Mədəniyyət. Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər

Mətbuat

 

Abasova Leyla Qabil qızı. Azərbaycan dövlət nəşriyyatı -"Azərnəşr"in yaranması və fəaliyyəti [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. L. Q. Abasova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 155 s.

 

Abdullayev Namiq Kamran oğlu. Orta əsrlər miniatürləri əsasında interyer və eksteryerlərin bədii həlli [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6218.01. N. K. Abdullayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 133 s,[92 s.]

 

Abdullayeva Ülviyyə Bəzim qızı. Televiziya yaradıcılığının etik normaları [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5720.01. Ü. B. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 132 s.

 

Atamoğlanova Natəvan Dəmirçi qızı. Güney Azərbaycanda milli mədəniyyətin inkişafında Azərbaycan beynəlxalq radiosunun rolu : (Cənubi Azərbaycana verilişlər redaksiyasının materialları əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10. N. D. Atamoğlanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 136 s.

 

Baxşəliyev Samir Fazil oğlu. Trablisqərb və Balkan savaşları Azərbaycan mətbuatında (1911-1913-cü illər) 07.00.03 /S. F. Baxşəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-B., 2012.- 156 s.

 

Baxşəliyeva Gözəl İsmayıl qızı. XIX yüzillikdə Azərbaycanda kitab işinin tarixi (əlyazma, daşbasma, kitab çapı) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. G. İ. Baxşəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2016.- 150 s.

 

Bəşirova Aynur Əlövsət qızı. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri Amerika mətbuatında ("Nyu York Tayms"qəzetinin materialları əsasında: 1991-2001-ci illər) [Mətn]: siyasi e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis..: 10.01.10. /A. Ə. Bəşirova; BDU.- B., 2007.- 190 s.

 

Bəşirova Aynur Əlövsət qızı. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri Amerika mətbuatında ("Nyu York Tayms"qəzetinin materialları əsasında: 1991-2001-ci illər) [Mətn]: Siyasi e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 10.01.10. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 22 s.

 

Canıyeva Ulduza Hacıağa qızı. Tədris ədəbiyyatının redaktə prinsipləri filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10 /U. H. Canıyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 127 s.  

 

Cavadlı Qəmər Xanım Aydın qızı. İslami dəyərlərin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması [Mətn] : filol. e. n. fəls. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. /Q. A. Cavadlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2008.- 140 s.

 

Qədimova Xuraman Abuzər qızı. Üzeyir Hacıbəyli publisistikasının poetikası [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01; 5716.01. X. A. Qədimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 124 s.

 

Əfəndiyeva Aysu Elçin qızı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Azərbaycan: informasiya sahəsində əməkdaşlıq [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. olmuş dis.: 10.01.10. /A. E. Əfəndiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2011.- 147 s.

 

Ələkbərova Aysel Asif qızı. Müsahibə televiziya janrları sistemində: proqramlarda yeri və inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01. A. A. Ələkbərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 133 s.

 

Əliyev Vüqar Zifər oğlu. Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı [Mətn]: filologiya e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. /V. Z. Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2004.- 146 s.

 

Əliyev Vüqar Zifər oğlu. Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edimiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 26 s.

 

Əzimova Aygün Qubad qızı. Müstəqillik dövrü Azərbaycan mətbuatında bədii publisistika ("Azərbaycan", "Ulduz", "Qobustan" jurnallarının materialları əsasında) [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10 /A. Q. Əzimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 148 s.

 

Fərzəliyeva Ülvinə Fazil qızı. Azərbaycan publisistikasında milli özünüdərk problemləri (1900-1920-ci illər) [Mətn] :filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5720.01 Ü. F. Fərzəliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2017.- 162 s.

 

Hacıyeva Könül Malik qızı. "Əkinçi" qəzeti XIX əsrin II yarısı Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis: 5509.01. K. M. Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 134 s.

 

Hacıyeva Lalə Osman qızı. Əhmədbəy Ağayevin publisistikası ("Kaspi" qəzetinin materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. /L. O. Hacıyeva; BDU.-B., 2006.- 171 s.
 

Hacıyeva Lalə Osman qızı. Əhmədbəy Ağayevin publisistikası ("Kaspi" qəzetinin materialları əsasında) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 26 s.

 

 

Həbibova Sevinc Yusif qızı. Mətbuatda gedən dil prosesləri- leksika: (1970-1990-cı illərin qəzet materialları əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 10.02.02. /S. Y. Həbibova; AEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B.,
1993.- 147 s.

 

 

Hüseynova Qahirə Müslim qızı. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında demokratik mətbuatın təşəkkülü və inkişafı (1988-1993) [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 10.01.10. /Q. M. Hüseynova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. -B., 2010. -160 s.

 

 

Hüseynzadə Bayram Əvəz oğlu. Azərbaycan Respublikasında demokratik mətbuatın formalaşması (1991-2005) [Mətn]: siyasi e.n. a.dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10. /B. Ə. Hüseynzadə; Azərb. Resp.. Təhsil Nazirliyi BDU.-B., 2006.- 146 s.

 

 

Hüsiyev Faiq Nuruş oğlu. Xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbuatı: 1990-2005-ci illər (postsovet məkanında) filol. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 155 s.

 

 

Xamahani Qafar Haşem oğlu. Azərbaycanda və İranda nəşr olunan ingilisdilli qəzetlərin müqayisəli linqvistik təhlili [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5704.01. Q. H. Xamahani; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.-B., 2015.- 158 s. 

 

 

İbrahimova Pərvanə Yəhya qızı. Beynəlxalq təşkilatların Dağlıq Qarabağ probleminə dair mövqeyi Azərbaycan mətbuatında (1988-2005-ci illər) siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10 /P. Y. İbrahimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2011.- 185 s.

 

 

Kərimov Zəfər Mahmud oğlu. Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın tarixində mətbuatın rolu (XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. Z. M. Kərimov ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2014.- 160 s.

 

 

Kəsəmənlə Rəhilə Rəsul qızı. Klassik Azərbaycan publisistikasının müasirlik prinsipləri [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01. R. R. Kəsəmənli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 134 s.

 

 

Qədimova Xuraman Abuzər qızı. Üzeyir Hacıbəyli publisistikasının poetikası [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5720.01 ; 5716.01. X. A. Qədimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 28 s.

 

 

Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün jurnalistikası: (1918-1920-ci illər) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün ol. dis.: 10.01.10 /Q.D.Quliyeva; BDU.-B., 2004.- 157 s.

 

 

Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün jurnalistikası: (1918-1920-ci illər) [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a. üçün olunmuş dis-nın aftoreferatı: 10.01.10 /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 22 s.

 

 

Mehdiyev Qafar Qələndər oğlu. "Erməni məsələsi"nə dair tarixi həqiqətlərin aşkarlanmasında mətbuatın rolu (Erməni və Türkiyə mətbuatının materialları əsasında 1890-1920) [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10. /Q. Q. Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 158 s.

 

 

Məqami Aygün Hüseyn qızı. Müasir Fransa dövri mətbuatında İngilis dilindən alınma sözlərin leksik-semantik və funksional xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5709.01 A. H. Məqami ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B., 2017.- 159 s.

 

 

Məmmədov Cahangir Əbdüləli oğlu. Azərbaycanda jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri [Mətn]: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10. /C. Ə. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. BDU. -B., 2007. -267 s.  

 

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu. Azərbaycan diasporu fəaliyyətinin formalaşması və inkişafında ölkə mətbuatının rolu [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. /R.R. Məmmədov; BDU.- B., 2006.- 147 s., 12 v. şək.

 

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu. Azərbaycan diasporu fəaliyyətinin formalaşması və inkişafında ölkə mətbuatının rolu [Mətn]: Filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 10.01.10. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2006.- 21s.

 

Məmmədov Sabir Rza oğlu. Müasir Azərbaycan mətbuatının inkişaf problemləri beynəlxalq təşkilatların media siyasəti kontekstində [Mətn] : siyasi e. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5720.01 S. R. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 336 s.

 

Məmmədova Leyla Nəbi qızı. "Azərbaycan təbiəti" elmi-metodik jurnalında ətraf mühitin qorunması problemləri : ("Azərbaycan təbiəti" elmi-metodik jurnalının materialları əsasında) [Mətn]: coğ. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.:L. N. Məmmədova ; AMEA, akad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.-B., 2011.- 161 s.

 

Namazova Səba Azad qızı. "Molla Nəsrəddin" jurnalı və Gəncə ədəbi mühiti [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5716.01. S. A. Namazova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2013.- 141 s.

 

Niftəliyev Elnur Allahverdi oğlu. Azərbaycanda siyasi jurnalistikanın təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (1900-1920-ci illər) [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01. E. A. Niftəliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2014.- 132 s.

 

Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı. Cənubi Qafqazda türk-müsəlman əhalisinə qarşı daşnak-bolşevik soyqırımı və dövri mətbuat (1914-1920) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.10. T. Y. Rüstəmxanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 144 s.

 

Sadıqova Gülnarə Kamal qızı. Əli bəy Hüseynzadənin publisistikası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.10 /G. K. Sadıqova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2011.- 25 s.

 

Səmədov Yaqub. Azərbaycan neft sənayesinin bərpa və inkişaf etdirilməsində dövri mətbuatın rolu: 1920-1940-cı illər [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /Y. Səmədov; AEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-B., 2000.- 166 s.

 

Süleymanova Nəsrin Mehman qızı. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ Münaqişəsinin mahiyyətinin təhrif edilməsində ermənipərəst xarici informasiya vasitələrinin rolu [Mətn]: siyasi e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5901.01. N. M. Süleymanova ; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-B., 2016.- 194 s.

 

Şimşek Sait Mehmet Mashar oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mətbuat və osmanlı türkcəsi [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01. S. M. Şimşek; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Qafqaz Un-ti.-B., 2015.- 138 s.  

 

Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika (1921-1991) [Mətn]: filol. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.10. A. H. Tahirli ; BDU.-B., 2006.- 38 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və mühacirət mətbuatı (1923-1991-ci illər) tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5503.02 /N. Q. Yaqublu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 54 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və mühacirət mətbuatı (1923-1991-ci illər) [Mətn]: tarix üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5503.02. N. Q. Yaqublu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2013.- 257 s.

 

Yusifov Tofiq Sədrəddin oğlu. Azərbaycanda açıq cəmiyyətin formalaşmasında mətbuatın rolu : (1991-2004-cü illər) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.10. T. S.Yusifov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2012.- 154 s.

 

Zeynalova Aytəkin Əli qızı. Mətbuat dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi (müasir Azərbaycan mətbuatının materialları əsasında) [Mətn] : siyasi e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5720.01 ; 5901.01. A. Ə. Zeynalova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2015.- 140 s.

 

Zəkiyev İmaməddin Şahverdi oğlu. Azərbaycan kitabının inkişaf yolu (Qədim dövrdən XIX əsrin sonuna qədər) [Mətn]: filo. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 3356.01. İ. Ş. Zəkiyev ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2015.- 53 s.

 

Zəkiyev İmaməddin Şahverdi oğlu. Azərbaycan kitabının inkişaf yolu (Qədim dövrdən XIX əsrin sonuna qədər) [Mətn]: filo. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3356.01. İ. Ş. Zəkiyev ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B., 2014.- 350 s. .

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved