Energetika

Ümumi raditenika

 

Cəfərov Cəfər Qəmət oğlu. Dalğaötürən-yarıq antenna qəfəsləri və onların radiosistemlərdə tətbiqi Texnika .n..dər. .üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 05.12.04. /Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2005.- 22 səh.

Cəfərov Cəfər Qəmət oğlu. Dalğaötürən-yarıq antenna qəfəsləri və onların radiosistemlərdə tətbiqi [Mətn]: tex. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 05.12.04. /C. Q. Cəfərov; Milli Aviasiya Akademiyası.- B ., 2005.- 199 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved