 

 

Seyranov Xamis Rəşad oğlu. Məhkəmə presedentlərinin Azərbaycan Respublikasının mülki hüququnun mənbələri kimi tanınmasının hüquqi əsasları [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5608.01 X. R. Seyranov; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 165 s.

 

Səfərov Fuad Nuşrəvan oğlu. Cinayət prosesində məhkəmə nəzarəti qaydasında icraatın problemləri [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5612.01 F. N. Səfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 130 s.

 

 Səfixanlı Aydın Məhəmməd oğlu. Azadlıqdan məhrum etmə cəzası cinayət cəza növü kimi (cəzanın effektivliyi problemi) [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.08 /A. M. Səfixanlı ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 183 s.

 

Səlimov Elşad Tahir oğlu. Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaşların şərəf və ləyaqətinin müdafiəsinin konstitusion-hüquqi təminatı [Mətn] : hüquq üzrə fəlse. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.02. E. T. Səlimov ; Azərbaycan Hava Yolları "Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akad.-B., 2012.- 167 s.

 

Səməndərov Yusif. Hüquqi şüur və cinayət hüquq yaradıcılığı [Mətn]: Hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.:12.00.08. /Y. Səməndərov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU. -B., 1996. -283 s.

 

Süleymanlı Sima Azər qızı. Mədəni irsin qorunması sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimetmə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5603.01 S. A. Süleymanlı; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2017.- 211 s.

 

Şaker Siyamək Allahverdi oğlu. Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının cinayət qanunvericiliyi üzrə oğurluq cinayəti ilə mübarizə [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. S. A. Şaker ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 188 s.

 

Şirpur Vəli Abbas oğlu. Cinayət mühakimə icraatında müdafiəçinin prosessual statusu: Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili əsasında [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.09. V. A. Şirpur; AMEA, Fəlsəfə Sosiologiya və Hüquqi İn-tu.-B., 2012.- 162 s.

 

Şükürov Qulam Heybət oğlu. İnformasiya hüququ sahəsində beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. Q. H. Şükürov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 177 s.  

 

Şükürov Nəsib Heybət oğlu. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin konstitusiya hüquqi statusu [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.02. /N. H. Şükürov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 179 s.

 

Tağıyev Dəyanət Adgözəl oğlu. Mülki hüquqda faktorinq: hüquqi aspektləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. D. A.Tağıyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 185 s.

 

Tağıyeva Nərgiz Nazim qızı. Ədalət mühakiməsini və ya ibtidai istintaqı həyata keçirən şəxsin həyatına qəsd etmə əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. N. N. Tağıyeva ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 189 s.

 

Tağı-zadə Bəsti Əsgər qızı. Notariat orqanlarının fəaliyyətində xüsusi biliklərdən istifadənin hüquqi və təşkilati-metodiki əsasları (Kriminalistik aspektlərdə) [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 12.00.09 / B. Ə. Tağı-zadə; Azərb. elmi-tədqiqat məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminalogiya problemləri inist.- B., 2004.- 146 s.

 

Tanrıverdi Azər Rafiq oğlu. Mülki-hüquqi məsuliyyətin nəzəri əsasları hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.03. /A. R. Tanrıverdi ; AMEA, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 173 s.

 

Teymurov Allahverdi Əhmədxan oğlu. Daxili işlər orqanlarında məhkəməyədək materialların araşdırılmasının xüsusiyyətləri və bu sahədə olan problemlərin həlli yolları [Mətn] : Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 12.00.09. /A.Ə.Teymurov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu. -B., 2006. -163 s.  

 

Usubov Mütəllim Məhiş oğlu. Terrorçuluğun kriminoloji xarakteristikasının xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikasının məhkəmə-istintaq təcrübəsi əsasında) [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 12.00.08 /Bakı Dövlət Universiteti.- B,. 2008.- 176 s.

 

Usubova Aynur Cəbrayıl qızı. Mədəniyyət sərvətlərinə qarşı törədilmiş əməllərlə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. A. C. Usubova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 161 s.

 

Vəliyev Elxan Eldar oğlu. Milli təhlükəsizlik anlayışı və qloballaşma prosesi [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5901.01. E. E. Vəliyev ; AMEA, İnsan Hüquqları Üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2014.- 162 s.

 

Vəliyev Xanlar Rüstəm oğlu. Birinci instansiya məhkəməsində ittiham funksiyası [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:12.00.09. /X.R.Vəliyev; BDU.-B., 2003.- 159 s.

 

Yilmaz Reha Ali Oğlu. Müasir şəraitdə insan hüquqlarının təminatinda ombudsmanin rolu: Azərbaycan Respublikasi timsalinda [Mətn]: siyasi e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 23.00.02 /R.A.Yilmaz, Azərbaycan Respublikasınin Prezidenti yanında dövlət idarəçilik akademiyasl.- B., 2007.- 155 s.


Yılmaz Reha Ali oğlu. Müasir şəraitdə insan hüquqlarının təminatında Ombudsmanın rolu: Azərbaycan Respubilkası timsalında [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 23.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B., 2007.- 22 s.

 

Yousefi Mohammad Hossein. Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyi üzrə quldurluq əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə məsələləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5611.01. Yousefi Mohammad Hossein ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 159 s.

 

Yusifov Şükür Məhəmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası mülki hüququnda müqavilə azadlığı prinsipi hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.03. /Ş. M. Yusifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 147 s.

 

Yusifova Ülkər Bayram qızı. Fərdi hüquqi aktların hüquqi təbiəti və növləri [Mətn] : hüquq üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5606.01 Ü. B. Yusifova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 160 s.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Qisqanclıq motivi ilə qəsdən adam öldürmə, onun cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər iddiası üçün olan dis.: 12.00.08. /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti. - B., 1998. -116 s.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Azərbaycanda narkotizmlə və narkobizneslə mübarizənin aktual problemləri: (cinayət hüquqi və kriminoloji istiqamətlər): hüquq e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.08. /B.S.Zahidov; BDU.- B. , 2005.- 501 s.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Azərbaycanda narkotizmlə və narkobizneslə mübarizənin aktual problemləri: (cinayət hüquqi və kriminoloji istiqamətlər): Hüquq e.d-ru.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.08. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 səh.

 

Zeynalov Mikayıl Gəray oğlu. Dövlət hakimiyyəti orqanları ilə bələdiyyələrin qarşılıqlı əlaqələrinin hüquqi tənzimlənməsi [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.02. /M. G. Zeynalov ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2011.- 184 s.


Zeynalov Oqtay Əbdül oğlu. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin gedişində əldə edilmiş materillardan sübut kimi istifadə edilməsi problemləri [Mətn] : hüquq üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5612.01 O. Ə. Zeynalov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 148 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved