Energetika

RadiÓelektrÓnika bütövlükdə

 

Abdullayeva Qumru Əsəd qızı. Süd vəzi şişlərinin informasiya-diaqnostik sisteminin işlənməsi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 05.13.01 /Azərbaycan Texniki Universiteti.-B., 2004.- 168 s.

 

Hüseynov Ramiz Ağəli oğlu. Elektrotexniki komplekslər üçün alçaq mexaniki tezlikli elektromaqnit vibrasiya qurğusunun işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.09.03 /R. A.Hüseynov; Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2001.- 152 s.

 

İsrayılov Elbrus Qulaməli oğlu. İntensiv koks çökən axının temperaturunun texnoloji prosesin idarə olunması üçün ölçülməsi [Mətn]: texnika Ś. n. ŗl. dər. ŗ. üçün təq. ol. dis.: 05.13.07. /E. Q. İsrayılov; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2002.- 150 s.


National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved