Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Xalq təhsili. Pedaqoji elmlər

 

Abbas Tapdıq Əlikişi oğlu. Təhsilin Avropa sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi qloballaşmanın mühüm amili kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 5804.01. T. Ə. Abbas ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.-B., 2013.- 131 s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Məktəbliləri ailə həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1995.- 42 s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Məktəbliləri ailə həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /A. N. Abbasov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1995.- 309 s. 

 

Abbasov Eldəniz İmran oğlu. Humanitar fənlərin tədrisi prosesində məktəb muzey materiallarından istifadənin imkanları və yolları: (Ümumtəhsil məktəbinin yuxarı siniflərində ədəbiyyat və tarix fənlərinin materialları üzrə) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /E. İ. Abbasov .- B., 1999. - 180 s.

 

Abbasov Məhəmmədəli Ədil oğlu. Təlim və tərbiyənin vəhdəti şəraitində kiçikyaşlı məktəbli şəxsiyyətinin formalaşdırılması problemi [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 13.00.01 /M. Ə. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2005.- 141 s.

 

Abbasov Məhəmmədəli Ədil oğlu. Təlim və tərbiyənin vəhdəti şəraitində kiçikyaşlı məktəbli şəxsiyyətinin formalaşdırılması problemi: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01 /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

 Abbasov Mütəllim Məhərrəm oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisinin problemləri və müasirləşdirmənin zəruriliyi [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.02. / /M. M. Abbasov; Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 350 s. 

 

 Abbasov Mütəllim Məhərrəm oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisinin problemləri və müasirləşdirmənin zəruriliyi [Mətn]: pedaqogika e.d.alim.dər.a.üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02 /M. M.Abbasov; Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 44 s.

 

Abbasov Namiq Ələkbər oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərin inkişaf amilləri [Mətn] : kulturol. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 24.00.01 /N. Ə. Abbasov ; AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2010.- 164 s. 

 

Abbasov Nazim Ramiz oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimi prosesində şagirdlərin ümumi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02 /N. R. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2004.- 158 s.

 

Abbasov Nazim Ramiz oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimi prosesində şagirdlərin ümumi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı:13.00.02 /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 25 s.

 

Abbasova Gülbəniz Vaqif qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərdə mənəvi inamın formalaşdırılması [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /G. V. Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.-B., 2008.- 137 s.

 

Abbasova Rəhilə Xəliş qızı. Özünütərbiyə tələbələrin müəllim peşəsinə hazırlanmasının vasitəsi kimi [Mətn] : ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01. R. X. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 26 s.

 

Abbasova Səadət Rasim qızı. İncəsənət üzrə mütaliə yeniyetmələrin estetik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. R. Abbasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 133 s.

 

Abdinova Nigar Cavad qızı. Təlimin optimallaşdırılması şəraitində şagird şəxsiyyətinin inkişafı. (I-IV siniflər) ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. 13.00.01. /N. C. Abdinova ; Azərb Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 155 s.

 

Abduləzizov Mehman. Texniki təmayüllü orta ixtisas təhsili məktəblərində "Elektronikanın əsasları" fənninin "fizika" ilə əlaqəli tədrisi [Mətn]: pedaqoji . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S.Ş.İmanov, Azərbaycan Döv.Pedaqoji İn-tu.-B., 2001.- 152 s.

 

Abduləzizov Mehman Mövsüm oğlu. Texniki təmayüllü orta ixtisas təhsili məktəblərində "Elektronikanın əsasları" fənninin fizika ilə əlaqəli tədrisi: ("Yarımkeçiricilər və yarımkeçirici cihazlar mövzusunun materialları əsasında") [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 22 s.

 

Abdulkərimov Məmməd Cəlal oğlu. Orta məktəbin riyaziyyat kursunda ekstremum və tətbiq məsələləri təlimin həyatla əlaqələndirilməsi vasitəsi kimi (V-XI siniflər) pedaqogika üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02 /M. C. Abdlkərimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 183 s.

 

Abdullayeva Mahirə Molud qızı. İbtidai siniflərdə sintaksis elementlərinin öyrədilməsi prosesində ifadəli oxu vərdişlərinin inkişafı yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5801.01. M. M. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2013.- 28 s.

 

Abdullayeva Mahirə Molud qızı. İbtidai siniflərdə sintaksis elementlərinin öyrədilməsi prosesində ifadəli oxu vərdişlərinin inkişafı yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. M. M. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 140 s.

 

Abdullayeva Mehriban Surxay qızı. Tərcümə qeyri-Azərbaycan auditoriyasında Azərbaycan dilinin təlimi metodikasının komponenti kimi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. M. S. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2015.- 155 s.

 

Abdullayeva Məlahət Vərəhməd qızı. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərdə qrafik bacarıqların formalaşdırılması üzrə işin sistemi (V-IX siniflər) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. M. V. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2012.- 158 s.

 

Abdullayeva Səidə Atəş qızı. Sinifdənxaric tədbirlər yuxarı sinif şagirdlərinin milli mənlik şüurunun formalaşdırılmasının mühüm vasitəsi kimi [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2006.- 142 s.

 

Abdullayeva Səidə Atəş qızı. Sinifdənxaric tədbirlər yuxarı sinif şagirdlərinin milli mənlik şüurunun formalaşdırılmasının mühüm vasitəsi kimi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2006.- 26 s.

 

Abdullayeva Səminə Sabir qızı. Ümumtəhsil məktəblərində derivatoloji qaydaların öyrədilməsi şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması vasitəsi kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. S. S. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2015.- 161 s.

 

Abdullazadə Nazilə Əbdül qızı. Nəsirəddin Tusinin yaradıcılığında təhsil və təlim məsələləri [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /N. Ə. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 133 s.

 

 

Abdullazadə Nazilə Əbdül qızı. Nəsirəddin Tusinin yaradıcılığında təhsil və təlim məsələləri [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /N. Ə. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 133 s.

 

 

Abdurrəhimova Könül Fazil qızı. Mustafa Kamal Atatürkün maarifçilik ideyaları və pedaqoji kolleclərdə onlardan istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. K. F. Abdurrəhimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 127 s.

 

 

Abışov Nasim Əjdər oğlu. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə yeni tədris infrastrukturunun yaradılması və tədqiqi (kimyanın tədrisində tətbiqi) [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. N. Ə. Abışov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 292, [4] s.

 

 

Adıgözəlova Şəlalə Əli qızı. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı pedaqogika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /Ş. Ə. Adıgözəlova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2010.- 156 s.

 

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi [Mətn]: Pedaqoji e. d-ru. a. dər.iddiası üçün dis.: 13.00.01. /Ə. Ə. Ağayev; Azərb. ETPEİ.-B., 1996.- 358 s.

 

Ağayev Rəcəb Əbdüləli oğlu. Təlim-tərbiyənin səmərəliliyinin artırılmasında şagirdləri düşündürərək öyrətmənin və nümunənin elmi-nəzəri əsasları  [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5804.01 R. Ə. Ağayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan., 2016.- 327 s.

 

Ağayev Şahrza Oğul oğlu. Kənd ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin ictimai-faydalı və məhsuldar əməyinin səmərəli təşkili yolları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /Ş. Ağayev; Azərb. Resp. Xalq Təh. Nazirliyi.-B., 1993.- 162 s.

 

Ağayeva Xuraman Yusif qızı. Müəllimin pedaqoji ustalığı təlimin səmərəliliyinin şərti kimi ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 13.00.01. /X. Y. Ağayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 149 s.

 

Ağayeva Xuraman Yusif qızı. Müəllimin pedaqoji ustalığı təlimin səmərəliliyinin şərti kimi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01. X. Y. Ağayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2011.- 24 s.

 

Axundova Arzu Soltansəlim qızı. V-XI siniflərdə şagirdlərin biliklərinin möhkəmləndirilməsində təlim xarakterli sinifdənxaric işlərin imkanları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. olan dis.: 13.00.01. /A. S. Axundova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu. -B., 1999.- 148 s.

 

Axundova Sevinc Leffk qızı. Həyat bilgisi fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin imkanları və yolları [Mətn] ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 58.01.01. S. L. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2013.- 176 s.

 

Alxasova Elmira İzzət qızı. Mədəni-kütləvi tədbirlər yeniyetmələrin asudə vaxtının səmərəli təşkilində vasitə kimi (Ümumtəhsil məktəblərinin, məktəbdənkənar tərbiyə və mədəni-maarif müəssisələrinin materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /E. İ. Alxasova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 165 s.

 

Alışov Möhsün Ədil oğlu. Kompüter texnikasının köməyi ilə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılması: X-XI siniflərdə riyaziyyatın tədrisi nümunəsində [Mətn] Pedaqoji .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 21 s.

 

Alışov Mönm Ədil oğlu. Kompüter texnikasının köməyi ilə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılması (X-XI siniflərdə riyaziyyat və fizika fənlərinin tədrisi metodikası) [Mətn] pedaqoji . n. l. dər.iddiası üçün müdafiəyə təq. ed. dis.: 13.00.02. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 2001.- 176 s.

 

Alışov Mönsüm Ədil oğlu. Həndəsənin hazırlıq kursunun məzmunu, sistemi və təlimi metodikasının təkmilləşdirilməsi (I-VI siniflər) [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.0002. M. Ə. Alışov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2009.- 275 s.

 

Alıyev Ceyhun Qurbanalı oğlu. Gənc müəllimlərin pedaqoji fəaliyyət prosesində qarşılaşdıqları çətinliklərin psixoloji təhlili [Mətn]: psixologiya . n. . dər. iddiası üçün təq. ed. dis. 19.00.07 /C. Q. Alıyev; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.-B., 1998.- 169 s.

 

Allahverdiyev Yunis Allahverdi oğlu. Orta ixtisas məktəblərində tələbələrin ekoloji tərbiyəsi [Mətn]: pedaqoji . n. . dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2005.- 140 s.

 

Allahverdiyev Yunis Allahverdi oğlu. Orta ixtisas məktəblərində tələbələrin ekoloji tərbiyəsi [Mətn]: Pedaqoji .n..dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 2005.- 26 s.

 

Allahverdiyeva Fəridə Mikayıl qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində məktəb və ailənin əlbir işi [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2004.-151 s

 

Allahverdiyeva Gülbəniz Məzahim qızı. Xarici dillərin tədrisində şagirdlərin estetik tərbiyəsinin imkanları və yolları [Mətn]: pedaqoji e. n. a. dər. almaq üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /G. M. Allahverdiyeva; Azərb. ETPEİ.-B., 1994.- 165 s.

 

Allahverdiyeva Gülbəniz Məzahim qızı. Xarici dillərin tədrisində şagirdlərin estetik tərbiyəsinin imkanları və yolları [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər. almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 25 s.

 

Allahverdiyeva Lalə Zahir qızı. İbtidai sinif şagirdlərinin ideya inamının formalaşdırılmasında Heydər Əliyev irsindən istifadənin elmi-pedaqoji əsasları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. L. Z. Allahverdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2014.- 144 s.

 

Allahverdiyeva Səfurə Bayram qızı. Tələbə gənclərin ləyaqət tərbiyəsinə bədii ədəbiyyatın təsiri: (Azərbaycan ədəbiyyatı materialları üzrə) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. almaq üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. B. Allahverdiyeva; Azərb. Döv. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 165 s.

 

Allahyarova Sevin Ağavəli qızı. Demoqrafik amilləri nəzərə almaqla təlimdə geridə qalmanın aradan qaldırılması yolları [Mətn]: ped. e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /S. A. Allahyarova; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 131 s. 

 

 Almuradova Sevda Kamil qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara Azərbaycan milli musiqisinə dair bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması sistemi [] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. S. K. Almuradova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B., 2012.- 176 .

 

Arslan Qaye Emin qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsində Azərbaycan və Türk folklor nümunələrindən istifadənin imkanları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 Q. E. Arslan; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2015.- 174 s.

 

 Atayev Soltan Həmid oğlu. İbtidai sinif şagirdlərinin estetik tərbiyəsində Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət materiallarından istifadə yolları [Mətn]: ped. e. n. a. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. H. Atayev; N.Tusi ad. Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1993.- 145 s.

 

Aşin Rasim Ali İhsan oğlu. Teatr elementlərinin təhsildə istifadəsi ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /R. A. İ. Aşın ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2008.- 163 s.

 

Aydın Vəli Musa oğlu. Türk şairi Nəcib Fazıl Qısakürəyin əsərlərində tərbiyə məsələləri [Mətn] :ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5804.01 Aydın Vəli Musa oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B., 2016.- 146 s.

 

Azadəliyeva Şiruyə Məhəmmədəli qızı. Azərbaycanda ali pedaqoji təhsilin diversifikasiyası və inkişaf tendensiyası (1920-1991-ci illər) [Mətn] : (tarixi-müqayisəli və sistemli təhlil təcrübəsi) : ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5804.01 Ş. M. Azadəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb., Döv. Ped. Un-ti.- B., 2018.- 46 s.

 

Babanlı Yusif Məmməd oğlu. İbtidai siniflərdə fiziki tərbiyənin təşkili üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. Y. M. Babanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 155 s.

 

Babayev Rəşad Qabil oğlu. Fiziki tərbiyə fənninin tədrisi prosesində yeniyetmələrin milli-mənəvi tərbiyəsi üzrə işin imkanları və yolları [Mətn] : ped. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /R. Q. Babayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 140 s.

 

Babayeva Zərövşən Yaşar qızı. Biologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Z. Y. Babayeva; Naxçıvan Döv. Un-ti.- Naxçıvan, 2007.- 165 s., cədv., şək.

 

Babayeva Zərövşən Yaşar qızı. Biologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili yolları [Mətn]: Pedaqoji e.n.a. dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 22 s.

 

Bağırova Raisə Eldar qızı. Birinci sinifdə həndəsi fiqurlar və kəmiyyətlərin öyrədilməsinin səmərəli yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. R. E. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 175 s.

 

Bağırova Sevil Baba qızı. Azərbaycan Respublikasının dövlət atributları vasitəsilə şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi: (V-XI siniflərdə ictimai-humanitar fənlərin materialları əsasında) [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. B. Bağırova; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 150 s.

 

Bağırova Sevil Baba qızı. Azərbaycan Respublikasının dövlət atributları vasitəsilə şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi: (V-XI siniflərdə ictimai-humanitar fənlərin materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri inistitutu.-B., 2007.- 26 s.

 

Baxışova Şərafət Aram qızı. Məktəbəqədər müəssisələr və ibtidai siniflərdə islam dəyərlərindən istifadə üzrə işin təşkili yolları [Mətn]: ped. e. n. a. dər.al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Ş. A. Baxışova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 215 s., cədv.

 

Baxşəliyev Fərid Rafiq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanın təhsil sistemində aparılan islahatların əsas istiqamətləri (problemin öyrənilməsinin müqayisəli-tarixi təcrübəsi) ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /F. R. Baxşəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2009.- 153 s.

 

Balayeva Gülarə Elman qızı. İbtidai təhsilin məzmununun nəzəri-pedaqoji problemləri [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. G. E. Balayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2010.- 142 s.

 

Bayramov Həsən Bayram oğlu. Çar Rusiyasının Azərbaycandakı təhsil siyasətinin əsas istiqamətləri [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 5804.01. H. B. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2017.- 272 s.

 

Bayramov İmran Yolçu oğlu. Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun tədrisinə informasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə işin sistemi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01    İ. Y. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2013.-187 s.

 

Bayramov Qüdsi Həsən oğlu. Ali məktəb tələbələrinin valeoloji tərbiyəsi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5804.01. Q. H. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 23, [1] s.

 

Bayramova Sabirə Sabir qızı. Hacı Kərim Sanılının pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri [Mətn] ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5804.01 S. S. Bayramova ; Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə., 2011.- 140 s.

 

Bayramova Sara Məhəmmədtağı qızı. Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas pedaqoji təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı (1991-2006-cı illər) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /S. M. Bayramova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2010.- 156 s.

 

Bayramova Ziyafət Vilayət qızı. Didaktik oyunlar kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin vasitəsi kimi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Z. V. Bayramova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2008.- 131 s.

 

Bədirov Arif Şirinbala oğlu. Tələbələrdə hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması [Mətn] : ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01. A. Ş. Bədirov ; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 28 s.

 

Bədiyev Sədrəddin Rəhim oğlu. Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində yeni təlim texnologiyalarından istifadə (riyaziyyat və təbiət fənlərinin materialları əsasında) [Mətn] : ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2008.- 153 s.

 

Bəşirova Aynur Əlövsət qızı. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri Amerika mətbuatında ("Nyu York Tayms"qəzetinin materialları əsasında: 1991-2001-ci illər) [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis..: 10.01.10. /A. Ə. Bəşirova; BDU.- B., 2007.- 190 s.

 

Bəşirova Aynur Əlövsət qızı. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri Amerika mətbuatında ("Nyu York Tayms"qəzetinin materialları əsasında: 1991-2001-ci illər) [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.10. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Bəşirova Qönçə İmanverdi qızı. Orta məktəbin V-VII siniflərinin riyaziyyat dərslərində kompyuterdən istifadə şagirdlərin idrak fəallığının artırılması vasitəsi kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. Q. İ. Bəşirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2012.- 180 s.

 

Bəylərov Elxan Bəylər oğlu. Şagirdlərin ümuni intellekt səviyyələrinin inkişaf etdirilməsində testlərdən istifadə [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /E. B. Bəylərov; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- B., 2005.- 143 s.

 

Bəylərov Elxan Bəylər oğlu. Şagirdlərin ümuni intellekt səviyyələrinin inkişaf etdirilməsində testlərdən istifadə [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01 /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Bəylərov Elxan Bəylər oğlu. Xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafının psixoloji problemləri [Mətn] : psixol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6104.01 E. B. Bəylərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2010.- 244 s.

 

Bəylərov Qurban Binyam oğlu. Orta məktəb fizika kursunun ibtidai hərbi hazırlıq fənni ilə əlaqəli tədrisi problemi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Q. B. Bəylərov; Gəncə Döv. Un-ti- Gəncə, 2005.- 25 s.

 

Bəylərov Qurban Binyam oğlu. Orta məktəb fizika kursunun ibtidai hərbi hazırlıq fənni ilə əlaqəli tədrisi problemi: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı : 13.00.02. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 23 s.

 

Binnətova Şəlalə Bəhlul qızı. Riyaziyyat təlimi prosesində fənlərarası əlaqələrin reallaşdırılması (I-IV siniflər) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. Ş. B. Binnətova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2014.- 166 s.

 

Cabbarlı Bəhruz Ərzuman oğlu. Yuxari sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyəsində milli idman oyunlarından istifadənin imkan və yolları ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 13.00.01. /B. Z. Cabbarlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 151 s.

 

Cahangirova Tükəzban Vəli qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində bədii nümunələrdən istifadə [Mətn]: pedaqoji .n..dər.iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /T. V. Cahangirova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu . -B., 1998. -155 s.

 

Çamalan Ahmet Adəm oğlu. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə cümhuriyyəti arasında təhsil əlaqələri (1991-2010) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02. A. A. Çamalan; AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2012.- 175 s.

 

Camalov Kamal Həsən oğlu. Hüseyn Cavidin pedaqoji ideyaları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /K. H. Camalov; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- B., 2004.- 145 s.

 

Cavadov İlham Ağaqardaş oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində monitorinq və qiymətləndirmə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /İ. A. Cavadov; Azərb. Resp.Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 150 s.

 

Cavadov İlham Ağaqardaş oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində monitorinq və qiymətləndirmə üzrə işin sistemi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2006.- 28 s.

 

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Tarixi abidələr şagirdlərdə milli mənlik şüuru formalaşdırmağın vasitəsi kimi: Orta ümumtəhsil məktəblərinin VIII-XI siniflərinin materialları əsasında [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər. almaq üçün olan dis.: 13.00.01 /İ. H. Cəbrayılov; AETPEİ.-B., 1994.- 158 s.

 

 

Cəbrayılzadə Sevinc. Məktəb riyaziyyat kursunda mətnli məsələlərin tənlik qurmaqla həllinin öyrədilməsi metodikası (VII-VIII siniflər): [Mətn]: ped.. n. . dər. l. üçün dis.: 13.00.02 /S. Cəbrayılzadə; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2001.- 162 s.

 

 

Cəfəri Qənbəri Həsən Tarıverdi oğlu. Məktəbdə natamam ailələrdən olan şagirdlərlə işin sistemi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Q. H. T. Cəfəri ; Azərb. Resp. Təhs. Nazirliyi, BDU.-B., 2009.- 130 s.

 

 

Cəfərli Esmira Vahid qızı. Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi (V-VI siniflər) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. E. V. Cəfərli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-Gəncə., 2015.- 179 s.

 

 

Cəfərov Arif Yunus oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində iqtisadi biliklərin verilməsi üzrə işin sistemi (IX-XI siniflər üzrə) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. A. Y. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 158 s.

 

 

Cəfərov Rəfail Məhərrəm oğlu. Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin estetik tərbiyəsində Azərbaycan memarlıq abidələrindən istifadənin imkanları və yolları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis : 13.00.01. R. M. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2009.- 165.

 

 

Cəfərov Sahil Nizam oğlu. Kiçik yaşlı məktəblilərlə aparılan sosial-pedaqoji işin təşkili yolları ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /S. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Döv. Un-ti.-Lənkəran., 2009.- 150 s.

 

 

Cəfərova İradə Əhməd qızı. Ümumtəhsil məktəblərində informasiya texnologiyalarından istifadə biliyi möhkəmləndirməyin vasitəsi kimi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /İ. Ə. Cəfərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 133 s.

 

 

Cəfərova Laləzar Kazım qızı. Məktəbə hazırlıq qrupunda uşaqların ictimai həyat hadisələri ilə tanışlığı üzrə işin sistemi [Mətn]: pedaqoji .n..dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /L. K. Cəfərova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1998.- 171 s.

 

 

Cəfərova Laləzar Kazım qızı. Məktəbə hazırlıq qrupunda uşaqların ictimai həyat hadisələri ilə tanışlığı üzrə işin sistemi [Mətn]: Pedaqoji .n..dər. iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1998.- 30 s

 

 

Cəfərova Mehriban Vaqif qızı. Musiqi məşğələlərində muğamların öyrədilməsi zamanı yuxarı sinif şagirdlərində mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılması yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. M. V. Cəfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2017.- 144 s.

 

Cəfərova Nabat Beydulla qızı. İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində morfoloji qaydaların öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 N. B. Cəfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2016.- 318 s.

 

 

Cəlilov Azər Müzadil oğlu. Azərbaycan tarixinin tədrisində şagirdlərdə tarixi anlayışların formalaşdırılması üzrə işin sistemi (V-XI siniflərinin materialları əsasında) [Mətn]: ped. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; ADPU.-B., 2009.- 169 s.

 

 

Cəlilova Tünzalə Ədalət qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərdə özünənəzarət bacarıqlarının formalaşdırılması üzrə işin sistemi [Mətn]: fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 T. Ə. Cəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə 2014.- 133 s.

 

 

Cəlilova Yeganə Qələndər qızı. İbtidai siniflərdə naturadan rəsmin tədrisi üzrə işin təşkili [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Y. Q. Cəlilova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu. -B., 2007. -156 s.

 

Çıraqova Vəfa Məsim qızı. Tələbələrin yeniyetmələrin estetik tərbiyəsinə hazırlanmaları üzrə işin sistemi (ali məktəbin pedaqoji fakültələrinin materialları əsasında) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5804.01.V. M. Çıraqova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 24, [1] s.

 

Çıraqova Vəfa Məsim qızı. Tələbələrin yeniyetmələrin estetik tərbiyəsinə hazırlanmaları üzrə işin sistemi (ali məktəblərin pedaqoji fakültələrinin materialları əsasında) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. V. M. Çıraqova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 162 s.

 

Dadaşov Canəmir Vəliməmməd oğlu. Yeniyetmələrdə fiziki mədəniyyətin formalaşdırılmasında məktəb və ailənin əlbir işi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. C. V. Dadaşov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009. - 142 s.

 

 

Dostuzadə Dilarə Əlimuxtar qızı. Zəifeşidən və sonradan karlaşmış uşaqların oxu texnikasının formalaşdırılması yolları ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 13.00.03. /D.Ə.Dostuzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb.Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 139 s.

 

 

Eminli Tovuz Bəxtiyar qızı. Əli Nəzminin pedaqoji görüşləri [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /T. B. Eminli; H. Zərdabi ad. Gəncə Dövlət Pedaqoji İn-tu .-B., 1999.- 125 s.

 

Eminli Tovuz Bəxtiyar qızı. Peaqdoji diaqnostikanın nəzəri və praktik əsasları [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru elmi dər. al. ücün təq. ed. dis.: 13.00.01. T. B. Eminli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2012.- 254 s.

 

Eminov Mirhəsən Seyidəli oğlu. Təlimdə müəllim fəallığı ilə şagird fəallığı arasındakı asılılıqda qanunauyğunluqlar [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. S. Eminov; Naxçıvan Döv. Un-ti.- B., 2007.- 148 s.

 

Eminov Mirhəsən Seyidəli oğlu. Təlimdə müəllim fəallığı ilə şagird fəallığı arasındakı asılılıqda qanunauyğunluqlar [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2007.- 24 s.  

 

Əbdülov Əkbər. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandaorta təhsilin inkişafı(1900-1920-ci illər) [Mətn]: Pedaqoji e. n. a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 13.00.01. /AzDPU.- B., 2007.- 152 s.

 

Əbdülov Əkbər Əsgər oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda orta təhsilin inkişafı: (1900-1920-ci illər) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2007.- 22 s.

 

Əbdürəhmanov Şamil Hətəm oğlu. Məktəblilərin sağlamlığının təmin olunmasında üzgüçülük üzrə məktəbdənkənar işlərin imkanları və yolları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. Ş. H. Əbdürəhmanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.-B., 2009.- 133 s.

 

Əhmədov Əli Qənbər oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində təbiət qanunauyğunluqlarının öyrədilməsi xüsusiyyətləri [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 13.00.01; 13.00.02. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 32 s., cədvəl.

 

Əhmədov Əli Qənbər oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində təbiət qanunauyğunluqlarının öyrədilməsi xüsusiyyətləri [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01; 13.00.02. /Ə. Q. Əhmədov; Azərb. Resp. Təh. Naz.AETPEİ.-B., 1995.- 156 s.

 

Əhmədov Hümeyir Hüseyn oğlu. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin modernləşdirilməsi ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /H. H. Əhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 243 s.

 

Əhmədova Gülxarə Mənaf qızı. Azərbaycan dramaturgiyası və məktəb teatrı ənənələri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.:5716.01. G. M. Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2013.- 152 s.

 

Əhmədova Zinyət Ziyad qızı. Biologiyanın tədrisində ümumiləşdirici dərslərin təşkilinin imkan və yolları [Mətn]: pedaqoji . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Z. Z. Əhmədova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2004.- 163 s., [4] v. əlav.

 

Əkbərova Mətanət Əli qızı. Şah İsmayıl Xətainin pedaqoji ideyaları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. Ə. Əkbərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 147 s.

 

Ələkbərova Vəfa Hüseyn qızı. Azərbaycanda musiqi və nəğmə müəllimlərinin ixtisas artırma təhsilininin inkişafı (XX əsrin II yarısı) [Mətn]: pedaqoji . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /V.H.Ələkbərova; ARTP İn-tu.- B., 2004.- 148 s.

 

Ələsgərova Səidə Ələsgər qızı. Ümumtəhsil məktəblərinin ədəbiyyat dərslərində kompyuterdən istifadənin imkan və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S. Ə. Ələsgərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 157 s.

 

Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu. Yuxarı sinif şagirdlərində vətəndaşlıq ləyaqəti tərbiyəsi üzrə işin təşkili yolları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /A. X. Əliyev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1995.- 170 s.

 

Əliyev Bədəl Qənbər oğlu. Ali pedaqoji məktəblərdə gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin riyaziyyatdan elmi-metodiki hazırlığının təmin edilməsində məsələ həlli bir vasitə kimi: Pedaqoji .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 24 s.

 

Əliyev Həmzə Qəmbər oğlu. İsimlə-sifətin əlaqəli tədrisinin elmi-metodik əsasları [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /H. Q. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2003.- 155 s.

 

 

Əliyev İsa Bəkir oğlu. İbtidai siniflərin riyyaziyat kursunda didaktik oyunlar, əyləncəli və məntiqi çalışmalar təlimin səmərəsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi [Mətn] : ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /İ. B. Əliyev ; Naxçıvan Dövlət Un-ti. -Naxçıvan., 2008. -150s.

 

Əliyev İslam Müseyib oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə bədən tərbiyəsi və idman işlərinin təşkilinin nəzəri və praktik əsasları (V-IX sinif materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01 /İ. M. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.-B., 2003.- 143 s.

 

Əliyev İsmayıl İsrafil oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin etnopedaqoji materiallardan istifadənin təsiri [Mətn]: pedaqoji . d-ru. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /İ. İ. Əliyev; AR TPİ.-B., 2002.- 333 s.

 

Əliyev İsmayıl İsrafil oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin etnopedaqoji materiallardan istifadənin təsiri: Pedaqoji .d-ru .dər. lmaq üçün təqdim edilmiş dis-nın vtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2003.- 62 s.

 

Əliyev Məhərrəm Sabir oğlu. Tələbələrdə özünənəzarətin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 19.00.07. M. S. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2012.- 142 s.

 

Əliyev Natiq Ağarza oğlu. Orta məktəbdə fizika nəzəriyyələrinin tədrisi metodikası [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 N. A.Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.,2016.- 383 s.

 

Əliyev Nizaməddin Əhmədağa oğlu. İbtidai sinif şagirdlərində həndəsi anlayışların formalaşdırılmasında kompyuterdən istifadə [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. N. Ə. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 162 s.

 

  Əliyev Ramiz Cəlal oğlu. Akademik Mehdi Mehdizadənin pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji görüşləri [Mətn] : ped. . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01 R. C. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 24 s.

 

Əliyev Ramiz Cəlal oğlu. Akademik Mehdi Mehdizadənin pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji görüşləri [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /R. C. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu. -B., 2006. -143 s. 

 

Əliyev Rəcəb Yaqub oğlu. Orta ümumutəhsil məktəblərində kimya tədrisinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: ped. e. d. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /R. Y. Əliyev; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi N. Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 1999.- 366 s.

 

Əliyev Rəsul Sabir oğlu. Yeniyetmələrin yenidəntərbiyəsi üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /R. S. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 147 s.

 

Əliyev Sahib Hümmət oğlu. Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə ictimai fənlərin əlaqəli tədrisinin imkanları və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. H. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 150 s., cədv.

 

Əliyev Tofiq Əli oğlu. Təbiət fənlərinin tədrisi prosesində məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər.a.üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2007.- 168 s., cədv., sxem

 

Əliyev Vəli Heydər oğlu. Müəllim hazırlığı prosesində peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılması yolları [Mətn]: pedaqoji e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /V. H. Əliyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2004.- 133 s.

 

Əliyeva Arifə Bahəddin qızı. Zoologiyanın tədrisində şagirdlərin fermer təsərrüfatı əməyinə hazırlaşdırılmasının imkan və yolları [Mətn]: ped. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /A. B. Əliyeva; Aərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Gəncə Döv. Un-ti.- Gəncə, 2008.- 177 s., cədv., şək.

 

Əliyeva Aygün Teymur qızı. İnteraktiv metodlardan istifadə təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan dili tədrisinin səmərəliliyini artırmağın vasitəsi kimi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 153 s., sxem,cədv.

 

Əliyeva Aygün Teymur qızı. İnteraktiv metodlardan istifadə təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan dili tədrisinin səmərəliliyini artırmağın vasitəsi kimi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri inistitutu.-B., 2007.- 22 s.

 

Əliyeva Elnarə Məmmədyar qızı. Disputların orta ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasına təsiri [Mətn] : ped. e. n. al. dər. a. ücün dis.: 13.00.01 /E. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.-B., 2009.- 133 s.

 

Əliyeva Fəridə Akif qızı. Ana dilinin tədrisi prosesində şagirdlərin bədii təfəkkürününü inkişaf etdirilməsi (folklor materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /F. A. Əliyeva; ADPU.- B., 2007.- 156 s., cədv.

 

Əliyeva Fəridə Akif qızı. Ana dilinin tədrisi prosesində şagirdlərin bədii təfəkkürününü inkişaf etdirilməsi (folklor materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri inistitutu.-B., 2007.- 26 s.

 

Əliyeva Rüxsarə Məcid qızı. Orta ixtisas məktəblərinin təlim və tərbiyə sistemində tələbələrin sosial fəallığının formalaşdırılması [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 5804.01. R. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2016.- 145 s.

 

Əliyeva Sevinc Sərdar qızı. Musiqi kurikulumu əsasında sinif müəllimlərinin hazırlığının yüksəldilməsi üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 58.01.01. S. S. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-B 2013.- 138 s.

 

Əliyeva Səadət Bədəl qızı. Ümumtəhsil məktəblərində istedadlı şagirdlərlə aparılan işin sistemi (I-IV siniflərin təcrübəsi əsasında) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.5804.01 S. B. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2012.- 139 s.

 

Əliyeva Təranə Səttar qızı. İbtidai sinif şagirdlərinin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /T. S. Əliyeva; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.-B., 1997.- 153 s.

 

Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu. Tərbiyənin demoqrafik problemləri [Mətn]: ped. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /H. Ə.Əlizadə; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 292 s.

 

Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu. Tərbiyənin demoqrafik problemləri [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1996.- 55 s.

 

Əlizadə Şükür Həmid oğlu. Məktəb Fizika eksperimentinin sistemi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.02. /Ş. H. Əlizadə; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2003.- 374 s.

 

Əliyev Akif Hümbət oğlu  Orta məktəb kimya kursunun tədrisində yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadənin sistemi [Mətn] : ped. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 13.00.02 A. H. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 260 s.

 

Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı. Orta məktəb üzvi kimya kursunda karbohidrogenlər və onların bəzi oksigenli törəmələrinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisinin elmi-metodiki əsasları [Mətn]: ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al.üçün təq. ed. dis. 5801.01 Q. M. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 162 s.

 

Əliyeva Leyla Xudadat qızı. Təhsilin demokratikləşdirilməsi pedaqoji kadrların hazırlanmasının mühüm prinsipi kimi (ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsinin materialları əsasında) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. L. X. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 157 s.

 

Əliyeva Şəhla Qasım qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsinin elmi-pedaqoji əsasları [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. Ş. Q. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 327 s.

 

Əliyeva Turanə Əlvan qızı. Uşaq inkişafının qiymətləndirilməsi zamanı subyektiv faktorların təhlili və onların aradan qaldırılması yolları [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6104.01 T. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 205 s.

 

Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı. Təlim prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin fəallığının yüksəldilməsində əməkdaşlıq prinsipindən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün dis.: 5804.01. V. S. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.-B., 2015.- 147 s.

 

Əlizadə Xavər Şükür qızı. İbtidai siniflərin riyaziyyat tədrisində interaktiv təlim metodlarından istifadə [Mətn] : pedaqogika (riyaziyyatın tədrisi metodikası) üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təqdim ed. dis-nın avtoreferatı : 5801.01 X. Ş. Əlizadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2018.- 26 s.

 

Əmirəliyeva İradə Böyükağa qızı. Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaşdırılması [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. İ. B. Əmirəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 159 s.

 

Əmirəliyeva İradə Böyükağa qızı. Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaşdırılması [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5804.01. İ. B. Əmirəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 27 s. 

 

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Yuxarı sinif şagirdlərinin estetik tərbiyəsin formalaşmasına incəsənət muzeylərindən istifadənin təsiri [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. A. Əmirxanov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1997.- 165 s.

 

Əsədova Lalə Şahin qızı. Ali məktəblərin bakalavr pilləsində tələbələrin müstəqil işinin sistemi (ingilis dilinin materialları əsasında) pedaqogika üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /L. Ş. Əsədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 160 s. 

 

Əsgərov Amil Əkbər oğlu. Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərində ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının imkanları və yolları (Naxçıvan Muxtar Respublikasının təcrübəsi əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /A. Ə. Əsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan , 2008.- 146 s.

 

Əsgərov İlqar Hampoy oğlu. Bədən tərbiyəsi və İdman məşğələlərində yuxarı sinif şagirdlərinin vətənpərvərlik tərbiyəsi [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ol. dis: 13.00.01. /İ. H.Əsgərov; Azərb. Respub.Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 135 s.

 

Əsgərov Laçın İzzət oğlu. Əlil idmançılarda mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi üzrə işin imkan və yolları (Paralimpiya çempionlarının təcrübəsi əsasında)[Mətn] : ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. L. İ. Əsgərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B.,- 2009.- 138 s.

 

Əsgərova Dürdanə Talıb qızı. Ana dili dərslərində bədii materialların mənimsədilməsinin vasitə və yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 5801.01. D. T. Əsgərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.-B., 2014.- 124 s.

 

Əsgərzadə Qafar Ələsgər oğlu. Yuxarı sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsinə televiziya verilişlərinin təsiri [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 Q. Ə. Əsgərzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.,2008.- 162 s.

 

Əşrəfov Rüstəm Qulu oğlu. Ana dili üzrə ümumiləşdirici dərslərin təşkilində inteqrasiyanın yaradılması yolları pedaqogika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /R. Q. Əşrəfov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2010.- 24 s.

 

Əşrəfov Rüstəm Qulu oğlu. Ana dili üzrə ümumiləşdirici dərslərin təşkilində inteqrasiyanın yaradılması yolları ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /R. Q. Əşrəfov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 159 s.

 

Əzizov Qulam Qəribəli oğlu. Ümumtəhsil məktəbinin yuxarı sinif şagirdlərində humanizm tərbiyəsinin imkanları və yolları [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /Q. Q. Əzizov; Azərb.Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2004.- 132 s.

 

Əzizov Rahim Zaman oğlu. Yeni iqtisadi şəraitdə ilk peşə-ixtisas təsili müəssisələrində məhsuldar əməyin təşkili üzrə işin sistemi [Mətn] : $b ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 R. Z. Əzizov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2010.- 169s

 

Əzizova Lətifə Əzizağa qızı. Şagirdlərin estetik tərbiyəsində uşaq və gənclər teatrı tamaşalarından istifadənin pedaqogi əsasları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün müdafiyəyə təq. ed. dis.: 13.00.01. /L. Ə. Əzizova; Azərb. Elmi-Təd. Ped.Elmlər İn-tu.-B., 1997.- 141 s. 

 

Əzizova Zenfira Mirsəfər qızı. Orta ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI siniflərində şagirdlərə milli-mənəvi tərbiyənin aşılanmasının səmərəli yolları: (İctimai-humanitar fənlərin materialları əsasında) [Mətn]: ped. . n. . dər. iddiası üçün dis.: 13.00.01. /Z. M. Əzizova; Azərb. Elmi-Təd. Ped. Elm. İn-tu .- B., 1998.- 168 s.

 

Feyziyev Sərxan Aslan oğlu. Diferensiallaşdırılmış təlim şəraitində xüsusi qabiliyyətli şagirdlərin riyazi hazırlığı prosesinin intensivləşdirilməsi üzrə işin sistemi [Mətn] : ped. e. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. S. A. Feyziyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2011.- 324 s.

 

Fərzanə Cəbrayıl Çolmalı oğlu. Ali məktəbdə təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məsafədən təhsilin sistemi və imkanları ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /C. Ç. Fərzanə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 141 s.

 

Gözəl Məsud Yalçın. Lal-kar uşaqlar üzərində odioloji araşdırmaların nəzəri və praktik məsələləri: (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji e. n. a.dər. iddiası üçün elmi məruzə şəklində təq. ed. namizədlik dis.: 13.00.03.; 13.00.02. /M. Y. Gözəl; zərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1996.- 43 s. 

 

Hacıyev Zaur Cəlil oğlu. Yuxarı sinif şagirdlərinin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyəsində idman məşğələlərindən istifadənin imkanları və yolları [Mətn]: ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis. 5804.01 Z. C. Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası-B., 2016.- 145 s.

 

Hacıyeva Gülşən Nadir qızı. Biologiyanın tədrisində təbiətşünaslıq üzrə materiallardan istifadənin imkan və yolları: (VI-VII siniflər) [Mətn]: ped. . n. l. dər. a. üçün təq. ed. dis: 13.00.02. /G. N. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 141 s.

 

Hacıyeva Gülşən Nadir qızı. Biologiyanın tədrisində təbiətşünaslıq üzrə materiallardan istifadənin imkan və yolları [Mətn]: Pedaqoji .n.. dər. almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu.-B., 2005.- 21 s.

 

Hacıyeva Həqiqət Məhəmmədhacı qızı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5801.01. H. M. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 36 s.

 

Hacıyeva Rəna Cavadxan qızı. İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi yolları: (Riyaziyyat və fizika ilə) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /R. C. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 154 s.

 

Hacıyeva Rəna Cavadxan qızı. İnformatika və informasiya texnologiyaları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi yolları: (Riyaziyyat və fizika ilə) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2007.- 24 s., cədvəl.

 

Hacıyeva Sevinc Təhməz qızı. Qafur Rəşad Mirzəzadənin pedaqoji fəaliyyəti və maarifçilik görüşləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. S. T. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 168 s.

 

Hamzehbeigi Kohnehshahri Taiebeh Reza. İbtidai siniflərdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.Hamzehbeigi Kohnehshahri Taiebeh Reza; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 173 s.

 

Heydərova Maya Zahir qızı. Fiziki mədəniyyət yeniyetmələrin estetik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. M. Z. Heydərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2011.- 165 s.

 

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycan milli oyunlarının sosial-pedaqoji mahiyyəti və tərbiyə işində onlardan istifadə [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /H. A. Həmidov; Azərb. Döv. Dillər İn-tu.-B., 1994.- 186 s.

 

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycan milli oyunlarının sosial-pedaqoji mahiyyəti və tərbiyə işində onlardan istifadə [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər a. üçün təqdim edimiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu.-B., 1994.-29 s.

 

Həmzəyev Əliheydər Alı oğlu. Yuxarı sinif şagirdlərində ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının imkan və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /Ə. A. Həmzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkaran Dövlət Un-ti.-B., 2007.- 150 s.

 

Həsənli Oruc Qafar oğlu. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadənin sistemi [Mətn]: pedaqoji e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /O. Q. Həsənli; Naxçıvan Dövlət Un-ti. -Naxçıvan., 2005. -319 s.

 

Həsənli Oruc Qafar oğlu. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadənin sistemi: Pedaqoji e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı:13.00.01 /Naxçıvan Dövlət Universiteti .-B., 2005.- 41 s.

 

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında əks olunmuş mənəvi dəyərlərdən kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsində istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. . d-ru . dər. iddiası üçün yazılmış dis.: 13.00.01. /A. M. Həsənov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1997.- 338 s.

 

Həsənov Möhübbət Qüdrət oğlu. Bədən tərbiyəsi məşğələlərində şifahi təlim metodlarından istifadənin nəzəri və praktik əsasları: (Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərinin materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /M. Q. Həsənov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu .-B., 1999.- 140 s.

 

Həsənova Aynur Fərrux qızı. Müasir dövrdə Azərbaycanda ali pedaqoji təhsilin inkişafı (1991-2000-ci illər) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5804.01. A. F. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 29, [1] s.

 

Həsənova Aynur Fərrux qızı. Müasir dövrdə Azərbaycanda ali pedaqoji təhsilin inkişafı (1991-2000-ci illər) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 5804.01. A. F. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.-B., 2013.- 151 s.

 

Həsənova Gülşən Oqtay qızı. Təhsilin humanistləşdirilməsi pedaqoji kadr hazırlığının mühüm prinsipi kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /G. O. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 155 s.

 

Həsənova Gültəkin Ramiz qızı. Tələbələrin özünüreallaşdırmasında demoqrafik amillərin neqativ təsirlərinin aradan qaldırılması yolları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 5804.01. G. R. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 184 s.

 

Həsənova Gültəkin Ramiz qızı. Tələbələrin özünüreallaşdırmasında demoqrafik amillərin neqativ təsirlərinin aradan qaldırılması yolları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5804.01. G. R. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 23 s.

 

Həsənova Xalidə Sidqəli qızı. "Cəbr və analizin başlanğıcı" və "Həndəsə" fənlərinin tədrisində fənlərarası əlaqənin təşkili yolları  Mətn] : ped. üzrə. fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /X. S. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2011.- 158 s.

 

Həsənova Sevil Qiyas qızı. Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığının tədrisinin şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə təsiri [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S. Q. Həsənova; Azərb. Respub.Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2004.- 147 s.

 

Həsənova Sevil Qiyas qızı. Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığının tədrisinin şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə təsiri: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02 /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2005.- 26 səh.

 

Həsənova Solmaz Qüdrət qızı. Ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkilində etnopedaqoji materiallardan istifadənin imkan və yolları [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. Q. Həsənova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2005.- 145 s.  

 

Həsənova Solmaz Qüdrət qızı. Ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkilində etnopedaqoji materiallardan istifadənin imkan və yolları [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01 /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Həsənova Tellibəyim Adil qızı. Şagirdlərdə riyazi intuisiyanın inkişaf etdirilməsi ilə təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi: (III-IV siniflər) [Mətn]: ped. e..n. a.dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /T. A. Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- B., 2007.- 122 s., cədv., şək.

 

Həşimov Xanlar Xamis oğlu. Fizika kursunda yarımkeçiricilər mövzusunun kimyəvi rabitə ilə əlaqəli tədrisi (XI sinif materialları əsasında) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5801.01 X. X. Həşimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 138 s.

 

Həşimova Aybəniz Şirin qızı. Tələbə gənclərin özünütəhsil hazırlıqlarının sistemi [Mətn]: pedaqoji . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. A. S. Həşimova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2004.- 152 s.

 

Həşimova Aybəniz Şirin qızı. Tələbə gənclərin özünütəhsil hazırlıqlarının sistemi [Mətn] : ped. . n. . dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01. A. Ş. Həşimova ; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2004.- 18 s.

 

Həşimova Aynurə Abdulla qızı. Dizayn tərkibli təsviri incəsənət məşğələlərində uşaqların bədii təfəkürünün və qabiliyyətlərinin inkişafı imkanları [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 6217.01; 5801.01 A. A. Həşimova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-B., 2014.- 127, [25] s.

 

Hətəmov Əhməd Süleyman oğlu. Karate üzrə beynəlxalq səviyyəli idmançıların hazırlanmasının yeni pedaqoji texnologiyaları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 Ə. S. Hətəmov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 145 s.

 

Hidayətova Firəngiz Şahmurad qızı. İbtidai siniflərin musiqi dərslərində şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsinin imkanları [Mətn]: fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 13.00.02. /F. Ş. Hidayətova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2010.- 185 s.

 

 Hümbətov Müsəllim Mövsüm oğlu. X-XI siniflərin riyaziyyat kursunda analiz metodlarının tətbiqi təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi ped. üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 /M. M. Hümbətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 164 s.
 

Hümmətova Sevil Əhməd qızı. V-IX siniflərin Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi metodikası (rus dilindən alınma sözlər əsasında) [Mətn] : ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02 S. Ə. Hümmətova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.,2010.- 137 s.

 

 Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Orta məktəbdə biologiya tədrisinin nəzəri və metodik əsasları [Mətn]: pedaqoji . d-ru. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /Ə. M. Hüseynov; Azərb. Pedaqoji Un-ti.-B., 2002.- 309 s.

 

Hüseynov Hamlet Bəkir oğlu. Əlillər üçün ixtisaslaşmış fakültədə təhsilin təşkili problemləri [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1996.- 26 s., cədvəl, sxem

 

Hüseynov Hamlet Bəkir oğlu. Əlillər üçün ixtisaslaşmış fakültədə təhsilin təşkili problemləri [Mətn]: ped. e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /H. B. Hüseynov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 171 s.

 

Hüseynov Mərdan Həsən oğlu. Yeniyetmələrin fiziki mədəniyyətinin formalaşmasında məktəbdənkənar müəssisələrin rolu ped. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 13.00.01. /M. H. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 130 s.

 

Hüseynov Sahib Şahlar oğlu. Mir Cəlal Paşayevin elmi-pedaqoji fəaliyyəti [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /S. Ş. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2010.- 125 s.

 

Hüseynov Şikar Əli oğlu. İbtidai siniflərə məktəbdaxili rəhbərlik və nəzarətin təşkili üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Ş. Ə. Hüseynov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 154 s.

 

  Hüseynov Vaqif Şahlar oğlu. Nəsirəddin Tusinin elmi-pedaqoji irsinin Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafına təsiri [Mətn] : ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01 V. Ş. Hüseynov ; BDU.- B., 2003.- 28 s.

 

Hüseynov Vaqif Şahlar oğlu. Nəsirəddin Tusinin elmi-pedaqoji fikrin inkişafına təsiri [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /V. Ş. Hüseynov; Az. Resp. Təhsil Probləri İn-tu.-B., 2002.- 150 s.

 

Hüseynova Aynur Vahid qızı. İbtidai sinif musiqi dərslərində şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin formalaşması üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. A. V. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 135 s.

 

Hüseynova Emilya Rafiq qızı. XX əsrin ikinci yarısında ibtidai siniflərdə ana dili təliminin inkişaf yolları [Mətn]: ped. e. n. a.dər. iddiası üçün müdafiəyə təq. ol. dis.: 13.00.01. /E. R. Hüseynova; H. Zərdabi ad. Gəncə Döv. Ped. İn-tu.-B., 1998.- 149 s.

 

Hüseynova Fəridə Məşi qızı. Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərində şagirdlərin ingilis dili üzrə kommunikativ bacarıqlarının formalaşdırılmasının imkan və yolları [Mətn] : ped. üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 F. M. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil İn-tu.- B., 2017.- 154 s.

 

Hüseynova Gülnarə Hüseyn Ağa qızı. Yeniyetmələrdə sağlam həyat tərzinin tərbiyə edilməsinin yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 G. H. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 179 s.

 

Hüseynova Lalə Saməddin qızı. Yeni təlim texnologiyalarından istifadə zoologiyadan çətin mövzuların tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi (ümumtəhsil məktəblərinin materialları əsasında) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 5801.01 L. S. Hüseynova; AMEA, Zoologiya İn-tu.-B., 2014.- 177 s.

 

Hüseynova Sevinc Rafiq qızı. Riyaziyyatda ümumiləşdirici və inkişafetdirici məsələlər vasitəsilə nəzəri biliyin verilməsi və möhkəmləndirilməsi metodikası (VII-XI siniflər) [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər.a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02 /S. R. Hüseynova; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2003.- 185 s. 

 

Hüseynova Sədaqət Mirzəağa qızı. İbtidai siniflərdə sintaksis elementlərinin təlimi prosesində nitq inkişafı üzrə işin sistemi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2008.- 144 s.

 

Hüseynzadə Rüfət. Erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı: (VII-XI əsrlər) [Mətn]: ped. e. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /R. Hüseynzadə; Azərb. Resp.Təh-sil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 265 s. 

 

Xalıqov Akif Sahib oğlu. Orta Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisi prosesində şagirdlərdə marağın artırılması yolları:[Mətn] pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /A. S. Xalıqov; Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2004.- 180 s.

 

Xəlilov Mahir Xanlar oğlu. İbtidai siniflərdə şagirdlərin təsviri sənət üzrə bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin nəzəri-pedaqoji əsasları [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. X. Xəlilov; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 145 s.

 

Xəlilov Mahir Xanlar oğlu. İbtidai siniflərdə şagirdlərin təsviri sənət üzrə bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin nəzəri-pedaqoji əsasları [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 24 s.

 

 Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu. Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərində estetik tərbiyənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: ped. e. d-ru, a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /V. C. Xəlilov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1994.- 343 s.

 

Xəlilova Aytən İlafir qızı. Müasir mərhələdə yuxarı sinif şagirdlərinin peşəyönümünün sosial-pedaqoji problemləri [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed dis.: 13.00.01. /A. İ. Xəlilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2010.- 132 s.


Heydərova Simnarə Nadir qızı. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında Azərbaycan xalq nağılları və atalar sözlərinin rolu [Mətn] : psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 19.00.01. /S. N. Heydərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2010.- 147 s.

 

Həsənova Gültəkin Ramiz qızı. Tələbələrin özünüreallaşdırmasında demoqrafik amillərin neqativ təsirlərinin aradan qaldırılması yolları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 5804.01. G. R. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 184 s.

 

Həsənova Pərişan Məhərrəm qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında mənəvi tərbiyə məsələləri [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. P. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 135 s.

 

İbrahimov Firədun Nadir oğlu. Təlim prosesində alqoritmik və evridtik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları [Mətn]: pedaqoji e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /F. N. İbrahimov; Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 285 s.

 

İbrahimov Firədun Nadir oğlu. Təlim prosesində alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2006.- 41 s.

 

  İbrahimov Xaləddin Cəlal oğlu. Ünsiyyət mədəniyyəti və şagird kollektivində onun formalaşdırılması yolları [Mətn]: Pedaqoji e.n..dər.almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Tusi N. adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1992.- 18 s.

 

İbrahimova Xoşqədəm Qonaq qızı. Biologiyanın tədrisində fəal təlim metodlarının tətbiqi (VI-VIII siniflər üçün) [Mətn]: Pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13. 00. 02. /X. Q. İbrahimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2006.- 164 s.

 

İlyasov Hamlet Vəli oğlu. Ailədə kiçik məktəb yaşlı uşaqlarla vətəndaşlıq tərbiyəsi üzrə aparılan işin imkanları və yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 H. V. İlyasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 129 s.

 

İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanmasının pedaqoji əsasları ped. e. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /M. İ. İlyasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2011.- 357 s.

 

İlyasov Müseyib İbrahim oğlu. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanmasının pedaqoji əsasları [Mətn] : ped. e. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /M. İ. İlyasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU B., 2011.- 57 s.

 

İmanov Ələsgər Cəfər oğlu. "İnformatika və informasiya texnologiyaları" kursu üzrə şagirdlərin modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yolları və vasitələri (X-XI siniflər) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5801.01. Ə. C. İmanov; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akademiyası, Kibernetika İn-tu.-Naxçıvan., 2013.- 175 s.

 

İmanova Lalə Hamlet qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda kəkələmənin korreksiyası üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5801.05. L. H. İmanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 22, [1] s.

 

İmanova Sevda Rafiq qızı. Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi prosesində tələbələrin mənəvi tərbiyəsi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /S. R. İmanova ; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.-B., 2010.- 131 s.

 

İsayev İsaxan Abdulla oğlu. Azərbaycanda özəl ali təhsilin problemləri [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /İ. A. İsayev; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2003.- 159 s. 

 

İsayeva Təranə Murad qızı. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində mətn üzərində işin təşkili (V-XI siniflər üzrə) ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 148 s.

 

İsgəndərova Könül Yaşar qızı. Dil fakültələrinin aşağı kurslarında ingilis dilinin zaman formalarının funksional tədrisi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 K. Y. İsgəndərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.,2015.- 185 s.

 

İsmayılov Həşim İsmayıl oğlu. Məktəblilərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsində sinifdənxaric tədbirlərin rolu (Respublikanın kənd ümumtəhsil məktəblərinin iş təcrübəsi əsasında[Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /H. İ. İsmayılov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1994.- 125 s.

 

İsmayılov Həşim İsmayıl oğlu. Məktəblilərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsində sinifdənxaric tədbirlərin rolu (Respublikanın kənd ümumtəhsil məktəblərinin iş təcrübəsi əsasında[Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 26 s.

 

İsmayılov Xəqani Eldar oğlu. Ali məktəb tələbələrinin şəxsiyyətyönümlü təlimi sağlamlığın qorunması amili kimi [Mətn]: ped. e. n. al.dər. a. üçün təq. ed. dis.:13.00.01. /X. E. İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2008.- 155 s.

 

İsmayılov İsa Namaz oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin nəzəri və praktik problemləri [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /İ. N. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2010.- 300 s.

 

İsmayılova Aygün İdris qızı.  Şagirdlərin səxavət tərbiyəsində şərq dəyərlərindən istifadə: Aspekt: əliaçıqlıq və xeyirxahlıq : (Ümümtəhsil məktəblərində əxlaqi söhbət materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər-nin iddiası üçün təqdim olunmuş dis.: 13.00.01. /A. İ. İsmayılova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1997.- 130 s. 

 

İsmayılova Elmira Əli qızı. Yuxarı siniflərin ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi yollarl [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /E. Ə. İsmayılova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 146 s.

 

İsmayılova Mənsurə Qardaşxan qızı. Folklor materiallarından istifadə şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin vasitələrindən biri kimi : (Şirvan folklor materialları əsasında) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. M. Q. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 161 s.

 

İsmayılova Nigar Ramiz qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişafı (1918-1920-ci illər və müasir dövr) ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01 /N. R. İsmayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.-B., 2010.- 156 s.

 

İsmayılova Rəna Cahangir qızı. İxtisas fakültələrinin birinci kurslarında standart ingilis dili tələffüzünün öyrədilməsinin səmərəli yolları (Azərbaycan dili auditoriyasında) [Mətn]: ped. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. R. C. İsmayılova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2011.- 159 s.

 

İsmayılova Təranə İmran qızı. Təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan dili tədrisinin inkişaf yolları (XX əsrin 30-90-cı illəri) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /T. İ. İsmayılova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2007.- 157 s.

 

İsmayılova Vüsalə Məmmədqulu qızı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin formalaşdırılması üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5804.01. V. M. İsmayılova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2013.- 153 s.

 

Kamal Asadpour Mahmod oğlu. Təlimin səmərəsinin yüksəldilməsində müasir pedaqoji texnologiyalardan istifadənin imkanları və yolları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. Kamal Asadpour Mahmod oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 152 s.

 

  Kamilova Nərmin Mübariz qızı. Musiqi məşğələlərində şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə işin imkan və yolları (ümumtəhsil məktəblərinin materialları əsasında) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 N. M. Kamilova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2016.- 187 s.

 

Kazdal Vəfa Tofiq qızı. İngilis dilinin tədrisində kommunikativ yanaşma və onun tətbiqinə təsir göstərən amillər [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /V. T. Kazdal; Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2006.- 144, [6] s.

 

Kazdal Vəfa Tofiq qızı. İngilis dilinin tədrisində kommunikativ yanaşma və onun tətbiqinə təsir göstərən amillər [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2006.- 19 s.

 

 Kazımov Məmməd Salman oğlu. Orta peşə ixtisas təhsilinin məzmununun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: (pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəblərinin materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al.dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. S. Kazımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 148 s.
 

Kazımov Zahir Fərhad oğlu. İnformasiya texnologiyaları şəraitində ali pedaqoji məktəb tələbələrinin idrak fəaliyyətinin efektliyini yüksəltmək problemləri (Pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursu əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Z. F. Kazımov; zərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 151 s.

 

Kərimli Tahir Mehdixan oğlu. Mir Möhsün Nəvvab Qarabağinin pedaqoji görüşləri [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /T. M. Kərimli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2005.- 167 s.

 

Kərimli Tahir Mehdixan oğlu. Mir Möhsün Nəvvab Qarabağinin pedaqoji görüşləri[Mətn] : ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01 T. M. Kərimli ; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2005.- 28 s.

 

Kərimov Feruz Hacıbala oğlu. Azərbaycan orta məktəb şagirdlərinin xarici dil üzrə şifahi nitq bacarıq və vərdişlərinin inkişafında sinifdənxaric işlərinin rolu və yeri (ingilis dili materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Dillər Universiteti.-B., 2008.- 22 s.

 

Kərimov Mahir Qəşəm oğlu. Pedaqoji institutlarda yerşünaslıq kursunun ekologiya və təbiəti mühafizə kursları ilə əlaqəli tədrisinin tələbələrin ekoloji mədəniyyətinin inkişafına və pedaqoji hazırlığına təsiri [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 13.00.01. /M. Q. Kərimov; AETPEİ.-B., 1993.- 183 s. 

 

Kərimov Vaqif Yəhya oğlu. Gənc valideynlərlə pedaqoji maarifin təşkili və kiçik yaşlı məktəblilərin təlim əməyinə onun təsiri [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.01. /V. Y. Kərimov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1996.- 197 s.

 

Kərimova Elmira Mahmud qızı. Psixi inkişafda ləngiməsi olan kiçikyaşlı məktəblilərlə korreksion işin təşkili [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5805.01. E. M. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 20 s.

 

Kərimova Firəngiz Yəhya qızı. Məktəbdaxili idarəetmənin modernləşdirilməsi texnologiyası [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. F. Y. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 176 s. 

 

Kərimova Gülarə. Dərsdənkənar vaxtlarda ibtidai sinif şagirdlərinin əməksevərlik tərbiyəsi üzrəişin sistemi [Mətn]: pedaq. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01 /G. Kərimova; Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 157 s.

 

Kərimova Gülarə Hüseynağa qızı. Dərsdənkənar vaxtlarda ibtidai sinif şagirdlərinin əməksevərlik tərbiyəsi üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. di-nın avtoreferatı.: 13.00.01. /G. H. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 26 s.

 

 

Kərimova Lalə Adil qızı. Əyanilik kiçik yaşlı məktəblilərdə təlimə marağı artıran prinsip kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. L. A. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.-B., 2014.- 155 s.

 

 

Kərimova Maya Rəhim qızı. Uşaqların şifahi nitqinin inkişafında bağça ilə məktəb arasında varisliyin imkanları və yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5801.01. M. R. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 159 s.

 

 

Kərimova Sevda Yaqub qızı. Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında tərbiyə məsələləri [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. Y. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2005.- 143 s.

 

 

Kərimova Sevinc Arif qızı. İlkin pedaqoji kadr hazırlığında müəllim-tələbə münasibətlərinin səmərəli təşkili yolları [Mətn]: pedaqogika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5804.01. S. A. Kərimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 23 s.

 

Kərimova Sevinc Arif qızı. İlkin pedaqoji kadr hazırlığında müəllim-tələbə münasibətlərinin səmərəli təşkili yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis. 5804.01 S. A. Kərimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 125 s.

 

Kərimova Zülfiyyə Məhərrəm qızı. Diyarşünaslıq materialları vasitəsilə məktəblilərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi: (Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərində tarix, coğrafiya və ədəbiyyat fənləri üzrə) [Mətn]: Pedaqogika .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2004.- 33 s.

 

 

Kərimova Zülfiyyə Məhərrəm qızı. Diyarşünaslıq materialları vasitəsilə məktəblilərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi (Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərində tədris olunan tarix, coğrafiya və ədəbiyyat fənlərinin materialları əsasında) [Mətn]: pedaqogika . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Z. M. Kərimova; Təhsil Problemlər İn-tu.- B., 2004.- 130 s.

 

 

Kurt İbrahim Yusif oğlu. Azərbaycan və Türkiyə uşaq ədəbiyyatında mənəvi tərbiyə məsələləri : 1908-1940-cı illər [Mətn]: ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 13.00.01 /İ. Y. Kurt ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti. -B., 2010. -141 s.

 

 

Qafarova Mehriban Ərzuman qızı. Biologiyanın tədrisinin istehsalatla əlaqələndirilməsinin imkan və yolları: müstəqil işlər əsasında [Mətn]: pedaqoji .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.02. /M. Ə. Qafarova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2001.- 205 s.

 

 

Qafarova Mehriban Ərzuman qızı. Biologiyanın tədrisinin istehsalatla əlaqələndirilməsinin imkan və yolları: müstəqil işlər əsasında [Mətn]: Pedaqoji .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 25 s.

 

 

Qafarova Pərvin Muhəməd qızı. Orta məktəbdə biologiyanın tədrisində ekoloji biliklərin formalaşdırılması üzrə işin sistemi (X-XI siniflər üzrə) [Mətn]: ped. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. P. M. Qafarova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 141 s.

 

 

Qarayeva Nərgiz Sadıq qızı. Biologiya fənninin bitkilər kursunun tədrisində Azərbaycan florasının öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. N. S. Qarayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 154 s.   

 

Qardaşov Rəşad Əhmədxan oğlu. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsili (yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01 R. Ə. Qardaşov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2015.-175 s.

 

Qasımova Afaq Qasım qızı. Tarixi şəxsiyyətlərə dair materialların öyrənilməsi yeniyetmələrin tərbiyəsinin vasitəsi kimi [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /A. Q.Qasımova; Gəncə Dövlət Un-ti.- B., 2004.- 157 s.

 

  Qasımova Aynur Mobil qızı. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat və informatika fənlərinin əlaqəli tədrisində İKT- dən istifadə (V-IX siniflərdə) [Mətn] : pedaqogika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 A. M. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2017.- 174 s.

 

Qasımova Aysel Tofiq qizi. Ailə himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial reabilitasiyasının təşkili istiqamətində həyata keçirilən sosial siyasətin metodoloji aspektləri [Mətn] : iqtisad üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5304.01 A. T. Qasımova ; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.- B., 2016.- 168s.

 

Qasımova Dilarə Şahmar qızı. Peşə liseyi şagirdlərinin ixtisas hazırlığının yüksədilməsində yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi (modelçi-dərzi peşəsi üzrə) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. D. Ş. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 131 s.

 

Qasımova Elmira Canəhməd qızı. Azərbaycanda ali pedaqoji təhsil: (1920- iyun 1941-ci illər) [Mətn]: tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 07.00.02. /E. C. Qasımova; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1992.- 138 s.

 

Qasımova Elmira Canəhməd qızı. Azərbaycanda ali pedaqoji təhsil: (1920- iyun 1941-ci illər) [Mətn]: Tarix e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 07.00.02. /N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1995.- 29 s.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsinin nəzəriyyə və təcrübəsi (V-IX siniflərin ədəbiyyat və Azərbaycan tarixifənləri üzrə) [Mətn]: Pedoqoji e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /L. N. Qasımova; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 303 s.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsinin nəzəriyyə və təcrübəsi [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2006.- 49 s.

 

Qasımova Südabə Həsənalı qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsində tarix və mədəniyyət abidələrindən istifadə [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər. almaq üçün təqdim edilmiş dis.: 13.00.01. /S. H. Qasımova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu .-B., 1999.- 121 s.

 

Qədimbəyli Məhcəbin Əsgər qızı. Kiçikhəcmli folklor nümunələrində tərbiyə məsələləri (Naxçıvan folkloru əsasında) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5804.01 M. Ə. Qədimbəyli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2015.- 181 s.

 

Qədimova Xanım Hüseyn qızı. İnternat məktəblərində yeniyetmələrin böyüyə hörmət tərbiyəsinin imkan və yolları ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 13.00.01. /X. H. Qədimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 136 s.

 

Qədirov Sədrəddin Gülbala oğlu. Ali məktəblərdə tədrisin intensivləşdirilməsində didaktik sistemlərin rolu və funksiyaları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. G. Qədirov; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2003.- 147 s.

 

Qəhrəmanov Cəbrayıl. Abasqulu Abaszadənin elmi-pedaqoji irsindən məktəblərdə istifadə [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /C. Qəhrəmanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 2000.- 182 s.

 

Qəhrəmanova Aytən Fikrət qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında xalq maarifinin təşkili yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /A. F. Qəhrəmanova; Az.ETPEİ.-B., 1993.- 180 s.

 

Qəhrəmanova Səbirə Malik qızı. Xarici dil dərslərində şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi ( İngilis, alman, fransız dilləri materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /S. M. Qəhrəmanova; N.Tusi ad. Azər. Döv. Ped. Un-ti.-B., 1994.- 140 s.

 

Qəmbərov Arzuman Qəmbər oğlu. Orta məktəbdə diyarşünaslıq materiallarından istifadənin şagirdlərin bilik keyfiyyətinə və əmək hazırlığına təsiri [Mətn]: ped. . d. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Q. Qəmbərov; Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 149 s.

 

Qəmbərov Arzuman Qəmbər oğlu. Orta məktəbdə diyarşünaslıq materiallarından istifadənin şagirdlərin bilik keyfiyyətinə və əmək hazırlığına təsiri: (VI-IX siniflər üzrə biologiyadan proqram materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji .n..dər. iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 36 s.

 

Qəribova Arifə Hacıbaba qızı. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi üzrə işin təşkili [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. A. H. Qəribova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2014.- 162 s.

 

Qocayev Vəli Muğan oğlu. Azərbaycan ali texniki məktəblərində fizika kursunun məzmunu, tədris metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn] : ped. e. dok. e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. M. V. Qocayev ; Azərb. Resp. Təhs. Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 249 s.

 

Qocayeva Gülarə Məhəmməd qızı. Mehdi Hüseyn yaradıcılığında tərbiyə məsələləri ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /G. M. Qocayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2010.- 138 s.

 

Qocayeva Gülnaz Tapdıq qızı. Tələblərdə vahidlik prinsipinin tətbiqi xüsusiyyətləri (məktəbəqədər yaş dövrü) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /G. T. Qocayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 134 s.

 

Qocayeva-Məmmədova Gülnarə Nadir qızı. Gürcüstan Demokratik Respublikasında azərbaycanlıların təhsili (1918-1921- ci ildə) [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /G. N. Qocayeva-Məmmədova; BDU.-B., 2003.- 164 s.

 

Quliyev Dilqəm Qasım oğlu. Kiçik yaşlı məktəblilər və yeniyetmələrdə bədən tərbiyəsi və idmana marağın tərbiyə edilməsi üzrə işin sistemi (Azərbaycan Respublikası ailələrinin təcrübəsi əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. təq. ed. dis. işi: 13.00.01. /D. Q. Quliyev; Azərb. Resp. ETPEİ.-B., 1994.- 148 s.

 

Quliyev Dilqəm Qasım oğlu. Kiçik yaşlı məktəblilər və yeniyetmələrdə bədən tərbiyəsi və idmana marağın tərbiyə edilməsi üzrə işin sistemi (Azərbaycan Respublikası ailələrinin təcrübəsi əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 22 s., cədvəl.

 

  Quliyev Niftalı Tanverdi oğlu. Azərbaycan Respublikası təhsil sistemində fiziki tərbiyyə və idman işlərinin yenidən qurulmasının əsas istiqamətləri [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.ücün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01./Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2004.- 26 s.

 

 Quliyev Niftalı Tanverdi oğlu. Azərbaycan Respublikası təhsil sistemində fiziki tərbiyyə və idman işlərinin yenidən qurulmasının əsas istiqamətləri [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a. ücün təq. ol. dis.: 13.00.01. /N.T.Quliyev; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2004.- 119 s.

 

Quliyev Sabir Dadaş oğlu. Məktəblilərin musiqi tərbiyəsində Azərbaycan musiqisindən istifadənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: ped. . d-ru. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. D. Quliyev; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 1996.- 322 s.   

 

Quliyeva İradə Qabil qızı. Fiziki və psixi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ibtidai sinif şagirdlərinin təhsilinə kompleks köməyin təşkili yolları: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreveratı: 13.00.01., 13.00.03. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2003.- 25 səh.

 

Quliyeva İradə Qabil qızı. Fiziki və psixi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ibtidai sinif şagirdlərinin təhsilinə kompleks köməyin təşkili yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01., 13.00.03. /İ. Q.Quliyeva; Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 145 s.

 

Quliyeva Kəmalə Rafiq qızı. Heydər Əliyev irsində mənəvi tərbiyə məsələləri [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01 K. R. Quliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2012.- 151 s.

 

Quliyeva Kəmalə Rüstəm qızı. Yuxarı sinif şagirdlərinin müəllimlik peşəsinə istiqamətləndirilməsinin pedaqoji əsasları [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /K. R. Quliyeva; Azərb. Döv. Ped. İn-tu. -B., 1998. -174 s.

 

Quliyeva Tahirə Abdürrəhman qızı. Azərbaycan dili dərslərində fonetik təhlildən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /T. A. Quliyeva; Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2004.- 149 s.

 

Quliyeva Tahirə Abdürrəhman qızı. Azərbaycan dili dərslərində fonetik təhlildən istifadə üzrə işin sistemi : Pedaqoji .n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı : 13.00.02. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 23 səh.

 

Qurbanov Mahal Şaban oğlu. Müasir dövrdə VIII-XI sinif şagirdlərinin əxlaqi münasibətlərinin formalaşdırılması problemləri ped. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. Ş. Qurbanov ; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2008.- 295 s.

 

Qurbanov Vaqif Tapdıq oğlu. Azərbaycan dilinin təlimində fəndaxili əlaqələrdən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5801.01. V. T. Qurbanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2015.- 40 s.

 

Qurbanov Vaqif Tapdıq oğlu. Azərbaycan dilinin təlimində fəndaxili əlaqələrdən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. V. T. Qurbanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 270 s.

 

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun nəzəri və praktiki istiqamətlərdə tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları və vasitələri ped. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /M. C. Mahmudov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.-B., 2006.- 274 s.

 

Mahmudova Gülnaz Hacıömər qızı. Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil sistemində humanitar sahələr üzrə kadr hazırlığı (1991-2005-ci illər) [Mətn] : tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5503.02 G. H. Mahmudova ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.,2010.- 164 s.

 

Mahmudova Könül Faiq qızı. Təlim prosesində şagirdlərin fizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması (yeniyetməlik yaş dövrü) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. K. F. Mahmudova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2012.- 134 s.

 

Mahmudova Rəhimə Mahmud qızı. Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin imkanları və yolları (pedaqoji fənlərin tədris materialları əsasında: Pedaqoji .n..dər. lmaq üçün təqdim edilmiş dis-nın vtoreferatı:13.00.01. /Azərbaycan dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2003.- 30 səh.

 

Mahmudova Rəhimə Mahmud qızı. Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin imkanları və yolları (pedaqoji fənlərin tədris materialları əsasında) [Mətn]: ped. .n.l.dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /R. M. Mahmudova; BDU.-B., 2003.- 164 s.

 

Mehdiyeva Sədaqət Ağarəhim qızı. Ustadnamələrdə tərbiyə məsələləri fəls. d-ru elmi dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. A. Mehdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2010.- 205 s.

 

Mehdiyeva Şəfiqə Məhəmməd qızı. Fizikanın tədrisində analogiyalardan istifadənin imkan və yolları [Mətn]: ped. e..n..al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Ş. M. Mehdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tex. Un-ti.- B., 2007.- 138 s., şək., cədv.

 

Mehmet Şimşek Ramazan oğlu. İbtidai siniflərdə tədris resursları şagirdlərin ətraf aləmi dərketmə vasitəsi kimi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 Ş. R. Mehmet; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2015.- 134 s.

 

Mehralıyeva Bəsti İsa qızı. Ana dili təlimində dil qaydalarının öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5801.01. B. İ. Mehralıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 26 s.

 

Mehralıyeva Bəsti İsa qızı. Ana dili təlimində dil qaydalarının öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. B. İ. Mehralıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2014.- 171 s.

 

Mehrəliyeva Jalə Fuad qızı. İngilis dili fakültələrinin aşağı kurslarında sərbəst söz birləşmələri tədrisinin imkan və yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. J. F. Mehrəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2013.- 140 s.

 

Mehtiyev Əli Əyyub oğlu. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində şagirdlərin fiziki hazırlığı və vətənpərvərlik tərbiyəsi: (Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq dastanlarının materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /Ə.Ə. Mehtiyev; N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti.-B., 1997.- 139 s.

 

Mədədov Polad Yadulla oğlu. Azərbaycanda özəl türk məktəblərinin (liseylərinin) formalaşması və inkişafı [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /P. Y. Mədədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti. -Naxçıvan , 2007. -131 s.

 

Məhərrəmova Elza Xanış qızı. İbtidai siniflərdə interaktiv və ənənəvi metodlardan vəhdətdə istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 5804.01. E. X. Məhərrəmov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2012.- 139 s.

 

Məhərrəmova Həbibə Əyyub qızı. N. Tusinin pedaqoji irsindən istifadənin V-XI sinif şagirdlərinin əxlaq tərbiyəsində təsiri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. H. Ə. Məhərrəmova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 166 s.

 

Məhərrəmova Zemfira İsmayıl qızı. İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə məcmuəsində tərbiyə problemi (1970-2002-ci illər)[Mətn]: pedaqoji e n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Z.İ. Məhərrəmova; Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 168 s.

 

Məlikov Məlik Şixbala oğlu. Yuxarı sinif şagirdlərinin özünütərbiyəsi üzrə işin sistemi [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dərəcəsinin iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /M. Ş.Məlikov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1998.- 180 s.

 

Məmmədbəyova Tahirə. İbtidai sinif şagirdlərinə ekoloji biliklərin verilməsində etnopedaqoji materiallardan istifadənin forma və yolları [Mətn]: pedaqoji e. n. al. dər. a üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /T.Məmmədbəyova; ADPU.- B., 2004.- 147 s.

 

Məmmədli Lalə Akif qızı. Tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. L. A. Məmmədli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 142 s.

 

Məmmədov Bəhruz Qibləli oğlu. Ali məktəbdə kimya fənninin tədrisində fizika elementlərindən istifadənin vasitələri, yolları və didaktik imkanları [Mətn]: pedaqoji. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /B. Q. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Döv. Un-ti.-B., 2004.- 174 s.

 

Məmmədov Fərhad Məhəmməd oğlu. Şagirdlərin ilk peşə ixtisas təhsili keyfiyyətinin yüksəldilməsində ümumtexniki hazırlığın rolu: (maşınqayırma peşələri üzrə) [Mətn] : ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 F. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.,2010.- 176 s.

 

Məmmədov Fərhad Məhəmməd oğlu. Şagirdlərin ilk peşə ixtisas təhsili keyfiyyətinin yüksəldilməsində ümumtexniki hazırlığın rolu: (maşınqayırma peşələri üzrə) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı:13. 00. 01. /F. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2010.- 24 s.

 

Məmmədov Firidun Zirəddin oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində bədən tərbiyəsinin biologiya və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənləri ilə əlaqəsi [Mətn]: ped n.l. dər. .üçün təq.ol.dis.: 13.00.01. /F.Z. Məmmədov; ADPU.- B., 2005.- 169 s., cədvəl, şək.

 

Məmmədov Firidun Zirəddin oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərində bədən tərbiyəsinin biologiya və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənləri ilə əlaqəsi : Pedaqoji .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 2005.- 26 səh.

 

Məmmədov Həsənbala Məhəmməd oğlu. Azərbaycan dili dərslərində informasiyaların sıxlaşdırılması təlimin səmərəliliyinin əsas şərti kimi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. H. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 161, [20] s.

 

Məmmədov İbrahim İsmayıl oğlu. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsinin forma və metodları (VI-IX siniflərdə coğrafiya və biologiya fənlərinin materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər-nin iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /İ. İ. Məmmədov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1997.- 166 s. 

 

Məmmədov İsa Əli Oğlu. Orta məktəblərdə psixoloji xidmət üzrə işin sistemi [Mətn]: Psixologiya e. d-ru. a. dər.iddiası üçün dis.: 19.00.07. /İ. Ə. Məmmədov; Azərb. Resp.Təhsil Problemləri ins-tu. -B., 2005.- 301 s.

 

Məmmədov İsa Əli oğlu. Orta məktəbdə psixoloji xidmət üzrə işin sistemi: Psixologiya e.d-ru a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 19.00.07 /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 54 səh.

 

Məmmədov Qəndalı. V-VIII siniflərdə lirik əsərlərin tədrisi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Q. Məmmədov; Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- B., 2007.- 134 s.

 

Məmmədov Qəndalı. V-VIII siniflərdə lirik əsərlərin tədrisi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı.: 13.00.02. /Q. Məmmədov; Azərb. Döv. Ped. İn-tu.-B., 2007.- 27 s.

 

Məmmədov Oqtay İslam oğlu. Təlim prosesində şagirdlərin biliklərə marağının formalaşdırılmasının səmərəli yolları: V-IX siniflərdə fizika və riyaziyyat tədrisi materialları əsasında [Mətn]: Pedaqoji e.n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1992.- 24 s.

 

Məmmədov Sahib. Cəfər Cabbarlının yaradıcılığında təlim tərbiyə məsələləri və ümumtəhsil məktəblərində onlardan istifadə imkanları [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /S.Məmmədov; Gəncə Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 162 s.

 

Məmmədov Şahkərəm Mirzəməmməd oğlu. İbtidai sinif müəlliminin tərbiyəvi fəaliyyətə hazırlanmasının pedaqoji-psixoloji əsasları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. Ş. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2011.- 135 s.

 

Məmmədov Şaiq Murtuzəli oğlu. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsində milli dəyərlərdən istifadə (Ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərində humanitar fənlərin tədrisi materialları əsasında) [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər-nin iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Ş. M. Məmmədov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.-B., 1997.- 148 s.

 

Məmmədov Tofiq Əhməd oğlu. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində təfəkkürün formalaşmasının fərdi komputerden istifadə etməklə səmərəliliyinin artırılması [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:13.00.02 /T. Ə.Məmmədov; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 140 s.

 

Məmmədov Vaqif Cəfər oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitunun yaranma tarixi və inkişaf yolu: Tarix n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 07.00.02. Naxçıvan Dövlət Universiteti.-Naxçıvan., 2001.- 24 s.

 

Məmmədov Vaqif Cəfər oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitunun yaranma tarixi və inkişaf yolu [Mətn]: tarix n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02. /V. C.Məmmədov; Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2001.- 145 s.

 

Məmmədov Vədud Əhməd oğlu. Ali məktəblərdə pedaqoji kadrların hazırlanmasına demoqrafik amillərin təsirinin aradan qaldırılması yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /V. Ə. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Aərb. Respublikasının Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 169 s.

 

Məmmədov Zakir Ələkbər oğlu. Görkəmli Azərbaycan idmançılarının həyat və idman fəaliyyəti ali məktəb tələbələrinin fiziki tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 13.00.01. Z. Ə. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2012.- 150 s.

 

Məmmədova Afət Əmir qızı. Yardımçı məktəblərin ibtidai siniflərində fonetik anlayışların mənimsənilməsi işinin təşkili ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis. : 13.00.03. /A. Ə. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 141 s.

 

Məmmədova Ayşə Musa qızı. Uşaq bağçasında beşyaşlıların məktəbə hazırlanması üzrə işin sistemi [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 5804.01 A. M. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2010.- 146 s.

 

Məmmədova Aytəkin Telman qızı. Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafında professor Əhməd Seyidovun rolu ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /A. T. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2012.- 153 s.

 

Məmmədova Elnarə Nəcəf qızı. Azərbaycanda ümumtəhsil məktəb dərsliklərinin inkişaf istiqamətləri (1991-2007-ci illər) ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /E. N. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp.Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 187 s.

 

Məmmədova Esmira Fərhad qızı. İbtidai siniflərdə morfologiyanın tədrisi prosesində nitq inkişafı üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 5801.01. E. F. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.-B., 2010.- 136 s.

 

Məmmədova Gülnar Rasim qızı. Uğursuz ailənin yeniyetməyə mənfi təsirinin neytrallaşdırılmasının pedaqoji şərtləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. G. R. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2016.- 130 s.

 

Məmmədova Günel Nurəddin qızı. Sultan Məcid Qənizadənin yaradıcılığında təhsil-tərbiyə məsələləri [Mətn] : ped. üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01 G. N. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2014.- 163 s.

 

Məmmədova Günel Ramiz qızı. V-IX sinif şagirdlərinin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olması üzrə işin sistemi ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /G. R. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 158 s.

 

Məmmədova İradə Ağaəli qızı. Azərbaycan musiqisinin böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların bədii zövqünün inkişafına təsiri [Mətn]: pedaqoji .n..dər-nin iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /İ. A.Məmmədova; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1994.- 120 s.

 

  Məmmədova İsmət Məmməd qızı. Naxçıvanda pedaqoji təhsilin inkişafı (1917-1977-ci illər) [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər-nin iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /İ. M. Məmmədova; AETPEİ.-B., 1993.- 141 s. 

 

Məmmədova İsmət Məmməd qızı. Naxçıvanda pedaqoji təhsilin inkişafı (1917-1977-ci illər) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər-nin iddiası üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1994.- 30 s.

 

Məmmədova Könül Ələddin qızı. III-IV siniflərdə yaradıcı yazılı inşaların öyrədilməsi üzrə işin təşkili [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /K. Ə. Məmmədova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elimlər İnstitutu.-B., 2000.- 149 s.

 

Məmmədova Qəsirə Tofiq qızı. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində Azərbaycan muğamlarından istifadənin imkan və yolları [Mətn] : ped. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 13.00.01. /Q. T. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2009.- 148 s.

 

Məmmədova Mehriban Fərman qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərin ailə tərbiyəsində qarşıya çıxan çətinliklər və bunların aradan qaldırılması yolları [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. F. Məmmədova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elımlər İnstitutu. -B., 1998.- 124 s., [112-124] tab. s.

 

Məmmədova Məhbubə Ərziman qızı. Qloballaşma şəraitində ümumi təhsilin məzmununun pedaqoji problemləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5804.01. M. Ə. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 28 s.

 

Məmmədova Məhbubə Ərziman qızı. Qloballaşma şəraitində ümumi təhsilin məzmununun pedaqoji problemləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 M. Ə. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsi Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 174 s.

 

Məmmədova Münəvvər Firudin qızı. Orta məktəbdə ingilis dilinin intensiv tədrisində kommunikativlik [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /M.F. Məmmədova; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 148 s.

 

Məmmədova Natella Allahverdi qızı. Tələbələrin mədəniyyətlərarası ünsiyyətə metodik hazırlığının bilinqvistik aspektləri (pedaqoji universitetin III kurs tələbələri ilə iş təcrübəsi üzrə) pedaqoji e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /N. A. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-B., 2010.- 300 s.

 

Məmmədova Nərminə İsrafil qızı. Test abituriyentlərin bilik və bacarıqlarının üzə cıxarılmasının vasitəsı kimi [Mətn]: ped. . n. l. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /N. İ. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 167 s.

 

Məmmədova Rəşidə Hamlet qızı. "Molla Nəsrəddin" jurnalında təhsil və tərbiyə məsələləri [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru al. dər. . üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01. /R. H. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Dövlət. Un-ti.-Naxçıvan , 2011.- 12s.

 

Məmmədova Rəşidə Hamlet qızı. "Molla Nəsrəddin" jurnalında təhsil və tərbiyə məsələləri pedaqogika üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /R.H.Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 137 s.

 

Məmmədova Südabə Kamil qızı. Ali məktəblərdə tələbələrin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsində çoxballı sistemin tətbiq edilməsi təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis. : 13.00.01. /S. K. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan , 2010.- 168 s.

 

Məmmədova Yeganə Qurban qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin inkişaf tarixi (1991-2015) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Y. Q. Məmmədova ; AMEA, Naxçıvan bölməsi.-Naxçıvan., 2017.- 140 s.

 

Məmmədzadə Rəhiməxanım Rzabala qızı. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili üzrə qrammatik anlayışların mənimsədilməsi şagirdlərin idrak fəaliyyətinin mühüm vasitəsi kimi [Mətn] ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 R. R. Məmmədzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2011.- 171 s.

 

Məmmədova Ümhani Rafiq qızı. İbtidai siniflərdə təlim prosesinin təşkilində inteqrasiyadan istifadənin imkanları və yolları ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 13.00.01. /Ü. R. Məmmədova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2011.- 153 s.

 

Mənsimov Haqverdi Məhəmməd oğlu. Sinif rəhbərinin tərbiyə üzrə işinin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri (X-Xİ siniflərin materialları əsasında) [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.:13.00.01. /H. M. Mənsimov; Azərb.Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 172 s.

 

Mənsimov Haqverdi Məhəmməd oğlu. Sinif rəhbərinin tərbiyə üzrə işinin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri: X-Xİ siniflərin materialları əsasında [Mətn]: Pedaqoji .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 21 s.

 

Mikayılzadə Lalə Ağa qızı. Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi yolları (fars mənşəli sözlər əsasında) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 L. A. Mikayılzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2010.- 127 s.

 

Mirzəliyeva Nigar Qəzənfər qızı. İqtisadiyyat fakültələrində ingilis dilinin tədrisinin linqvodidaktik problemləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. N. Q. Mirzəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2016.- 191 s.

 

Mirzəyev Ramil Nazim oğlu. Yeniyetmələrin konflikt haqqında subyektiv təsəvvürlərinin psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: psixol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6104.01. R. N. Mirzəyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 160 s.

 

Mirzəyeva Aynur Eldar qızı. Orta məktəbdə biologiyanın tədrisində müasir təlim metodlarının tətbiqi üzrə işin sistemi (X-XI siniflər üzrə) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. A. E. Mirzəyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2011.- 149 s.

 

Mirzəyeva Ləman Mirzəli qızı. Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərində Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili əlaqənin məzmin və formaları [Mətn]: pedoqoji e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.02. /L. M. Mirzəyeva. Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Un-ti- B., 2005. -146 s.

 

Mirzəyeva Ləman Mirzəli qızı. Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərində Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili əlaqənin məzmun və formaları: Pedaqoji .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 26 səh.

 

Mollayeva Elza Əlipaşa qızı. Yeniyetmə qızlarda şərəf və ləyaqət hisslərinin tərbiyə olunması üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /E. Ə.Mollayeva; Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 150 s.

 

Mollayeva Elza Əlipaşa qızı. Yeniyetmə qızlarda şərəf və ləyaqət hisslərinin tərbiyə olunması üzrə işin sistemi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2006- 25 s.

 

Muradova Təravət Məmməd qızı. Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəbi tələbələrinin kiçikyaşlı məktəblilərlə dərsdənkənar işə hazırlanması [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /T. M.Muradova; Azərb. Respub. Təhsil Prob. İn-tu.-B., 2004.- 169 s.

 

Muradova Zəhra Bilal qızı. Azərbaycanda kimyanın tədrisi metodikasının inkişafı [Mətn]: ped. . d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. Z. B. Muradova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 279 s.

 

Murquzov Ehtibar Nəcəfəli oğlu. Nəsrəddin Tusinin pedaqoji-psixoloji görüşləri ped. e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /E. N. Murquzov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2010.- 137 s.

 

Musayev Əziz Həsən oğlu. İbtidai siniflərdə riyaziyyatdan didaktik oyunlar və əyləncəli çalışmalar şagirdlərin təlim fəallığının artırılması vasitəsi kimi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün dis.: 13. 00. 02. /Ə. H. Musayev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 153 s.

 

Musayev Novruz İsa oğlu. Ali tibb təhsil müəssisələrində tibbi və bioloji fizikanın tədrisinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn] ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. N. İ. Musayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2013.- 305 s.

 

Mustafayev Natiq Kamal oğlu. Azərbaycan xalq rəqsi melodiyalarının fortepiano üçün işləmələrindən musiqi fənlərinin tədrisində istifadə sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. N. K. Mustafayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.-B., 2015.- 132 s.

 

Mürsəlov İsmayıl Hüseyn oğlu. Gənc nəslin estetik tərbiyəsində musiqinin yeri və əhəmiyyəti [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /İ. H. Mürsəlov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2006.- 141 s.

 

Mürşüdlü Məlahət Cəfər qızı. Abdulla Şaiq Talıbzadənin pedaqoji fəaliyyəti və onun "nümunə məktəbibi" nin təlimin yeni məzmunda qurulmasında rolu [Mətn] : ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. M. C. Mürşüdlü ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 135 s.

 

Müslümov Zakir Təhməz oğlu. Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə tələbələrin mənəvi tərbiyəsinin imkanları və yolları [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 /Z. T. Müslümov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1997.- 138 s.

 

Nağıyeva İradə İsa qızı. Ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işinin təşkili [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. İ. İ. Nağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliy, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2016.- 159 s.

 

Nağıyeva Lamiə Nizami qızı. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifpərvərlərinin təhsilin demokratikləşdirilməsi uğrunda mübarizəsi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. L. N. Nağıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə., 2012.- 148 s.

 

Nəbiyeva Cəmalə Oruc qızı. Kompüter texnologiyalarından istifadə şagirdlərin fəallaşdırılması vasitəsi kimi [Mətn]: ped. . n. l. dər.. üçün təq. ed. dis.:13.00.01. /C.O.Nəbiyeva; ARTN Təhsil Prob.İn-tu.- B., 2005.- 155 s.

 

Nəbiyeva Cəmalə Oruc qızı. Kompüter texnologiyalarından istifadə şagirdlərin fəallaşdırılması vasitəsi kimi: Pedaqoji .n.. dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 24 səh.

 

Nəbiyeva Şəlalə Zahid qızı. İbtidai siniflərdə folklor nümunələrinin tədrisi yolları: Pedaqoji .n.. dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2004.-27 səh.

 

Nəbiyeva Şəlalə Zahid qızı. İbtidai siniflərdə folklor nümunələrinin tədrisi yolları [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /Ş.Z.Nəbiyeva; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2004.- 163 s.

 

Nəsibova Saidə Nazim qızı. Müəllimin pedaqoji ustalığı fənlərarası əlaqənin səmərəli təşkilinin şərti kimi : (pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəblərinin materialları əsasında) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. N. Nəsibova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə. Döv. Un-ti.-B., 2011.- 125 s.

 

Nəsirova Qanqa Nəriman qızı. Müasir şəraitdə sinifdənxaric iş məktəbdə pedaqoji prosesin əsas formalarından biri kimi (X-XI siniflərin materialları əsasında) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5804.01 Q. N. Nəsirova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2017.- 28, [1] s.

 

Nəzərov Müslüm Hətəm oğlu. Şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsi (Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üzrə) [Mətn]: ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /M. H. Nəzərov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-u.-B., 1997.- 211 s. 

 

Nəzərova Sahibə Müseyib qızı. Azərbaycan dili dərslərində orfoqrafiya lüğətindən istifadənin metodikası [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S. M. Nəzərova; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2007.- 146 s.

 

 Nəzərova Sahibə Müseyib qızı. Azərbaycan dili dərslərində orfoqrafiya lüğətindən istifadənin metodikası [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri inistitutu.-B., 2007.- 26 s.

 

Novruzova Gülşən Fəxrəddin qızı. Orta məktəbdə fizika kursunun tədrisində materiyanın quruluşu barədə müasir biliklərin öyrədilməsi yolları (kvant fizikasının materialları əsasında [Mətn]: ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /G. F. Novruzova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1999.- 102 s.

 

Novruzova Xumar Tofiq qızı. Stereometriya məsələlərinin vektorlar cəbrinin tətbiqi ilə həllində kompyuterlərdən istifadə ped. e. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis. : 13.00.02. /X. T. Novruzova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B., 2011.- 164 s.

 

Nuriyeva Məlahət Rafiq qızı. Ailədə uşağın sosial inkişaf şəraiti və valideynlərlə pedaqoji işin xüsusiyyətləri 013-[Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 5804.01. M. R. Nuriyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 166 s. 

 

Nuriyeva Südabə Həsən-ağa qızı. Şagirdlərin ingilis dilində monoloji nitq vərdişlərinin inkişafı üzrə işin sistemi (ümumtəhsil məktəblərinin IV-V siniflərinin materialları əsasında) ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /S. H. Nuriyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2010.- 133 s.

 

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı: əsas istiqamətlər, metodlar, aktual problemlər [Mətn]: ped. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 13.00.02 V. Ö. Orucov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2014.- 384 s.

 

Orucov Ziyəddin Həsənəli oğlu. Peşə məktəbi və litseylərində ixtisaslı fəhlə kadrları hazırlığının pedaqoji əsasları [Mətn]: Ped .d-ru l. dər. . üçün təq. ed dis.: 13.00.01. /Z.H. Orucov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2005.- 365 s.

 

Orucov Ziyəddin Həsənəli oğlu. Peşə məktəbi və litseylərində ixtisaslı fəhlə kadrları hazırlığının pedaqoji əsasları: Pedaqoji .d-ru .dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti..-B., 2005.- 62 s.

 

Orucova Ceyran Abduləzim qızı. Məktəbə hazırlıq qrupunda uşaqlarda əmək bacarıqlarının formalaşdırılması üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. C. A. Orucova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2013.- 155 s.

 

Özözlü Kamal Əhməd oğlu. Türkiyə Cümhuriyyətində bədən tərbiyəsi və idman ali məktəblərində pedaqoji fənlərin məzmununun müəyyənləşdirilməsi və tədrisi: (1932-1999-cu illər) [Mətn]: Pedaqoji .n..dər. iddisı üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Paşayeva Məhəbbət Novruz qızı. Biologiyanın tədrisində interaktiv təlim metodlarından istifadənin imkanları və yolları (IX-XI siniflərin tədris materialı əsasında) pedaqogika üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 13.00.02. /M. N. Paşayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 154 s.

 

Paşayeva Pəri Şəmsəddin qızı. İbtidai siniflərdə fonetikanın tədrisinin elmi-metodik əsasları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol.dis.: 13.00.02. /P.Ş. Paşayeva; ADPU.-B., 2004.- 136 s.

 

Rəcəbova Almaz Oqtay qızı. Fənlərarası əlaqə ibtidai sinif şagirdlərinin təlim fəaliyyətini inkişaf etdirən mühüm vasitə kimi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /A. O. Rəcəbova; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.-163 s.

 

Rəhimov Ağarəhim Nüsrət oğlu. Azərbaycan dilindən ibtidai kursda sintaksis üzrə materialın öyrədilməsinin nəzəri və praktik əsasları [Mətn]: Pedaqoji e.dr-u. a.dər. almaq üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B., 1994.- 54 s.

 

Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu. Fiziki kamilliyin pedaqoji əsasları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. M. H. Rəhimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2012.- 148 s.

 

Rəhimova Sevinc Ağakərim qızı. İbtidai siniflərdə elmi-kütləvi materialların mənimsənilməsinin vasitə və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /S.A.Rəhimova; Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2004.- 145 s.

 

Rəhimova Sədaqət Əmir qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların müxtəlif fəaliyyət növlərinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsinin elmi-pedaqoji əsasları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01 S. Ə. Rəhimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B.,2011.- 132 s.

 

Rəsulova Sevinc Həmid qızı. Bədii əsərlərin öyrədilməsində ifadəli oxudan istifadənin imkan və yolları (V-IX siniflərdə Azərbaycan ədəbiyyatı materiallarının tədrisi əsasında) ped. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis. : 13.00.02. /S. H. Rəsulova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; ADPU.-B., 2008.- 168 s.  

 

Rəsulova Sevinc Həmid qızı. Bədii əsərlərin öyrədilməsində ifadəli oxudan istifadənin imkan və yolları (V-IX siniflərdə Azərbaycan ədəbiyyatı materialların tədrisi əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a. dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu.-B., 2008.- 26 s.

 

Rüstəmli Tofiq Vahid oğlu. V-IX sinif şagirdlərinin ailə həyatına hazırlanmasında etnopedaqoji materiallardan istifadə üzrə işin imkan və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /T.V. Rüstəmli; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B., 2006.- 148 s.

 

Rüstəmli Tofiq Vahid oğlu. V-IX sinif şagirdlərinin ailə həyatına hazırlanmasında etnopedaqoji materiallardan istifadə üzrə işin imkan və yolları [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B , 2006.- 20 s.

 

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Azərbaycanda pedoqogika elminin inkişaf yolları (1920-1991-ci illər) [Mətn]: Pedaqoji e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.: 13.00.01. /F. A. Rüstəmov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2003.- 388 s.

 

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişaf yolları (1920-1991-ci illər )[Mətn]: ped. d-ru . dər. . üçün təq. ed. dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. /F. A. Rüstəmov; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2003.- 74 s.

 

Rüstəmova Samirə Kamandir qızı. Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində yaradıcı xarakterli məsələlərdən və laboratoriya işlərindən istifadə üzrə işin təşkili yolları [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5801.01 S. K. Rüstəmova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- B.,2015.- 142 s.

 

Rüstəmova Səbinə Vaqif qızı. Müasir təhsil texnologiyaları və pedaqogika tədris kursunun modernləşdirilməsinin bəzi problemləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 S.V. Rüstəmova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 159 s.

 

  Rzayev Musa Tapdıq oğlu. İbtidai siniflərdə riyaziyyat məsələlərinin həlli şagirdlərdə idrak fəallığını artıran vasitə kimi [Mətn] : pedaqogika üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 M. T. Rzayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B., 2016.- 150 s.

 

Rzayeva Firuzə Ədalət qızı. Motivasiya tələbələrdə ingilis dilinə marağın yaradılmasının vasitəsi kimi (dil fakültələrinin I-II kurslarının materialları əsasında) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. F. Ə. Rzayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B 2013.- 134 s.

 

Sadıqova Sona Mirağa qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin inkişaf etdirilməsi üzrə işin sistemi ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. M. Sadıqova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2010.- 153 s.

 

Sadıqova Təranə Buta qızı. Uşaqların məktəb təliminə hazırlanmaları prosesində didaktik oyunlardan istifadənin imkan və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /T.B. Sadıqova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2006.- 159 s.

 

Sadıqova Təranə Buta qızı. Uşaqların məktəb təliminə hazırlanmaları prosesində didaktik oyunlardan istifadənin imkan və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı.: 13.00.01. /T.B. Sadıqova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu.- B , 2006.- 28 s.

 

Salamova Şahnaz Mürsəl qızı. Kiçik yaşlı şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində milli qəhrəmanlar və Qarabağ şəhidlərinin nümunəsindən istifadə yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. ücün təq. ed. dis.: 13.00.01. Ş. M. Salamova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2012.- 132 s.

 

Saraçoğlu Rıfat Nazim Hülakü oğlu. Türkiyə Cümhuriyyətində milli tərbiyə baxımından orta məktəbdə bədən tərbiyəsinin məqsədi və inkişafı: (1923-1999-cu illər) [Mətn]: Pedaqoji .n..dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Seyfullayeva Nərminə Səftər qızı. Orta ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın tədrisi prosesində praktik təlim metodlarından istifadənin yolları: (orta ümumtəhsil məktəblərinin fiziki coğrafiya kurslarının materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər .a. üçün təq.ol. dis.: 13.00.02 /N.S. Seyfullayeva, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İn-tu.-B., 2005.- 164 s.

 

Seyfullayeva Nərminə Səftər qızı. Orta ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın tədrisi prosesində praktik təlim metodlarından istifadənin yolları: (orta ümumtəhsil məktəblərinin fiziki coğrafiya kurslarının materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02 /AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.-B., 2005.- 22 s.

 

Seyid Nüşabə Baba qızı. Pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərinin riyaziyyat kursunda inteqral hesab elementlərinin tədrisi metodikası [Mətn]: ped. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. N. B. Seyid ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.

 

Səfərəliyeva Fəxriyyə Qaryağdı qızı. Məktəb informatika kursunda proqramlaşdırmanın tədrisi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /F. Q. Səfərəliyeva; ADPU.- B., 2007.- 154 s.

 

Səfərəliyeva Fəxriyyə Qaryağdı qızı. Məktəb informatika kursunda proqramlaşdırmanın tədrisi [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2007.- 20 s.

 

Səfərəliyeva Qaratel Bəşir qızı. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması tarixindən: 1955-1993-cu illər [Mətn]: ped. e. n. a.dər-nin iddiası üçün təq. e. dis.: 13.00.01. /Q. B. Səfərəliyeva; Azərb.Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 1997.- 160 s.

 

Səfərli İlqar Seyfəddin oğlu. Ümumtəhsil orta məktəblərdə riyaziyyatın coğrafiya ilə əlaqəli öyrənilməsinin riyaziyyat təlimi keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri [Mətn]: ped. e.n.al. dər.a.üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /İ. S. Səfərli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Sumqayıt, 2007.- 163 s., cədv., şək.

 

Səfərov Naxçıvan Yusub oğlu. Texniki ali məktəblərdə ümumi fizika kursunun təlimində vahid yanaşmanın sistemi [Mətn] : ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01 N. Y. Səfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B., 2016.- 370 s.

 

Səfərova Sevinc Müseyib qızı. Ümumtəhsil məktəblərində vətəndaş təhsilinin nəzəri və təcrübi məsələləri [Mətn] :ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01 S. M. Səfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2009.- 129 s

 

Səmədov Oqtay Cilovxan oğlu. Pedaqoji prosesin səmərəli təşkilində nikbinlik prinsipindən istifadənin imkan və yolları [Mətn]: ped. . n. l. dər. a. üçün təq. ol.dis.: 13.00.01. /O.C.Səmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 150 s.

 

Səmədov Yadigar Babakişi oğlu. Azərbaycan xalq oyun ənənələri və orta ümumtəhsil məktəblərində onlardan istifadə edilməsinin imkan və yolları [Mətn]: ped. e.n.al.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Y. B. Səmədov; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2003.- 139 s.

 

Səmədov Yadigar Babakişi oğlu. Azərbaycan xalq oyun ənənələri və orta ümumtəhsil məktəblərində onlardan istifadə edilməsinin imkan və yolları: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2003.- 22 s.
 

Səmədzadə Fərahim Həşmət oğlu. Azərbaycanda ibtidai riyazi təhsilin inkişaf mərhələləri (1920-2000-ci illər) [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün dis.: 13.00.01. /F.H. Səmədzadə; ADPU.- B., 2005.- 159 s.

 

Səmədzadə Fərahim Həşmət oğlu. Azərbaycanda ibtidai riyazi təhsilin inkişaf mərhələləri (1920-2000-ci illər): Pedaqoji .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2005.- 24 səh.

 

Sərxanlı Nailə Fəxrəddin qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasının pedaqoji problemləri [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01 N. F. Sərxanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B., 2011.- 129 s.

 

Shoureh Kandi Farhad Esmaeil oğlu. Təlim prosesində ibtidai sinif şagirdlərinin islam mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyə olunması ped. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. ücün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Shoureh Kandi Farhad Esmaeil oğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 164 s.

 

Sofuoğlu Ertaş Hasan oğlu. Yeniyetmələrin dünyagörüşünün formalaşmasında islam dəyərlərindən istifadə üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. E. H. Sofuoğlu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2014.- 145 s.

 

Süleymanova Afət Yaqub qızı. Ədəbiyyat dərslərində İKT-dən istifadənin yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis: 13.00.02. A. Y. Süleymanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2009.- 136 s.

 

Sultanova İlhamə Həmid qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli hisslərin formalaşdırılması [Mətn]: psixol. e. n. a. dər. al. dər-nin iddiası üçün təq. ed. dis.: 19.00.07. /İ. H. Sultanova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu.-B., 2000.- 132 s.   

 

Şahbazova Qızıltac Tarverdi qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərin nümunələr vasitəsilə mənəvi tərbiyəsi (Naxçıvan Muxtar Respublikası məktəblərinin materialları əsasında) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Q.T.Şahbazova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 129 s., cədvəl.

 

Şahbazova Qızıltac Tarverdi qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərin nümunələr vasitəsilə mənəvi tərbiyəsi (Naxçıvan Muxtar Respublikası məktəblərinin materialları əsasında) [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.- B., 2006.-24 s.

 

Şahmurova Aidə Mustafa qızı. Təlim xarakterli təcrübələrin qoyulması, dərsdə ondan səmərəli istifadənin imkan və yolları [Mətn]: (ümumtəhsil məktəbinin VI-VII siniflərinin təbiət fənləri üzrə): Pedaqoji e. n. a.dər.a.üçün dis.: 13.00.01 /A. M. Şahmurova; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1994.- 163 s.

 

Şahmurova Aidə Mustafa qızı. Təlim xarakterli təcrübələrin qoyulması, dərsdə ondan səmərəli istifadənin imkan və yolları [Mətn: (Ümumtəhsil məktəbinin VI-VII siniflərinin təbiət fənləri üzrə ): Pedaqoji e. n. a.dər.i.üçün dis-nın avtoreferatı: 13.00.01 /Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1993.- 28 s.

 

Şərifov Hicran İbrahim oğlu. Uşaq-gənclər idman məktəblərinin idarə edilməsinin elmi-pedaqoji əsasları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. H. İ. Şərifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Dövlət Problemləri İn-tu.-B., 2016.- 169 s.

 

Şıxəliyeva İlahə Vaqif qızı. Şagirdlərin idrak fəallığının artırılmasında müəllim, şagird və valideyn əməkdaşlığının rolu [Mətn]: ped. e. n. al. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /İ.V.Şıxəliyeva; BDU.- B., 2004.- 154 s.

 

Şirəliyev Əmralı Şirəli oğlu. Azərbaycan auditoriyasında Cerundun tədrisi metodikası: (ixtisas fakültəsi üzrə) [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 13.00.02. /Ə. Ş. Şirəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2008.- 162 s.

 

Şirəliyeva Günay Xəzail qızı. Dil fakültələrinin aşağı kurslarında ingilis dilinin qrammatikasının kommunikativyönümlü tədrisi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. G. X. Şirəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.-B., 2014.- 141 s.

 

Şirinova Aygün Rafiq qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinin stimullaşdırılması yolları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis: 13.00.01. A. R. Şirinova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Sumqayıt., 2009.- 127. s.

 

Tağıyev Şahin Tağı oğlu. İbtidai hərbi hazırlıq kursunun ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli tədrisi problemləri [Mətn]: ped. . d-ru l. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Ş. Tağıyev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1998. -300 s.

 

Tağıyeva Almaz Məhərrəm qızı. Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın biologiya ilə əlaqəli tədrisinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: ped. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5801.01 A. M. Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 312 s.

 

Tağıyeva Sevda Sultan qızı. Ali məktəb tələbələrinin peşəyə hazırlanmasında pedaqoji təcrübənin təşkilinin səmərəli vasitə və yolları [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. Lənkəran Dövlət Universiteti.-Lənkəran., 2001.- 29 s.

 

Tağıyeva Sevda Sultan qızı. Ali məktəb tələbələrinin peşəyə hazırlanmasında pedaqoji təcrübənin təşkilinin səmərəli vasitə və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S.S.Tağıyeva; Lənkəran Dövlət Un-ti.-Lənkəran., 2001.- 129 s.

 

Tağıyeva Sevda Şahvələd qızı. Biologiya dərslərində laboratoriya işlərinin təlimin keyfiyyətinə təsiri (VI-XI siniflər) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. S. Ş. Tağıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2011.- 134 s.

 

Talıbov Elşən Yusif oğlu. N.Tusi irsindən ümumtəhsil məktəblərində istifadə [Mətn] : ped. e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01 E. Y. Talıbov ; Azərb. Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.- B., 1997.- 32 s.

 

Talıbov Elşən Yusif oğlu. N.Tusi irsindən ümumtəhsil məktəblərində istifadə [Mətn]: ped. e n. al. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /E. Talıbov;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.-B., 1996.- 148 s.

 

Talıbova Xalidə Ağadadaş qızı. Kiçik yaşlı məktəblilərin humanizm tərbiyəsi [Mətn]: ped. . n. l. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /X. Talıbova; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu .-B., 1998.- 132 s.

 

Tanyeri Yavuz Şevki oğlu. Türkiyə Cümhuriyyətində milli tərbiyə yönümündən ibtidai təhsildə bədən tərbiyəsinin təşəkkülü və inkişafı: (1923-1999) [Mətn]: Pedaqoji .n..dər. iddisı üçün təqdim olunmuş dis.-nın avtoreferatı: 13.00.01. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 2001.- 25 s.

 

Tahirova Natəvan Kamil qızı. Həndəsə materialının təlimində məntiqi və psixoloji aspektlər mənimsəmə keyfiyyətinin yüksəldilməsi şərti kimi (VII-IX siniflər) [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5801.01 N. K. Tahirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 188 s.

 

Təhmazova Sevinc Xazay qızı. XI sinif fizika kursunda işığın təbiəti, xassələri və təsirlərinə dair biliklərin sistemləşdirlməsi [Mətn]: ped. e.n.al.dər.a. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 13.00.02. S. X. Təhmazova; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2001.- 23 s. 


Təhməzova Sevinc Xazay qızı. XI sinif fizika kursunda işığın təbiəti, xassələri və təsirlərinə dair biliklərin sistemləşdirlməsi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02. /S. X. Təhmazova; Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2001.- 151 s.

 

Vahabova Tamilla Əhməd qızı. Yuxarı sinif şagirdlərində mərdlik və qəhrəmanlıq tərbiyəsi [Mətn]: ped. e.n.a.d.a. üçün dis.: 13.00.01. /T. Ə. Vahabova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1998.- 150 s.  

 

Verdiyeva Əsmət İdris qızı. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində şagirdlərin peşəyönümünün məzmun, forma və yolları [Mətn]: ped. e.n.a.dər.al.üçün dis.: 13.00.01. /Ə. İ. Verdiyeva; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu. -B., 1998. -163 s.

 

Verdiyeva Mirvari İdris qızı. Azərbaycan Respublikası coğrafiyasının tədrisində praktik və müstəqil işlərin aparılması metodikası (orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan Respublikasının fiziki, iqtisadi və sosial coğrafiyası kurslarının tədrisi materialları əsasında) ped. e.üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.02. /M. İ. Verdiyeva ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2010.- 167 s.

 

Veysəlova Çiçək Vahid qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda humanizm tərbiyəsinin yolları və vasitələri (5-6 yaş dövrü) [Mətn]: ped. e.n.a.dər-nin iddiası üçün müdafiyəyə təqdim olunmuş dis.: 13.00.01. /Ç. V. Veysəlova; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1996.- 120 s.

 

Vəliyev Rövşən Xəlil oğlu. Yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsinin formalaşdırılması imkanları və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /R. X. Vəliyev; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2007.- 136 s.

 

Vəliyeva Günay Hümbət qızı. V-IX sinif şagirdlərinin təbiəti mühafizə fəaliyyətinin təşkili üzrə işin sistemi ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq. ol. dis. : 13.00.01. /G. H. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.-Naxçıvan., 2011.- 151 s.

 

Vəliyeva Samirə Vaqif qızı. "Azərbaycan məktəbi" jurnalında müəllimlərin estetik hazırlığı məsələləri [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /S. V. Vəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2008.- 135 s.

 

Vəliyeva Şahnisə Şəhraz qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərin estetik tərbiyəsində təsviri incəsənət nümunələrindən istifadənin imkanları və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Ş. Ş. Vəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri Un-ti.-B., 2008.- 154 s.

 

Vəliyeva Ülviyyə Bəxtiyar qızı. Biologiya fənninin "İnsan" kursunun tədrisində bioloji bilik və bacarıqların formalaşdırılması üzrə işin sistemi [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5801.01. Ü. B. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2015.- 152 s. 

 

Yelçiyeva Arzu Vaqif qızı. Azərbaycan pedaqoji terminalogiyasının nəzəri və praktik məsələləri [Mətn]: pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 13.00.01 /A. V. Yelçiyeva; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.-B., 1997.- 182 s.

 

Yıldız Mehmet Soner İbrahim oğlu. Yunus Əmrə irsində mənəvi tərbiyə məsələləri [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5804.01 Mehmet Soner İbrahim oğlu Yıldız; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.-B., 2015.- 155 s.

 

Yusifova Nəzakət Rəsul qızı. Yeniyetməlik yaşı dövründə ailədə uşaqlarla aparılan vətəndaşlıq tərbiyəsi işinin imkanları və yolları [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.01. /N.R.Yusifova; Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 129 s.

 

Yusifova Nəzakət Rəsul qızı. Yeniyetməlik yaşı dövründə ailədə uşaqlarla aparılan vətəndaşlıq tərbiyəsi işinin imkanları və yolları [Mətn]: Pedaqoji e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 13.00.01. /Naxçıvan Dövlət Universiteti.-B , 2006.- 22 səh.

 

Zamanova Mələk Əlislam qızı. Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı ped. üzrə fəls. d-ru elmi dər. . üçün təq. ed. dis. : 13.00.01. /M. Ə. Zamanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2011.- 137 s.

 

Zamanova Mələk Əlislam qızı. Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı (1991-2000-ci illər) [Mətn] : ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 13.00.01. /M. Ə. Zamanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.-B., 2011.- 24 s. 

 

Zeynalov Fərahim İbrahim oğlu. İbtidai siniflərdə təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi [Mətn]: ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 13.00.02 /F.İ.Zeynalov; Azərb. Respub.Təhsil Problemləri İn-tu.- B., 2004.- 158 s.

 

Zeynalova Nigar Eldar qızı. Pedaqoji-psixoloji fənlərin tədrisi prosesində tələbələrin müstəqil işinin təşkili [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 5804.01. N. E. Zeynalova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.-B., 2015.- 148 s. 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved