Energetika

Kibernetika

 

 

Əhmədov Xaliq Mehman oğlu. Silikat tikinti məmulatları istehsalında idarəetmə obyektlərinin identifikasiyasında siqnalların robast emalının üsul və vasitələri [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /X. M. Əhmədov; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2002.- 121 s.

 

Əlizadə Akif Vəli oğlu. Sənaye robotlarının davranışının planlaşdırılmasının model və alqoritmləri [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 05.13.06 / A. V. Əlizadə; Azərbaycan Respublikası Odlar Yurdu Universiteti.-B., 2006.- 149 s.

 

Əmirova Rəsmiyyə Rza qızı. Bir sinif fərq tənlikləri ilə təsvir olunan idarəetmə məsələlərində optimallıq şərtləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 1203.01. R. R. Əmirova ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2014.- 24, [1] s.

 

Fərhadov Vahid Qara oğlu. Sferik koordinatlı sənaye robotunun tədqiqi və optimal idarə edilməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 05.13.05. /V. Q. Fərhadov; Azərb. Texn. Un-ti. -B., 2007. -152 s.

 

İmanov Elbrus Bəşir oğlu. İntellektual robotların idarəolunma sistemlərinin işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis. işinin avtoreferatı: 05.13.01. E. B.İmanov; Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2001.- 22 s.   

 

İmanov Elbrus Bəşir oğlu. İntellektual robotların idarəolunma sistemlərinin işlənməsi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş olunmuş dis.: 05.13.01. /E. B.İmanov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2000.- 107 s.

 

Məmmədov Fərman Novruz oğlu. Seysmoakustik profilləmədə operativ-texnoloji informasiya mübadiləsinin səmərəsinin artırılması tex. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.11.16. /F.N.Məmmədov ; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2008.- 109 s.

 

Şahintaş Ali Ahmet oğlu. Biopolimerlərlə zəhərlənmələrin diaqnostikası və müalicə alqoritminin informasiya sisteminin işlənməsi texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /A. A. Şahintaş ; AMEA, Riyaz. və Mexanika İn-tu.-B., 2011.- 126 s.

 

Şükürlü Sədaqət Fərəc qızı. Oftalmologiya sahəsi üzrə ambulator xəstələrin ilkin diaqnostikası üçün ekspert sistemi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.01 /S. F. Şükürlü; AMEA, Akad. Ə.İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- B., 2005.- 180 s., şək.

 

Şükürlü Sədaqət Fərəc qızı. Oftalmologiya sahəsi üzrə ambulator xəstələrin ilkin diaqnostikası üçün ekspert sistemi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.13.01 /AMEA, Akademik Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2005.- 20 səh.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved