Energetika

Radilksiya

 

Abdullayev Vüqar Hacımahmud oğlu. Asinxron mühərriklərin kütləvi istehsalında keyfiyyətə nəzarət və onun idarə olunması üçün vibrodiaqnostika sistemi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 05.13.06 /AMEA, Akad. Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.- B., 2005.- 134 s.

Abdullayev Vüqar Hacımahmud oğlu. Asinxron mühərriklərin kütləvi istehsalında keyfiyyətə nəzarət və onun idarə olunması üçün vibrodiaqnostika sistemi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.13.06 /AMEA,Akad. Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2005.- 19 səh.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved