Energetika

rqatenika

 

Əsgərov Taleh Kamran oğlu. Xəzər dənizinin ekologiyası üzrə intellektual informasiya sistemi texn. el. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01. /T. K. Əsgərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2010.- 161 s.

 

Hacırəhimova Məkrufə Şərif qızı. Elektron dövlət mühitində mətn sənədlərin intellektual idarə edilməsi üçün model və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. M. Ş. Hacırəhimova ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2013.- 157 s.

 

Haşemi Mehrdad Mircəlal. Qaz-lift prosesində optimal həllərin qurulması üçün paralel alqoritmlərin işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3338.01. M. M. Haşemi; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 126 s.

 

Hüseynova Nərgiz Şamil qızı. Elementar zərrəciklərlə bağlı modellər və onların idarə edilməsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3338.01. N. Ş. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İn-tu.-B., 2016.- 22 s.

 

Hüseynova Nərgiz Şamil qızı. Elementar zərrəciklərlə bağlı modellər və onların idarə edilməsi [Mətn]: riyaz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3338.01 N. Ş. Hüseynova; AMEA, İdarəetmə Sistemləri İn-tu.-B., 2016.- 119 s.

 

İsmayılova Nigar Tahir qızı. Qeyri-səlis çoxluqlar üçün bir sinif hamar mənsubiyyət funksiyalarının tədqiqi və tanıma sistemlərində tətbiqi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. N. T. İsmayılova ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2013.- 159 s.

 

Kərimova Elnarə Sabit qızı. Verilənlər və biliklər bazaları əsasında bank kreditləşməsinin avtomatlaşdırılmış həlli [Mətn]: texnika .n.elmi dərəcəsi lmaq üçün dis.: 05.13.14. /E. S.Kərimova; Azərbaycan Dövlət Nert Akademiyası. -B., 1998. -124 s.

 

Qasımova Rəna Tofiq qızı. Milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01 R. T. Qasımova ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B., 2014.-155 .

 

Quluyev Qəmbər Ağaverdi oğlu. Kompressor stansiyalarının texniki vəziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün küy texnologiyası və monitorinq sistemi [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 05.13.01. /Q. A. Quliyev; AMEA akad. Ə. İ. Hüseynov ad. Kibernetika İn-tu.-B., 2009.- 19 s.

 

Mahmudova Şəfəqət Cəbrayıl qızı. Fotoportetlər əsasında insan sifətinin tanınması uçun metod və alqoritmlərin işlənməsi [Mətn]: texnika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01. Ş. C. Mahmudova ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.-B., 2013.-194 s.  

 

Majidzadeh Kambiz Manouchehr oğlu. Naməlum sərhədli optimal idarəetmə məsələlərinin həllinə neyron şəbəkələrinin tətbiqi texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.13.01 /K. M. Majidzadeh ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 146 s.

 

Mehdiyeva Almaz Mobil qızı. Qeyri-sinusoidal elektrik siqnallarının çevrilməsi və rəqəmli emalında təshihedici süzgəcləmə [Mətn] : tex. . üzrə fəls.d-ru elmi dər. . üçün təq. ed. dis.: 05.11.16. /A. M. Mehdiyeva ; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 2008.- 131 s.

 

Mirzəzadə İradə Hətəm qızı. Toksiki maddələrlə zəhərlənmələrin diaqnostika və monitorinqi üçün intellektual-informasiya sisteminin işlənməsi (dəm qazı timsalında) [Mətn]: tex. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3338.01. İ. H. Mirzəzadə ; AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İn-tu.-B., 2013.- 141 s.

 

Rəhimova Nazilə Əli qızı. Qarın boşluğu nahiyəsi cərrahi xəstəliklərinin diaqnostikası üçün ekspert sistemi [Mətn]: texn. e. n. elmi dər.a. üçün dis.: 05.13.14. /N. Ə. Rəhimova; Azərb. Dövlət Neft Akad.-B., 1996.- 114 s.

Seyidhüseyn Mirhəsən Hüseyninijadgazani.Ad hoc şəbəkələrində keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3338.01 Seyidhüseyn Mirhəsən Hüseyninijadgazani ;AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.,2013.- 131 s

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved