Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət. Diplomatiya

 

 

Abbasov Gürşad Müslüm oğlu. Vergi münasibətlərinin tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /G. M. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 24 s.

 

Abdullayev Eldəniz İslam oğlu. Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqi təcrübəsi [Mətn]: hüquq .n..dər.. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /E. İ. Abdullayev; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2005.- 175 s.

 

Abdullayev Eldəniz İslam oğlu. Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqi təcrübəsi [Mətn]: Hüquq .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 30 s.

 

Abdullayeva Sevda İsmixan qızı. İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq normaların realizəsində insan hüquqları üzrə müvəkkilin (ombudsmanın) rolu [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /S. İ. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B. , 2010. - 210 s.

 

Adilov Nadir Adil oğlu. İnsan hüquqları sistemində uşaq hüquqlarının müdafiəsi məsələləri [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /N. A. Adilov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 176 s.

 

Axundov Rəşad Əflatun oğlu. Qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələr zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarının tətbiqi [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5603.01 R. Ə. Axundov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 28s.

 

  Axundova Zeynəb Əli qızı. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində (beynəlxalq hüquqi məsələlər) [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 183 s.

 

Axundova Zeynəb Əli qızı. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində : Beynəlxalq hüquqi məsələlər : Hüquq .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı : 12.00.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 27 s.

 

Allahverdiyev Əlövsət Vilayət oğlu. İnsanlıq əleyhinə cinayətlər beynəlxalq cinayətlərin bir növü kimi [Mətn] hüquq üzrə fəls. d-ru el. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. Ə. V. Allahverdiyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 163 s.

 

Babayev Sahil Rafiq oğlu. Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərin dövlətdaxili və beynəlxalq hüquqi tənzimetmədə yeri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 10. /S. R. Babayev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 160 s.

 

Babayev Zahir Ağasəf oğlu. Müstəqillik qazanmış postsovet ölkələrinin NATO-ya inteqrasiyasının beynəlxalq-hüquqi problemləri hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Z. A. Babayev ; AMEA Fəlsəfə , Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2009.- 165 s.

 

Bağırov Elmar Qurban oğlu. BMT-nin fəaliyyətində qaçqın problemi [Mətn]: tarix e. n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 07.00.15. /E. Q. Bağırov; BDU.-B., 2005.- 185 s. 

 

Bağırov Elmar Qurban oğlu. BMT-nin fəaliyyətində qaçqın problemi [Mətn]: Tarix e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.15. /AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2006.- 30 s.

 

Bağırzadə Əhəd. Narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın əsas istiqamətləri və xüsusiyyətləri (müqayisəli-hüquqi analiz) [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /Ə.
Bağırzadə; BDU.-B., 2005.- 185 s.
 

 

Bağırzadə Əhəd. Narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə mübarizədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın əsas istiqamətləri və xüsusiyyətləri (müqayisəli-hüquqi analiz) [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Ə. Bağırzadə; BDU.-B., 2005.- 32 s.

 

Bayramova Pərvanə. Fövqəladə vəziyyət şəraitində insan hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /P. Bayramova; Azərb. İn-tu.- B., 2006.- 155 s.

 

Bayramova Pərvanə. Fövqəladə vəziyyət şəraitində insan hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.-nın avtoreferatı: 12.00.10. /P. Bayramova; Azərb. İn-tu.-B., 2006.- 29 s.

 

Cahangirova Zeynəb Pənah qızı. AİHM qərarları və qərarların icrasına beynəlxalq nəzarət [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. Z. P. Cahangirova; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2015.- 153 s.

Cavadov Gülmirzə Fəxrəddin oğlu. Terrorizmə qarşı mübarizənin müasir inkişafının beynəlxalq hüquqi problemləri [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /G. F. Cavadov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2007.- 192 s.

 

Cəfərov Sədi Rasim oğlu. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi məsələləri [Mətn]: 12. 00. 10. /S. R. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 156 s. 

 

 Eyvazlı Cəfər Vaqif oğlu. Azərbaycan Respublikası Avropa təhlükəsizlik sistemində: beynəlxalq-hüquqi məsələlər [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /C. V. Eyvazlı ; AMEA Fəlsəfə, sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B.,2010.- 165 s.

 

Eyvazov İntiqam Zahid oğlu. Azərbaycan Respublikasının gömrük işi sferasında əməkdaşlığının beynəlxalq-hüquqi formaları [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis. 12.00.10. /İ. Z. Eyvazov; BDU.- B., 2007.- 192 s.

 

Eyvazov İntiqam Zahid oğlu. Azərbaycan Respublikasının gömrük işi sferasında əməkdaşlığının beynəlxalq-hüquqi formaları [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- İnsan Hüquqları İnstitutu.-B., 2007.- 30 s.

 

Eyvazov Rəşad Akif oğlu. Korrupsiya ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik normalarının qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis-ya işi : 12.00.10 /R. A. Eyvazov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Uni-ti. -B., 2010. -179 s.

 

Eyvazov Təhmasib Karrar oğlu. Transmilli korporasiyalar və beynəlxalq hüquq hüquq üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /T. K. Eyvazov ; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2012.- 21 s.

 

Eyvazov Təhmasib Karrar oğlu. Transmilli korporasiyalar və beynəlxalq hüquq [Mətn] hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. T. K. Eyvazov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 146 s.

 

Eyvazova Samirə Əli qızı. Avropa İttifaqının Yeni Qonşuluq Siyasəti və Azərbaycan Respublikası: iqtisadi əməkdaşlığın beynəlxalq hüquqi problemləri [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. S. Ə. Eyvazova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 171 s.

 

Əfəndiyeva Humay Elçin qızı. Qloballaşma dövründə YUNESKO-nun fəaliyyətinin beynəlxalq-hüquqi problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. H. E. Əfəndiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 177 s.

 

Əhmədov Zəfər Vahid oğlu. Azərbaycan hüququnun milli və beynəlxalq hüquqda təsbiti [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Z. V. Əhmədov; AMEA .İnsan Hüquqları ins-tu.-B., 2006.- 175 s.

 

Ələkbərova Nigar Ələddin qızı. Din azadlığı: Beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik (müqayisəli təhlil) [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. N. Ə. Ələkbərova ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 191 s.

 

Ələsgərova Gülnaz Rəfail qızı. Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda məişət zorakılığına qarşı mübarizə problemi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. G. R. Ələsgərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 171 s.
 

Əliyev Anar. Beynəlxalq kommersiya arbitrajının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:12.00.10. /A.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B., 2005.- 161 s.

 

Əliyev Anar. Beynəlxalq kommersiya arbitrajının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /A.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Universiteti.-B. , 2005.- 28 s.

 

Əliyev Əmir. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusunun beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika [Mətn]: hüquq e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Ə. Əliyev; BDU.- B. , 2007. - 438 s. 

 

Əliyev Əmir İbrahim oğlu. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusunun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika [Mətn]: Hüquq e.dr-u.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 62 s.

 

Əliyev Şəhriyar. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və beynəlxalq hüquqda insanın sosial hüquqları (nisbət məsələləri) [Mətn]: hüquq e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /Ş.Əliyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqat İn-tu.-B., 2006.- 185 s.

 

Əliyev Şəhriyar İbrahim oğlu. Sosial hüquqların beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. Ş. İ. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 340 s.

 

Əliyeva Fatimə Etibar qızı. Sağlamlığın qorunması hüququ: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. F. E. Əliyeva; AMEA, İnsan Hüquqları Üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2015.- 182 s.

 

Əliyeva Leyla Rauf qızı. Mülki hüquqlar: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01; 5607.01. L. R. Əliyeva ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2014.- 197 s.

 

Əliyeva Səbinə Yaşar qızı. Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq hüquq normalarının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə implementasiyası [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. Ə. Y. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 225 s.

 

Fardilon Leyla Fəqani qızı. Mülki aviasiyanın antiterror müdafiəsinin təmin edilməsinin beynəlxalq-hüquqi aspektləri [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01 L. F. Fardilon ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2017.- 202 s.

 

Fərhadov Xəzər Nadir oğlu. Postsovet məkanında dövlətlərin çoxtərəfli əməkdaşlığının beynəlxalq hüquqi formaları [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis. işi : 12.00.10. /X. N. Fərhadov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -182 s.
 

Fərziyeva Nəzakət Müqabil qızı. Müasir beynəlxalq hüquqda və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində qadın hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 12.00.10. /N. M. Fərziyeva; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.- B., 2007.- 152 s.

 

Fərziyeva Nəzakət Müqabil qızı. Müasir beynəlxalq hüquqda və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində qadın hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: Hüquq e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- İnsan Hüquqları İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.

 

Fətəliyev Ziya Fazil oğlu. Müharibə cinayətləri beynəlxalq cinayətlərin bir növü kimi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. Z. F. Fətəliyev; Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2012.- 28 s.

 

Fətəliyev Ziya Fazil oğlu. Müharibə cinayətləri beynəlxalq cinayətlərin bir növü kimi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 12.00.10. Z. F. Fətəliyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosialogiya və Hüquq İn-tu., "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2012.- 200 s.

 

Fətullayeva Mehparə Dayış qızı. Mühacir işçilərin beynəlxalq-hüquqi statusu (MDB məkanında) [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. M. D. Fətullayeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2012.- 143 s.

 

Hacıyeva Aygün Firidun qızı. Ümumi mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsi və mülki hüquqi müdafiəsinin nəzəri və təcrübi problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5608.01 A. F. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 178 s.

 

Hüseynov Aqil Səyyad oğlu. Beynəlxalq dəniz təşkilatlarının hüquq subyektliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. A. S. Hüseynov ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 164 s.

 

Hüseynov Əli. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Azərbaycan Respublikasının hüquq sisetmi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Ə. Hüseynov; BDU.- B., 2006.- 170 s.

 

Hüseynov Əli. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Azərbaycan Respublikasının hüquq sisetmi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Ə. Hüseynov; BDU.-B., 2006.- 31 s.

 

Xasayeva Günel Adil qızı. Əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququ: beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /G. A. Xasayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 208 s.

 

Xəlilov Qədir Rövşən oğlu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru marşrutunda ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq hüquqi məsələləri [Mətn]: hüquq e. fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Q. R. Xəlilov; AMEA İnsan Hüquqları Üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2010.- 25 s.

 

Xəlilov Qədir Rövşən oğlu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru marşrutunda ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq hüquqi məsələləri [Mətn] : hüquq e. fəls. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Q. R. Xəlilov ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2010.- 162 s.

 

Xəlilov Zafiq Zakir oğlu. Beynəlxalq hava hüququnda "Hava azadlıqları"nın nəzəri və praktiki problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. Z. Z. Xəlilov ; "Azərb. Hava Yolları", Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2014.- 165 s.

 

Xəlilova Şərqiyyə Adilxan qızı. Hüquqi yardım almaq hüququ: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5603.01. Ş. A. Xəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 29 s.

 

Xəlilova Şərqiyyə Adilxan qızı. Hüquqi yardım almaq hüququ: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5603.01 Ş. A. Xəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 167 s.

 

İbadov Telman İbad oğlu. İnsan alveri ilə mübarizənin beynəlxalq hüquqi aspektləri [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /T. İ. İbadov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 159 s.

 

İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və insan hüquqları [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avroreferatı: 12.00.10. V. Ə. İbayev; BDU.-B., 2003.- 26 s. 

 

İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və insan hüquqları [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /V. Ə. İbayev; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2002.- 178 s.

 

İbrahimi Təyyibə Əli qızı. Qadınların əməyinin hüquqi mühafizəsi: Beynəlxalq hüquq və İran İslam Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 56.03.01. T. Ə. İbrahimi; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 163 s.

 

İsayev Razim Camal oğlu. Enerji daşıyıcılarının tranzitinin beynəlxalq-milli hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. R. C. İsayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 163 s.

 

Qaramollayeva Samirə Asəf qızı. "Cənubi Qafqazda etnik münaqişələr dövründə uşaq hüquqlarının müdafiəsi (Dağlıq Qarabağ münaqişəsi timsalında) hüquq e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /S. A. Qaramollayeva ; AMEA, İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.-B., 2012.- 159 s.

 

Qasımova Həcər. Azərbaycan Respublikasının xarici əlaqə orqanlarının təşkili və fəaliyyətinin milli və beynəlxalq hüquqi əsasları [Mətn]: hüquq e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /H. Qasımova; BDU.- B., 2006.- 187 s.

 

Qasımova Həcər. Azərbaycan Respublikasının xarici əlaqə orqanlarının təşkili və fəaliyyətinin milli və beynəlxalq hüquqi əsasları [Mətn]: hüquq e.d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.-nın avtoreferatı: 12.00.10. /H. Qasımova; BDU.-B., 2006.- 25 s.

 

 Qənbərov Daşqın Məcid oğlu. Beynəlxalq ekoloji standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunverciliyi [Mətn] : hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /D. M. Qənbərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 172 s.

 

Quliyev Cəmşid Yuris oğlu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və beynəlxalq hüquq (müqayisəli təhlil və problemlər) [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /C. Y. Quliyev ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B, 2011.- 159 s.

 

Quliyev Fərid Eldar oğlu. Azad sahibkarlıq hüququ: beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01 ; 5608.01. F. E. Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B,. 2014.- 227 s.
 

Quliyev Ruslan İsgəndər oğlu. Yaşamaq hüququ: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /R. İ. Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 170 s.

 

Quliyev Vüqar İlqar oğlu. Cinayətkarlıqla mübarizədə regional beynəlxalq mexanizmlər (Beynəlxalq-hüquqi məsələlər) hüquq üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 12.00.10. /V. İ. Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 217 s.  

 

Lotfi Tavakol Səfər oğlu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə İran İslam Respublikasının əməkdaşlığının beynəlxalq hüquqi formaları [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01 T. S. Lotfi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2015.- 178 s.

 

Məcidov Ramil Abbas oğlu. Gömrük işi sferasında cinayətlərlə mübarizədə beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /R. A. Məcidov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 202 s.

 

Məhərrəmov Anar Abel oğlu. Qloballaşma şəraitində ekoloji təhlükəsizliyin beynəlxalq və milli hüquqi problemləri [Mətn] : hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01 ; 5610.01. A. A. Məhərrəmov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 330 s.

 

Məhərrəmov Bəhruz Abdurrəhman oğlu. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qərarlarının milli məhkəmələr tərəfindən tətbiqi problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. B. A. Məhərrəmov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 203 s.

 

Məhərrəmova Mehriban Yusif qızı. Müasir beynəlxalq hüquqda humanitar müdaxilə: nəzəriyyə və praktika [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /M. Y. Məhərrəmova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 198 s.

 

Məmmədli Ruslan Hikmət oğlu. Bank fəaliyyəti sferasında beynəlxalq hüquq normaları ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01 R. H. Məmmədli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 176 s.

 

Məmmədov Əlizadə Qurbanəli oğlu. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi hüquq qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /Ə.Q. Məmmədov; BDU.-B., 2004.- 178 s.

 

Məmmədov Pərviz Şahin oğlu. Avropa Şurası çərçivəsində işgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması üzrə institusional mexanizmlər [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. P. Ş. Məmmədov ; AMEA, İnsan Hüquqları və Hüquq İn-tu.-B., 2016.- 179 s.

 

Məmmədov Rahim Kamil oğlu. Beynəlxalq cinayət hüququ və Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis..: 12.00.10. /R.K. Məmmədov; BDU .- B., 2004. - 184 s.

 

Məmmədov Rahim Kamil oğlu. Beynəlxalq cinayət hüququ və Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi [Mətn]: Hüquq .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 12.00.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 30 s.

 

Məmmədov Şamxal Şükür oğlu. Erməni terroru və böyük dövlətlərin ikili standartlar siyasəti : (XIX əsr - XXI əsrin əvvəli) [Mətn]: tarix elm. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.03 /Ş. Ş. Məmmədov; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.-Naxçıvan., 2010.- 169 s.

 

Məmmədov Tohid Dilən oğlu. Azərbaycan Respublikasının interpol sistemində fəaliyyəti tarixindən [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. T. D. Məmmədov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2016.- 28 s.

 

Məmmədov Zaur Əlirza oğlu. Mənəvi zərərə görə kompensasiya tələbinə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.03. / Z. Ə.Məmmədov; B., 2007.- 147s

 

Məmmədova Jalə İmran qızı. Müasir şəraitdə BMT Nizamnaməsinin təkmilləşdirilməsinin beynəlxalq-hüquqi problemləri hüquq üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 12.00.10. /J. İ. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 148 s.

 

Mirzəyev Xəqani Məhəmməd oğlu. Müasir beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda qaçqınların hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 /X. M. Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 179 s.

 

Mirzəyeva Elnarə Qabil qızı. Beynəlxalq qeyri-hökümət təşkilatlarının beynəlxalq hüquq yaradicılığı prosesində rolu hüquq e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /E. Q. Mirzəyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 165 s.

 

Mirzəliyev Elnur Vaqif oğlu. Beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlığın Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsində rolu [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.5603.01 E. V. Mirzəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 175 s.

 

Muxtarov Anar Vilayət oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığının formalaşması və inkişafında Heydər Əliyev faktoru [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.10. A. V. Muxtarov ; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2012.- 29 s.

 

Muxtarov Anar Vilayət oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığının formalaşması və inkişafında Heydər Əliyev faktoru hüquq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /A. V. Muxtarov ; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2012.- 141 s.

 

Musayev Hafiz Məhərrəm oğlu. Qlobal beynəlxalq cinayət kimi beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə xüsusi xidmət orqanlarının (kəşfiyyat və əks-kəşfiyyatın) rolu [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. H. M. Musayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Odlar Yurdu Un-ti.-B., 2014.- 184 s.

 

Mustafayeva Aytən İnqlab qızı. Bioetika və insan hüquqları: nəzəri və təcrübi problemlər [Mətn]: hüquq e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. A. İ. Mustafayeva ; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.-B., 2013.- 400 s.

 

Novruzov Qulu Novruz oğlu. Müasir beynəlxalq hüquqda öz müqəddəratını təyin etmə hüququ: nəzəri və praktiki problemlər hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /Q. N. Novruzov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 195 s.

 

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa təhlükəsizliyinə başlıca təhdid kimi [Mətn]: siyasi e. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5904.01. Q. Ə. Paşayeva ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad.-B., 2015.- 270 s.

 

  Rəhimli Ədalət Böyükxan oğlu. İnsan hüquqlarının müdafiəsinin beynəlxalq hüquqi mexanizmləri [Mətn] : hüquq üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10 Ə.B.Rəhimli ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B., 2012.- 174 s.

 

Rəhmanov Zamiq Rəfael oğlu. Müasir beynəlxalq hüquqda güc amili [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10 /Z. R. Rəhmanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 197 s.

 

Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri) tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 07.00.02. /Ş. F. Rəhmanzadə ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2011.- 190 s.

 

Orucov Əli. Beynəlxalq cinayətlərə görə fiziki şəxslərin məsuliyyəti [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /Ə. Orucov; BDU.-B., 2003.- 152 s.

 

Sadıqov Əfsər İsa oğlu. Qloballaşma dövründə enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri hüquq e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 12.00.10. /Ə. İ. Sadıqov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 360 s. 

 

Sadiq Turan İsmayıl qızı. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı standartları və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi: qarşılıqlı nisbət məsələləri [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /T. İ. Sadiq; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 187 s.

 

Salahzadə Əliabbas Qalib oğlu. Bələdiyyələr sahəsində beynəlxalq hüquq normalarının milli səviyyədə implementasiyası [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.12.00.10: / Ə. Q. Salahzadə; AMEA, İnsan hüquqları in-tu.- B., 2006.- 230 s.

 

Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə icraatında beynəlxalq hüquq normalarının tətbiqi [Mətn]: hüquq e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 12.00.10. /Ə. C. Seyidov; BDU.-B., 2003.- 158 s.

 

Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu. Cinayət prosesində insan hüquqlarının təminatı məsələləri : beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. Ə. C. Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedoqoji Un-ti.-B., 2014.- 372 s.

 

Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu. Cinayət prosesində insan hüquqlarının təminatı məsələləri : beynəlxalq standartlar və dövlətdaxili qanunvericilik [Mətn]: hüquq üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 5603.01. Ə. C. Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedoqoji Un-ti.-B., 2014.- 372 s.

 

Səbzəliyeva Sevinc Zahir qızı. Regional beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə mübarizə məsələləri [Mətn]: hüquq e.n.a.dər.a.üçün təq.ol. dis.: 12.00.10. /S. Z. Səbzəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2006.- 193 s.

 

Səfərəli Lalə Rüfət qızı. Transmilli korporasiyaların statusu və fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi: neft hasil edən dövlətlərin qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. L. R. Səfərəli ; AMEA, İnsan.-B., 2015.- 166 s.

 

Səfərov Azər Tofiq oğlu. Kür-Araz çayları hövzəsinin ekoloji mühafizəsinin beynəlxalq-hüquqi problemləri [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01. A. T. Səfərov ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 206 s.

 

Səfərov Elgün Firdovsi oğlu. Müasir dövrdə BMT təhlükəsizlik şurasının beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin dəstəklənməsində fəaliyyəti (beynəlxalq-hüquqi məsələlər) [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12. 00. 10. /E. F. Səfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2009.- 166 s.

 

Səlimov Rüstəm Fikrət oğlu. Müasir dövrdə dövlətlərinin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinin implementasiya problemləri [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis. işi : 12.00.10 /R. F. Səlimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 171 s.

 

Süleymanlı Sima Azər qızı. Mədəni irsin qorunması sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimetmə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5603.01 S. A. Süleymanlı; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2017.- 211 s.

 

Şükürov Xaliq Heybət oğlu. Beynəlxalq terrorçuluq və Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq ol. dis.: 12.00.10. X. H. Şükürov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2010.- 163 s.

 

Şükürov Qulam Heybət oğlu. İnformasiya hüququ sahəsində beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01. Q. H. Şükürov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 177 s.  

 

  Talıbov Seymur Vasif oğlu.Regional enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq-hüquqi problemləri [Mətn] : hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5603.01 S.V. Talıbov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B., 2013.-190 s

 

Vəliyev Toğrul Tofiq oğlu. Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ [Mətn]: hüquq e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.10. /T. T. Vəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2008. -180 s. 

 

Yusifova Səadət Vidadi qızı. Azərbaycan Respublikasının Avropa regional təşkilatları ilə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığı [Mətn]: Hüquq .n..dər.. üçün dis.-nin.avtoreferatı: 12.00.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Zamanov Qabil Kamil oğlu. Beynəlxalq cinayətlərlə (sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərlə) mübarizə və beynəlxalq hüquq [Mətn]: hüquq e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 12.00.10 /Q. K. Zamanov ; AMEA, Fəlsəfə, sosiologiya və hüquq in-tu. -B., 2010. -170 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved