Energetika. Radioelektronika

Elektrik energetikası. Elektrik texnikası

 

Axundov İrşad Şəfiyulla oğlu. Elektrik şəbəkələrinin qərarlaşmış rejim tənliklərinin həllinin alınmasının hesabat etibarlığının artırılması alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 05.14.02. /İ. Ş. Axundov; "Azərenerji" ASC Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İn-tu.-B , 2008.- 154, [4] s.

 

  Aslanov Ramin Məmməd oğlu. Sürüncəklik nəzərə alınmaqla məsaməli mühitdə maye hərəkətinin bəzi məsələlərinin araşdırılması [Mətn] : fiz.-riyaz. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 01.02.05. /R. M. Aslanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.-B., 2009. - 140 s.

 

Baxış Elman Cahangir oğlu. Paylayıcı elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkılərinin qiymətləndirilməsinin imitasiya modellərinin inkişafı [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.14.02. E.C.Baxış ; "Azərenerji" ASC ; Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-axtarış Energetika İn-tu.-B., 2012.- 129 s.

 

Bayramov Mübariz Pirvələd oğlu. Elektrik veriliş xəttinin vəziyyətinin monitorinqi əsasında istifadəsinin effektivliyinin artırılması [Mətn] : texnika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-ya işi : 3341.01 M. P. Bayramov ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2014.- 141 s.

 

Bayramov Nazim Müzəffər oğlu. Qismən yükləmə rejimlərində energetik qurğuların effektivliyi [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 05.14.14. N. M. Bayramov; "AZƏRENERJİ" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İn-tu. MMC.-B., 2007.- 24 s. 

 

Əliyev Aydın Qardaşxan oğlu. Asinxron mühərriklərin intelektual diaqnostik sistemi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.01. /A. Q. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2006.- 122, [18] s.

 

Əliyev Aydın Qardaşxan oğlu. Asinxron mühərriklərin intelektual diaqnostik sistemi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.13.01. /AMEA Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2006.-19 s.

 

Həşimova Aşura Rza qızı. Asinxron generatorlu və gərginlik tənzimləyicili külək elektrik qurğusunun işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texn. . n. . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 05.09.03. /A. R. Həşimova; Azərb. Sənaye İn-tu.-Sumqayıt., 2000.- 154 s.

 

Hüseynov Ramiz Ağəli oğlu. Elektrotexniki komplekslər üçün alçaq mexaniki tezlikli elektromaqnit vibrasiya qurğusunun işlənməsi və tədqiqi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.09.03. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika və Enerjilayihə İnstitutu.-B., 2001.- 22 s.

 

İsayeva Təranə Musa qızı. Yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrində qeyri-xətti yükün elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin tədqiqi [Mətn]: tex. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis. işi: 05.14.02. /T. M. İsayeva; "Azəreneji" ASC; Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İn-tu.- B., 2007.- 146 s., şək., cədv.

 

İsayeva Təranə Musa qızı. Yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrində qeyri-xətti yükün elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin tədqiqi [Mətn]: texn. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 05.14.02. /T. M. İsayeva; "Azəreneji" ASC Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İn-tu.-B., 2007.- 23 s.

 

Kazımov Məhbub Həşim oğlu. Naxçıvan MR-ın alternativ enerji mənbələri ehtiyatları və onlardan istifadə edilmə perspektivləri [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3308.01. M. H. Kazımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.-B., 2016.- 23 s.

 

Kazımov Məhbub Həşim oğlu. Naxçıvan MR-ın alternativ enerji mənbələri ehtiyatları və onlardan istifadə edilmə perspektivləri [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3308.01 M. H. Kazımov; AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İn-tu.-Naxçıvan.,2015.- 162 s.

 

Qəhrəmanova Samirə Həsən qızı. Elektromaqnit təsiri şəraitində texnosferanın ikinci dövrələrində təsir enerjisinin tədqiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3341.01. S. H. Qəhrəmanova ; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2015.- 168, [1] s.

 

Quliyev Sənan Fəxrəddin oğlu. Külək energetik qurğularında sinxronlaşdırılmış asinxron generatorun effektivliyinin təhlili və onun təsirlənmə sisteminin işlənilməsi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. e. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.09.03. /S. F. Quliyev ; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2009.- 179 s.

 

Məmmədova Gülayə Veysəl qızı. İnduksion levitasiya elementli elektromexaniki çeviricilərin hesabı və layihələndirilməsi metodlarının işlənməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.09.03. /G. V. Məmmədova; ADNA.- B., 2007.- 187, [3] s. , cədv., şək.

 

Məmmədova Gülayə Veysəl qızı. İnduksion Levitasiya elementli elektromexaniki çeviricilərin hesabı və layihələndirilməsi metodların işlənməsi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.09.03. /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2007.- 23 s.

 

Məmmədova Kifayət Aslan qızı. Qeyri-səlis implikasiyaların müqayisəli tədqiqi və idarəetməyə tətbiqi: (Elektrik stansiyalarında buxar istehsalının idarəetmə sistemi timsalında) [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.06. /K. A. Məmmədova; Azərb. Dövlət Neft Akad. -B., 2007. -143 s.

 

Məmmədzadə Ruqiyyə. Azərbaycan Respublikasının dənizkənarı zonalarında hava elektrik veriliş xətlərinin istismar göstəricilərinin yaxşlaşdırılması. [Mətn]: texniki e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.14.01. /R.Məmmədzadə; Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Sumqayıt, 2004.- 124, [6] s.

 

Muradova Rəhilə. Elektromaqnit süzgəclərdən maye və qazların axması zamanı baş verən energetik proseslərin tədqiqi. [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.14.01. /R. Muradova; Azərb.Dövlət Neft Akad.-B., 2004.- 159 s.

 

Nayır Ahmet. Sistemlərarası elektrik verilişlərində qəza açılmalarından yaranan ferrorezonans proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi:Texnika .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.14.02; 05.09.05. "Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika və Enerjilayihə İnstitutu.-B., 2001.- 17 s.

 

Nayır Ahmet. Sistemlərarası elektrik verilişlərində qəza açılmalarından yaranan ferrorezonans proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.14.02 /A. Nayır; AzEA Fizika İn-tu.-B., 2001.- 132 s.

 

Orucov Nəcəf İsmayıl oğlu. Süni qeyri-stasionar yerlə qapanmalar əsasında neytralı izolə olunmuş şəbəkələrdə izolyasiyanın sınaq üsullarının işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.14.02. /N. İ. Orucov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Energetika və Enerjilayihə İn-tu . -B., 1998. -139 s.

 

Piriyeva Nəcibə Məlik qızı. Bir fazlı levitatorların levitasiya elementlərinin optimizasiyası [Mətn] : texnika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3340.01 N. M. Piriyeva ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- B., 2017.- 166 s.

 

Ramazanov Nəzir Kərim oğlu. İş rejiminin fiziki proseslərinə görə elektrik maşınlarının istismar nasazlıqlarının erkən diaqnostikası üsullarının işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.09.03. /N. K. Ramazanov; "Azərenerji" ASC Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İn-tu. -B., 2007. -128 s.

 

Sadıqov Elşən Vəliyəddin oğlu. Elektroliz prosesində şinlərdə sabit cərəyana nəzarət-ölçü qurğusunun işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 05.11.01 /E. V. Sadıqov; Sumqayıt Dövlət Un-ti . -B., 2005.- 159 s.

 

  Sadıqov Elşən Vəliyəddin oğlu. Elektroliz prosesində şinlərdə sabit cərəyana nəzarət-ölçü qurğusunun işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.11.01 /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2005.- 22 s.

 

Sadıqov Qalib Süleyman oğlu. 6-35 kB-luq paylayıcı şəbəkələrdə yerlə qapanmadan mühafizənin səhv işləmələrinin qarşısını alan üsul və texniki qurğuların işlənməsi [Mətn]: texn. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 05.14.02. /Q. S. Sadıqov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Energetika İn-tu.-B., 1995.- 168 s.

Sadıqov Qalib Süleyman oğlu. 6-35 kB-luq paylayıcı şəbəkələrdə yerlə qapanmadan mühafizənin səhv işləmələrinin qarşısını alan üsul və texniki qurğuların işlənməsi: Texnika .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.14.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutu.- B., 1995.- 22 s., ill.

 

Səidov Rasim Əzim oğlu. Su quyularının elektrik mühərriklərinin istismar etibarlılığının və səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: tex. e.d-ru l.dər..üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 05.09.03. /R. Ə. Səidov; Azərenerji ASC Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İn-tu.-B., 2009.- 33 s.

 

Səlimova Afaq Kamil qızı. Enerji istehlakının idarəolunması vasitəsilə enerjisistemin generasiya güclərindən səmərəli istifadə edilməsi üsullarının işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.14.02. /A. K. Səlimova; "Azərenerji" ASC Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə-axtarış Energetika İn-tu.-B., 2009.- 132 s. 

 

Tağıyeva Zəminə Həsən qızı. Karbohidrogenlərin məcburi hərəkətində şaquli hamar boruların temperatur rejimi (n-heptan) [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.14.14. /Z.H.Tağıyeva; "Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyəti "Azərbaycan Elm-Tədqiqat və Enerjilayhə İn-tu".- B., 2004.- 172 s., cədvəl.

 

Zərbiyeva Nuridə Feyzulla qızı. Elektrik şəbəkələrində statistik modelləşdirmə metodu ilə gərginlik və reaktiv gücün optimal idarəedilməsinin tədqiqi [Mətn] : texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 05.14.02 /N. F. Zərbiyeva ; Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-axtarış Energetika İn-tu.-B., 2010.- 149 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved