Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

Kapitalist ölkələrin dövlət və hüququ

 

Abbasov Gürşad Müslüm oğlu. Vergi münasibətlərinin tənzimlənməsində Azərbaycan respublikasının vergi qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 10. /G. M. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 180 s.

 

Abbasova Rəna Arzuman qızı. Azərbaycanda və Avropa Birliyində sığorta hüquq münasibətlərini tənzim edən qanunvericiliyin tətbiqinin nəzəri və praktiki aspektləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. R. A. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 195 s.

 

Bağırlı Vüqar David oğlu. Azərbaycan Respublikasında və ABŞ-da prezidentlik institutu (müqayisəli-hüquqi tədqiqat) [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5607.01. V. D. Bağırlı ; "Azərb. Hava Yolları" QSC, Azərb. Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2014.- 25 s.

 

Cəfərov İsmayıl  Ramiz oğlu. İnsan hüquqlarının pozulmasına görə zərərin ödənilməsi: Avropa insan hüquqları məhkəməsinin təcrübəsi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /İ. R. Cəfərov; AME Akad-nın İnsan Hüquqları İns-tu.- B., 2009. - 160 s.

 

Dəmirov İsaməddin Ziyəddin oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq və beynəlxalq mülki prosesin qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5608.01. İ. Z. Dəmirov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 29 s.

 

Dəmirov İsaməddin Ziyəddin oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq və beynəlxalq mülki prosesin qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5608.01. İ. Z. Dəmirov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2013.- 180 s.

 

Əliyev Etibar. Nəqliyyat Azərbaycan Respublikasının müqavilə praktikasında (beynəlxalq-hüquqi təhlil) [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /E. Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2002.- 144 s.

 

Əliyev Etibar Əli oğlu. Qloballaşma dövründə beynəlxalq nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 56.03.01. E. Ə. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 328 s.

 

 Əliyev Zaur Hümbət oğlu. Avropa insan hüquqları məhkəməsinin yurisdiksiyası [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Z. H. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 203 s.  

 

Ənsarinejad Nəsrullah Abdullah oğlu. İslah müəssisəsindəki yeniyetmələrin cinayətkarlığının sosial-psixoloji baxımından təhlili [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6114.01. N. A.Ənsarinejad; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

İsmayılova Pərvinə Fəzail qızı. Mədəni hüquqlar: beynəlxalq hüquq normalarının və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. P. F. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 164 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved