Energetika

Avtmatika və telemeanika

 

Abdullayev Vüqar Hacımahmud oğlu. Asinxron mühərriklərin kütləvi istehsalında keyfiyyətə nəzarət və onun idarə olunması üçün vibrodiaqnostika sistemi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 05.13.06 /AMEA, Akad. Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.- B., 2005.- 134 s.

 

Abdullayev Vüqar Hacımahmud oğlu. Asinxron mühərriklərin kütləvi istehsalında keyfiyyətə nəzarət və onun idarə olunması üçün vibrodiaqnostika sistemi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.13.06 /AMEA,Akad. Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2005.- 19 səh.

 

Ağayev Ulduz Xeyrulla oğlu. Vəziyyət müşahidəedicisi olan dəyişən strukturlu finit tənzimləmə sistemlərinin sintezi [Mətn]: texn. .n.l.dər..üçün təq. ol. dis.: 05.13.06. /U. X. Ağayev; Sumqayıt Döv. Un-ti.-B., 2003.-135.

 

Cəfərov Pərviz Sayəddin oğlu. Qeyri-səlis dinamik obyektlər üçün idarəedicilərin (tənzimləyicilərin) sintezi texnika e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 05.13.06. /P. S. Cəfərov ; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov adına Kibernetika İn-tu.-B., 2011.- 140 s.

 

Əsgərov İdrak Mirzəbaba oğlu. Qaz-lift prosesində optimal idarəetmə məsələlərinin asimptotik həll üsulları [Mətn]: riyaz üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3338.01. İ. M. Əsgərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Tətbiqi Riyaziyyat İn-tu.-B., 2013.- 21, [1] s.

 

Əsgərov İdrak Mirzəbaba oğlu. Qaz-lift prosesində optimal idarəetmə məsələlərinin asimptotik həll üsulları [Mətn]: riyaz üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. İ. M. Əsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Tətbiqi Riyaziyyat İn-tu.-B., 2013.- 123 s.

 

İsrayılov Elbrus Qulaməli oğlu. İntensiv koks çökən axının temperaturunun texnoloji prosesin idarə olunması üçün ölçülməsi: Texnika .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.13.07. d. Ə.İ.Hüseynov ad. Kibernetika İnstitutu.-B., 2002.- 24 s.

 

Qardaşova Lətafət Abbas qızı. Neft emalı müəssisəsinin idarə edilməsi sistemlərində qeyri-səlis mühitdə qərar qəbuletmə [Mətn]: tex. e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01 L. A. Qardaşova; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2012.-306, [2] s.

 

Məhərrəmova Tamella Mustafa qızı. Propilenqlikol istehsalı texnoloji prosesinin optimal idarəetmə alqoritimlərinin işlənilməsi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 05.13.06. /T.M. Məhərrəmova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B., 2005.- 140 s.

 

Məhərrəmova Tamella Mustafa qızı. Propilenqlikol istehsalı texnoloji prosesinin optimal idarəetmə alqoritimlərinin işlənilməsi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı: 05.13.06. /AMEA Akad. Ə. İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2005.- 20 səh.

 

Mirzəyev Osman Həsən oğlu. Təkrarlanan qısa müddətli rejimdə işləyən friksion düyünlərin işinin təkmilləşdirilməsi üçün diaqnostik ekspert sisteminin işlənməsi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.06. /O. H. Mirzəyev; Azərb.Dövlət Neft Akad.- B., 2004.- 107, [11] s.

 

Musayev Şakir. Bir sinif texnoloji proseslərin özü-özünə sazlanan avtomatik idarəetmə sisteminin sintezi. [Mətn]: tex. e. n. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.13.06. /Ş.Musayev; AMEA Akad.- Ə.İ.Hüseyinov ad. Kibernetika İn-tu.- B., 2004.- 122, [1] s.

 

Nağıyev Həsən Əli oğlu. Üçölçülü qeyri-xətti dinamik sistemlərin ədədi üsullarla keyfiyyət təhlili və idarəetmə proseslərinin vizuallaşdırılması (neftin krekinqi prosesi nümunəsində) [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 1203.01. H. Ə. Nağıyev; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 119 s.

 

Talıbov Natiq Həsən oğlu. Avtomatlaşdırılmış axın xəttində boru çəkisini təyin edən qurğunun işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: tex. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.13.05. /N.H.Talıbov; Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2003.- 146 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved