Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Elm . Elmşünaslıq

 

 

Əliyev İslam Müseyib oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə bədən tərbiyəsi və idman işlərinin təşkilinin nəzəri və praktik əsasları (V-IX sinif materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01 /İ. M. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.-B., 2003.- 143 s.

 

Məmmədov İsa Əli Oğlu. Orta məktəblərdə psixoloji xidmət üzrə işin sistemi [Mətn]: Psixologiya e. d-ru. a. dər.iddiası üçün dis.: 19.00.07. /İ. Ə. Məmmədov; Azərb. Resp.Təhsil Problemləri ins-tu. -B., 2005.- 301 s.

 

Məmmədova Nəzakət Hüseynbala qızı. Hadi Mirzəzadənin elmi fəaliyyətində Azərbaycan dilinin tarixi problemləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 N. H. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan ., 2017.-25 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved