Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Bədən tərbiyəsi və idman

 

Adilov Adil Oqtay oğlu. Azərbaycan Respublikasında daxili turizm və onun inkişaf perspektivləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al üçün təq. ol. dis.: 5401.01. A. O. Adilov ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 164 s.

 

Cəfərov Qəmbər Məhərrəm oğlu. Poliatlon (çoxnövçülük) idman növündə bərpa vasitələrinin tətbiqinin pedaqoji əsasları ped. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 13.00.01. /Q. M. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.-B., 2009.- 148 s.

 

Əsgərov Asif Yunis oğlu. Bədən tərbiyəsi müəllimlərinin və məşqçilərin pedaqoji ustalığının təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn]: ped. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 13.00.04. /A. Y. Əsgərov; Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- B., 2007.- 116 s.

 

Əsgərov Asif Yunis oğlu. Bədən tərbiyəsi müəllimlərinin və məşqçilərin pedaqoji ustalığının təkmilləşdirilməsi yolları [Mətn]: Pedaqoji .n.. dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın aftoreferatı: 13.00.04 /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu.- B., 2007.- 28 s.

 

Həsənov Seymur Qadir oğlu. Türkiyə Respublikasında turizm sənayesinin ərazi təşkili təcrübəsi və ondan Azərbaycanda istifadənin əsas istiqamətləri [Mətn]: coğ. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5401.01. S. Q. Həsənov; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2013.- 140 s.

 

Hətəmov Əhməd Süleyman oğlu. Karate üzrə beynəlxalq səviyyəli idmançıların hazırlanmasının yeni pedaqoji texnologiyaları [Mətn]: ped. üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis. 5804.01 Ə. S. Hətəmov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B., 2016.- 145 s.

 

İldırımzadə Vəfa Etibar qızı. Turizmin inkişafına investisiya qoyuluşlarının cəlbediciliyi və ondan istifadənin səmərəliliyinin artırılması [Mətn] : iqt. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5308.01 V. E. İldırımzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2018.- 26 s.

 

Qılıncov Bəxtiyar Vaqif oğlu. Turizmin kənd təsərrüfatının inkişafında və kəndin sosial problemlərinin həllində rolu [Mətn]: iqt. üzrə fəl. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 5312.01 B. V. Qılıncov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.-B., 2014.- 135 s.

 

 

Məhişov Səyavuş Elman oğlu. Mədəni turizmin maarifçilik mahiyyəti və onun inkişaf amilləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6219.01. S. E. Məhişov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-B., 2014.- 195 s.

 

Məmmədzadə Vüsalə Vəli qızı. Azərbaycanda turizmin təşkilində mədəni irsdən istifadənin muzeyşünaslıq aspektləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 6220.01 V. V. Məmmədzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B.,2016.-25 s.

 

Məmmədzadə Vüsalə Vəli qızı. Azərbaycanda turizmin təşkilində mədəni irsdən istifadənin muzeyşünaslıq aspektləri [Mətn] : sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6220.01 V. V. Məmmədzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B., 2016.- 162 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved