Energetika

İstilik energetikası.İstilik tenikası

 

 

Abdullayeva Sevil Camal qızı. Böhran təzyiqindən yüksək təzyiqlərdə və titrəyişli rejimlərdə üzvi istilikdaşıyıcıların istilikverməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3343.01. S. C. Abdullayeva ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2013.- 216 s.

Aşurova Ülkər İzzət qızı. Buxarlandırıcı boruların temperatur rejimləri [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.14.05. /Ü. İ. Aşurova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2005.- 181 s., [1] s.

 

Aşurova Ülkər İzzət qızı. Buxarlandırıcı boruların temperatur rejimləri [Mətn]: Texnika .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.14.05. /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2005.- 22 s.

 

Cəbrayılov Təbriz Feyruz oğlu. Bir və iki fazalı axınlarda istilikvermə prosesinin intensivləşdirilməsi [Mətn]: tex. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 05.14.05. /T. F. Cəbrayılov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb.Texniki Un-ti.-B., 2008.- 224, [1] s.

 

Eyyubova Kəmalə Səməd qızı. Böhranətrafı və böhran təzyiqindən yüksək təzyiqlərdə mayelərin istilikverməsi tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. : 05.14.14. /K. S. Eyyubova ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2010.- 224 s.

 

Əhmədov Bəhruz Cabbar oğlu. Alternativ yanacaqların (butanol-1 və dizel yanacağı qarışığı) geniş hal parametrlərində istilik-fiziki xassələri [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3343.01 B. C. Əhmədov ; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2018.- 21 s.

 

Ələsgərov Gülağa Ağami oğlu. İstilik şəbəkələri üçün qidalandırıcı su hazırlanmasının səmərəli üsulu [Mətn]: texnika e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 05.14.14. /G. A. Ələsgərov. Azərb. memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2003. - 150 s. 

 

Əliyev Ruslan Yusif oğlu. Energetik qurguların ilanvari borularında qaynama prosesində istilikvermə [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05. 14. 05. /R. Y. Əliyev; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2009.- 212 s.

 

İsgəndərov Mahir Zakir oğlu. Aromatik karbohidrogenlərin boruda qaynamasında kritik istilik yükü [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.14.05. /M. Z. İsgəndərov; Azərb.Dövlət Neft Akad.- B., 2005.- 136, [2] s.

 

İsgəndərov Mahir Zakir oğlu. Aromatik karbohidrogenlərin boruda qaynamasında kritik istilik yükü: Texnika .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 05.14.05. /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

İsmayılov Mahir Balaca oğlu. Energetik qurğularda istilik mübadilə səthlərinin temperatur rejimləri texnika üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.14.14. /M. B. İsmayılov ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2011.- 198 s.

 

İsmayılov Rəşad Telman oğlu. İstilik təchizatı sistemləri üçün ekoloji təmiz və iqtisadi səmərəli su hazırlama texnologiyasının işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texnika üzrə fəls. d-ru dis.: 3305.05. R. T. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2013.- 143 s.
 

Qasımov Zirəddin Əmirəhməd oğlu. İstilikkütlə mübadiləli qurğularda ikifazalı mühitin modelləri [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.14.05. /Z.Ə.Qasımov; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2006.- 145 s.

 

Qasımov Zirəddin Əmirəhməd oğlu. İstilikkütlə mübadiləli qurğularda ikifazalı mühitin modelləri [Mətn]: Texnika .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.14.05. /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2007.- 22 s.

 

Quliyev Ənvər Məhəmməd oğlu. Süd turşusunun mürəkkəb efirlərinin P, V, T - asılılığı [Mətn]: texn. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.14.05. /Ə. M. Quliyev; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2007.- 133 s. 

 

Manafov Qasım Cabbar oğlu. Qaz kondensatları və onların dizel yanacağı ilə qarışıqlarının köçürmə xassələri [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq ed. dis.: 05.14.05. /Q.C. Manafov; Azərbaycan Texniki Un-ti.-B., 2003.- 163 s.

 

Məmmədov Elton Arzuman oğlu. Maye yanacaqların istilik-fiziki xassələri [Mətn]: texnika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.14.05. /E.A. Məmmədov; Azərbaycan Texniki Uni-ti.- B., 2006.- 172 s.

 

Məmmədov Elton Arzuman oğlu. Maye yanacaqların istilik-fiziki xassələri [Mətn]: Texnika .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.14.05. /Azərbaycan Texniki Universiteti.- B., 2006.- 23 s.

 

Məmmədov İbrahim Maarif oğlu. Buxar qazanlarında qəza halı yaradan temperatur rejimləri [Mətn] : texnika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3342.02 İ. M. Məmmədov ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- B., 2017.- 177 s.

 

  Məmmədova Esmira Adil qızı. Azərbaycanın Ağcabədi Masallı, Şabran regionlarının geotermal və mineral sularının istilik-fiziki xassələri [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3343.01 E. A. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2016.- 179 s.

 

Nəbiyev Nofəl Dünyamalı oğlu. Azərbaycanın Xaçmaz rayonunun geotermal enerji resurslarının istilik-fiziki xassələrinin tədqiqi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 05.14.05. N. D. Nəbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2012.- 181 s.

 

Pənahova Humay. İstilik sənaye müəssislərində suyun kombinələşdirilmiş yumşaldılma texnologiyasının işlənilməsi [Mətn]: texn. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 05.14.14. /H. Pənahova; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2003.- 152 s.

 

Salmanova Firuzə Əziz qızı. Abşeronun və Xəzər dənizi sahilyanı zolağının təbii şəraitində kənd (bağ) evinin günəş və külək enerjisi əsasında isti su təchizatı texn. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.23.03. /F. Ə. Salmanova ; AMEA, Radiasiya Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 143 s.

 

Vəlixah Məhəmməd Ramazanəli oğlu. Quran və dini plüralizm [Mətn]: fəls. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 7213.01. M. R. Vəlixah ; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.-B., 2013.- 143 s.

 

Yusubov Arzu Sarı oğlu. İstilik şəbəkələri üçün əlavə suyun hazırlanması üsullarının səmərəli istifadə oblastının təyini və seçilməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3305.05. A. S. Yusubov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 161 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved