Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Mədəniyyət. Mədəni quruculuq

 

Abdullayev Çingiz Əli oğlu. Alman-Azərbaycan mədəni əlaqələri [Mətn]: kulturologiya e. d-ru l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /Ç. Ə. Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət İn-ti.-B., 2007.- 253 s.

 

Cəfərzadə Zaur Nurəddin oğlu. Şərq mədəniyyətlərinin tarixi tipologiyasının metodoloji problemləri [Mətn]: kulturologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01. /Z. N. Cəfərzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2008.- 164 s.

 

Eyvazlı Aygün Rüstəm qızı. Azərbaycan kultorologiyasında gender problemləri [Mətn]: kulturologiya e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /A. R. Eyvazlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət İn- ti.-B., 2008.- 140 s.

 

Əfəndiyeva Nigar Timuçin qızı. Azərbaycanlı özünüdərki və milli özünüidentifikasiyasının kulturoloji-fəlsəfi problemləri qloballaşma kontekstində [Mətn]: kulturologiya e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01. /N. T. Əfəndiyeva; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. -B., 2007. -261 s.

 

Əfəndiyeva Nigar Timuçin qızı. Azərbaycanlı özünüdərki və milli özünüidentifikasiyasının kulturoloji-fəlsəfi problemləri qloballaşma kontekstində [Mətn]: Kulturologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 24.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B., 2007.- 50 s.

 

Əliyeva İlhamə Hicran qızı. Azərbaycan bayramları və milli -mənəvi dəyərlərimiz [Mətn]: kultrologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01. /İ. H. Əliyeva; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2004.- 175 s. 

 

Əliyeva Sədaqət Ağasəfər qızı. Müasir Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında İslam dininin rolu [Mətn]: kulturologiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /S. A. Əliyeva; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2005.- 152 s.

 

Əliyeva Sədaqət Ağasəfər qızı. Müasir Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında İslam dininin rolu [Mətn]: Kulturologiya .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 24.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2005.- 25 s.

 

Əliyeva Yeganə Akif qizi. Azərbaycanda kulturoloji fikrin tarixi inkişaf mərhələləri [Mətn]: kulturologiya e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 24.00.01 /Y.A.Əliyeva, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Və İncəsənət Universiteti.- B., 2007.- 161 s.

 

Əliyeva Yeganə Akif qızı. Azərbaycanda kulturoloji fikrin tarixi inkişaf mərhələləri [Mətn]: Kulturologiya e. n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 24.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B., 2007.- 26 s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti ikinci dünya müharibəsi illərində [Mətn]: tarix e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /M. İ. Əmrahov; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2004.- 319 s.

 

 Əmrahov Mais İsrail oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti ikinci dünya müharibəsi illərində [Mətn]: Tarix e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02./AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B., 2006.- 46 s.

 

 Əsədova Minaxanım Rafiq qızı. Yusif Ziya Talıbzadənin ictimai-siyasi və elmi-publisistik fəaliyyəti Azərbaycan mədəniyyəti kontekstində [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. M. R. Əsədova ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2014.- 330 s.
 

Haqverdiyev Anar Arif oğlu. Müstəqil Azərbaycan mədəniyyətinin aktual problemləri [Mətn]: kulturologiya . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /A. A. Haqverdiyev; Azərb.Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2004.- 128 s.

 

Haqverdiyev Anar Arif oğlu. Müstəqil Azərbaycan mədəniyyətinin aktual problemləri: Kulturologiya .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 24.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2005.- 29 səh.

 

Həziyeva Şərqiyyə Qürbət qızı. Qars aşıq mühitinin Azərbaycan mədəniyyətindəki tarixi - kulturoloji yeri kulturologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01 /Ş. Q. Həziyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2011.- 157 s.

 

Hüseynov İlqar Həsrət oğlu.  Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti [Mətn]: kulturologiya e. d. l. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /İ. H. Hüseynov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2004.- 269 s.

 

Hüseynova Fərqanə İsmayıl qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin kulturoloji aspektləri: (elm, təhsil, mədəniyyət) [Mətn]: kulturol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24. 00. 01. /F. İ. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2007.- 177 s.

 

Hüseynova Rəna Mətləb qızı. Musiqi sənəti sahəsində menecmentin formalaşmasının Azərbaycan mədəniyyətində rolu [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01 ; 6213.01. R. M. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-B., 2016.- 132 s.

 

Hüseynova Teyfə Yediyar qızı. Milli-kulturoloji dəyərlər sistemində xalq tamaşaları [Mətn]: kulturologiya e. n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01. /T. Y. Hüseynova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2008.-133 s.

 

İsrafilova Aynur İsrafil qızı. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqu Şərq-Qərb münasibətləri kontekstində [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. ol. üçün təq. ed. dis.: 6219.01 A. İ. İsrafilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2016.- 134 s.

 

Kazımova Gülçin Əliabbas qızı. Cəfər Cabbarlı irsində mədəniyyət problemləri [Mətn] : kulturologiya üzrə fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01 /G. Ə. Kazımova ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2010.- 120 s.

 

Kərimli Vüqar Qaracan oğlu.  Azərbaycan və Gürcü xalqları arasında mədəni əlaqələrin inkişafı (XIX əsrin sonu -- XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: kulturol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /V. Q. Kərimli; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2007.- 144 s.  

 

Kərimova Elmira Mahmud qızı. Psixi inkişafda ləngiməsi olan kiçikyaşlı məktəblilərlə korreksion işin təşkili [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5805.01 E. M. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2016.- 136, [86] s.

 

Kərimova Sevil Əlifəttah qızı. Azərbaycan və İtaliya mədəni əlaqələri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6219.01. S. Ə. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2016.- 22, [1] s.

 

Qəniyev Həsən Qərib oğlu. Azərbaycanla İranın iqtisadi və mədəni əlaqələri (1960-1990-cı illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. H. Q. Qəniyev ; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.-B., 2013.- 143 s.

 

Mehdizadə Orxan Niyazi oğlu. Mədəniyyət və insan haqları (Kulturoloji analiz) [Mətn] : kulturologiya üzrə fəls. d-ru a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01 O. N. Mehdizadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2010.- 156 s.

 

Məmmədov Zaur İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə cümhuriyyəti ilə mədəni əlaqələri (2003-2010-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5503.02. Z. İ. Məmmədov; Azərb. Resp. təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 28 s.

 

Məmmədov Zaur İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə cümhuriyyəti ilə mədəni əlaqələri (2003-2010-cu illər) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. adını al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. Z. İ. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2015.- 200 s.

 

Məmmədova Fatimat Ramazan qızı. Azərbaycan mühacirətinin elmi-nəzəri tədqiqatlarında dil kulturoloji baxışlar konteksində [Mətn]: kultrologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /F. R. Məmmədova; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2007.- 161 s.

 

Məmmədova Fatimat Ramazan qızı. Azərbaycan mühacirətinin elmi-nəzəri tədqiqatlarında dil kulturoloji baxışlar konteksində [Mətn]: Kultrologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 24.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B., 2007.- 24 s.

 

Məmmədova Nərmin Ərəstun qızı. Müasir dövrdə Azərbaycanda gənclər mədəniyyətinin inkişaf dinamikası kulturologiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01. /N. Ə. Məmmədova ; Azerb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət U-ti.-B., 2011.- 170 s.

 

Neməti Ədalət Novruz oğlu. İncəsənət sahəsində idarəçilik mədəniyyəti [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. Ə. N. Neməti; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2014.- 197 s.

 

Novruzov Vasif Sətdar oğlu. Akademik Kamal Talıbzadənin elmi-nəzəri irsində mədəniyyət məsələləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. V. S. Novruzov ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2015.- 186 s.

 

Sofiyev Xaləddin Əli oğlu. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan mədəniyyətində ənənə, yenilik və Əhməd bəy Ağaoğlunun yaradıcılığı [Mətn]: kulturol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 24.00.01. /X.Ə.Sofiyev; Azərb. Döv. Məd.və İncəs. Un-ti.-B., 2003.- 169 s.

 

Sofiyev Xaləddin Əli oğlu. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan mədəniyyətində ənənə, yenilik və Əhməd bəy Ağaoğlunun yaradıcılığı : Kulturologiya e. n. a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 24.00.01. /Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B., 2003.-24 s.

 

Sultanlı Nigar Bəhmən qızı. Azərbaycan mədəniyyəti erməni təxribatının obyekti kimi: problemin tarixi və kulturoloji tədqiqi [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. N. B. Sultanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2014.- 136 s.

 

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan kulturoloji fikri [Mətn]: fəls. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. M. A. Süleymanlı ; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.-B., 2014.- 352 s.

 

Süleymanov Mübariz Aslan oğlu. M.Ə. Rəsulzadə və Azərbaycan mədəniyyəti: Yaradıcılığının ilkin dövrü [Mətn]: sənətşün. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 17.00.08. /M. A. Süleymanov; Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2000.- 164 s.

 

Şirzadova Mehriban Hüseyn qızı. Müstəqil Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişaf tarixi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. H. Şirzadova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.-B., 2008.- 173 s.

 

Vəliyev Elçin Vaqif oğlu. Azərbaycan SSR-də mədəni quruculuq (1946-1960-cı illər) tarix e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /E. V. Vəliyev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2008.- 193 s.

 

Vəliyev Sahib Telman oğlu. Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri kontekstində mədəni irsin qorunması və təbliği problemləri fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01 /S. T. Vəliyev ; Azerb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət U-ti.-B., 2010.- 167 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved