Energetika

Hesablama tenikası

 

 

Abdullayev Vaqif Maarif oğlu. Qeyri-lokal başlanğıc-sərhəd şərtli yüklənmiş sistemlər üçün sərhəd və optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll üsullarının işlənməsi[Mətn]: riyaz. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 1203.01. V. M. Abdullayev ; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2014.- 319 s.

 

Ağayev Bikəs Sayıl oğlu. Audioinformasiyanın paylanmış emalı sistemlərinin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi tex. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 05.13.01. /B. S. Ağayev ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2011.- 139 s.

 

Allahverdiyev Ramiz. Xətaların çeşidlənməsi əsasında kəsilməz siqnalların analoq-rəqəm çevirmə və emal qurğularının dəqiqliyinin artırılması [Mətn]: texnika e. n. a. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 05.13.05. /R. Allahverdiyev; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 1998.- 120 s.

 

Cabbarova Könül İmran qızı. Zaman sıralarına əsasən proqnozlaşdırmada xaos nəzəriyyəsinin istifadəsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3338.01 K. İ. Cabbarova; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.-B., 2015.- 128 s.

 

Cəfərov Nizami Duman oğlu. Bitkilərin ekoloji təmiz mühafizə vasitələri üzrə informasiya-axtarış sistemi [Mətn]: texnika e.n.a.dər.a. üçün dis.: 05.13.14. /N. D. Cəfərov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 1996.- 124 s.

 

Derakhshandeh Sadegh Alireza. Kompyuter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi risklərinin idarə edilməsi üçün modellərin və metodların işlənməsi [Mətn] : texn. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /S. A. Derakhshandeh ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2011.- 126 s.

 

Əfəndiyev Qorxmaz Cavanşir oğlu. Müxtəlif dillərin hərflərinin kompüter klaviaturalarında optimal yerləşdirilməsinə statistik yanaşma [Mətn] : tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.18 /Q. C. Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 121 s

 

  Əhmədov Anar Azad oğlu. Kür çayında suyun səviyyəsinə nəzarət edən avtomatlaşdırılmış informasiya-ölçmə sisteminin modelləşdirilməsi [Mətn] : texnika . üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3337.01 A. A. Əhmədov ; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi.- B., 2015.- 162 s.

 

Ələsgərova Səidə Ələsgər qızı. Ümumtəhsil məktəblərinin ədəbiyyat dərslərində kompyuterdən istifadənin imkan və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S. Ə. Ələsgərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 157 s.

 

Əliyeva Elnaz Əli qızı. Azərbaycan və ingilis dillərində tapmacaların linqvistik təhlili filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01 ; 10.02.04 /E. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-tiş-Naxçıvan.,2011.- 26 s.

 

Əsədova Rəna Şərif qızı. Sənaye obyektlərinin idarə sistemləri üçün bütöv maqnitkeçiricili ikiölçülü elektromaqnit böyük yerdəyişmələr çeviricisinin işlənməsi və tədqiqi: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 05.13.05. AMEA akad. Ə. İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2001.- 23 s.

 

Əsədova Rəna Şərif qızı. Sənaye obyektlərinin idarə sistemləri üçün bütöv maqnitkeçiricili ikiölçülü elektromaqnit böyük    yerdəyişmələr çeviricisinin işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 05.13.05. /R. Ş.Əsədova; Sumqayıt Dövlət Un-ti B., 2001.- 175 s.
 

Fərəcullayev Rəşad Faiq oğlu. WEB sistemlərdə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05. 13. 01. /R. F. Fərəcullayev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2009.- 162 s.

 

Fətullayev Əbülfət Balay oğlu. Azərbaycan-İngilis maşın tərcüməsi sistemi üçün rəqəmsal modelləşdirmə metodunun işlənib hazırlanması və tətbiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01; 10.02.21. /Ə. B. Fətullayev; AMEA, akad. Ə.İ.Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.- B., 2005.- 134, [1] s.

 

  Fətullayev Əbülfət Balay oğlu. Azərbaycan-İngilis maşın tərcüməsi sistemi üçün rəqəmsal modelləşdirmə metodunun işlənib hazırlanması və tətbiqi [Mətn]: Texnika e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.13.01; 10.02.21 /AMEA, Akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2006.- 19 s.

 

Həsənqulu Kargər Nəcəfi. Sənaye istehsalat robotlarının neyron şəbəkələri ilə idarə olunması [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.13.07. /K. N. Həsənqulu; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 1998.- 126 s.

 

Həsənov Cəmallədin Zakir oğlu. Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə yazılmış əlyazmaları tanıma üçün kompüter sisteminin işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05. 13. 01. /C. Z. Həsənov; Azərb. Resp. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi; "Neftqazavtomat" elm istehsalat müəssisəsi; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2007.- 156 s.

 

Həsənov Pərviz Adil oğlu. Təkrar istehsal sistemlərində logistik proseslərin riyazi modellərinin qurulması [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. P. A. Həsənov ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2015.- 118 s.

 

Həsənova Samirə Zakir qızı. Məhəmməd Ağa Şahtaxtlının dilçilik görüşləri filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.01 /S. Z. Həsənova ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-tu.-Naxçıvan., 2012.- 164 s.

 

Həşimov Məmməd Arif oğlu. Şəbəkə mühitində bulud servislərinin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 1203.01. M. A. Həşimov ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2016.- 127, [2] s.   

 

Hüseynov Natiq Etibar oğlu. Yeni tərkibli pyezoelektromexanotron optik kanal çeviricilərinin işlənməsi və tədqiqi [Mətn]: texnika e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.05. /N. E. Hüseynov; Azərb. Texniki Un-ti.- B., 2004.- 131 s.

 

Hüseynova Arzu Doğru qızı. Elmi problemlərin araşdırılmasının informasiya təminatı sistemi (Azərbaycanda aparılan elmi işlərin misalında) [Mətn]: İqtisad e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 08.00.13. /A. D. Hüseynova.- B., 2005. -194 s.

 

Hüseynova Arzu Doğru qızı. Elmi problemlərin araşdırılmasının informasiya təminatı sistemi: (Azərbaycanda aparılan elmi işlərin misalında): İqtisad e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 08.00.13. /AMEA, akad. Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu.-B., 2005.- 18 səh.

 

Hüseynova Aytən Əmiraslan qızı. Korporativ kompüter şəbəkələrində internet xidmətlərin səmərəliliyinin artırılması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. A. Ə. Hüseynova ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2014.- 137, [1] s.

 

Hüseynzadə Əkrəm Rüfət oğlu. Folklor mətnlərində adların semantikası : (Naxçıvan folkloru əsasında) filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. /Ə. R. Hüseynzadə ; AMEA, Folklor İn-tu.-B., 2012.- 120 s.

 

İsmayılova Bahar Hüseynağa qızı.  Problemyönlü intellektual informasiya sistemi [Mətn]: texnika .n.elmi dərəcəsi lmaq üçün dis.: 05.13.14. /B. H. İsmayılova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B., 1998.- 116 s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Qlobal informasiya şəbəkələrində paylanmış strukturlu intellektual informasiya-axtarış sistemlərinin layihələndirilməsinin əsasları və tətbiqi [Mətn]: tex. e.d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /V. Ə. Qasımov; , akad. Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İn-tu.-B., 2005.- 322 s.

 

Mahmudova Şəfəqət Cəbrayıl qızı. Fotoportetlər əsasında insan sifətinin tanınması uçun metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn]: texnika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. Ş. C. Mahmudova ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2013.-194 s.

 

Mehdizadə Elnar Kamran oğlu. İnformasiya-ölçmə sistemlərində kəsilməz siqnalların ölçmə dəqiqliyinin yüksəldilməsinin kombinasiyalı test üsulunun işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3337.01. E. K. Mehdizadə ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2014.- 159 s. 

 

Mehmet Şimşek Ramazan oğlu. İbtidai siniflərdə tədris resursları şagirdlərin ətraf aləmi dərketmə vasitəsi kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 Ş. R. Mehmet; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2015.- 134 s.

 

Məhəmmədli Hicran Məhəmməd qızı. Nasos-kompressor boruları çevik istehsal sisteminin idarəolunmasının avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi modellərinin tədqiqi, alqoritmlərinin işlənməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. H. M. Məhəmmədli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2011.- 150 s.

 

 Məmmədli Sənan Sədaqət oğlu. Ontologiyaya əsaslanan intelektual informasiya-axtarış sistemi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01 /S. S. Məmmədli ; Azərb.Dövlət Neft Akad.-B., 2007.- 138 s.

 

  Məmmədov Nazim Nəriman oğlu. Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərində zəmanətli həll anlayışı və onun qurulması alqoritmləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 1203.01. N. N. Məmmədov ; AMEA, akad. Ə. İ. Hüseynov ad. İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2014.- 147 s.

 

Məmmədov Nazim Nəriman oğlu. Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərində zəmanətli həll anlayışı və onun qurulması alqoritmləri [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 1203.01. N. N. Məmmədov ; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2015.- 24 s.

 

Məmmədova Günay Abbas qızı. Naxçıvan bölgəsinin musiqi folklorunun janr xüsusiyyətləri sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.02 /G. A. Məmmədova ; Azerb. Resp, Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 183 s.

 

Məmmədova Rəşidə Hamlet qızı. "Molla Nəsrəddin" jurnalında təhsil və tərbiyə məsələləri pedaqogika üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /R.H.Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 137 s.

 

Rüstəmov Samir Sabir oğlu. Azərbaycan nitqini tanıma sistemi üçün alqoritmlər və proqram təminatının işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 05.13.01. /S. S. Rüstəmov; , akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2007.- 133 s.

 

Sultanova Axirə Bəhmən qızı. İstilik elektrik stansiyalarının enerji bloklarının diaqnozlaşdırma ekspert sistemi [Mətn]: texn. e. n. a. dər. al. üçün dis.: 05.13.06. /A. B. Sultanova; Azərb.Döv. Neft Akad.-B., 1997.- 116 s.

 

Vəliyev Əpoş İslam oğlu. Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri (H. Kürdoğlunun yaradıcılığı əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.09. Ə. İ. Vəliyev ; AMEA, Folkloq in-tu.-B., 2012.- 145 s.

 

Yolçuyev İmran Alı oğlu. Mexaniki emal proseslərində ultrasəs vibrasiyalı intiqalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi texn. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.05. /İ. A. Yolçuyev ; Azərb.Texniki Un-ti.-B., 2011.- 151 s.  

 

Yusifov Fərhad Firudin oğlu. Log-fayllar əsasında İnternetdən istifadənin analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /F. F. Yusifov; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2009.- 160 s.

 

Zalova Əminə Bayram qızı. Azərbaycan ədəbiyyatında Fransa mövzusu [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 ; 10.01.03. Ə. B. Zalova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 158 s.National Library of Azerbaijan All Rights Reserved