Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

Beynəlxalq xüsusi hüquq

 

 

Quliyev Fərid Eldar oğlu. Azad sahibkarlıq hüququ: beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Mətn]: hüquq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5603.01 ; 5608.01. F. E. Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B,. 2014.- 227 s.

 

Həsənov Simran Seyfəddin oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyinə görə səhmdar cəmiyyətlərinin hüquqi vəziyyəti [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 12.00.03. /S. S. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2011.- 28 s.

 

Həsənov Simran Seyfəddin oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyinə görə səhmdar cəmiyyətlərinin hüquqi vəziyyəti [Mətn] : hüquq e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 12.00.03. S. S. Həsənov ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq in-tu.-B., 2011.- 194 s.

 

Mahmudova Ofeliya Əbilhəsən qızı. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimlənməsi hüquq e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 12.00.03. /O. Ə. Mahmudova ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.-B., 2011.- 179 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved